Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE,"— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

2 ZÁKLADNÍ VSTUPY Pracovník může vykonávat práce jako: zaměstnanec v pracovním poměru (viz § 33 zákoníku práce) pracovník na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj.: a) na základě dohody o provedení práce (§75 zákoníku práce), b) na základě dohody o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce) Pracovní smlouva je nejčastější způsob vzniku pracovního poměru. je záležitostí dvoustrannou, pracovník by měl mít možnost seznámit se s jejím návrhem a vyjádřit se k němu. musí obsahovat (viz § 34 odst. 1 zák. práce): a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, c) den nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr). Pracovní poměr se zakládá: 1. Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (není-li stanoveno jinak). 2. Na základě volby – zvl. předpisu nebo stanov – výsledek volby jako podmínka uzavření pracovní smlouvy. 3 Jmenováním – u vedoucích organizačních složek státu, příspěvkových organizací, u ředitelů školské právnické osoby.

3 ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZAMĚSTNANEC JE VŽDY V PODŘÍZENÉM POSTAVENÍ ve vztahu ke svému vedoucímu zaměstnanci. vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, výkon práce zaměstnancem podle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem, výkon práce za mzdu, plat nebo odměnu za práci, výkon práce v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, výkon práce na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. ZNAKY ZÁVISLÉ PRÁCE: Zásada rovného zacházení ZÁKAZ DISKRIMINACE = přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci PONIŽOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI je třeba v souladu s principy rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ = vedoucí zaměstnanci jsou povinni: řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců; hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,

4 PÉČE O ZAMĚSTNANCE Jsou reprezentovány: celospolečenské zájmy = občanská práva, zdraví a sociální rozvoj člověka, (ne)pracovní doba dětí a mladistvích individuální zájmy a cíle člověka = uspokojování jeho potřeb; zájmy a cíle podniku, organizace = zabezpečení potřebných zaměstnanců, jejich rozvoj; = služby poskytované na pracovišti (strava, hygiena, zdravotnické služby); = poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek; = doprava do zaměstnání; = sociální služby zaměstnancům a jejich rodinám, půjčky, péče o důchodce, matky na mateřské (rodičovské) dovolené; = poradenství – právník, psycholog Povinná péče o zaměstnance Smluvní péče o zaměstnance Dobrovolná péče o zaměstnance zákony, předpisy, kolektivní smlouvy vyšší úrovně kolektivní smlouvy na úrovni podniku Výraz sociální politiky zaměstnavatele, jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce

5 PÉČE O ZAMĚSTNANCE hlášení pracovních úrazů náhrada škody, zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví pracovní režim, pracovní prostředí, pracovní doba prevence pracovních rizik; osobní ochranné pracovní prostředky; práva a povinnosti zaměstnanců odborný a personální rozvoj zaměstnanců (vl. vzděl. zař. = FKSP), služby poskytované na pracovišti, stravování zaměstnanců, uložení svršků a osobních věcí ostatní služby poskytované zaměstnancům a jejich rodinám, doprava zaměstnanců do /ze zaměstnání, podpora bydlení, rekreace, kulturní, společenské a tělovýchovné akce (FKSP); sociální výpomoc a zvýhodněné půjčky Péče o zaměstnance závodní preventivní péče (FKSP) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pracovní úrazy nemoci z povolání § 224 ZP

6 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Podle ustanovení § 301 zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni : pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,

7 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍ REŽIM člověka Pracovní prostředí Souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje, zařízení), které nějak ovlivňují zaměstnance: osobní ochranné pracovní prostředky; další vybavení pracoviště, suroviny, materiál; další podmínky = technologie, organizace práce, Faktory, ovlivňující člověka v průběhu pracovního procesu: prostorové řešení pracoviště, výška pracovní plochy,komunikační možnosti; mikroklima = teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu; osvětlení = rovnoměrnost oslnění, směr osvětlení, barva světla; barevná úprava pracoviště; čistota ovzduší, prach, aerosoly, plyny, páry; hluk vibrace, záření Pracovní režim povaha pracovního procesu, přetržitost či nepřetržitost; pružný (flexibilní) pracovní režim; délka pracovní doby – rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby; přestávky v práci, bezpečnostní přestávky; doba odpočinku mezi dvěma směnami, dny pracovního klidu; práce přesčas, noční práce; pracovní pohotovost.

8 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ člověka Pracovní prostředí Souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje, zařízení), které nějak ovlivňují zaměstnance: osobní ochranné pracovní prostředky; další vybavení pracoviště, suroviny, materiál; další podmínky = technologie, organizace práce, prostorové řešení pracoviště, výška pracovní plochy, komunikační možnosti mikroklima = teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu; osvětlení = rovnoměrnost oslnění, směr osvětlení, barva světla; barevná úprava pracoviště; čistota ovzduší, prach, aerosoly, plyny, páry; hluk vibrace, záření Fyzikální podmínky práce pracovní ovzduší tvořené teplotou, vlhkostí, rychlostí proudění a čistotou vzduchu osvětlení, u něhož se sleduje osvětlenost (množství světla na dané ploše), rovnoměrnost osvětlení, možnost vzniku oslnění, směr osvětlení, barevná úprava pracoviště, hluk = zvuk, který má člověka nepříjemný, rušivý nebo škodlivý účinek Faktory, ovlivňující člověka v průběhu pracovního procesu:

9 PRUŽNÝ (flexibilní) PRACOVNÍ REŽIM Flexibilita se může týkat jak délky pracovní doby (chronometrická flexibilita), tak i umístění pracovní doby (chronologická flexibilita). flexibilita délky pracovní doby ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA (zkrácený pracovní úvazek) může být: a) pravidelná (pracovník odpracuje stanovený počet hodin denně) b) nepravidelná (počet hodin se stanoví na určité časové období a odpracovává se podle dohody. c) zvláštní případ = systém postupného zkracování pracovní doby v předdůchodovém věku d) Smlouva na roční počet odpracovaných hodin = sezónní práce flexibilita umístění pracovní doby pružná, neboli klouzavá pracovní doba: zaměstnavatel stanoví povinný časový úsek přítomnosti zam. zaměstnanec si sám volí začátek nebo konec pracovní doby; Zvláštní případy pružných pracovních režimů Sdílení pracovního místa (také podílová práce, job sharing) = Dvě nebo více osob uzavřou s organizací smlouvu, že společně zajistí práci na určitém pracovním místě. Distanční práce

10 SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA PRACOVIŠTI Stravování zaměstnanců Povinnost: umožnit (ne zajistit) zaměstnancům stravování: provozováním vlastního zařízení závodního stravování; poskytováním příspěvku na stravování u jiných subjektů; nákupem stravenek a jejich prodej zaměstnancům s přípěvkem od zaměstnavatele. okruh zaměstnanců (popř. bývalých), kterým je poskytováno stravování; vlastní organizace stravování, způsob provádění; financování Kolektivní smlouva Výdaje náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě potravin); příspěvky na závodní stravování u jiných subjektů (max. 55% ceny jídla za směnu); stravenky = výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů = daňově uznatelné náklady

11 ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Zvyšování kvalifikace = Prohlubování kvalifikace = průběžné doplňování kvalifikace – nemění se její podstata; umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. změna hodnoty kvalifikace = získá nebo rozšíření (§ 231 ZP¨); studium, jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání; náleží zaměstnanci pracovní volno a náhrada mzdy dle zákoníku práce (§ 232) NUTNOST – v souladu s potřebou zaměstnavatele Pozastavit poskytování: dlouhodobá nezpůsobilost výkonu práce, pro níž si zvyšuje kvalifikaci; zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele dlouhodobě neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace. Kvalifikační dohoda Zaměstnanec: závazek po určitou dobu setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele; v opačné případě povinnost uhradit vynaložené náklady; maximální doba setrvání v pracovním poměru je 5 let Zaměstnavatel – poskytování pracovního volna a náhrady mzdy; Náhrada nákladů náhrada mzdy za dobu poskytnutého pracovního volna; vyplacené cestovní náklady; poplatek za studium (školné); náklady na zakoupení učebních a studijních pomůcek

12 SLUŽBY ZAMĚSTNANCŮM NA PRACOVIŠTI Stravování zaměstnanců a možnost občerstvení Zařízení sloužící osobní hygieně, oddechu a ukládání osobních věcí Zdravotní služby – podnikové zdravotnické zařízení Poskytování pracovních oděvů a osobních ochranných pracovních pomůcek Zajišťování dopravy do / ze zaměstnání Poradenské služby v oblasti pracovních problémů = vzdělávání, právní problémy apod. SLUŽBY NA PRACOVIŠTI

13 SLUŽBY ZAMĚSTNANCŮM A JEJICH RODINÁM Služby spojené s využíváním volného času: sport, rekreace, kultura, cestování Služby sledující zlepšování životních podmínek: bydlení, jesle, školky, půjčky, životní situace (úmrtí, sňatek, nehoda, živelní pohroma) Poradenské služby – mimo pracovní záležitosti podnikový lékař, psycholog, právník, pomoc dětem při volbě povolání, Udržování kontaktů s dlouhodobě nepřítomnými zaměstnanci: studium v zahraničí, mateřská dovolená) ZAMĚSTNANCI A JEJICH RODINY

14 OSTATNÍ SLUŽBY ú Doprava do/ze zaměstnání Je záležitostí každého zaměstnance. Výjimky: do místa výkonu práce není hromadná doprava provozována; je, ale v nevyhovujících intervalech pro zaměstnavatele; Daňově uznatelné náklady – zákon č. 586/1992 SB., v platném znění, § 24 odst. 2 písmeno „j“, jako výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců dle kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy. Podpora bydlení Význam především v době minulé – podnikové ubytovny, podnikové byty. V současnosti – spíše jako ojedinělý motivační faktor – pro preferované profese, nedostatek na trhu práce nebo které nelze získat ve spádové oblasti do 100 000 Kč, splatnost 10 let na pořízení domu či bytu na vlastní bydlení do 50 000 Kč, na koupi bytového zařízení; na nesplacený zůstatek půjčky u předchozího zaměstnavatele či druhého z manželů. Lze poskytnout i více půjček – nesmí být překročena stanovená výše (platí pro oba manžele Fond kulturních a sociálních potřeb Rekreace Kultura Tělovýchova podnikové rekreační zařízení, podíl na úhradě rekreačního pobytu cestovní kanceláři; úhrada pobytu dětí zaměstnanců v dětských táborech; příspěvek na návštěvy kulturní nebo sportovní akce, welness centra, vitamíny, Sociální výpomoc úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc zaměstnance; narození dítěte požár, živelná pohroma; průmyslová havárie (vyhlášen nouzový stav

15 SOCIÁLNĚ – PSYCHOLOGICKÉ PODMÍNKY PRÁCE Sociálně – psychologické podmínky práce = člověk pracuje v kontaktu s dalšími zaměstnanci nebo izolovaně; požadavek permanentní nebo občasné součinnosti s ostatními; individuální práce ve společném prostoru – nerušit Vztahy na pracovišti sociální potřeba člověka = potřeba poskytovat či přijímat pomoc; potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat; potřeba být přijímán, akceptován, potřeba sociálních jistot. Pracovní skupina složení ovlivňuje pracovní výkonnost, pracovní a životní spokojenost; počet členů, věk, profese, pohlaví, homogenní nebo heterogenní formální nebo neformální vztah – harmonie vztahů Charakter činnosti skupiny převaha individuálních nebo kolektivních činností; respekt a důvěra mezi členy skupiny; pozitivní – negativní pracovní klima ve skupině; Pozice skupiny postavení a srovnání s jinými skupinami ve firmě; preference firmy – lepší pracovní podmínky, ocenění, benefity; pracovní úspěchy, prestiž ve firmě,

16 PRACOVNÍ VZTAHY Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – zákoník práce, pracovní smlouva Vztahy mezi zaměstnancem a odbory, komorami zaměstnanců – stavovské organizace hájící zájmy svých členů – práva a povinnosti zaměstnanců Vztahy mezi odbory, odbornými sdruženími – kolektivní pracovní vztahy, jsou upravovány příslušnými zákonnými normami. Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným – pracovní řád, zvláštní pravidla stanovená podnikem Vztahy k zákazníkům a veřejnosti – pracovní řád, další směrnice Vztahy mezi pracovními kolektivy v podniku – pracovní řád, organizační úpravy vymezení rámce působnosti kolektivu v rámci podniku – žádoucí (nežádoucí) soutěživost. Vztahy mezi spolupracovníky – neformální sociální a mezilidské, vztahy, etika a kultura podniku, odpovědnost za vykonanou práci.

17 ODBORY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Odbory = sdružení zaměstnanců určená k obhajování zájmů a ochrany jejich práv. Práva 1.Rozhodování – o stávce a o zastavení práce v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. 2. Spolurozhodování – u všech opatření zaměstnavatele, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného odborového svazu: propouštění odborového funkcionáře; vyjednávání pracovního řádu, zpracování plánu dovolených 3. Kontroly dodržování kolektivní smlouvy, pracovně právních vztahů; předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; vyřizování stížností odborářů. Kolektivní vyjednávání 1. Kolektivní vztahy = vztahy mezi odborovými orgány a zaměstnavateli, 2. Individuální pracovní vztahy: pracovní poměr, pracovní režim, pracovní doba, BOZP, sociální podmínky; vzdělávání zaměstnanců; 3. Mzdy – tarifní, minimální, dodatkové mzdové formy


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE,"

Podobné prezentace


Reklamy Google