Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti podpory osob s handicapem pro rok 2016 Odbor sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti podpory osob s handicapem pro rok 2016 Odbor sociálních."— Transkript prezentace:

1 www.ostrava.cz Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti podpory osob s handicapem pro rok 2016 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Oddělení sociálních služeb 7. října 2015 Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti

2 Program jednání  Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016  změny  novinky  Přihlašování do výběrového řízení  Vyúčtování dotací  Dotazy

3 Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Ostrava  www.kpostrava.cz www.kpostrava.cz  9 pracovních skupin dle cílových skupin KP:  1. Senioři  2. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi  3. Občané se zrakovým postižením  4. Občané se sluchovým postižením  5. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením  6. Děti a rodina  7. Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení  8. Romské etnikum  9. Prevence kriminality a protidrogová prevence

4 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Program schválen zastupitelstvem SMO dne 09.09.2015  Obecná část - všeobecné podmínky společné pro všechny dotační oblasti  Vymezuje závazné všeobecné podmínky VŘ  Upozorňuje na související legislativu, povinnosti vyplývající ze smlouvy pro příjemce dotace  Obsahuje pokyny a kontakty pro přihlašování  Speciální část - specifikace podmínek výběrového řízení pro jednotlivé oblasti

5 Přehled vyhlášených dotačních oblastí na rok 2016  tělovýchova a sportkód KVS/TV  volný časkód KVS/VČ  vrcholový sportkód KVS/VS  podpora osob s handicapem kód SVZV/H  prevence kriminality kód SVZV/PK  protidrogová prevencekód SVZV/PP  sociální péčekód SVZV/SP  školstvíkód SVZV/ŠKOL  zdravotnictví kód SVZV/ZDRAV Nelze požadovat dotaci na realizaci totožných projektů v různých oblastech!

6 Obecná část programu  peněžní prostředky jsou poskytovány projektům: -realizovaným na území města Ostravy s celoměstským dopadem -realizovaným v souladu se strategiemi a prioritami schválenými zastupitelstvem SMO -se vztahem k městu Ostrava  na poskytnutí dotace není právní nárok  předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání závazků SMO včetně vyúčtování dotace z předchozího roku  poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  dotace je poskytována jednorázově nebo ve splátkách  povinnost umožnit monitorování projektů  povinnost vhodné prezentace SMO v průběhu realizace projektu

7 Obecná část programu  písemná ohlašovací povinnost změn neprodleně (stačí e-mailem)  výše požadavků na peněžní prostředky musí být zaokrouhlena na celé tisíce – při nesplnění podmínky, bude automaticky zaokrouhleno na celé tisíce dolů  nebude-li žádost splňovat podmínky dané schváleným programem, bude vyřazena z výběrového řízení  předložené žádosti posuzuje Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města a přihlíží k doporučení pracovních skupin KP  žádost se předkládá  prostřednictvím elektronického formuláře odeslaného do databáze  odevzdáním žádosti v tištěné podobě v jednom podepsaném originále s povinnými přílohami  žádost předložená jiným způsobem či mimo stanovené lhůty bude vyřazena.

8 Speciální část programu – podpora osob s handicapem Programy na podporu souvisejících aktivit jsou vyhlašovány v souladu:  s potřebami zdravotně postižených občanů města Ostravy  cíli a opatřeními 4. KP sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 – 2018 Mohou se přihlásit:  fyzické a právnické osoby, splňující podmínky programu, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením nejméně jeden rok  výjimkou jsou příspěvkové organizace statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací Maximální výše dotace na zajištění jednoho projektu činí 3 mil. Kč

9 Speciální část programu – podpora osob s handicapem  výjimka u neuznatelných nákladů – potraviny jedná se o odměny pro děti/klienty a potraviny použité při edukaci (musí být v žádosti jednoznačně popsáno, že se nejedná o běžné potraviny, rauty, pohoštění apod.) = je možné si požádat  zůstává výjimka u neuznatelných nákladů – náhrady jízdních výdajů při použití soukromého vozidla zaměstnanců, jež využívají vozidla se speciální úpravou pro zdravotně postiženou osobu (přestavba na ruční řízení)

10 Speciální část programu – podpora osob s handicapem Témata podpory: A.Celoroční činnost organizací podporujících osoby s handicapem (v rámci tohoto programu lze hradit výdaje investičního charakteru) B.Informační kampaně (zejména edukační, destigmatizační) a poradenství (mimo registrované sociální služby) C.Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracoviště a chráněná pracovní místa)  zde nemohou žádat fyzické osoby, pouze právnické osoby (subjekty se statusem veřejné prospěšnosti, církevní organizace, obecně prospěšné organizace) D.Jednorázové aktivity pro osoby s handicapem (společenské, kulturní, sportovní aj.)  rekondiční pobyty převedeny do oblasti zdravotnictví

11 Významná novinka pro rok 2016 Rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby se zdravotním handicapem  organizace podávají pro rok 2016 žádosti o tyto dotace pouze do oblasti zdravotnictví (kód SVZV/ZDRAV)  převedeny z oblasti Podpora osob s handicapem (handicapovaní včetně dětí a mládeže) a v této dotační oblasti již takovéto projekty nebudou podporovány  mezi rekondiční a rehabilitační pobyty jsou zařazeny i projekty jejichž obsahem jsou příměstské tábory

12 Přihlašování do VŘ 2016  www.ostrava.cz (úřad, hledám informace, dotace, podpora osob s handicapem, informace pro žadatele o dotaci) www.ostrava.cz  pod informacemi pro žadatele o dotaci naleznete:  Program na poskytování peněžních prostředků,  žádost prostřednictvím elektronického formuláře EvAgend,  povinné přílohy  žádost prostřednictvím informačního systému PorteX  čestné prohlášení o podpoře de minimis  program 602xml filler a návod ke stažení programu  pro práci s elektronickým formulářem je nutné:  funkční připojení k internetu  Instalace programu 602xml filler

13 Přihlašování do VŘ 2016  přes elektronický formulář aplikace EvAgend včetně povinných příloh se hlásí žadatelé o dotace v oblasti podpory osob s handicapem v programu A), B) a D) a žadatelé v programu C), kteří v tomto programu žádají poprvé  povinnou přílohou, která se nahraje do elektronického formuláře, se rozumí vyplněné tabulky programu Excel (Náklady projektu, Personální obsazení projektu a finanční zdroje)  přes informační systém PorteX včetně povinných příloh se hlásí žadatelé o dotace v programu C), kteří si v tomto programu žádali v roce 2015 nebo dříve  povinná příloha je součástí požadovaných systémových tabulek  je nezbytné exportovat celou žádost přes políčko „Přihláška do EvAgend“ – bez tohoto kroku není bráno za to, že byla přihláška řádně odeslaná  žádost se tiskne ve formátu formuláře EvAgend, nikoliv ve formátu systému PorteX

14 Doporučený postup:  Žádost a přílohy uložit na disk v PC  Zpracovat přílohu (rozpočet, personální zajištění, finanční zdroje)  Vyplnit žádost v souladu s tabulkami přílohy  Připojit/nahrát zpracované přílohy přímo do žádosti  Vytisknout konečnou verzi žádosti a přílohu, podepsat statutárním orgánem, doplnit o další přílohy dle programu a vše odeslat fyzicky v předepsané lhůtě  Odeslat přihlášku on-line do systému SMO v předepsané lhůtě  Lhůta pro podávání žádosti je od 14.10.2015 do 30.10.2015 CD s nahraným projektem a přílohami se NEPŘIKLÁDÁ Přihlašování do VŘ 2016

15 Přihlašování do VŘ 2016 – elektronický formulář EvAgend vyplňují pouze organizace, v nichž má nějaká právnická osoba podíl nebo které mají podíl v nějaké právnické organizaci přes + se přidávají nebo následně přes x se odebírají osoby zastupující právnickou osobu využije např.: -organizace, kdy smlouvu podepisují 2 či více opravěných osob -organizace jež pověřila na základě pověření/plné moci jinou osobu k zastupování

16 Přihlašování do VŘ 2016 – elektronický formulář EvAgend Novinka – organizace „zaškrtne“ políčka u doložených příloh dle Programu před odesláním do elektronického systému je nutné vložit přílohu (tabulka programu excel) vše uložit (jako zálohu) a vytisknout nakonec celou žádost odeslat do elektronického systému

17 Přihlašování do VŘ 2016 – systém PorteX pouze organizace žádající v oblasti podpory osob s handicapem v tématu C) Zaměstnávání osob se ZP 1)vyplnit v projektu roku 2015 – očekávané finanční zdroje 2)zadat „Nový projekt“ nebo „Nový podle vybraného“

18 Přihlašování do VŘ 2016 – systém PorteX pouze organizace žádající v oblasti podpory osob s handicapem v tématu C) Zaměstnávání osob se ZP 3) Zkontroluji a upravím celou kartu projektu dle aktuálních informací (základní údaje, cílové skupiny, opatření…) vyberu v opatření 4. Komunitní plán v pracovní skupině: právě 1 pracovní skupinu (dle nejčetněji zastoupené cílové skupiny) v cíli - Stávající síť soc. služeb a souvisejících aktivit v typu – stávající opatření – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

19 Přihlašování do VŘ 2016 – systém PorteX pouze organizace žádající v oblasti podpory osob s handicapem v tématu C) Zaměstnávání osob se ZP 4) u nově zadaného projektu vyplnit „Menu období projektu/rozpočtu“, ( nové období, personální obsazení, ukazatele, náklady a finanční zdroje) 5) zkontrolovat projekt přes „Report/ náhled projektu“ 6) převést projekt do stavu zpracováno (žluté Z) přes „Změna stavu projektu“ 7) odeslat projekt do elektronického formuláře aplikace EvAgend přes „Přihláška do EvAgend“

20 Přihlašování do VŘ 2016 Povinné přílohy  elektronický formulář aplikace EvAgend/Žádost do výběrového řízení včetně tabulek příloh  Čestné prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (součást přihlášky – splněno podpisem statutárního orgánu)  Doklady o právní osobnosti žadatele (stačí 1x za oblast podpory osob s handicapem a oblast sociální péče)  pro fyzické osoby nepodnikající: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu  pro fyzické osoby podnikající: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, kopie živnostenského listu nebo kopie výpisu z veřejného rejstříku, kopie osvědčení o registraci – DIČ  pro právnické osoby: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, kopie dokladu o přidělení IČO, kopie osvědčení o registraci – DIČ, kopie dokladu právní osobnosti s doložkou o registraci příslušným orgánem, kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu příp. písemné zmocnění

21 Přihlašování do VŘ 2016 Povinné přílohy – speciální část za oblast podpory osob s handicapem  doklad o získané akreditaci, pokud byla udělena  doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, ve kterých bude projekt realizován  sdělení o úhradě účastníků, ceník poskytovaných aktivit  technický průkaz vozidla s přestavbou na ruční řízení  čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu (ke každému projektu zvlášť dostupné na webu SMO)

22 Přihlašování do VŘ 2016 Tištěnou formu předepsaných dokumentů nesvázaných pevnou vazbou zaslat jako doporučenou zásilku přes poštovního doručovatele nebo doručit osobně na podatelnu MMO v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Ostravy Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava Lhůta pro podání žádosti je od 14.10.2015 do 30.10.2015 Na obálku uvést:  název dotační oblasti a její kód  plný název žadatele a adresu  text „neotvírat – žádost o poskytnutí peněžních prostředků“

23 Hodnocení žádostí  žádosti o poskytnutí peněžních prostředků budou posuzovány na základě kritérií  formální náležitosti – dodání všech povinných náležitostí  hodnocení aktivity v praxi – hodnocení odborné pracovní skupiny KP  potřebnost projektu – např. přínos realizace popř. změna, které bude dosaženo  cílová skupina – např. vazba projektu na potřeby cílové skupiny  dostupnost služby / aktivity pro uživatele – místně, časově, finančně  realizace služby / aktivity – např. metody práce s uživatelem, zajištění odpovídající charakteru a rozsahu aktivity, provozně technické zázemí, harmonogram aktivit  financování a rozpočet projektu – např. adekvátnost položek, hospodárnost, výsledky veřejnosprávní kontroly z předchozích let, vícezdrojové financování  výstupy projektu – naplnění účelu projektu, jaké výstupy obsahuje, inovativnost, udržitelnost, efektivita projektu  specifická kritéria dle oblasti podpory – zkušenost s prací organizace, výsledky monitorování z předchozích let aj.

24 Hodnocení žádostí Oblast podpory osob s handicapem  maximální počet bodů k dosažení v hodnotících kritériích = 100  projekt bude doporučen k podpoře při dosažení minimálně 51 bodů Obecně:  Předložené žádosti posuzuje příslušná komise nebo pracovní skupina rady města, která doporučuje poskytnutí dotace, její výši a účel použití  O poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo města na návrh rady města  V případě, že nebude vyčerpána alokovaná částka a zároveň bude odůvodněná potřeba, bude vyhlášeno další kolo výběrového řízení, a to ve lhůtě od 01.07. do 15.07.2015

25 Důvody k vyřazení žádostí z hodnocení  Nedodržení lhůty pro podávání žádostí (razítko pošty nebo podatelny 14.10. – 30.10.2015) = písemně i elektronicky  Nesplnění podmínek dle Programu  Nesprávné vyplnění žádosti  Duplicita přihlášek v různých dotačních oblastech (je kontrolováno)  Nedodržení vyhlášené oblasti, tématu Doporučujeme nenechávat vyplnění a odeslání žádostí na poslední chvíli! Žádosti a jejich vyplňování je možné osobně konzultovat se zpracovatelem žádostí před datem uzávěrky.

26 Do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva zveřejněny na webových stránkách www.ostrava.czwww.ostrava.cz (úřad, hledám informace, dotace, podpora osob s handicapem, výsledky výběrového řízení) -předpokládaný termín vyvěšení – únor 2016 Výsledky dotačního VŘ na rok 2016

27 Vyúčtování dotací Podrobné pokyny k vyúčtování dotací za rok 2015 jsou zveřejněny na webových stránkách SMO  Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dotací – dle smlouvy  Vyúčtování dotací se pokládá za předložené dnem jeho předání na podatelně magistrátu nebo k přepravě provozovateli poštovních služeb  S organizací nebude podepsána smlouva/smlouvy pro rok 2016, dokud nebude zkontrolováno vyúčtování za rok 2015 včetně vyrovnání závazků vůči SMO

28 Vyúčtování dotací Upozornění na některé opakující se nedostatky při zpracovávání vyúčtování dotací  Zhotovovat čitelné fotokopie dokladů – musí z nich být zřejmý obsah, částka, datum apod. Částky vyúčtované z dotace zřetelně vyznačit.  Doklady musí obsahovat podpisy oprávněných osob (za schválení operace, zaúčtování apod.)  Vyúčtovávat náklady dle smlouvy!  Vyúčtovávat náklady uvedené v nákladovém rozpočtu v žádosti do VŘ – jsou významné rozdíly mezi požadovanými položkami uvedenými v rozpočtu a skutečným vyúčtováním dotace (změny oproti žádosti popsat v Závěrečné zprávě o realizaci projektu)  Nelze vyúčtovávat náklady z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) u zaměstnanců, u kterých si organizace vyúčtovává mzdové náklady (viz Zásady pro poskytování dotací)

29 Vyúčtování dotací  Doklady očíslovat a chronologicky seřadit dle formuláře Přehled o čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy ke smlouvě s evidenčním číslem…  Text „Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy“ včetně uvedení evidenčního čísla smlouvy a výše částky hrazené z dotace v Kč z daného dokladu, uvádět na originály dokladů (na faktury, paragony apod.). Teprve po řádném označení na originálech dokladů vyhotovovat jejich kopie  Provázanost vyplněného formuláře „Jmenný seznam zaměstnanců“ projektu na vyúčtování jednotlivých nákladových položek, např. osobních nákladů, cestovného, vzdělávání atd.  Na všech formulářích uvádět jména a telefonní kontakt těch zaměstnanců, kteří zpracovávali vyúčtování  PHM – na vyžádání předložit technický průkaz vozidla, případně knihu jízd, vozidlo musí být majetkem organizace (s výjimkou vozidel se speciální úpravou pro zdravotně postiženou osobu – přestavba na ruční řízení)

30 Vyúčtování dotací  Cestovné zaměstnanců – dokládat řádně vyplněné cestovní příkazy  Nelze vyúčtovat zálohové platby, které nebudou do termínu konečného čerpání dotace vyúčtovány = nájemné, TUV, Elektřina apod.  Telefonní poplatky – vyúčtování musí být podloženo fakturací příslušného operátora, telefonní přístroje musí být majetkem organizace a doložit potvrzení o používání mobilních telefonů konkrétními zaměstnanci (uvést jméno + tel. číslo). Dotaci nelze použít k úhradě nákupu telefonních karet a dobíjecích kuponů  Doklady o bezdlužnosti u zdravotních pojišťoven a OSSZ – dokládat aktuální potvrzení (v případech, kdy organizace získala dotaci na osobní náklady)  Při nedodržení počtu účastníků a doby trvání akce bude vratka vypočítána z celkové výše poskytnuté dotace

31 Kontaktní osoby pro program na poskytování peněžních prostředků oblast podpory osob s handicapem: Ing. Petra Teichmannová, tel.: 599 443 819, e-mail: pteichmannova@ostrava.czpteichmannova@ostrava.cz Kontaktní osoby pro ekonomické dotazy a vyúčtování dotací: Ing. Daniela Štěrbová, tel.: 599 443 811, email: dsterbova@ostrava.czdsterbova@ostrava.cz Ing. Alena Blažejová, tel.: 599 443 837, email: ablazejova@ostrava.czablazejova@ostrava.cz

32 Děkuji za pozornost a spolupráci PŘÍJEMNÝ DEN!!!


Stáhnout ppt "Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti podpory osob s handicapem pro rok 2016 Odbor sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google