Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY, JEJICH PODSTATA, VZNIK A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

2 SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY (SNJ) Rozumíme tím takové chování jedince,které je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem,předpisů a etických hodnot, chován í a jednání, které vede k poškozování jeho zdraví, prostředí ve kterém žije a pracuje. Svými důsledky vede k individuálním, skupinovým a celospolečenským poruchám a deformacím.

3 Skladba projevů SNJ Závislosti a nezdravé návyky Nezdravé mezilidské vztahy Kriminalita Rasismus, xenofobie extremismus Šikanován í Nežádoucí sexuální chování Nekvalitní životní styl Úplatkářství Terorismus Mobbing Bossing STALKING

4 Struktura SNJ  Závislosti na drogách  Patologické hráčství  Nezdravé mezilidské vztahy včetně diskriminace(šikanování,mobbing,bossing)  Kriminalita(krádeže,úplatkářství……)  Agresivita a rasová nesnášenlivost,projevy extremismu, terorismu  Korupční chování a jednání  Nežádoucí chování a jednání sexuální povahy  Jevy související s nekvalitním nebo nezdravým životním stylem  Stalking – sledování,pronásledování

5 SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A DEVIACE Jedná se o variabilní škálu jevů, které vnímáme jako nežádoucí nebo nepřijatelné. Každý jev má svoji míru společenské nebezpečnosti.  Obsahová problematika těchto jevů jsou např. závislostní chování,  delikvence,  kriminalita,  organizovaný zločin apod. Jedná se o celosvětový problém.

6 SOCIÁLNÍ DEVIACE – je definována jako způsob jednání,který není konformní vůči společenské normě, kterou akceptuje většina populace. Pro označení sociální deviace musí být splněny podmínky :  opakovatelnost,porušování normy v čase a v různých teritoriích  hromadnost,porušování se musí projevit ve větších skupinách populace  společenská závažnost, která je danému chování přisuzována v daném sociokulturním prostředí  etiologická identita, umožňující predikci daného deviantního jevu.

7 Náhled vědních disciplín na problém sociální patologie : absolutistický – přístup extrémní –„ jakákoliv odlišnost je nepřípustná, tedy deviantní“ moralizující – jedná se o „asociální jednotlivce s vrozenou dispozicí“ medicínský – deviantní chování je dáváno do souvislosti se stavem společnosti a je nazíráno jako příznak její nemoci. Deviace je vnímána jako nemoc a produkt nesouladu mezi jednotlivými vrstvami sociálního systému. Rozšíření patologických jevů signalizuje, že společnost není v pořádku.

8 statistický – „k základním nedostatkům patří ignorace různých sociálních souvislostí. Přístup nezachycuje interpersonální reakce, společenské standardy nebo mínění veřejnosti.Nebere ani v úvahu různé varianty přinucení ke konformitě“. relativistický pohled – je charakteristický pro současnost. Od tradičních pohledů se liší stanoviskem,podle něhož lze způsobům chování,kulturním symbolům a dalším sociálním produktům porozumět pouze v kontextu té kultury a společnosti,jejíž jsou organickou součástí. Deviace a patologie tak může být posuzována pouze z hlediska konkrétního sociokulturního prostředí, ve kterém k ní došlo

9 NORMALITA A KONFORMITA Normalita - jedná se o normy a pravidla uvědomovaná, jež lidé dodržují a řídí se jimi proto, že je považují za společensky správné a prospěšné. ( Mohou se lišit nejen mezi kulturami, ale i v rámci subkultur jedné společnosti. Co je v jedná společnosti považováno za normální, ve druhé může být chápáno jako deviantní či abnormální jev). Konformita – chování je podporováno různými společenskými reakcemi vůči dodržování či porušování pravidel nebo norem.

10 Jedná se o reakce : POZITIVNÍ – různé typy formálních nebo neformálních odměn (pochvaly,ocenění..). NEGATIVNÍ – různé druhy formálních nebo neformálních trestů ( od rodičovského kárání až po uvěznění…)

11 Negativní reakce, sankce,jejich význam spočívá v zajištění dodržování společenských pravidel a norem lze dělit na :  FORMÁLNÍ – sankce stanovené na základě zákonných norem a pravidel, které musí lidé dodržovat ( nad nimi jsou kontrolní orgány, soudy apod.).  NEFORMÁLNÍ – kdy se jedná o minimálně organizované reakce vůči deviantním projevům a způsobům chování

12 VYMEZENÍ NORMALITY Závisí na aktuální úrovni poznání ve společnosti Neznámé je odmítáno z důvodů frustrace potřeb bezpečí a jistoty, vzhledem k chybějící zkušenosti a potřebným vzorcům chování. Pro hodnocení, co je normální, mají význam vývojové faktory. Větší toleranci při hodnocení normality chování lze pozorovat u chování dětí. Je zde respektována skutečnost, že vývoj dětí může probíhat odlišně, že jejich projevy mohou mít vztah k určitému období a věku a velký vliv mají dané okolnosti.

13 Hranice normálního a abnormálního v rámci kterékoli společenské normy je pohyblivá a nemůže být jednoznačně určena, protože se mění v čase a podle aktuálního sociálního kontextu.

14 ETIOLOGIE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ Souvislosti jeho vzniku se společenskými faktory je zřejmá Je zde však otázka osobnosti jejího nositele. Tři základní přístupy: Teorie předpokládá existenci určitých typů lidí,kteří mají tendenci volit chování mimo společenské normy(kinds of people Tudory). Teorie situační – předpokládá, že určité sociální situace navozují možnost vzniku a rozvoji sociální deviace.Toho se může v podstatě dopustit kdokoliv. Teorie konjunktivní – jedná se o kombinaci předchozích přístupů.Východiskem názoru je, že se v určitých situacích určitý typ lidí bude chovat určitým způsobem.

15 MERTONOVA KONCEPCE : V anglosaské sociologii považována za nejpropracovanější a nejrozvinutější. Jde v podstatě o teorii ANOMIE = bezzákonnosti. Podle jeho teorie „vede anomie k deviantnímu chování a deviantní chování může být současně jejím indikátorem“ Například chování jedinců,kteří se snaží získat bohatství: tuneláři, podvodníci, zloději. Materiální bohatství je obecně uznávaným společenským cílem. Způsoby dosahování jsou však společensky nelegální, nepřijatelné. Toto chování má souvislost s funkčním pojetím normy a normality.

16 „Umělý ráj“ za pár šupů, ale problémy na celý život nebo smrt Jsou legální a jejich užívání se stalo mezi určitými skupinami lidí velmi oblíbené. Jde o syntetické drogy, které se v našich podmínkách objevily asi před třemi lety. Prokazatelně mají nevyzpytatelné účinky a řada lidí své experimenty již zaplatila životem.

17 Přehled nových syntetických drog v EU RokPočet nových drog 200813 200924 201041 201149 Zdroj : Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2012

18 Varování lékařů Experti na syntetické drogy a lékaři zabývající se problematikou záviaslosti upozorňují, že při požití některé z těchto drog nelze předvídat, jak bude na daného jedince preparát působit. Protože jde o kombinaci několika drog zároveň, je to hrozná kombinace a lidské reakce na jejich účinky jsou nepředvídatelné. Spojí se dohromady paranoidní chování, agresivita a halucinace. V důsledku toho se člověk po požití chová doslova jako šílenec.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google