Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a krajiny v ČR: Typy územní ochrany: zvláště chráněná území, biosférické rezervace, přírodní parky a soustava Natura 2000 Mgr. Libuše VODOVÁ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a krajiny v ČR: Typy územní ochrany: zvláště chráněná území, biosférické rezervace, přírodní parky a soustava Natura 2000 Mgr. Libuše VODOVÁ,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a krajiny v ČR: Typy územní ochrany: zvláště chráněná území, biosférické rezervace, přírodní parky a soustava Natura 2000 Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno Materiál byl zpracován v rámci projektu "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND" Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 - ošetřena zákonem o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.) Cíle ochrany přírody a krajiny:  udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině  ochrana rozmanitosti života a přírodních hodnot  šetrné hospodaření s přírodnímu zdroji Ochrana přírody a krajiny v České republice

3 Další nástroje ochrany přírody a krajiny 1)územní systém ekologické stability (ÚSES) 2)obecná ochrana rostlin a živočichů 3)zvláštní ochrana rostlin a živočichů 4)ochrana nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů 5)ochrana dřevin rostoucích mimo les 6)tvorba sítě zvláště chráněných území 7)lesní hospodářský plán 8)spoluúčast na územním plánování a stavebním řízení 9)ochrana půdního fondu 10)hospodaření s vodou v krajině 11)obnova přírodně hodnotných ekosystémů 12)ochrana krajiny pro ekologické formy využívání, turistiky a rekreace

4  dle jejich rozlohy je možné je dělit na: Zvláště chráněná území (ZCHÚ) v České republice Velkoplošná  Národní park (NP)  Chráněná krajinná oblast (CHKO) Maloplošná  Národní přírodní rezervace (NPR)  Přírodní rezervace (PR)  Národní přírodní památka (NPP)  Přírodní památka (PP)

5 = rozsáhlá území jedinečná v národním nebo mezinárodním měřítku s málo ovlivněnými ekosystémy - vyhlašovány Parlamentem ČR formou zákona - v ČR celkem 4, pokrývají 1,52 % rozlohy státu NP Krkonoše (nejstarší: -> 17.5.1963, rozloha: 36 300 ha )NP Krkonoše NP Šumava (největší: 68 064 ha, -> 20.3.1991)NP Šumava NP Podyjí (nejmenší: 6 259 ha, -> 20.3.1991)NP Podyjí NP České Švýcarsko (nejmladší: -> 1.1.2000, rozloha 7 900 ha)NP České Švýcarsko - ? výhledově snad také Křivoklátsko Velkoplošná zvláště chráněná území I. Národní parky (NP)

6 Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CHKO%2BNP_Czech_map.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CHKO%2BNP_Czech_map.png Přehled velkoplošných zvláště chráněných území ČR

7 = rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou a významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travnatých porostů - vyhlašovány nařízením vlády - v ČR celkem 25: II. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 1) Beskydy 2) Bílé Karpaty 3) Blaník 4) Blanský les 5) Broumovsko 6) České Středohoří 7) Český kras 8) Český ráj 9) Jeseníky 10) Jizerské hory 11) Kokořínsko 12) Křivoklátsko CHKO Jeseníky

8 II. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 13) Labské pískovce 14) Litovelské Pomoraví 15) Lužické hory 16) Moravský kras 17) Orlické hory 18) Pálava 19) Poodří 20) Slavkovský les 21) Šumava 22) Třeboňsko 23) Žďárské vrchy 24) Železné hory 25) Český les (2005) CHKO Pálava

9 CHKO Labské pískovce

10 = menší území mimořádných přírodních hodnot s významnými ekosystémy jedinečnými z národního či mezinárodního hlediska vázané na přirozený reliéf - vyhlašovány MŽP vyhláškou -v ČR celkem 110, přehled NPRpřehled NPR Maloplošná zvláště chráněná území Příklady: Adršpašsko-teplické skály Boubínský prales Božídarské rašeliniště Broumovské stěny Býčí skála Černé a Čertovo jezero Čertoryje Dářko Habrůvecká bučina Hádecká planinka Krumlovsko-rokytenské slepence Růžák Porosty na Růžovském vrchu v NPR Růžák I. Národní přírodní rezervace (NPR)

11 Příklady: Libický luh Milešovka Mionší Radostínské rašeliniště Ramena Moravy Rejvíz Velký a Malý Tisý Velký Špičák Žákova hora Žofínský prales I. Národní přírodní rezervace (NPR) Malé mechové jezírko v NPR Rejvíz

12 = přírodní útvar menší rozlohy, naleziště vzácných a ohrožených druhů (nebo nerostů) ve fragmentech ekosystémů s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým, či estetickým významem (i formované člověkem) II. Národní přírodní památka (NPP) NPP Křížky v CHKO Slavkovský les - vyhlašuje MŽP vyhláškou - v ČR celkem 113 - přehled NPPpřehled NPP

13 II. Národní přírodní památka (NPP) Příklady NPP: Babiččino údolí Bozkovské dolomitové jeskyně Hojkovské rašeliniště Hojná voda Jeskyně Na Pomezí Jeskyně Pekárna Komorní hůrka Letiště Letňany Lochkovský profil Panská skála Pravčická brána Ružičkův lom Rudické propadání NPP Rudické propadání v CHKO Moravský kras

14 II. Národní přírodní památka (NPP) Další příklady NPP: Stránská skála Svatošské skály Rudické propadání Velký Roudný Zbrašovské aragonitové jeskyně Zlatý vrch Železná hůrka NPP Zlatý vrch v CHKO Lužické hory

15 = menší území soustředěných přírodních hodnot s ekosystémy typickými a významnými pro příslušnou geografickou oblast - mimo území NP, CHKO (včetně ochranných pásem) a mimo vojenské újezdy je vyhlašuje rada kraje a to formou nařízení -v ČR celkem 809, přehled PRpřehled PR III. Přírodní rezervace (PR) Příklady: Amerika Babí lom Dívčí kámen Divoká Šárka Dřínová Údolí Brtnice Údolí Doubravy Údolí Chlébského potoka Údolí Říčky Velký a Malý Kamýk PR Údolí Brtnice na Jihlavsku

16 = přírodní útvar menší rozlohy, naleziště vzácných nerostů a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním významem - mimo území NP, CHKO (včetně ochranných pásem) a mimo vojenské újezdy je vyhlašuje rada kraje a to formou nařízení - v ČR celkem 1347, přehled PPpřehled PP IV. Přírodní památka (PP) Příklady: Borová lada Brožova skála Černá Desná Dominova skalka Drásovský kopeček Hersica Holásecká jezera Hora Říp Koryto řeky Ostravice Labská soutěska Malinská skála PP Drásovský kopeček na Tišnovsku

17 Zvláště chráněná území v ČR - přehled KategoriePočetVýměra [ha] Podíl na ploše ČR [%] Národní park4119 4891,51 Chráněná krajinná oblast251 086 73713,77 Národní přírodní rezervace11028 138,50,35 Národní přírodní památka1134 5220,05 Přírodní rezervace80941 0210,52 Přírodní památka1 34726 6190,33 ZCHÚ celkem2 4081 254 565,715,88 Zdroj dat: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?framehttp://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame

18 - území vyhlašované za účelem ochrany krajinného rázu KRAJINNÝ RÁZ = přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti Před čím je třeba krajinný ráz chránit? před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu => např. stavby: umisťování staveb do krajiny přírodního parku je povolováno pouze pokud neohrožují: významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy v krajině -zřizuje: orgán ochrany přírody (krajský úřad) vyhláškou, ve které omezují využití, které by vedlo ke zničení, poškození anebo rušení stavu tohoto území - předchůdce: klidové oblasti Přírodní park Další kategorie územní ochrany

19 Příklady přírodní parků Česká republika: Ještěd Peklo Maloskalsko Česká Kanada Javořická vrchovina Králický Sněžník jižní Morava: Baba Bobrava Halasovo Kunštátsko Jeviškovka Lysicko Mikulčický luh Niva Dyje Niva Jihlavy Oslava Podkomorské lesy Rakovecké údolí Řehořovo Kořenesko Říčky Údolí Bílého potoka Výhon Žďánický les

20 Přírodní parky kraje Vysočina Příklady: Balinské údolí Bohdalovsko Čeřínek Doubrava Melechov Rokytná Střední Pojihlaví Svratecká hornatina Třebíčsko

21 = velkoplošné chráněné území vyhlašované v rámci programu MAB (Man and Biosphere) Člověk a biosféra pod patronací UNESCO -cíl: vytvořit celosvětovou síť rezervací, která by zahrnovala reprezentativní ukázky krajin jednotlivých biomů Biosférická rezervace ČR: 6 biosférických rezervací: Křivoklátsko (1977) Třeboňsko (1977) Pálava (1986) Šumava (1990) Krkonoše (1992) Bílé Karpaty (1996)

22 = soustava chráněných území evropského významu - vytváří ji: jednotlivé státy EU na svém území - tvorba se ve všech státech řídí stejnými pravidly Cíl: zabezpečit ochranu živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) Natura 2000 Zdroj loga: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

23 Východiska: 1) ochrana volně žijících ptáků dle „směrnice o ptácích“ (směrnice EU 2009/147/ES)2009/147/ES => vyhlašovány ptačí oblasti ptačí oblasti 2) ochrana přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dle „směrnice o stanovištích“ (směrnice EU 92/43/EHS) 92/43/EHS => vyhlašovány evropsky významné lokality evropsky významné lokality Tvorba soustavy Natura 2000 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality společně vytváří soustavu chráněných území Natura 2000. Zdroj loga: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

24 - spolupráce AOPK s Českou ornitologickou společností => dle počtu a rozšíření druhů uvedených v příloze II ke směrnici navrženo 41 ptačích oblastí41 ptačích oblastí - ptačí oblasti navrhovány pro tyto druhytyto druhy I.Ptačí oblasti (PO) Zdroj loga: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

25 Zdroj: http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/coje-natura-2000-a-ptaci-oblasti http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/coje-natura-2000-a-ptaci-oblasti

26 Ptačí oblast: Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny (CZ0621030) 1.047,17 ha Popis: Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny leží na soutoku tří jihomoravských řek: Dyje, Svratky a Jihlavy. Přestože stavbou nádrže došlo k nenávratnému zničení rozsáhlých lužních biotopů, lokalita se postupně stala cenným územím pro hnízdění, tah a zimování některých druhů ptáků v ČR. Střední nádrž VDNM je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného (Sterna hirundo), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v ČR, zároveň i jediným pravidelným hnízdištěm pro racka černohlavého (Larus melanocephalus), racka bělohlavého (Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) v ČR. Ještě donedávna představovala i největší hnízdiště pro husu velkou (Anser anser - do r. 1995), a v první polovině 80. let také jediné hnízdiště kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR. Početně zde hnízdí také běžnější druhy našich kachen. Je třeba také zdůraznit význam lokality jakožto tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků. Tato nádrž představuje největší pravidelné zimoviště morčáka bílého (Mergus albellus), husy polní (Anser fabalis), husy běločelé (Anser albifrons) a orla mořského (Haliaeetus albicilla) v ČR. Početnost obou druhů severských husí i orla mořského dosahuje evropského významu. Příklad ptačí oblasti Zdroj: http://www.biomonitoring.cz/ptaci-oblasti.php?ptaciOblastID=1000081818

27 - CO chrání: evropsky významná stanovištěevropsky významná stanoviště evropsky významné druhy - Princip: 1) mapování druhů rostlin, živočichů a stanovišť => 2) seznam navržených lokalit = národní seznam 3) projednání Evropskou Komisí: po schválení zápis do evropského seznamu evropsky významné lokality v ČRevropsky významné lokality v ČR – celkem 1082 lokalit II. Evropsky významné lokality (EVL) Zdroj loga: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

28 Přehled použitých zdrojů:  Mapa velkoplošných zvláště chráněných území: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CHKO%2BNP_Czech_map.png  Zdroj dat ohledně zvláště chráněných území: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame  Mapka ptačích oblastí: http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/coje-natura-2000-a-ptaci-oblasti  Logo soustavy Natura 2000: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a krajiny v ČR: Typy územní ochrany: zvláště chráněná území, biosférické rezervace, přírodní parky a soustava Natura 2000 Mgr. Libuše VODOVÁ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google