Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:2 - Obecná rizika při výrobě bioplynu DÍLČÍ MODUL:2 - Obecná rizika při výrobě bioplynu

2 © IHAS 2011 Prezence účastníků a organizační záležitosti Formální představení projektu, financování a MSK Představení zpracovatele IHAS, tým odborníků Představení účastníků Cíl školení, co se naučíte, co budete umět Kdo je kdo a co tady děláme? Úvodem

3 © IHAS 2011 Program Úvod 1. Požadavky legislativy 1.1. Bezpečnost práce, 1.2. Problémy při kolaudaci BPS. 1.3. Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 1.4. NV č. 23/2003 Sb. 2. Způsob určování nebezpečných prostorů 2.1. Povinnosti zaměstnavatele 2.2. Klasifikace nebezpečných prostor Na konci každého školicího bloku je posledních 15 minut věnováno diskusi - čas na otázky a odpovědi Závěrečné shrnutí - forma (zpracování případové studie) Dodržujte časový harmonogram, choďte včas

4 © IHAS 2011 3. Rizika při výrobě bioplynu 4. Příklad kategorizace prostor, 4.1. Kategorizace prostor BPS 4.2. Kategorizace ČOV 4.3. Zdroje iniciace 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu

5 © IHAS 2011 1.1 Zákon č. 262/2006 Sb. 1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 1.3 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. Základní právní úprava a na co je to všechno dobré? 1. Blok I Požadavky l egislativy

6 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně) ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1)§ 101 - Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 2)§ 102 - Prevence rizik Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

7 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně)  Hlavním cílem je:  zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisejí s výkonem práce.  Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika práce (prevence rizik na pracovišti), přičemž podrobněji jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele zajišťující bezpečné pracovní podmínky zaměstnanců více zaměstnavatelů pracujících společně na jednom pracovišti a všech fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovišti. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 1) § 101 Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci

8 © IHAS 2011 Povinnosti zaměstnavatele Pro prostory ČOV, Bioplynových stanic musí zaměstnavatel mít:  Protokol o určení vnějších vlivů  Dokumentaci o ochraně před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb.

9 © IHAS 2011 Ad 1) Co možná nejvíce omezit vznik výbušné atmosféry Vyloučením nebo omezením látek, které mohou vytvářet výbušné směsi Záměna hořlavých látek za takové, které nevytvářejí výbuchem nebezpečnou atmosféru, technologické podmínky (teplota výrazně pod body vzplanutí) Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi uvnitř zařízení Omezení množství resp. koncentrace, inertizace, hlídání plamene, atd. Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi v okolí zařízení Těsnost zařízení, opatření větráním, kontroly těsnosti, ventilace, úklid atd. Hlídáním koncentrace v okolí zařízení Detekce plynu, atd. 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

10 © IHAS 2011 Ad 4) § 4 Zaměstnavatel po provedení technických nebo organizačních opatření podle § 2 a posouzení rizika výbuchu podle § 3 a)klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, b)zabezpečí v prostorech klasifikovaných podle písmene a) plnění dalších požadavků podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, c)označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX označujícími "nebezpečí - výbušné prostředí„ 8), d)zabezpečí vypracování písemné dokumentace o ochraně před výbuchem podle § 6 a její vedení tak, aby odpovídala skutečnosti. 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

11 © IHAS 2011  Stanovuje technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  Každé zařízení, které je určeno, používáno v prostředí s nebezpečím výbuchu musí splňovat požadavky 94/9/EC (NV č. 23/2003 Sb.) 1.4 Nařízení vlády 23/2003 Sb.

12 © IHAS 2011 Návody Všechna zařízení musí být dodávána s návody. Návody musí obsahovat informace potřebné pro: uvádění do provozu, údržbu, prohlídky, kontroly správného provozu a, je-li to nutné, opravy zařízení, společně s jakýmikoliv užitečnými informacemi, zvláště týkajícími se bezpečnosti. 1.4 Nařízení vlády 23/2003 Sb.

13 © IHAS 2011 ES prohlášení o shodě musí obsahovat: Identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci Identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce Popis předmětu ES prohlášení Odkazy na právní předpisy Identifikační údaje notifikované osoby + číslo certifikátu Odkaz na technické normy + předpisy evropského společenství – NV č. 23/2003 Sb. (94/9/EC) 1.4 Nařízení vlády 23/2003 Sb.

14 © IHAS 2011 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy 2.2 Klasifikace prostor 2.3 PTCH Bioplynu Mechanismus určování nebezpečných prostorů 2. Blok I Způsob u rčování nebezpečných prostorů

15 © IHAS 2011 Pro prostory ČOV, Bioplynových stanic musí zaměstnavatel mít: 1.Vypracován Protokol o určení vnějších vlivů 2.Vypracovánu Dokumentaci o ochraně před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy

16 © IHAS 2011 Platné normy - Protokol o určení vnějších vlivů dle: ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, Stanovení základních charakteristik, definice ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy

17 © IHAS 2011 Platné normy ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry ČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy

18 © IHAS 2011 Druh plynu Nejdůležitější parametr - Měrná hmotnost plynu  Lehčí než vzduch (H 2, CH 4, NH 3, bioplyn,…)  Těžší než vzduch (CO 2, LPG, Cl 2, Rozpouštědla)  Podobná hmotnost hmotnosti vzduchu (CO, H 2 S, C 2 H 2 )  Pozor : silný vliv teploty na hmotnost plynu  Molekulová hmotnost vzduchu = 28 g/mol 2.2 Klasifikace prostor

19 © IHAS 2011 3.1 Příklady havárií 3.2 Prognóza vývoje výstavby v ČR 3. Blok I Rizika při výrobě bioplynu

20 © IHAS 2011 4.1 Kategorizace prostor bioplynové stanice 4.2 Kategorizace prostor čistírny odpadních vod 4.3 Relevantní zdroje iniciace pro bioplynové stanice, čistírny odpadních vod 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu 4. Blok I Příklad kategorizace prostor, závěrečné shrnutí

21 © IHAS 2011 4.3 Zdroje iniciace | Chemické reakce  Inertizace  Stabilizace  Rozdělení látek do menších dávek  Zlepšení odvodu tepla  Hlídání teploty v provozu  Skladování při snížené teplotě okolí  Zkrácení doby skladování Příklady vhodných opatření

22 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu I Rizika při opravách Nejčastější rizika spojená s prací na bioplynové stanici nebo ČOV:  udušení = > použití dýchací techniky, detekce toxických plynů, zpracování příkazu V na základě zpracované DOPV  výbuch při nasátí kyslíku = > zpracování příkazu V na základě vypracované DOPV

23 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu Paletový vozík Je vhodný tam, kde je potřeba dopravovat materiál do prostor s nebezpečím výbuchu.  Zdvih: 200 mm  Délka vidlic: 1150 mm  Nosnost: 2500 kg

24 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu Plošinový vozík Vozík je vhodný pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu - zóna 1. Slouží pro přepravu objemných a těžkých předmětů Typ: JK 500B Ex Nosnost: 500 kg Rozměry plošiny: 1600 x 800 mm

25 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu Ruční a čelové svítilny Svítilny jsou důležitým nářadím do prostor s nebezpečím výbuchu, proto jsou na ně kladeny vysoké požadavky. Tyto svítilny jsou vybaveny především LED zdrojem světla. Jsou certifikovány až do zóny 0. Jedná se o robustní a odolné svítilny.

26 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu Mobilní telefony do prostor s nebezpečím výbuchu  V dnešní době už jsou k dispozici i dotykové telefony

27 © IHAS 2011 Diskuse Otázky a odpovědi


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google