Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychotické poruchy Jaké konkrétní poruchy lze zařadit mezi psychotické poruchy ? Jaké jsou základní symptomy psychotických poruch ? Co jste slyšeli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychotické poruchy Jaké konkrétní poruchy lze zařadit mezi psychotické poruchy ? Jaké jsou základní symptomy psychotických poruch ? Co jste slyšeli."— Transkript prezentace:

1

2 Psychotické poruchy

3 Jaké konkrétní poruchy lze zařadit mezi psychotické poruchy ? Jaké jsou základní symptomy psychotických poruch ? Co jste slyšeli o schizofrenii ? Shlédli jste nějaký film s danou tématikou ? Jakou prognózu může mít schizofrenie ?

4  Ztráta orientace ve vlastní osobě i v okolním prostředí  Odlišné chápání reality ( i běžných situací)  Jedinec je bez náhledu na vlastní chorobu  Po odeznění choroby může přetrvávat symtomatický zbytek

5  Nejvážnější psychotická porucha  Postihuje 0,2 – 1% populace  Důsledek vzájemného působení dědičných dispozic a vnějších podnětů  Poruchy myšlení, vnímání, emotivity a osobnostní integrity  Snížená frustrační tolerance  Vznik nejčastěji mezi 16. – 25.r. života  Neváže se na pohlaví ---------------------------------------------------------------  Úkol : Barevně vyznačené termíny vysvětlete

6  Osobnostní integrita – celistvost osobnosti, kdy veškeré psychické i tělesné funkce probíhají v rovnováze  Frustrační tolerance – je to individuální odolnost vůči stresu

7  Myšlení – inkoherentní, ulpívavé, chybná orientace v realit ě, neadekvátní zpracování informací, bludy, tachypsychismus  Ř e č – nesouvislá, komolení slov  Vnímání – neadekvátní zpracování informací, halucinace  Afektivita – citová otup ě lost, mo ž nost autismu, emo č ní ambivalence, poruchy aktiva č ní úrovn ě ------------------------------------------------------------  Úkol : Barevn ě vyzna č ené termíny vysv ě tlete :

8  Inkoherentní myšlení – nesouvislé myšlení, jednotlivé myšlenky na sebe nenavazují  Tachypsychismus – zrychlené tempo myšlení  Halucinace – šalebný vjem, o jehož existenci je jedinec přesvědčen, absence skutečného podnětu pro vznik vjemu  Emoční ambivalence – protichůdné emoce ( např. láska – nenávist)

9  Přecitlivělost, neschopnost prožívat radost, impulzivita  Emoční otupělost, uzavřenost až izolace  Snížená výkonnost a obtíže v sociálních vztazích  Nástup choroby je plynulý, ale může být i náhlý

10  Paranoidní – patologická podezřívavost vůči okolí, paranoidní bludy  Hebefrenní – vznik v období adolescence a rané dospělosti, blokace vytvoření vlastní identity, ozvučené myšlenky, bizardní bludy, zrakové halucinace a nápadnosti v oblékání  Katatonní – podstatou jsou nápadnosti v motorice – produktivní forma ( nepřiměřená aktivita a prudké pohyby), stuporózní forma ( útlum pohybové aktivity, vosková hybnost)  Simplexní – vznik časný a plíživý, pasivita, apatie a autismus  Dětská – vznik před 15.r. života, narušení vývoje identity, poruchy afektivity

11  Jana z Arku Obrázek č.1 --------------------------------------------------------- Úkol : Vyhledejte k této osobnosti více informací a seznamte s nimi ostatní žáky.

12  Na internetu vyhledejte kazuistiku vhodnou k danému tématu  Spolu se spolužáky vyhledejte v kazuistice znaky typické pro psychotické poruchy

13  Choroba je charakterizována ztrátou orientace ve …… …….. i …… ……….  Jedinec …… na chorobu náhled.  Nejtypičtějšími projevy schizofrenie jsou……… a ……….  V období adolescence a rané dospělosti vzniká ……. schizofrenie.  Nápadnostmi v motorice a to zejména nepřiměřenou aktivitou a prudkými pohyby se projevuje …….. schizofrenie.

14  Choroba je charakterizována ztrátou orientace ve vlastní osobě i v okolním prostředí.  Jedinec nemá na chorobu náhled.  Nejtypičtějšími projevy schizofrenie jsou bludy a halucinace.  V období adolescence a rané dospělosti vzniká hebefrenní schizofrenie.  Nápadnostmi v motorice a to zejména nepřiměřenou aktivitou a prudkými pohyby se projevuje katatonní schizofrenie.

15 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80-7178-496-6. Další zdroje : Obrázek č.1 : Joan of Arc. Commons. Wikipedia. Org. [online]. 13.8.2005 [cit. 2012-03-29]. Soubor : Joan of arc miniature graded.jpg. Dostupné z www : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joan_of_arc_miniature_graded.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joan_of_arc_miniature_graded.jpg. Dostupné pod licencí public domain

16 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Psychotické poruchy Anotace: Prezentace se závěrečným kvízem k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Psychotické poruchy Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy schizofrenie jako základní psychotické poruchy. Rozlišuje jednotlivé psychotické poruchy. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s psychotickými poruchami. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: schizofrenie, poruchy myšlení, bludy, halucinace, autismus, základní typy schizofrenie, emoční ambivalence Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

17 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou úkoly zaměřené na opakování základních termínů obecné psychopatologie a rozbor kazuistiky, kterou vybraný žák vyhledá za domácí úkol na internetu a následující vyučovací hodinu rozebere dle znaků se spolužáky. - Jedno cvičení je zaměřeno na případ schizofrenie – Jany z Arku, vybraný žák vyhledá více informací k této osobnosti a seznámí s nimi ostatní žáky. - Vzávěrečném cvičení si žáci zopakují základní informace z probíraného tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. Materiál nahrazuje učebnici, která není v dostatečné formě dostupná.


Stáhnout ppt "Psychotické poruchy Jaké konkrétní poruchy lze zařadit mezi psychotické poruchy ? Jaké jsou základní symptomy psychotických poruch ? Co jste slyšeli."

Podobné prezentace


Reklamy Google