Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duchovní život – co si počít s duší?. Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 2/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duchovní život – co si počít s duší?. Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 2/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní."— Transkript prezentace:

1 Duchovní život – co si počít s duší?

2 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 2/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní život – máme duši? Úvod Gn 2,7 Tu Bůh Jahve utvořil z hlíny země člověka, vdechl do jeho nozder dech života a člověk se stal živou bytostí. Př 20,27 Jahvovou lampou je duch člověka, který proniká až do hloubi jeho nitra. Řím 8,5 - 6 Ti, kdo žijí podle těla, totiž dychtí po tom, co je tělesné; ti, kdo žijí podle ducha, po tom, co je duchovní. Neboť touhou těla je smrt, zatímco touhou ducha je život a pokoj. Jak 4,1 - 5 Cizoložníci, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelstvím vůči Bohu? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Myslíte si snad, že písmo nadarmo říká: On žárlivě touží po duchu, jehož do vás vložil?

3 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 3/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena - čím duši živíme? Úvod Mt 3,22-23 (Oko, svítilna těla) Svítilnou těla je oko. Je-li tedy tvé oko zdravé, bude celé tvé tělo jasné. Je-li však tvé oko nemocné, bude celé tvé tělo temné.

4 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 4/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena – nebezpečí okultismu Úvod Dt 18,9-12 Až vejdeš do země, kterou ti dává Jahve, tvůj Bůh, nebudeš se učit páchat tytéž ohavnosti jako tamní národy. Nenajde se u tebe nikdo, kdo by předal svého syna či svou dceru ohni, kdo by provozoval věštění, zaříkání, hadačství nebo čarodějnictví, nikdo, kdo by užíval kouzel, kdo by se dotazoval přízraků a věštců, kdo by vyvolával mrtvé. Neboť kohokoli, kdo dělá takové věci, si Jahve, tvůj Bůh, oškliví a právě pro tyto ohavnosti Jahve, tvůj Bůh, zahání před tebou ony národy.

5 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 5/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena – nebezpečí falšování pohledu na víru Úvod

6 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 6/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena – dobrá výživa pro duši Úvod http://www.paulinky.cz/

7 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 7/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní život – jsme součástí něčeho většího? Úvod Sestra Marie od Ježíše, z Agredy: MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 279. … Nepřátelství Lucifera a jeho démonů proti lidem je staré jako jejich neposlušnost proti Bohu, a jak jsem již popsala v první části, vzrostla jejich zuřivost a krutost úměrně jejich vzpurné pýše po tom, co se dozvěděli, že věčné Slovo přijme tělo z Ženy oděné sluncem (Zj.12,1). Vzhledem k tomu, že hrdí andělé odmítli toto Boží rozhodnutí a nechtěli poslušně sklonit svou šíji, pojali tuto nenávist vůči Bohu i jeho tvorům. Protože ďábel nemohl svou nenávist ukojit na Všemohoucím, vylévá ji na dílo jeho pravice. Kromě toho, protože je obdařen andělskou přirozeností, se tak rozhodl neodvolatelně a nikdy nepřestane usilovat o to, čeho se rozhodl dosáhnout. Proto, i když mění prostředky pro dosažení svého cíle, nikdy nezmění svou vůli ohledně pronásledování lidstva. Ef. 6,12-13 Duchovní zápas Zápasit totiž musíme nikoli s protivníky z krve a masa, ale s Knížectvími, s Mocnostmi, s těmi, kdo ovládají svět tmy, se zlými duchy, kteří obývají nebeské prostory. Právě proto na sebe vezměte plnou Boží zbroj, abyste mohli ve zlý den odolat, a až vynaložíte veškeré úsilí, zůstali pevní.

8 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 8/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Úvod Proč se zajímat o duchovní život – co je duchovní život? Co si počne živá duše po smrti se zlozvyky, ke kterým jí dopomohly hmotné i nehmotné statky tohoto světa, bez svého hmotného těla? Józef Wróbel SAC: Svatý Vincenc Pallotti (str. 114) Téměř půl roku dodržoval přísný půst, kromě doby postní také posty, jež praktikují kapucíni – od Všech svatých do Vánoc. Kromě toho si dával také přísný půst od Velikonoc do Letnic. Během běžného pokrmu se spokojil s velice malou porcí. Mnohdy snídal jen malý kousek chleba namáčený v octu. U oběda se nepozorovaně snažil vybírat si jídla, která měl nejméně rád. K chutným pokrmům přidával hořké prášky, které nosil vždy s sebou. Po obědě snědl vždycky list pelyňku. Pokud byl servírován nějaký lepší pokrm nebo moučník, dával ho nemocným. Pokud usedal ke stolu, když všichni pojedli, spokojil se se zbytky. „Bez umrtvování jsme jako nezastříhávané stromy nebo jako zahrady bez péče,“ řekl jednou, když mluvil o nutnosti umrtvování. Mk 9,43 (Pohoršení) A svádí-li tě ke hříchu tvá ruka, usekni ji: je pro tebe lépe, abys jednoruký vstoupil do života, než abys odešel s oběma rukama do pekla, do ohně, jenž neuhasíná. Dn.741 Ať si je hříšník vědom, že jakým smyslem hřeší, takovým bude sužován po celou věčnost; … Všimla jsem si jednoho: že je tam nejvíc těch duší, které nevěřily, že peklo je.

9 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 9/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena Úvod Lidská duše (rozum, vůle) Tělo Svět Představivost - odříkání (půst) - zpytování svědomí - korekce jednání

10 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 10/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena Úvod Sestra Marie od Ježíše, z Agredy: MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 454. Pamatuj si, má dcero, že cestiček, pastí a intrik, které tento had má pro to, aby přivedl spravedlivého k pádu, je tak mnoho, že bez zvláštní pomoci Nejvyššího by je duše nemohla nikdy rozpoznat, tím méně překonat, ani by nemohla uniknout jeho zrádným úkladům. Aby bylo možné si zasloužit tuto ochranu Páně, přeje si Bůh, aby tvor, pokud se ho týče, nikdy nepolevoval v bdělosti, ani nedůvěřoval svým vlastním silám a neochaboval v prosbách a touze po této pomoci, protože bez ní člověk nemůže dělat nic a brzy zahyne. Z Boží milosti můžeme čerpat především díky zápalu srdce a připravenosti k Boží službě, ale především vytrvalou poslušností a pokorou, které poskytují stálost a pevnost proti útokům nepřátel.

11 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 11/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Starost o duši – duchovní hygiena Úvod Ctnost Neřest

12 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 12/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr duchovní život je vědomá kultivace postojů, vztahů a jednání vůči svému okolí Úvod Proč se zajímat o duchovní život – co je duchovní život? Mt 22,34-40 (Největší přikázání) Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, sešli se vespolek a jeden z nich se ho otázal, aby ho přivedl do úzkých: „Mistře, které je největší přikázání Zákona?“ Ježíš mu řekl: „‚Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí; to je největší a první přikázání. Druhé se mu podobá: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. V těch dvou přikázáních tkví celý Zákon i Proroci.“ Křesťanský s cílem budovat křesťanský (nesobecký a láskyplný) vztah k Bohu (modlitba, rozjímání) a všem bližním (i nepřátelům). Modli se a pracuj Proč Bůh stvořil člověka? Zjevení a vize svaté Brigity Švédské: Pudila ho tedy jediná jeho vroucí láska k tvoření, aby se mnozí s ním věčně těšili z jeho nevýslovné radosti.

13 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 13/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní život – vliv a důležitost lásky Úvod Sestra Marie od Ježíše, z Agredy: MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 413. Láska u rozumných bytostí má na jejich srdce podobné účinky, jako síla gravitace na kámen. Kámen má snahu se pohybovat tam, kam ho táhne jeho tíha, totiž ke zdroji přitažlivosti. Láska je tíhou srdce, která ho táhne ke svému zdroji, k tomu co miluje. Pokud je srdce z nutnosti nebo nedopatřením vychýleno, je láskou ihned přitaženo zpět podobně, jako se pružina vrací do svého výchozího tvaru, jakmile je uvolněna. Zdá se, že tato tíha nebo účinek lásky, odnímá srdci svobodu tak dalece, že se stává poddaným a závislým na tom, co miluje, a brání vůli, aby volila jiný směr jednání než je ten, ke kterému ho vybízí láska. Štěstí nebo neštěstí tvora závisí na dobrém nebo špatném užívání lásky, protože to, co člověk miluje, dělá svým pánem. Pokud je tímto pánem zlo a špatnost, je takový člověk týrán a degradován, pokud je tím pánem dobro, bude zušlechťován a obšťastňován, a to tím víc, čím vznešenější a vyšší je dobro, které miluje.

14 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 14/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Jsou však tyto informace pro vytvoření vztahu opravdu nezbytné? Jak si však mám vytvořit vztah k někomu, o kom mi mé smysly nepodávají žádné informace? Úvod Proč se zajímat o duchovní život – co je duchovní život? S vytvářením vztahů k druhému člověku (kterého vidí) mají lidé bohaté zkušenosti - 80% vjemů a informací o našem okolí

15 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 15/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – duše Hrad v nitru SvatáTerezie od Ježíše, též zvaná Terezie z Ávily, křestním jménem Teresa de Cepeda y Ahumada (28. březen 1515 Ávila – 4. října 1582 Alba de Tormes) byla španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu. Její svátek se slaví 15. října. Papež Pavel VI. ji 29. září 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve (dnes jsou už tři). Terezie byla dcerou rodičů obrácených ze židovství, rytíře Alonso Sáncheze de Cepeda a Beatriz d'Ávila y Ahumada. Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých. Roku 1534 tajně odchází z domova a vstupuje do karmelitánského kláštera Vtělení v Ávile. V klášteře však začala trpět nemocí. Záhy začala zakoušet duchovní vytržení, ovlivněna též knihou Abecedario espiritual, která po vzoru středověkých mystických spisů vybízela k vnitřní modlitbě a kontemplaci. Tereziny spisy patří k nejvýznamnějším a nejvýraznějším dílům křesťanské mystiky. Terezie je sepsala především z pedagogi- ckého důvodu – aby naučila své sestry praxi vnitřní modlitby a života v řeholní dokonalosti.

16 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 16/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – duše Hrad v nitru Hradby = povrch našeho těla 123456 Vchod = modlitba

17 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 17/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – význam modlitby Hrad v nitru Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 385. … Všechna tato tajemství staví andělé démonům stále z nových úhlů pohledu před oči, takže jsou nuceni je v důsledku činnosti andělů i působením samého Boha poznávat a brát na vědomí. A pak dojde k tomu, co popisuje svatý Jakub, že démoni věří a třesou se (Jak.2,19), protože je tyto pravdy děsí a mučí natolik, že proto, aby je nemuseli akceptovat, raději hledají útočiště v nejhlubším pekle, a Kristova tajemství je sužují natolik, že ve své hrůze prosí Boha, aby je zbavil poznání a vzpomínky na podstatné spojení věčného Slova a jiné velké zázraky božské lásky. Proto andělé při svých sporech s démony často opakují slova: „Kdo je jako Bůh? Kdo je roven Kristovi, pravému Bohu a člověku, který zemřel pro lidstvo? Kdo se může rovnat přesvaté Marii, naší Královně, která byla osvobozena od všech hříchů, a dala ve svém lůně tělo a lidskou podobu věčnému Slovu a zůstala při tom vždy Pannou ?" Člověk, který se modlí, se zabývá svým nitrem (vstupuje do hradu v nitru), a je ochoten akceptovat, že vně existuje jiná vyšší bytost (která přebývá i v jeho nitru). Kromě mnoha jiných funkcí má modlitba vliv i na démony, kteří nás provází (viz. text níže).

18 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 18/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – První komnaty Hrad v nitru Stav lidí v prvních komnatách -duše jsou stále zapleteny do světa, ale nechybí jim dobrá touha -ponoří se do sebe, i když jen letmo -modlí se několikrát za měsíc a roztržitě -v prvních komnatách se duše cvičí v sebepoznání (vlastní ubohost), pokora je klíčová -ďábel má v prvních komnatách stráže (smyslové vnímání, rozkoše, honba za poctami,…) -je třeba, aby duše hledaly pomoc u Matky Boží a světců, aby za ně bojovali

19 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 19/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Druhé komnaty Hrad v nitru Stav lidí v druhých komnatách -duše jsou stále zavrtané do světských zábav, rozkoší a starostí -chápou důležitost pobytu uvnitř hradu (zabývat se svým nitrem) -modlí se pravidelně, touha konat trochu pokání – velice silný odpor démonů, kteří poukazují na škodlivost pokání -uvažování lidí je mnohem živější a schopnosti větší -boží volání je silnější, ale odpor démonů také – předkládají všechna dobra a rozkoše světa -duše slyší silněji boží volání a víc se trápí, protože nedokáží ihned poslechnout boží výzvu -boží výzvy přichází prostřednictvím kázání, četby,… Pozor: -duše potřebují stále boží pomoc, neměly by se spoléhat na útěchy (např. pocit sladkosti při modlitbě) -důležitá je ochota se změnit a srovnat se s boží vůlí

20 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 20/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Třetí komnaty – utrpení jako způsob komunikace Hrad v nitru Který z obou obrázků ve vás budí větší potřebu pomoci? Když dobrovolně trpíme (postíme se), dáváme tím také najevo, že nám nestačí to, co nám nabízí svět. Natahujeme ruce po tom, co nám nemůže svět nabídnout, ale Bůh ano. Podle čeho má Bůh poznat, že vám nestačí to, co vám nabízí svět, a že potřebujete jeho pomoc?

21 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 21/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Třetí komnaty Hrad v nitru Stav lidí v třetích komnatách -vroucně touží neurážet Pána -mají své hodiny usebranosti, dobře využívají čas, konají skutky lásky k bližnímu, jsou velmi umírněné v řeči a odívání, a ty, které mají rodinu, se o ni dobře starají -varují se všedních hříchů, mají rády pokání -cvičení v poslušnosti Pozor: -na postup do dalších komnat neexistuje nárok (není možné si ho vynutit) -lásku je třeba dokázat skutky (Bůh naše skutky nepotřebuje, ale stojí o rozhodnost naší vůle – považovat se za neužitečného služebníka) -Bůh nedává mnoho duchovních zážitků, a když, tak jen jako pozvánky do dalších komnat

22 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 22/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – duše Hrad v nitru Člověk – návod k obsluze Pozor: …, alkohol škodí zdraví a zkracuje život, … Svobodná vůle => přestoupení doporučení je možné Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 477. … Touto lekcí se ti chci odvděčit za tvé úsilí při psaní mého životopisu, protože těmito pokyny v tak důležité nauce ti chci vštípit myšlenku, že pokud si mě přeješ náležitě napodobovat, nesmíš s nikým komunikovat nebo mluvit, nic podnikat, ani psát dopisy, ani se pohybovat, ani si připouštět nějaké myšlenky (pokud je to možné) bez poslušnosti ke mně a k těm, kteří tě řídí. Světští a tělesní lidé označují tyto ctnosti za nestoudná a domýšlivá nařízení, která není třeba zachovávat. Avšak jejich nevědomá pýcha bude potrestána, až budou tyto pravdy odhaleny před Soudcem. Pozor: …, člověk stvořen jako muž a žena, …

23 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 23/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Čtvrté komnaty Hrad v nitru Stav lidí v čtvrtých komnatách -začíná se zde mluvit o nadpřirozených věcech (duchovní zalíbení = modlitba klidu) -hřích je zde velice zřídka, a zpravidla k dobru  ďábel by mohl předstíráním božích útěch způsobit větší škody -stává se, že je duše ponořená při modlitbě do Boha, ale myšlenky bojují před hradbami, kde získávají velké zásluhy – není třeba se zneklidňovat - usebrání – jakoby se smysly vzdaly svého práva Pozor: -pokora – prvním znamením, že jsme obdrželi zvláštní milosti je pocit, že jich nejsme hodni a že jich během celého života nedosáhneme – důležité je neshánět se po milostech Str.41 – 32 a: Když se Bůh zmocní vrcholku duše, ponechávaje smyslům a nižším schopnostem volnost věnovat se své přirozené činnosti, to je modlitba klidu

24 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 24/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Páté komnaty Hrad v nitru Stav lidí v pátých komnatách -duše je v hlubokém spánku – nejen pro všechny pozemské věci, nýbrž i sama pro sebe, takže během krátkého trvání tohoto jevu je tak bez sebe, že nemůže utvořit žádnou myšlenku, i kdyby chtěla. Miluje-li, neví jak, ani koho; chce-li, neví co: je jakoby mrtvá pro svět, aby víc žila pro Boha. - ať máte málo či mnoho, chce (Bůh) pro sebe všechno. Pozor: -někdy ďábel kvůli jistým marnivostem umožní duši vyjít ze sebe, protože po tom vášnivě dychtí, i když ne tímtéž způsobem a s toutéž radostí, uspokojením, zalíbením a pokojem, jímž je duše naplněna, je-li to Božím dílem. Str.41 – 32 b: Když Bůh uchvátí všechny vnitřní mohutnosti, ponechávaje jejich činnosti jen vnější smysly, to je úplné spojení.

25 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 25/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Šesté komnaty Hrad v nitru Stav lidí v šestých komnatách -duše již zraněná láskou svého Ženicha mnohem usilovněji vyhledává samotu, a nakolik je jí dovoleno, utíká před vším, co by ji mohlo rozptylovat. Duše je tedy pevně rozhodnuta nevzít si jiného ženicha. Avšak ženich nehledí tak na její dychtivost, s jakou touží po zasnoubení, chce spíše, aby její touhy mnohem víc vzrostly. -duše prožívá trýzně (pomluvy, pochvaly, nezkušení zpovědníci,…) -duše má pocit, že nemá jiskru lásky k Bohu, vidí jasně své hříchy -oslovení – pozvání ze sedmé komnaty Pozor: -ďábel může dát slasti a sladkost, které se zdají duchovní, není však v jeho silách spojit utrpení s radostí a duchovním pokojem. Když ďábel působí trýzeň, je plná neklidu a války. Str.41 – 32 c: Když se (Bůh) zmocní zároveň vnitřních mohutností i vnějších smyslů, to je (extatické spojení) duchovní zasnoubení

26 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 26/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Sedmé komnaty Hrad v nitru Stav lidí v sedmých komnatách -když je duše uvedena do této komnaty, zjeví se jí v intelektuálním (ne obrazném) vidění tři Osoby Nejsvětější Trojice 109 - tři Osoby se jí tu sdílejí a mluví s ní (duší) Části duše: 1.senzitivní (živočišná) 2.obsahuje tři duchovní mohutnosti (rozum, paměť a vůli) 3.svrchovaná (ohnisko duše = sedmá komnata, kde přebývá Bůh) Str.41 – 32 d: Když pak (Bůh) ovládá všechny vnitřní mohutností i vnější smysly nejen na chvíli, nýbrž trvale, to je duchovní svatba 109 Fray Luis de Leon připsal: „Člověk, kterého Bůh zbavil užívání smyslů a povznesl k sobě, může již v tomto životě zahlédnout Boží Podstatu, jak se má za to, že ji viděl sv. Pavel, Mojžíš a někteří jiní. Jan 14,23 Ježíš mu odpověděl: „Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.

27 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 27/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – duše – překážky ve sjednocování s Bohem Hrad v nitru Lhostejnost k sobě (smysl života) Pohodlí Pýcha Neklid ducha Spoutanost se světem Proměna vztahu k Bohu (láska) Chladnost lásky k Bohu Pokora a schopnost oběti se z mezilidských vztahů vytrácí

28 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 28/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Hrad v nitru – Filip Neri – stupně lásky Hrad v nitru Svatý Filip Neri (* 21. července 1515 Florencie; † 26. května 1595 Řím) Filip byl veselým člověkem, ale jeho humor nebyl kousavý nebo zraňující. Říkalo se mu „Veselý svatý“. Jeden z Filipových výroků, zaznamenaných jeho žáky dokládá, že Filip nepovažoval veselost za hříšnou: „Buďte veselí, synáčkové! Nechci jen, abyste se dopouštěli hříchů. Ale abyste byli veselí, to chci. Veselý duch dobývá snadněji křesťanské dokonalosti než duch zádumčivý. Pokračuj synu v tom svém veselí, protože to je nejlepší cesta k dokonalosti… Nechci úzkostlivost ani trudomyslnost!“ Jeho oblíbenou knihou byla sbírka vtipů vydaná pod jménem Facezie Piovana Arlotta. Tak jako neměl rád extrémní projevy kajícnosti, nemiloval ani mimořádné mystické projevy. „Stále důvěrnější, láskyplné a niterné sjednocení s Bohem se dosahuje nikoli mimořádnými prostředky a zvláštními pobožnostmi, ale prostřednictvím čisté spirituality, jak nám ji předkládá liturgie a teologie.“ Pět stupňů lásky: 1.vztah mezi služebníkem a pánem 2.vztah mezi nemocným a lékařem 3.vztah dvou přátel 4.vztah syna k otci 5.vztah ženicha k nevěstě

29 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 29/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cesta – Jerónimo Nadal Duchovní cesta Jerónimo Nadal (1507-1580) se narodil 11.8.1507 na Mallorce, ostrově u pobřeží Španělska. V roce 1526 začal studovat v Alcalá, kde se poprvé setkal se sv. Ignácem, zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova. Nadal byl vysvěcen na kněze v Avignonu v roce 1538. Získal doktorát z teologie. Zemřel dne 2. dubna 1580 v Římě. Byl nejdůležitějším spolupracovníkem Ignáce z Loyoly. Procházel Evropou jako „putující apoštol ve službách Tovaryšstva Ježíšova. Byl to vizitátor, generální komisař a dvakrát generální vikář. Tři stupně duchovní cesty: Ve 4. století začali na této křesťanské cestě církevní otcové rozlišovat tři základní druhy v konání pokroku, a tato sdělení o „třech cestách“ zůstala dodnes živá právě v duchovní literatuře. Je zde stále řeč o -cestě očišťování -cestě osvícení -cestě sjednocení V takovém sdělení si však byli duchovní učitelé stále vědomi tohoto: „tři cesty“ neoznačují žádné čistě vzájemně oddělené etapy, nýbrž pouze stěžejní body v úsilí; ty se navzájem podmiňují, navzájem spolu korespondují a pronikají na jedné křesťanské cestě.

30 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 30/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cesta – cesta očišťování Duchovní cesta Cesta očišťování Trojitou cestou musí člen řádu (jako vůbec každý křesťan) procházet. To platí i tehdy, pokud již došlo k očištění svátostmi a lítostí. V síle působící milosti je totiž nadále vyzýván k boji s konkrétními hříchy a vznikajícími pokušeními; musí zahladit jejich kořeny, a ze své svobodné vůle nesmí připustit nárůst nějakých svazujících nedoko- nalostí. Musí brát veškeré slabosti a protivenství, ať již přicházejí zevnitř nebo z venku, na sebe nejen v trpělivosti, nýbrž velkodušně a radostně, a zaměřit je na očišťování duše. A přitom musí natolik vyhledávat modlitbu, aby si i v úzkostech zachovával vnitřní mír.

31 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 31/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cesta – cesta osvícení Duchovní cesta Cesta osvícení „Zároveň se musíš denně cvičit na cestě osvícení. Začni s tím, že vyslovíš dík za poslední milost osvícení. Když jsem vyjádřil tuto myšlenku před Ignácem, že to je metoda pro začátečníky, a že ostatní musejí použít jiné a rozličné zásady, dostalo se mi odpovědi, že touto cestou musejí procházet všichni. Doufám, že budou všichni poučeni ve vší pravdě od Ducha Svatého, pokud jenom každý zůstane věrný sobě a božské milosti.“ Denní cvičení „Denním cvičením se máš cvičit na třech cestách. Začátek modlitby ať vyjde z cesty očišťování, současně jako předehra; na druhém místě máš v pokoře rozjímat něco z Písma svatého a všeobecně z toho, co vytvořili lidé, nebo předcházet s vlastní modlitbou, která se váže k místu, slovům a činům.

32 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 32/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cesta – cesta osvícení Duchovní cesta Cesta sjednocení „Cvičíme se na cestě sjednocení většinou současně s cestou osvícení. Neboť ať se jedná o čisté osvícení ve světle, vždy je vůle zasažena, přitáhnuta a sjednocena láskou. To znamená něco „mysticky chápat“, protože síla duše uchopená láskou se v lásce povznáší vzhůru. Stůj pevně v pokoře a nechtěj zakoušet vysoké věci (Řím 11,20), nýbrž vytrvej v bázni Boží.“ Řím 11,20 Výborně. Byly ulámány pro svou nevěru, a tebe drží víra. Nepyšni se; spíše se strachuj.

33 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 33/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní život – duše jako pokoj Zaslíbení Nedobré chování (hřích) Naše duše Pomluva Hádka Opilství Rvačka Ublížení na zdraví Když nám démon začne demolovat vybavení našeho pokoje (duše), je sice dobré se snažit uklízet a honit démona po pokoji (bojovat se zlem), ale je nutné si uvědomit, že nemáme sílu vyhodit démona zpět před dveře. Je třeba pozvat silného spojence! Pozvánka = očista, pokání Osvícení, milosti Nutná spolupráce = sjednocení

34 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 34/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní život – pomoc Ducha svatého Zaslíbení 1.Moudrost 2.Rozumnost 3.Vědění 4.Rada 5.Láska 6.Zbožnost 7.Bázeň boží Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek IV. (KORUNOVÁNÍ) 61. V den letnic ráno blahoslavená Panna Marie vybídla apoš­toly, učedníky a zbožné ženy, kterých bylo asi sto dvacet, aby se horlivěji modlili a obnovili své naděje, neboť se už přiblížila hodina, ve které má z výšin přijít Duch svatý.

35 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 35/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní život – Časté chyby Zaslíbení Mnozí neznajíce vychytralost satanovu, duchem začali, tělem skončili (sv. Bernard) Ďábel mnoho počítá se svou mocí, lidskou křehkostí, světskou marností (sv. Bonaventura) Nemáme chtít konat vícero cvičení najednou, neboť zlý nepřítel nás často pokouší tím, abychom mnoho věcí začali, ale žádnou z nich nedovedli ke konci, budeme-li příliš zavaleni prací (sv. František S., O lásce k Bohu (VIII) …nepřítel nemálo hledí způsobit zkrácení hodiny toho nazírání, rozjímání nebo modlitby (sv., Ignác z L., úvodní poznámky duch. cv. 12) Je vlastní andělu zlému, jež se připodobňuje andělu světla, začínat u duše zbožné po jejím a končit po svém…sváděním duše ke skrytým šalbám a ničemným záměrům (RD II,4) Musíme pozorovat běh našich myšlenek. Je-li počátek, střed i konec téhož dobrý a zaměřený na skutečné dobro, pak je to známkou dobrého ducha. Směřují-li myšlenky k něčemu zlému, nebo rozptylují-li, nebo k něčemu, co je méně dobré než to, co měla duše předtím v úmyslu, nebo jestliže to duši oslabuje, znepokojuje nebo mate, bere jí mír, klid a pokoj, který dříve měla, je to jisté znamení, že jde o zlého ducha, nepřítele našeho prospěchu a spásy věčné (sv. Ignác z Loyoly, Rozlišování duchů II,5) Ďábel umí napodobit i ty duchovní milosti, které duši zprostředkovávají dobří andělé (sv. Jan od Kříže, Temná noc) Zlý duch se usilovně snaží vymazat z lidské paměti spásnou myšlenku na smrt (sv. Jan Vianney) Zlý duch totiž často vyvolává konflikty a nepříjemnosti spíše v čase vyhrazeném pro modlitbu než v době, kdy se člověk nemodlí (sv. Kateřina S., Dialog 62)

36 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 36/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Její otec, jež pracoval jako královský notář, zemřel, když bylo Markétě osm let. Byla poslána na výchovu ke klariskám do města Charolles, kde zůstala dva roky. Po návratu z kláštera pobývala se svou matkou a sourozenci u Markétina strýce, neboť do jeho rukou přešel všechen jejich majetek. On s nimi však zacházel jako se služebnictvem. V té době Markéta těžce ochořela zřejmě dětskou obrnou. Z tohoto onemocnění se zázračně uzdravila a právě díky tomu se rozhodla pro duchovní cestu. Její matka se ale s tím nechtěla smířit a pokoušela se Markétu provdat. I přes matčino naléhání zůstala pevná ve své víře sloužit Bohu. Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti pátků - Markéta Marie Alacoque Zaslíbení Svatá Markéta Marie Alacoque (* 22. července 1647 L'Hautecour, Francie † 17. října 1690 Paray-le-Monial, Francie)

37 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 37/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti pátků – změna sama sebe Zaslíbení Kristus při svém zjevení sv. Markétě M. Alacoque r. 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a přislíbil „ctitelům mého Srdce": 1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost. 2. Potěším je ve všech jejich obtížích. 3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství. 4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími. 5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat. 6. Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu. 7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené. 8. Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení. 9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily. 10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší. 11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. 12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm Každý první pátek zpověď a přijmutí eucharistie = ze strany člověka závazek „minimální dávky očisty“  cesta očišťování

38 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 38/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti sobot – rodiny, stav druhých Zaslíbení Dne 15.srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy: „Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovaly mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.“ 1) Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou. 2) Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. 3) Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách. 4) V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. 5) Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. 6) Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.

39 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 39/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Zaslíbení 7) Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují. 8) Chudým se dostane příbytku a chleba. 9) Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele. 10) Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. 11) Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost. 12) Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.) 13) Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci. 14) Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti. 15) Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen. 16) Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu. 17) Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi. 18) Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu. 19) Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech. Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti sobot – rodiny, stav druhých

40 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 40/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Zaslíbení 20) Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. 21) Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou. 22) Horlivé duše zakusí lahodnost modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit. 23) Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí. 24) Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky. 25) Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. 26) Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku. 27) Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku. 28) Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci. 29) Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží. 30) Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska. Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti sobot – rodiny, stav druhých

41 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 41/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Zaslíbení 31) Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem neposkvrněného Srdce mé Matky. 32) Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy. 33) Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat. K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení": "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!" Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence." (K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku. Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti sobot – rodiny, stav druhých

42 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 42/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cvičení – Zaslíbení prvních devíti sobot – zjevení ve Fatimě Zaslíbení Druhé tajemství: „Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. K jejich záchraně si Bůh přeje uvést do světa úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a nastane pokoj. Válka se chýlí ke konci: jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě horší válka během pontifikátu papeže Pia XI. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce. Aby se to nestalo, přeji si zasvětit Rusko mému Neposkvrněnému Srdci, a konat kající svaté přijímaní každou první sobotu v měsíci Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane tam mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobro bude týráno, Svatý otec bude velmi trpět, mnohé národy budou vyhubeny. Nakonec ale mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír."

43 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 43/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Duchovní cvičení – svatá Brigita Švédská Zaslíbení Svatá Brigita Švédská (* 1303 zámek Finsta u Uppsaly; † 23. července 1373 Řím) Birgitta Birgersdotter, později známá jako svatá Brigita Švédská byla švédská katolická mystička a světice. V roce 1344 po dvaceti osmi letech manželství ovdověla, dala se na duchovní život a založila řeholní společenství – Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele (brigitky). Mezi světci druhého tisíciletí je jediná, která je matkou dalšího světce – svaté Kateřiny Švédské. V deseti letech vize ukřižovaného Ježíše

44 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 44/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Zaslíbení Pobožnost byla schválena a doporučena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide a Klementem XII. Když si sv. Brigita žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl: „Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé rány.“ „Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti: 1)Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu. 2)15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno. 3)15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti. 4)Modlící tuto pobožností dosáhne prvního stupně dokonalosti. 5)15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil. 6) Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítost nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání. 7)Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel. 8)Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši. 9)Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost. Duchovní cvičení – svatá Brigita Švédská – udělejme něco pro svůj rod

45 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 45/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Zaslíbení 10)Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy. 11) Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů. 12) Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí, a jeho duši zbavím všech trestů. 13) Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit. 14)Žil-li dosud dle své vlastní vůle, a měl by zítra umříti, prodloužím mu jeho život, aby vše napravil. 15) Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce. 16) Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí.“ Duchovní cvičení – svatá Brigita Švédská – udělejme něco pro svůj rod

46 Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 46/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Závěr - Pojďme z toho něco vyzkoušet Závěr


Stáhnout ppt "Duchovní život – co si počít s duší?. Hrad v nitru 10.06.2013 ing. Josef Tuček Slide 2/46 Úvod Duchovní cesta Zaslíbení Závěr Proč se zajímat o duchovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google