Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÝ TRH ES A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Seminář 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÝ TRH ES A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Seminář 2015."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÝ TRH ES A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Seminář 2015

2 P RÁVO EU - ČLENĚNÍ DLE OBSAHU A Normy regulující strukturální otázky EU (organizační struktura, pravomoci orgánů EU, vztahy mezi orgány EU navzájem atd.) = INSTITUCIONÁLNÍ PRÁVO B Normy regulující oblasti činnosti (tzv. společné politiky) EU vnitřní trh životní prostředí hospodářská soutěž ad. = MATERIÁLNÍ PRÁVO

3 Z ÁKLADNÍ CÍLE S POLEČENSTVÍ Čl. 3 SES - základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských aktivit vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovnost mezi muži a ženami, udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence ekonomických výkonů, sbližování právních předpisů členských států v rozsahu potřebném pro fungování vnitřního trhu; Zvyšování životní úrovně a kvality života a hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity mezi členskými státy.

4 Ú ROVNĚ EKONOMICKÉ INTEGRACE 1 Zóna volného obchodu – nejnižší stupeň ekonomické integrace, jedná se o zrušení celních a množstevních omezení vzájemného obchodu mezi dvěma či více státy 2 Celní unie – vedle odbourání vzájemných obchodních omezení je spolupráce rozšířena také o společný celní sazebník (uplatňovaný vůči třetím státům) 3 Společný trh - rozšíření volného pohybu zboží o volný pohyb dalších hospodářských faktorů (osob, služeb a kapitálu) = volný pohyb tzv. čtyř svobod. - Jednotný vnitřní trh – vyšší stádium společného trhu, je zajištěn úplný volný pohyb tzv. čtyř svobod,. Je vytvořen trh bez vnitřních hranic. 5. Měnová unie – členské státy navíc používají také společnou měnu 6. Hospodářská unie – plná integrace, státy společně vymezují hospodářskou politiku, existuje jednotný daňový systém 4

5 VÝVOJ SPOLEČNÉHO TRHU OD VZNIKU EHS DO SOUČASNOSTI (EU) Rychlý počáteční pokrok v šedesátých let následovaný obdobím stagnace společného trhu v sedmdesátých a osmdesátých let. Oživení evropské ekonomické integrace následkem programu jednotného trhu a přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1985 po roce 1992, "dokončení" a přeorientování jednotného vnitřního trhu 2010: znovuoživení koncepce jednotného vnitřního trhu

6 K ONCEPCE VNITŘNÍHO ( JEDNOTNÉHO ) TRHU Podívejme se blíže na Bílou knihu o opatřeních k dokončení vnitřního trhu (1985) která byla předložena Komisí členským státům

7 C O PŘEDCHÁZELO B ÍLÉ KNIZE 1985 jmenována Evropská Komise vedená Jacquesem Delorsem hledá motto k dalšímu rozvoji EHS - hlavní cíl pro naplnění během příštích 4 až 8 let. Soustřeďuje se na zaměstnanost a hospodářskou prosperitu, ale potřebuje nový „velký“ impuls - měnovou unii nebo vnitřní trh

8 C O PŘEDCHÁZELO B ÍLÉ KNIZE Měnová unie - atraktivní cíl pět komisařů v Delorsově Komisi byli předtím ministry financí Členské státy však obávaly politických dopadů, finančních dopadů Odhadu časového plánu Volba proto padla na vnitřní trh

9 C O PŘEDCHÁZELO B ÍLÉ KNIZE Nebyl to nereálný cíl. Vůle k odstranění všech překážek volného pohybu uvnitř EHS Existovala rovněž politická vůle leaderů vlád Delors jde do Evropského parlamentu: oznamuje záměr nové Komise požádat Evropskou radu, aby ji pověřila dovršením jednotného vnitřního trhu do roku 1992. Evropská rada mohla de facto stěží odmítnout, jen požádala Komisi o stanovení časového plánu

10 B ÍLÁ KNIHA Výsledkem byla Bílá kniha Komise (také známá jako Cockfieldova zpráva ) : dokončení vnitřního trhu. Specifikováno kolem 300 opatření, která vyžadují velké množství odborných znalostí. zahrnuty problémy spojené s regionální sociální Ekologickou Spotřebitelskou dopravní Soutěžní hospodářskou a měnovou politikou

11 B ILÁ KNIHA Dobudování vnitřního trhu bylo potvrzeno Jednotným evropským aktem ( 1986), jenž definuje vnitřní trh jako „Území bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu “ JEA nabyl účinnosti (po ratifikaci všemi státy) 1. července 1987 JEA specifikuje dovršení vnitřního trhu k 31. prosinci 1992

12 B ILÁ KNIHA Bilá kniha však nezachovávala rozlišování skupin opatření mezi zboží, osoby, služby a kapitál Sledovala druhy překážek, se kterými se trh v praxi setkával a rozdělila je na fyzické (administrativa, celní prohlídky, poplatky) Daňové ( fiskální) technické (státní podpory, problematika veřejných zakázek)

13 B ILÁ KNIHA Daňové překážky – členské státy používají fiskální politiku vytvářející fyzické a technické bariéry; například prostřednictvím odlišného fungování daňového systému. Fyzické překážky – celní procedury, které postihují osoby, služby a kapitál, přicházející ze zahraničí. Technické překážky – vyplývající z předpisů členských států, které brání volnému pohybu; např výrobkové normy, požadovaná kvalifikace pracovníků, nebo lokalita pro finanční služby.

14 B ILÁ KNIHA Co tedy bylo konečným cílem pro rok 1992 ? Co představovalo dokončení vnitřního trhu ? JEA vložil do Zakládací smlouvy EHS (1957) ustanovení: 1.ES přijme opatření s cílem postupného vytvoření vnitřního trhu... 2. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

15 B ILÁ KNIHA Znamená ale vnitřní trh pro ES tytéž podmínky jako společný trh ? Zopakujme si Stupně /úrovně/ ekonomické integrace I. Oblast /zóna/ volného obchodu – stav, kdy členské státy odstraní všechny překážky obchodu, ale zachovají částečně vlastní obchodní politiku vůči nečlenským státům

16 B ILÁ KNIHA II. celní unie- zde dochází k odstranění všech překážek obchodu mezi členskými státy a současně společná politika vůči nečlenům – tzn. státy přijmou společné vnější clo pro dovozy III. společný trh - nástrojem společného je společná obchodní politika (přechodné období 12-15 let). Opatření k jeho vytvoření zahrnovala: odstranění celních poplatků a kvantitativních omezení společný celní sazebník a společné obchodní politiky vůči třetím státům zrušení překážek pohybu osob, služeb a kapitálu zavedení ochrany soutěže na společném trhu sbližování právních řádů členských států

17 B ÍLÁ KNIHA Rozšíření omezení společného trhu prostřednictvím naplnění čtyř svobod - vnitřní trh. Bílá kniha 1985 stanoví určité cíle za účelem dokončení vnitřního trhu do roku 1992

18 B ÍLÁ KNIHA Souhrn Bílé knihy o dopadu a účinnosti jednotného trhu Analýza Komise stanovila, že právní předpisy Společenství v oblasti jednotného trhu, by měly - jako celek - vytvořit základní podmínky pro volný pohyb a ekonomickou efektivitu. Tato situace byla v ostrém kontrastu se situací v polovině 80 let minulého století

19 B ÍLÁ KNIHA Veškeré zboží bylo zadržováno ke kontrole na hranicích mezi ČS Většina výrobků musela odpovídat rozdílným předpisům v jednotlivých ČR Služby jako doprava, telekomunikace, bankovnictví a televizní vysílání nebyly vystaveny konkurenci; Občané bez práce mohli být podrobeni omezením pobytu a riskovat ztrátu práva na sociální zabezpečení v jiném členském státě

20 B ILÁ KNIHA – PŘEKÁŽKY SPOLEČNHO TRHU Překážky v budování společného trhu představovaly dále ochranářské tendence států a zájmových skupin. Mezi takto uplatňovaná omezení patřily.: upřednostňování domácího výrobce u státních zakázek informační kampaně (kupujte domácí výrobky) daňové zvýhodnění domácí produkce (např. pivo vs. víno) slučování subjektů v odvětví (vznik monopolu) administrativní opatření proti dovozu stanovení národních kvót na produkci pomoc třetím zemím, kde se pomoc váže na protivýhodu pro poskytující stát Odlišné technické normy a standardy

21 B ÍLÁ KNIHA Tudíž pojem jednotného trhu se při zrušení kontroly na hranicích a zaručením čtyř svobod stanovených v Bílé knize stává značně složitým. To je vyjádřeno slovy: „rozsáhlé uplatnění harmonizace zákonů, předpisů a praxe, představující velkou zátěž pro politické a institucionální kapacity Společenství“

22 B ÍLÁ KNIHA Jak se tedy Bílá kniha odrazila ve změnách práva EU s ohledem na Daňové překážky Fyzické překážky Technické překážky

23 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "SPOLEČNÝ TRH ES A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Seminář 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google