Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické a koncepční dokumenty resortu školství Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické a koncepční dokumenty resortu školství Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012."— Transkript prezentace:

1 Strategické a koncepční dokumenty resortu školství Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012

2 Dokumenty Evropské unie a OECD ▪ Vzdělávání a odborná příprava v Evropě: různé systémy, společné cíle do roku 2010 Program přijatý ministry školství 14. února 2002 Evropskou radou 16. března 2002 v Barceloně  8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení, Evropský referenční rámec, Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.2006 ▪ Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“, ÚIV, Praha, 1997 ▪Školy pro 21. století, pracovní dokument útvarů komise, 2007 ▪ Rovnost a kvalita ve vzdělávání, OECD, 2012 ▪Zpráva OECD o hodnocení a vzdělávání v České republice, 2012

3 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě ▪ Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostechRozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech  Zvýšení počtu studentů v přírodovědných a technických oborech  Zvýšení atraktivity učení ▪ Podporování aktivního občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti ▪ Rozvíjení evropské spolupráce  Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu

4 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení, Evropský referenční rámec, Doporučení Evropského parlamentu a rady z 18.12.2006 1.Komunikace v mateřském jazyce 2.Komunikace v cizích jazycích 3.Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a technologií 4.Kompetence k práci s digitálními technologiemi 5.Učit se učit - kompetence k učení 6.Sociální a občanské kompetence 7.Smysl pro iniciativu a podnikavost 8.Kulturní povědomí a rozhled

5 Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“, ÚIV, Praha, 1997 Čtyři pilíře vzdělávání Učit se poznávatUčit se poznávat – široké obecné znalosti, v malém počtu předmětů pracovat do hloubky, učit se učit Učit se jednatUčit se jednat – pracovat v týmech, řešit problémy Učit se žít společněUčit se žít společně – rozvíjení pochopení pro ostatní lidi a myšlenky, zvládat konflikty, vytvářet společné projekty, hodnoty pluralismu a vzájemného porozumění a míru Učit se býtUčit se být – rozvoj osobnosti, samostatný úsudek, osobní odpovědnost, rozvoj paměti, myšlení, estetického smyslu, fyzických vlastností a komunikačních dovedností

6 Národní dokumenty a koncepce  Strategické dokumenty  České vzdělávání & Evropa (Zelená kniha ), Strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie, Program Phare 1999  Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011-2015  Strategie celoživotního učení České republiky, 2007  Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)  Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012  Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015

7 Národní dokumenty a koncepce  Akční plán podpory odborného vzdělávání, 2008  Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013  Národní přiřazovací zpráva České republiky, NÚOV, 2011  Analýza Bílé knihy, 2011  Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)  Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012  Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015 Další na www.msmt.cz/vzdělávání/strategicke-a-koncepcni-dokumenty

8 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  Základním principem a určujícím motivem Dlouhodobého záměru ČR 2011 pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání a tím také konkurenceschopnost naší republiky v mezinárodním porovnání.  DZ ČR 2011 klade důraz na témata: 1. Zvýšení kvality vzdělávání 2. Nové metody hodnocení škol 3. Optimalizace nabídky vzdělávání 4. Rozvoj odborného vzdělávání 5. Podpora pedagogickým pracovníkům  DZ ČR 2011 byl vládou schválen 16.11.2011

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012  Schválen zastupitelstvem Libereckého kraje – 20. březen 2012  Přístupný na EDULK

10 Vývoj počtu narozených v Libereckém kraji od roku 1973 (s uvedením věku v letošním roce)

11 Projekce vývoje počtu žáků středního vzdělávání v Libereckém kraji zahrnující čtyři ročníky (dle počtu narozených)

12 Vzdělanostní struktura Libereckého kraje Podíl obyvatel ve věku 25–64 let podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR a Libereckém kraji v roce 2009 (v %)

13 Stav sítě škol a školských zařízení

14 Strategie rozvoje vzdělávací soustavy LK – nastavení hlavních priorit DZ LK 1. Zvyšování efektivity vzdělávání. 2. Zvyšování kvality vzdělávání. 3. Podpora rovných příležitostí ke vzdělávání a poradenského systému.

15 1. Zvyšování efektivity vzdělávání  zajištění odpovídajících kapacit ve všech segmentech vzdělávání v návaznosti na demografický vývoj  zajištění ekonomické stability školských subjektů v návaznosti na alokaci veřejných prostředků  zajištění dostatečné a prostupné oborové nabídky v souladu s lepší uplatnitelností absolventů na trhu práce

16 2. Zvyšování kvality vzdělávání  naplňování cílů kurikulární reformy na všech stupních vzdělávání  zavádění evaluačních mechanismů včetně autoevaluace škol  podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  zlepšení klimatu na školách, snižování předčasných odchodů ze vzdělávání  spolupráce se sociálními partnery

17 3. Podpora rovných příležitostí ke vzdělávání a poradenského systému  nastavení sítě škol a školských zařízení a zařízení poradenského systému tak, aby odpovídala aktuálním potřebám péče o žáky se SVP  zlepšení kvality a efektivity vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci finančních limitů veřejných prostředků  podpora integrace na všech stupních vzdělávání  vytvořit koncepci vzdělávání žáků se SVP a poradenského systému v kraji

18 Nárůst klientely poradenských pracovišť 2009/2010 2010/2011 klienti PPP 6 088 6 770 klienti SPC 1 878 2 045 Graf 2.6.4 Klienti speciálně pedagogických center podle druhu postižení

19 Koncepce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Libereckého kraje Hlavní témata  Poradenská pracoviště (PPP, SPC)  Statistické výkazy  Podpora integrace a inkluzivního vzdělávání  Potřeba pedagogických asistentů  Péče o nadané žáky  Snížení odkladů povinné školní docházky  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  Možnosti zaměstnanosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a následná péče

20 Kriteria a zásady rozvoje vzdělávací soustavy Střední vzdělávání  Upravovat oborové struktury a kapacity oborů s ohledem na demografický vývoj a trh práce  Podporovat nástroje pro výběr žáků na střední školu, které jsou založeny na ověřování studijních předpokladů  Podporovat praxe a stáže žáků i pedagogů u zaměstnavatelů  Zvýšit podíl počtu nově přijatých žáků všeobecného středního vzdělávání k hodnotě 25 – 30 % (nyní 22%).  Snížit podíl počtu žáků odcházejících ze ZŠ do víceletých gymnázií na 5% (nyní 9,8 %).  Udržet současný stav podílu počtu nově přijatých žáků v odborném středním vzdělávání s maturitní zkouškou na hodnotě 38 – 45% (nyní 40,75 %).  Udržet současný stav podílu počtu nově přijatých žáků ve středním vzdělávání s výučním listem tak, aby neklesl pod 30 % (nyní 36,5 %).  Snížit podíl počtu nově přijatých žáků do nástavbového studia denní forma studia k hodnotě 20%, všechny formy studia k hodnotě 40%.

21 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2010/2011  Zpracovávána každoročně (vyhláška č.15/2005 Sb.)  V zastupitelstvu kraje projednána 20.3.2012  VZ – shrnuje data za období posledních 3 let (školní roky 2008/2009 – 20010/2011)  Popisuje stav a vývoj jednotlivých segmentů

22 Stav sítě škol a školských zařízení ve školním roce 2010/2011  Graf 1.1.1 Počet škol v Libereckém kraji podle zřizovatele

23 Stav sítě škol a školských zařízení ve školním roce 2010/2011 Počet škol a školských zařízení v Libereckém kraji k 31.8.2011 obce 347 Liberecký kraj 65 soukromé 33 církevní 2

24 Vazba na dokumenty školy  Školský zákon neukládá školám vytvářet strategické či koncepční dokumenty školy  Přesto ukládá provádět autoevaluaci  Koncepce školy je žádoucí  Měla by navazovat a být v souladu s vyššími strategickými dokumenty (kraj, ČR, EU, UNESCO)  Strategické dokumenty jsou součástí hodnocení školy i jejího vedení  Plnění cílů stanovených koncepčními materiály školy je vhodné průběžně monitorovat, případně vyhodnotit ve výroční zprávě o škole, školském zařízení

25 Závěr  Cestou dolů lze prostřednictvím strategických dokumentů a koncepčních materiálů, jenž na sebe navazují na všech úrovních, docílit efektivního systému vzdělávání v každém regionu a dle potřeb všech dětí, žáků i studentů.  Cestou nahoru lze dospět k systému vzdělávání, jenž obstojí v mezinárodním srovnání a přispěje k lepší konkurenceschopnosti státu.

26 Děkuji za pozornost. Neučte děti jen svému vlastnímu vědění. Narodili se do jiných časů. (hebrejské přísloví)


Stáhnout ppt "Strategické a koncepční dokumenty resortu školství Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google