Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pohled na poruchu p ř íjmu potravy Krajská konference – Poruchy příjmu potravy, Jihlava 15.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pohled na poruchu p ř íjmu potravy Krajská konference – Poruchy příjmu potravy, Jihlava 15.10.2012."— Transkript prezentace:

1 komplexní pohled na poruchu p ř íjmu potravy Krajská konference – Poruchy příjmu potravy, Jihlava 15.10.2012

2 Kdo jsem? MUDr. Ondřej Masner, psychosomatik a PL - Lékař na Psychosomatické Klinice, Praha 6 - Soukromá psychosomatická praxe, Praha 1 -LSPP FN Motol, Praha 5 -Praktický Lékař v Unicare Medical Center, Praha 6

3 úvod PPP je nebezpe č né onemocn ě ní Č asto za č íná již v d ě tském v ě ku Po č átky onemocn ě ní jsou plíživé, prom ě nné Hrozí prodleva správné diagnózy Tendence k chronifikaci Lé č ba není jednoduchá Rozhodující je prevence a rychlý záchyt

4 jak vzniká porucha příjmu potravy? Etiologie PPP není dosud vyjasn ě ná, ovšem jasné je, že faktor ů je více. Genetické neboli heredita, ženské pohlaví, biologické faktory …a psycho-sociální faktory: Perfektionistická osobnost Problémy vyjád ř it negativní emoce Potíže se zvládáním konflikt ů Nízké sebev ě domí Intrapsychické konflikty a úzkosti spojené s dospíváním

5 Možnosti primární prevence Preventivní programy na univerzitách (informa č ní setkání) Eduka č ní programy na internetu Eduka č ní brožury Cílem je: „vytvo ř it na školách takovou atmosféru, ve které se cítí studenti akceptováni bez ohledu na jejich t ě lesné tvary č i velikost a zárov ěň podpo ř it takový životní styl, který redukuje riziko rozvoje poruch p ř íjmu potravy.“ Catherine Cook-Cottone, prof. school psychology, Buffalo

6 Primární prevence na školách Vytvo ř it prost ř edí kde žáci nejsou obt ě žovány, šikanovány V p ř ípad ě šikany d ě ti kv ů li jejich váze, není správné dít ě upomínat, že by m ě lo zhubnout T ě lovýchová zam ěř ená na fyzické dovednosti, ne kontrolu váhy Zajistit, aby žáci získali základní informace o PPP Vytvo ř it na škole plán, jak postupovat v p ř ípad ě, že vznikne podez ř ení na výskyt PPP.

7 Jakým způsobem může přispět učitel? Nebýt pouze za u č itele, ale hlavn ě za č lov ě ka Nastavit jasné pravidla a hranice, dodržovat je Uvnit ř hranic podporovat otev ř enou vým ě nu názor ů a toleranci v ůč i odchylkám Nezapomínat, že u č itelka je d ů ležitou vztahovou osobou pro d ě ti Podporovat d ě ti v tom, v č em jsou dobré, chválit je tam, kde to je možné

8 Jak může přispět učitel? ….být hlavn ě č lov ě kem!

9 Kdo jsem? –díl 2 - Jsem ženatý 18 let a zatím to drží - Jsem otec t ř i nezletilých dcer – každá jiná - Jsem majitel psa a škodovky Fabie - Rád chodím do lesa na d ř evo nebo na houby - P ř ál bych si mít chalupu na venkov ě, ale zatím to nejde - Zpívat moc neumím a tak mám doma zákaz - Spím na levém boku a sny mám jen p ř i teplot ě - Č asto n ě co zapomenu ve vlaku nebo i jinde

10 Kazuistika Pacientka M. s juvenilním diabetem a poruchou p ř íjmu potravy. (B.Braeutigam, G.Danzer, Forum Qualitative Sozialforschung, 2005). Narodila se jako jediné dít ě Ve v ě ku 6 let rozvod rodi čů (problém s alkoholem u otce) Dalších 8 let žije dít ě pouze s matkou Matka zvládá vše sama, má málo č asu na dceru Ve v ě ku 10 let první „divné“ chování s jídlem Ve v ě ku 12 let propukne u pacientky juvenilní cukrovka

11 - terapie a management cukrovky funguje ze za č átku dob ř e - Ve v ě ku 14 let si matka najde nového partnera, dcera se cítí odstr č ená, má pocit, že ztrácí svou matku. - Ve v ě ku 15 let se rodina st ě huje kv ů li práci nového partnera do jiného m ě sta. Pacientka se rychle horší ve škole a za č íná manipulovat s dávkami inzulínu, což vede k hubnutí a hyperglykémii. - Následuje p ř estup z gymnázia na nižší školu, pacientce se neda ř í navázat nové sociální kontakty, cítí se osamocená. - Objevují se první „ataky žravosti“, manipulace s inzulínem Kazuistika – pokračování 1

12 Kazuistika – pokračování 2 Ve v ě ku 17 let provede pacientka pokus o suicid Následuje krátká terapie na psychiatrické ambulanci, ale pro špatnou spolupráci pacientky se brzy ukon č í Po ukon č ení SŠ nástup na u čň ák, po p ů l roce to ale vzdává Následuje práce na farm ě, práce s ko ň mi, má tam oblíbeného kon ě, který je již na odpo č inku PPP se vyvíjí č ím dál více ve sm ě ru anorexie, b ě hem 1 roku ztratí 10 kg hmotnosti. T ě sn ě p ř ed 19.narozeninami jí po p ů lro č ní známosti opouští p ř ítel a majitel farmy nechává zast ř elit „jejího“ kon ě.

13 Kazuistika - rozuzlení N ě kolik dní poté prod ě lá pacientka život ohrožující hyperglykemický šok a je n ě kolik týdn ů na JIP. Následuje lé č ba na psychosomatickém l ů žkovém odd ě lení. Probíhají r ů zné internistické vyšet ř ení a zárove ň dynamická psychoterapie ve skupin ě i individuáln ě B ě hem terapie dochází postupn ě ke konfrontaci pacientky s jejím sebepoškozováním – pacientka reaguje emocionáln ě a vyjad ř uje p ř ání aby ji matka vzala do náru č e V následujících týdnech se vyjednává následná pé č e v za ř ízení pro podobn ě nemocné mladé ženy, kde mají léka ř skou a psychosociální podporu.

14 Kazuistika – rozuzlení 2 Po získání finan č ního zajišt ě ní pobytu se u pacientky opakují nebezpe č né hyperglykémie a následují op ě t pobyty na JIP. Poté se dohodne setkání s rodinou, tedy matkou. Pacientka b ě hem setkání psychicky dekompenzuje a žádá návrat dom ů. Mat č ina reakce nazna č uje, že si s tím neví rady, odmítnutí. V následujících individuálních sezeních si toto pacientka pln ě uv ě domí, reaguje emocionáln ě, naštvání v ůč i matce, ale i sob ě. Po dalších týdnech propušt ě ní pacientky ve stabilizovaném stavu a s pevným p ř esv ě d č ením, že chce žít.

15 Jak je možné PPP rozpoznat? Zm ě ny chování: Držení diety, p ř edstírání že jí (vyhazování jídla), vytrvalé cvi č ení, p ř ehnané zabývání se s jídlem, č asté chození na záchod, nošení objemného oble č ení (šály atd), sebepožkozování Emocionální zm ě ny: Stížnosti na sv ů j zevn ě jšek, hlavn ě, že jsou moc tlusté, pocity smutku, pocity mén ě cennosti, deprese, perfekcionismus, rodinné konflikty. (Catherine Cook-Cottone, 2005)

16 Spolupráce na ose učitel - rodiče Otev ř ená a obousm ě rná komunikace Pr ů b ě žná a systematická komunikace i bez problém ů Brzké vyrozum ě ní rodi čů p ř i podez ř ení na PPP dít ě te Zapojení školního psychologa, p ř íp. sociálního pracovníka

17 KONEC D ě kuji za vaší pozornost

18 Kontakty Psychosomatická pracovišt ě : SKT Liberec: www.lirtaps.czwww.lirtaps.cz Psychosomatická klinika Praha: www.psychosomatika.czwww.psychosomatika.cz Moje ordinace: MUDr.Ond ř ej Masner, Praha 1 owww.doctormasner.comwww.doctormasner.com oTel: 777 069 106


Stáhnout ppt "Komplexní pohled na poruchu p ř íjmu potravy Krajská konference – Poruchy příjmu potravy, Jihlava 15.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google