Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera

2 Ochrana přírody ČR Digitální učební materiál pro výuku zeměpisu v kvartě Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Ochrana přírody ČR předmětem ochrany přírody jsou: mimořádně cenné oblasti s výskytem vzácné fauny či flóry mimořádně cenné oblasti s útvary neživé přírody vodní zdroje Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou v takto č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezených chráněných územích stanoven zvláštní pravidla. Zakázáno je například: hospodářské využívání s výjimkou činností, kterými udržuje nebo podporuje stabilita jednotlivých ekosystémů. těžba veškerých surovin výstavba chov zvěře pořádání hromadných sportovních či společenských akcí aktivity a zásahy, mající za následek změnu dochovaných přírodních složek - vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu.

4 Ochrana přírody ČR Z hlediska velikosti chráněného území dělíme oblasti na: velkoplošná zvláště chráněná území - národní parky (NP, vyhlašuje stát) - chráněné krajinné oblasti (CHKO, vyhlašuje stát) - biosférické rezervace (kopíruje NP nebo CHKO, je vyhlašována organizací UNESCO) - chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV, vyhlašuje stát) maloplošná zvláště chráněná území - národní přírodní rezervace (NPR, mezinárodní či národní význam) - národní přírodní památka (NPP, mezinárodní či národní význam) - přírodní rezervace (PR, regionální význam) - přírodní památka (PP, regionální význam) obecně chráněná území - přírodní park - významný krajinný prvek

5 Ochrana přírody ČR Vlastní zpracování

6 Ochrana přírody ČR Národní parky (NP) KRKONOŠSKÝ – nejstarší, založen roku 1963. Na jeho rozloze 385 km 2 se ochránci snaží o uchování a zlepšení životního prostředí a zachování typického vzhledu krajiny. Přísně chrání volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. ŠUMAVSKÝ – založen roku 1991 z části původní CHKO, rozloha necelých 681 km 2. Cílem je ochránit pestrou mozaiku unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. Domov zde mají desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako jsou rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se nevyskytují nikde jinde na světě než právě v šumavských rašeliništích.

7 Kamenec - KRNAP [1]

8 Borová Lada - Šumava [2]

9 říčka Světlá - Šumava [3]

10 Ochrana přírody ČR PODYJÍ – založeno roku 1991. Se svou rozlohou 63 km 2 je nejmenším národním parkem v ČR. Z hlediska flóry jde o druhově nejbohatší velkoplošné chráněné území v České republice. Rovněž fauna je zde bohatě zastoupena. Žije zde například vydra říční, sysel obecný, dudek chocholatý, čáp černý nebo výr velký. ČESKÉ ŠVÝCARSKO – založeno roku 2000. Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a na ně vázaní živočichové a rostliny. Oblast je známa především svými skalními útvary – věžemi, branami či stěnami, které vystupují nad souvislé lesy. Od roku 2008 probíhá jednání o zřízení pátého národního parku v ČR - KŘIVOKLÁTSKO, předběžně se jedná o dvě částí CHKO o celkové rozloze 102 km 2.

11 NP Podyjí [4]

12 České Švýcarsko [5]

13 Ochrana přírody ČR Chráněné krajinné oblasti (CHKO) V České republice je k roku 2010 zřízeno celkem 25 CHKO. Celková rozloha všech CHKO činí neuvěřitelných 1041612 hektarů. První CHKO byla zřízena v roce 1955 – CHKO Český ráj, která patří zároveň mezi nejnavštěvovanější chráněné oblasti v České republice. Nejmladší CHKO je Český les, vyhlášený v roce 2005. Plošně nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí jsou Beskydy (1160 km 2 ), naopak zcela nejmenší CHKO je Blaník (40 km 2 )

14 Ochrana přírody ČR Biosférické rezervace (BR) V České republice je vymezeno organizací UNESCO celkem 6 biosférických rezervací. Vždy se jedná o chráněné území vyhlášené i Českou republikou se statutem NP nebo CHKO. Mezi biosférické rezervace České republiky patří Bílé Karpaty Třeboňsko Šumava Krkonoše Křivoklátsko Dolní Morava (zahrnuje CHKO Pálava)

15 Ochrana přírody ČR Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) V rámci ochrany vod a vodních zdrojů bylo postupně vymezeno 19 oblastí CHOPAV. Ty jsou dvojího druhu. Jedná se o oblasti s ochranou povrchových vod (13 oblastí) podpovrchových vod (6 oblastí). V těchto oblastech je především zakázáno: zmenšovat rozsah lesních porostů odvodňovat větší plochy lesa a zemědělských pozemků těžit ve velkém množství rašelinu těžit většinu nerostů povrchovým způsobem či provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody provádět určité typy výstavby skladovat radioaktivní odpad

16 Ochrana přírody ČR Vlastní zpracování

17 Ochrana přírody ČR M ALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Národní přírodní rezervace jsou mezinárodního či národního významu a chrání více fenoménů na svém území. Seznam všech 110 NPR najdete zde.zde Národní přírodní památky jsou rovněž mezinárodního či národního významu, chrání však jeden konkrétní fenomén na svém území. Seznam všech 102 NPP najdete zde.zde Přírodní rezervace mají pouze regionální význam a stejně jako NPR chrání více fenoménů v rámci svého území. V roce 2010 bylo na území ČR celkem 798 PR. Více se o nich můžete dozvědět zde.zde Přírodní památky mají také regionální význam a chrání jeden konkrétní fenomén. Celkem jich je v ČR k roku 2010 celkem 1206. Více informací o PP najdete zde.zde

18 Ochrana přírody ČR O BECNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní parky (PřP) jsou zřizovány krajskými úřady a omezují na svém území činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

19 ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ [1] Maoman. Commons.wikimedia.org: Kamenec.jpg [online]. 2010-10-09 [cit. 2010-10-27]. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamenec.jpg [2] Jan Sequens. Commons.wikimedia.org: ChalupskeSlate.jpg [online]. 2009-08-08 [cit. 2010-10-27]. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChalupskeSlate.jpg [3] Dingoa. Commons.wikimedia.org: Obří hrnec na Světlé.jpg [online]. 2007-01-17 [cit. 2010-10-27]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ob%C5%99%C3%AD_hrnec_na_Sv%C4%9Btl%C3%A9.jpg [4] Martin Vavřík. Commons.wikimedia.org: PodyjiuVrani.jpg [online]. 2008-07-20 [cit. 2010-10-27]. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PodyjiuVrani.jpg [5] Jerzy Strzelecki. Commons.wikimedia.org: Pravcicka brana2.jpg [online]. 2007-11-05 [cit. 2010-10-27]. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pravcicka_brana2.jpg


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera."

Podobné prezentace


Reklamy Google