Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace SCLLD MAS Prostějov venkov o.p.s. Verze platná ke dni 10.12.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace SCLLD MAS Prostějov venkov o.p.s. Verze platná ke dni 10.12.2015."— Transkript prezentace:

1 Prezentace SCLLD MAS Prostějov venkov o.p.s. Verze platná ke dni 10.12.2015

2 Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje se koná za finanční spoluúčasti 125 000 Kč Olomouckého kraje, poskytovatele dotace.

3 Podklady  Duben až červen 2015 – konečné podoby operačních programů schválené EU  Výzva byla vyhlášena 1.8.2015  Pravidla uvádějící podmínky pro hodnocení SCLLD a stanovení alokace PRV – schválena 20.8.2015  Uživatelská příručka IS KP 14+ červenec 2015  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů – verze 2 – listopad 2015  Systém IS KP14+ spuštěn 1.9.2015 – problémy s nahráváním dokumentů – řešeno v Brně 20.10.2015 na jednání se zástupci MMR  Metodika pro tvorbu fichí – 1.10.2015  Míra spolufinancování projektů IROP – 8.10.2015  IROP finanční plán integrovaných strategií - 6.11.2015  Seminář k SCLLD 11.11.2015 Buchlov - výstupy k nastavení alokace do programových rámců a informace, že specifická pravidla pro žadatele budou MMR a MZE zveřejněna v průběhu ledna až února 2016.  30.11.2015 – informace e-mailem o modifikaci výzvy SCLLD-15-001. Posunuto datum na ukončení příjmu žádostí do 31.3.2016.

4 Konzultace stávající SCLLD  V průběhu prázdnin byla SCLLD poslána k připomínkování. Posuzování prováděli hodnotitelé najatí MMR.  Výstupy jsme obdrželi e-mailem  Konzultace 1 hod v Praze 13.10.2015  Připomínky se týkaly především:  Aktualizace použitých dat (např. statistická data – v roce 2014 byla zveřejněna data za rok 2013 až o prázdninách, podklady z RURU 2012 – rozbor udržitelného rozvoje území obcí ORP Prostějov, zpracovává se 1 x za 2 roky a zveřejňuje se do ½ následujícího roku).  Tvorba rozpočet, tvorba programových rámců a fichí, indikátory – manuály zveřejněny až po zaslání SCLLD k připomínkování  Provázanost zvolených opatření s analytickou částí a potřebami regionu

5

6 O1 Doprava a bezpečnost  Bezpečnost  Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (komplexní řešení).   Cyklodoprava  Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.  Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.  Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.  Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.

7 Podmínky Příjemce:  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a svazky obcí, Celkové způsobilé výdaje - min. 100 000 Kč, max. 5 000 000 Kč, 95% dotace  Preferovány budou projekty na základě vyhodnocení míry zvýšené bezpečnosti.  Preferovány budou projekty, které přispějí k rozšíření možnosti ekologických způsobů přepravy do zaměstnání a škol.  Projekty zaměřené na komplexní řešení problému či navazující na další projekty.  Preferovány budou projekty se zkrácenou dobou realizace.  Projekty které naplní nejlépe indikátory  Preferovány budou projekty, které budou komunitně projednány s veřejností, popřípadě se na realizaci bude veřejnost podílet.

8 Strategi cký cíl SCLLD Opa- tření SCLLD Pod- opatř ení SCLLD Identifikace programuIndikátory dle specifických rámců Progra m Priorit- ní osa Investi ční priorit a OP/ Specific ký cíl OP/PRV Kód NČI 2014+ Název indikátoru Měrn á jedn otka Typ indikát oru Výchozí hodnot a Datum výchozí hodnot y Cílová hodno ta Datum cílové hodno ty Milník 31. 12. 2018 SC 1 SPC 1.2 1.2.1 IROP 06 06.4 06.4.5 9 4.1 7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % výslede k 72011102023x 7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě reali zace výstup0201512023x 7 61 00 Délka nově vybudovanýc h cyklostezek a cyklotras kmvýstup020150,92023x

9 Strategi cký cíl SCLLD Opa- tření SCLLD Pod- opatře ní SCLLD Identifikace programuIndikátory dle specifických rámců Progra m Priorit- ní osa Investič ní priorita OP/ Specific ký cíl OP/PRV Kód NČI 2014+ Název indikátoru Měrná jednotk a Typ indikáto ru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnot y Cílová hodnot a Datu m cílové hodno ty Milník 31.12.2 018 SC 3 SPC 3.1 3.1.2 IROP 06 06.4 06.4.59 4.1 5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení osoby/r ok výsledek0201462023x 5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů lůžkavýsledek16862013166862023x 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení bytové jednotk y výstup02015620233 SC 3 SPC 3.1 3.1.1 IROP 06 06.4 06.4.59 4.1 5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém %výsledek5,4201352023x 5 00 00 Počet podpoře-ných vzděláva-cích zařízení zařízenívýstup02015220230 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení osobyvýstup02015802023x

10 Strate gický cíl SCLLD Opa- tření SCLLD Pod- opatř ení SCLLD Identifikace programuIndikátory dle specifických rámců Progra m Priorit- ní osa Investi ční priorit a OP/ Specific ký cíl OP/PRV Kód NČI 2014+ Název indikátoru Měrná jednotk a Typ indikát oru Výchozí hodnot a Datum výchozí hodnot y Cílová hodno ta Datu m cílové hodno ty Milník 31.12.2018 SC 2 SPC 2.1 2.1.1 PRV 09 09.6 09.6.9 3 09.6.93.19 9 37 01 Počet podpoře- ných podniků/příj emců početvýstup02015520231 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER) počet výslede k 020150,420230

11 Strateg ický cíl SCLLD Opa- tření SCLL D Pod- opatř ení SCLL D Identifikace programuIndikátory dle specifických rámců Progr am Priorit -ní osa Invest iční priorit a OP/ Specifi cký cíl OP/PR V Kód NČI 2014+ Název indikátor u Měrná jednot ka Typ indikát oru Výchoz í hodnot a Datum výchoz í hodnot y Cílov á hodn ota Datu m cílov é hodn oty Milní k 31.1 2.20 18 SC 2 SPC 2.2 2.1.2 PRV 09 09.6 09.6.9 3 09.6.9 3.19 9 37 01 Počet podpoře- ných podniků/ příjemců početvýstup02015 6 20231 9 48 00 Pracovní místa vytvořen á v rámci podpoř. projektů (LEADER) počet výsled ek 020151,620230

12 O 2 Investice do sociální infrastruktury Sociální bydlení  nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů v nesegregovaných intravilánech obcí,  nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami,  nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům,  nákup nemovitosti a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty,  nákup bytu v bytovém domě a jeho rekonstrukce pro účely sociálního bydlení  rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů. Doplňková aktivita  bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. Typy projektů:  Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami.  Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty.

13 Podmínky Příjemce  nestátní neziskové organizace  organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu  kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji  obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi  dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané DSO  církve, církevní organizace Celkové způsobilé výdaje - min. 100 000 Kč, max. 6 000 000 Kč, 95% dotace  Preferovány budou Projekty zaměřené na komplexní řešení problému či navazující na další projekty.  Preferovány budou projekty se zkrácenou dobou realizace  Projekty které naplní nejlépe indikátory  Preferovány budou projekty, které budou komunitně projednány s veřejností, popřípadě se na realizaci bude veřejnost podílet.

14 O 3 Investice do školství  Podpořeny budou mateřské školy a vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.  Průřezově bude kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií, vybudování zázemí, využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí bude využito také zájmové neformální vzdělávání.  Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.  Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  V rámci fiche MAS se žadatel musí řídit pravidly IROP - nebudou podporována žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

15 Podmínky Příjemce  zařízení péče o děti do 3 let  školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy  další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji  obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi  nestátní neziskové organizace  církve, církevní organizace  organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu Celkové způsobilé výdaje - min. 100 000 Kč, max. 5 000 000 Kč, dotace 95 %  Preferovány budou projekty zaměřené na komplexní řešení problému či navazující na další měkké projekty.  projekty se zkrácenou dobou realizace  Projekty které naplní nejlépe indikátory  Preferovány budou projekty, které budou komunitně projednány s veřejností, popřípadě se na realizaci bude veřejnost podílet

16 Z1 Investice do zemědělských podniků  Opatření je zaměřeno na investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke snížení nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů. Zkvalitnění životních podmínek zvířat. Aktivity zaměřené na zvýšení účinnosti využití vstupů s výraznou inovací tam, kde je to třeba pro další činnost. Opatření vedoucí ke zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  A) Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní).  B) Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu.  C) Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  D) Investice na pořízení peleto  vacích zařízení pro vlastní potřebu.  E) Investice do nákupu zemědělských nemovitostí do 10% způsobilých výdajů projektu.

17 Podmínky Příjemci:  Zemědělský podnikatel - Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňuje definici zemědělského podnikatele.  Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zemědělskou výrobou. Celkové způsobilé výdaje - min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč, dotace 40 %, možnost + 10 % mladí zemědělci a + 10 % LFA oblasti  Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místa  Žadatel, nebo zemědělský podnik se hlásí k principům a splňuje podmínky sociálního podnikání  Preferovány budou projekty se zkrácenou dobou realizace  Preferovány budou projekty v menších obcích  Realizací projektu nedojde k záboru ZPF  Preferovány budou projekty s inovačními rysy  Preferovány budou projekty navazující na projekty spolupráce MAS

18 Z2 Investice do nezemědělských činností Fiche je zaměřena na diverzifikaci činností zemědělských subjektů, ale i subjektů podnikajících v oblasti podpořených činností. Podpora bude poskytována na zahájení a rozvoj nezemědělské činnosti. Způsobilé jsou aktivity:  Nová výstavba, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost.  Nákup strojů, technologii a dalších zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost.  Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch).  Nákup nemovitostí.  (Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace)

19 CZ NACE Do vybraných nezemědělských činností:  C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  I (Ubytování, stravování a pohostinství),  J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti),

20 CZ NACE  P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), - pouze v souvislosti s ubytováním  S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a  S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

21 Podmínky Příjemce  Podnikatelské subjekty (právnické osoby i fysické osoby) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech  Zemědělci malé střední i velké podniky Výše způsobilých nákladů Min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč Podpora :  Podnikatelské subjekty ostatní (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky 45%  Zemědělské PO a FO - 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik Principy preferenčních kritérií:  Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místa  Žadatel, nebo zemědělský podnik se hlásí k principům a splňuje podmínky sociálního podnikání  Preferovány budou projekty se zkrácenou dobou realizace  Preferovány budou projekty v menších obcích  Realizací projektu nedojde k záboru ZPF  Preferovány budou projekty s inovačními rysy  Preferovány budou projekty navazující na projekty spolupráce MAS

22 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader  V rámci Fiche budou realizovány především měkké projekty (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové – akce typu konference, festival, workshop, exkurze, výstava, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Vykazující přidanou hodnotu, která vyplyne z předání zkušeností partnerů realizujících projekt. Projekty budou zaměřené především na:  Výměnu zkušeností a přenos dobré praxe mezi MAS mezi zapojenými partnery z různých sektorů Při řešení společných problémů v území MAS. Jako hmotné a nehmotné investice je možné realizovat pouze:  investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,  investice související se vzdělávacími aktivitami,  investice do informačních a turistických center. Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.

23 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader V rámci projektů spolupráce budou aktivity zaměřeny na následující témata:  Příklady dobré praxe v rámci komplexního regionálního rozvoje  Rozvoj místní produkce a uvádění na trh  Podpora zaměstnanosti  Obnova a rozvoj občanské společnosti, aktivizace veřejnosti (vč. podpory spolkové činnosti)  Obnova kulturního dědictví venkova  Vzdělávání  Ochrana životního prostředí, tvorby krajiny a rozvoj užití environmentálních technologií  Podpora spolupráce samospráv  Výše způsobilých nákladů:  Min. 50 000 Kč, do výše stanovené alokace MAS  Podpora 80%

24 Financování SCLLD dle programů a ESIF fondů FondProgramPříspěvek Unie Národní spolufinancování Podpora (tis. Kč) EFRR IROP 259280 OPŽP 000 EZFRVPRV 8387279611183 ESFOPZ 000 Celkem 34315279637111

25 Specifický cíl SCLLD Identifikace programuPlán financování za celé období realizace(způsobilé výdaje tis. Kč) Nezpůs obilé výdaje (tis. Kč Progra m prioitní osa investič ní priorita Specifický cíl Celkové způsobilé výdaje (CSV) Dotace celkem Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce Příspěvek Unie (a) 95% Národní veřejné zdroje (b) Národní veřejné zdroje (kraj,obec, jiné) (c ) 5% Národní soukromé zdroje (d) doprava IROP 0606.406.4.594.18 345,267 928,00 0,00417,260,00 soc. bydlení IROP 0606.406.4.594.19 473,689 000,00 0,00473,680,00 školství IROP 0606.406.4.594.19 473,689 000,00 0,00473,680,00 Celkem 27 292,6325 928,00 1 364,63 Investice do zem podnikůPRV 0909.609.6.9309.6.93.1913 342,505 337,004 002,751 334,250,008 005,500,00 Diverzifika acePRV 0909.609.6.9309.6.93.1911 860,005 337,004 002,751 334,250,006 523,000,00 Projekty spolupráce MASPRV 0909.609.6.9309.6.93.19636,61509,29381,96127,320,00127,320,00

26 IROP Specifický cíl Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč) Nezpů sobilé výdaj e (tis. Kč Čerpá ní Celkové způsobilé výdaje (CSV) Dotace celkem Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce ROK Příspěvek Unie (a) 95% Národní veřejné zdroje (b) Národní veřejné zdroje (kraj,obec, jiné) (c ) 5% Národn í soukro mé zdroje (d) 4.1 (1.2 doprava) 2018 0000000 27,17 4.1 (2.1 soc. bydlení)6473,68 6149,99 6 0323,68400 4.1 (2.4.školství)941,728 894,641 6 047,086400 4.1 (1.2 doprava) 2019 0000000 14 4.1 (2.1 soc. bydlení)30002850 015000 4.1 (2.4.školství)821779,95 041,0500 4.1 (1.2 doprava) 2020 0000000 14,27 4.1 (2.1 soc. bydlení)0000000 4.1 (2.4.školství)38943699,3 0194,700

27 Specifický cíl Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč) Nezpů sobilé výdaj e (tis. Kč Čerpání Celkové způsobil é výdaje (CSV) Dotace celkem Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce ROK Příspěve k Unie (a) 95% Národní veřejné zdroje (b) Národní veřejné zdroje (kraj,obec, jiné) (c ) 5% Národní soukrom é zdroje (d) 4.1 (1.2 doprava) 2021 39733774,35 0198,6500 14,56 4.1 (2.1 soc. bydlení)0000000 4.1 (2.4.školství)0000000 4.1 (1.2 doprava) 2022 237225,15 011,8500 14,85 4.1 (2.1 soc. bydlení)0000000 4.1 (2.4.školství)38173626,15 0190,8500 4.1 (1.2 doprava) 2023 41353928,25 0206,7500 15,15 4.1 (2.1 soc. bydlení)0000000 4.1 (2.4.školství)0000000

28

29

30

31

32

33

34 Děkuji Vám za pozornost Ing. Ludmila Švitelová Prostějov venkov o.p.s 724 788 131


Stáhnout ppt "Prezentace SCLLD MAS Prostějov venkov o.p.s. Verze platná ke dni 10.12.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google