Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava hodiny a motivace posluchačů Lukáš Sobotka 8. února 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava hodiny a motivace posluchačů Lukáš Sobotka 8. února 2016."— Transkript prezentace:

1 Příprava hodiny a motivace posluchačů Lukáš Sobotka 8. února 2016

2 Motivace Jsou to všechny vnitřní hnací síly člověka, např. přání, touhy, úsilí apod. Je to vnitřní stav duše člověka, který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu. Osoba, která je motivována: pracuje pilně, její píle nemá výkyvy, je automaticky orientována na důležité cíle. Neuspokojivý výkon je spojen s nedostatečnou motivací. Ovšem může být zapříčiněn nedostatkem dovedností a zkušeností nebo příležitostí

3 Postoje vedoucích McGregorům model Manažeři, kteří vidí své podřízené jako lenochy, neochotné spolupracovat a mající špatné pracovní návyky, s nimi podle toho jednají Manažeři, kteří vidí své zaměstnance jako pilné a kooperativní lidi s pozitivními návyky, s nimi jednají tomu odpovídajícím způsobem. McGregorovy pohledy na postoje manažerů byly prezentovány v ve dvou skupinách: Pojmenoval zde manažery teorie X a Y

4 Motivační proces

5 Stimuly Hmotné: mzda, zaměstnanecké výhody (benefity), Nehmotné: obsah práce, podmínky pracovního prostředí, režim práce, sociální faktory: – vedoucí pracovník a jeho styl, – mezilidské vztahy ve skupině, statusové symboly, Pochvala http://www.youtube.com/watch?v=LB5utwRnfH4

6 Fyzický přístup stanovování cílů Podniky jako Apple Computer, McDonald' s platí značné částky svým zaměstnancům za motivační kurzy zaměřené na zdůrazňování významu cílů. Vzorem převážně fyzického přístupu ke stanovování cílů byl program „Na cestě z přístavu“ realizovaný realizovaný Pecos River Learning Center v Novém Mexiku

7 Fyzický přístup stanovování cílů V tomto centru zaměstnanci pracují v týmech a plní řadu fyzicky náročných úkolů např.: slézt horu, vyšplhat se na telefonní sloup. Všechny úkoly vyžadují strategii, týmovou práci a schopnost podstupovat riziko. Výsledky ukazují, že cílově orientované chování může být usměrňováno, může být inspirováno a může vést k uspokojení potřeb.

8 Maslowova hierarchie potřeb

9 Fyziologické potřeby - Primární potřeby lidského těla (potrava, voda) - Nejsou-li uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují Potřeby jistoty a bezpečí - Následují po fyziologických potřebách a přebírají tak štafetu důležitosti - Sem lze zařadit ochranu před tělesným poškozením, nemocí ekonomickým strádáním a neočekávanými pohromami. - Jistotu může podrývat časté propouštění zaměstnanců, jenž snižuje loajalitu zbývajících zaměstnanců

10 Sociální potřeby - Vztahujíc se k společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství. - Neuspokojení může ovlivnit duševní zdraví Potřeby uznání - Zahrnují potřebu vědomí významu pro ostatní lidi, tak potřebu skutečného uznání od ostatních lidí, jenž musí být zasloužené. - Naplnění vede k pocit sebedůvěry a prestiže.

11 Potřeby seberealizace - Touha být „víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“ - Snaha plně realizovat svůj talent a schopnosti - Seberealizace je možná po uspokojení všech předcházejících potřeb

12 Využití hierarchie potřeb v praxi

13 Motivace skupiny Skupina či tým je soubor jedinců, kteří sdílejí určité normy a snaží se uspokojit své potřeby prostřednictvím dosahování skupinových cílů. Některé pracovní skupiny jsou zakládány za účelem vykonávání práce a plnění úkolů. Jiné formují, aby uspokojili sociální potřeby. Významně ovlivňují celkové chování a výkon svých členů. Společnosti jako např. Apple Computer, Ford, Levi Strauss nebo Xerox zjistily, že týmy dosahují vyššího výkonu.

14 Hodnocení

15 Metody měření a hodnocení subjektivní ‑ z pravidla jsou založené na volném nebo strukturovaném slovním popisu; mají své nezastupitelné místo při celkovém hodnocení zaměstnanců v rámci organizace; hodnocení je nutné podložit získanými poznatky z neverbálního hodnocení (pracovní posudek) objektivní ‑ založené na souboru hodnotících výroků dle zadaných kritérií s různou mírou a formou hodnotící diferenciace

16 Požadavky na hodnocení pravidelnost, srozumitelnost hodnocení, objektivnost, konkrétnost a komplexnost

17 Chyby hodnotitele Přecenění prvního dojmu. Unáhlené soudy a předsudky Oslnění výraznou vlastností. Zvýhodnění známých kolegů. Přílišná ohleduplnost, přísnost, nejistota.

18 Analýza hodnotitelských schopností 1.Rád /a/ odpovídám za produktivitu skupiny.10987654321 2.Mám rád /a/ lidi a rád /a/ s nimi hovořím.10987654321 3.Nevadí mi kritika, pokud je konstruktivní.10987654321 4.Dovedu chválit, když je zač.10987654321 5.Nemám v úmyslu zastrašovat lidi, ať si říkají, co si myslí.10987654321 6.Snažím se o nové myšlenky a uplatňuji je všude, kde mohu.10987654321 7.Uznávám znalosti a dovednosti lidí, kteří se mnou pracují (studují). 10987654321 8.Jestliže jsem si jist /a/ standardy ( vynikajícího pracovníka oboru, kde pracuji), následuji je, abych je dosáhl /a/. 10987654321 9.Jsem citlivý /citlivá/ k potřebám a pocitům druhých lidí.10987654321 10.Neobávám se konkurence lidí, kteří znají více svou práci (v širokém smyslu) než já. 10987654321

19 Výsledek získáte sečtením bodů SkóreInterpretace: 90 - 100Máte vynikající charakteristiky pro provádění hodnocení. 70 - 89Máte sice silné stránky, ale přece jen se jeví potřeba v něčem se zlepšit. 50 - 69Máte významný počet problematických charakteristik pro hodnocení lidí. 49 a méněPokud se důkladně nad sebou nezamyslíte a neabsolvujete (pokud možno) sociálně psychologický výcvik, raději nikoho nehodnoťte. Mohl /a/ byste ublížit. (10 - nejvyšší stupeň hodnocení,......, 1 - nejnižší stupeň hodnocení).

20 Time management

21 Princip času Často se stává, že celý den je věnován pracovním povinnostem a večer docházím ke zjištění, že bylo splněno vše, co bylo v plánu. Druhý den utíká skvělá příležitost, protože nestíháme kvůli stávajícímu pracovnímu vytížení. Výše uvedené skutečnosti podmiňuje nejenom objektivně měřitelný čas, ale především subjektivní vnímání času.

22 Princip času Kronos a Kairos Staří Řekové znali dva druhy subjektivního vnímání času. Ze jmen Kronos a Kairos se staly pojmy, které definují osobnostní předpoklady k subjektivnímu vnímání času. Rozlišujeme tedy dva typy lidí a každý jedinec inklinuje více k jednomu z uvedených typů.

23 Kairos -Představuje umění zapomenout na čas a zůstat v klidu i při nečekaném zpoždění. -Diův syn, zastupuje vnitřní čas. -Lidé tohoto typu mají problémy s objektivním náhledem na čas. -Jde především o notorické opozdilce -Plány na další den zásadně nesestavují -Řídí se náhodným sledem událostí. -Tito lidé mají špatnou představu o tom, kolik času zabere určitá činnost. Kronos -Představuje dochvilnost, strukturovanost a kontinuitu. -Bůh měřitelného a plynoucího času -Lidé tohoto typu dokážou dobře odhadnout, délku vybraných činností a jsou velmi přesní. -S velkým respektem přistupují k času druhých -S obtížemi snášejí nedochvilnost -Tito lidé fungují dle přesného denního harmonogramu Kronos x Kairos

24 Plán dne sestavený dle typu Kairos Pondělí v práci pracovní činnostplánovaný časskutečný časrozdíl koncepce projektu1,5h3,00h1,50h setkání s klientem0,75h1,25h0,50h pracovní porada1,5h1,50h0,00h e-maily1,00h1,75h0,75h Pondělí v soukromí soukromá činnostiplánovaný časskutečný časrozdíl nákup0,25h0,750,50 schůzka s Tomášem2,00hodvolaná

25 Stávajíc rozvržení času Cvičení Nakreslete na papír velký kruh. Ten znázorňuje 100% vašeho času, který máte k dispozici. Zamyslete se nad tím, co vám v posledních měsících zabralo nejvíce času a výsledek zakreslete do grafu. Jste spokojeni s výsledkem?

26 Time management Pomáhá lépe organizovat čas Plánovat vlastní kariéru Znamená efektivitu při práci s časem. Pomáhá vyhnout se stresu Zahrnuje také cit pro čas, pro sebe sama a vlastní rytmy; cit, který je třeba rozvíjet

27 Model časové rovnováhy Napříč kulturami jsou klíčové čtyři faktory, které tvoří základ modelu rovnováhy: tělo, výkon, kontakt, smysl Mezi tyto faktory je nutné rovnoměrně rozdělit čas, aby bylo možné efektivně balancovat mezi povinnostmi doma a v práci. Všechny výše uvedené faktory by měly být ve vzájemné rovnováze, pokud však na jednu oblast jsou kladeny extrémní nároky, znamená to, že ostatní oblasti budou zanedbávány.

28 Model časové rovnováhy

29 V západním světě se hlavní důraz klade na „výkon“., což krátkodobě nemusí být problém, pokud je tato skutečnost kompenzována, dlouhodobě však již představuje problémy: - podlomení zdraví - zanedbávání soukromých vztahů - Deprese, beznadějnost Pokud tedy čerpání ze všech čtyř oblastí není v rovnováze, pracujeme s menší koncentrací i motivací Závěr: práci věnujeme stále více času, ale samotné práce odvádíme méně a méně!

30 Jak si rozvrhnout čas a stanovit priority. V případě, kdy si uvědomíte, co jsou vaše hodnoty, které preferujete, bude pro vás snazší i rozhodování o tom, jakým způsobem naložíte s časem. Pokud stanovení priorit se pro nás nestane závazným a nebudeme se tímto řídit, dostaví se špatné svědomí, jenž je odrazem opomíjení toho co je pro nás důležité a správné. Abyste získali vládu nad svým časem, musíte si stanovit priority, jenž se však v souladu s životní fází mění, proto je třeba je pravidelně revidovat a harmonizovat.

31 Při sestavování časového plánu nesmíme zapomínat na naše tělo. Biologické procesy našeho těla vedou k určitým fyzickým i duševním stavům. Každý jedinec se díky dědičným dispozicím či individuálním biochemickým výkyvům liší. Když budete vědět, jak vaše vnitřní hodiny fungují, můžete je efektivně při Time managementu využít. Čas a rytmus

32 Využijte ten správný čas 7-9 hodin: Ráno začíná maximální sexuální aktivitou. Hladina sexuálních hormonů v těle je nejvyšší 8-10 hodin: souběžně s předchozí fází začíná v našem těle další pohyb, který snižuje naši citlivost vůči boleti. Všechny návštěvy u lékaře je vhodné plánovat na tuto dobu 9-10 hodin: naše krátkodobá paměť pracuje naplno a je připravena posloužit. Jestliže před sebou máte zkoušku, náročnou prezentaci nebo komplikovaný mítink, je nejlepší doba na rychlý přísun informací. 10-12 hodin: pozornost, pohyblivost a svěžest ucha i těla jsou na vrcholu a v dobrém rozmaru. Vše, co souvisí s jasnou jazykovou komunikací je v tuto dobu namístě. (telefonování, pracovní pohovory atd.

33 Využijte ten správný čas 12-14 hodin: bez ohledu na to, zda jste poobědvali, vydatné jídlo, nebo ne – kolem poledne vás opouštějí síly nastává polední útlum. Ideální chvíle na polední pauzu. 14-16 hodin: čilost se opět stupňuje. Dlouhodobá paměť je v nejlepší kondici a očekává se že její dobrá kondice. Pokud máte mít projev, být na kurzu angličtiny nebo si zapamatovat jiná fakta, využijte právě tento čas. 15-17 hodin: narůstá bojovnost. Chcete-li požádat o zvýšení platu, zkuste to právě teď. V tuto dobu je snazší přiblížit se k soupeři nebo otevřít dosud nevyřešený spor. 16-18 hodin: zde se projevuje zručnost a jemná motorika. Tedy například hra na klavír nebo psaní na klávesnici

34 Využijte ten správný čas 18-21 hodin: veškeré duševní kapacity ochabují. Tělo zpomaluje. Vyhněte se námaze, tělo si teď naléhavě říká o uvolnění. 19-21 hodin: ještě jedna vrcholná fáze nás čeká – senzorická. Naše smysli jsou mimořádně bdělé. Naše smysly jsou mimořádně bdělé. Znamenitá chvíle pro požitek. 23-1 hodina: nyní kulminuje pozdní kreativita. Kdo ještě nepadá únavou, ať se nechá políbit múzou a může psát, objevovat, komponovat nebo malovat.

35 Efektivní organizace práce Na základě sebereflexe z předcházejících cvičení a využití poznatků v rámci biorytmu, lze práci efektivně plánovat a organizovat Rozpoznat a odstranit špatné návyky Soustředit se na spolupráci s kolegy – orientace na dohody V neposlední řadě dělba práce a případné delegování úkolů, kterou rovněž souvisí s efektivním plánováním.

36 Efektivní organizace práce Myslete na model časové rovnováhy – plánujte ve všech oblastech. (tělo, smysl, výkon, kontakt) Čím kratší je plánovaný úsek, tím více bude poznamenaný rutinní prací. Plány rozvrhněte podle toho, co je pro vás důležité. Plány svědomitě dodržujte, docílíte tak rovnováhy a zároveň se vyhnete stresu. Své plány pravidelně kontrolujte a vyhodnocujte jejich dodržování. Naučte se říkat „NE“

37 Efektivní organizace práce - Paretovo pravidlo Jednou ze zásad, které nám umožní být efektivnějšími, je i minimalizace všech činností, které nejsou ziskové, to znamená, které nám skutečně nepomáhají dosáhnout našeho hlavního cíle. Při dodržování této zásady se můžete řídit paretovým principem, známým také jako pravidlo 80/20. Wilfredo Pareto, ekonom žijící v 19. století, při zkoumání populace v Itálii zjistil, že 20 % obyvatelstva vlastnilo 80 % majetku

38 Efektivní organizace práce - Paretovo pravidlo Tento stav věcí se později ukázal být platný v mnoha dalších oblastech života: 20 % zákazníků nebo výrobků tvoří 80 % obratu, 20 % zákazníků je autory 80 % stížností, 20 % pracovníků udělá 80 % práce, 20% nejdůležitějších emailů skrývá 80% nejdůležitějších příležitostí a problémů. 20 % vašich priorit má za následek 80 % vaší ziskové produktivity.

39 Efektivní organizace práce - Paretovo pravidlo Není asi pochyb, že Paretovo pravidlo jde ruku v ruce s efektivitou. Kdo si ji neuvědomuje nebo je ignoruje, nemůže být skutečně efektivní. Jednou z nejužitečnějších a přitom nejvíce ignorovanou aplikací Paretova pravidla je tato: 20 % úsilí produkuje 80 % efektu Toto pravidlo bychom měli mít neustále na paměti. Vždyť: "Výsledky jsou způsobeny děláním SPRÁVNÉ věci, nikoliv děláním věcí správně.“ Peter Drucker

40 Efektivní organizace práce -Eisenhowerův princip Jedná se o jednoduchou pomůcku pro rychlé rozhodování se o prioritách. Jejím autorem je americký generál a pozdější prezident Dwight Eisenhower. Priority se stanoví podle naléhavosti a důležitosti. Podle stupně naléhavosti a důležitosti úkolů lze rozlišit čtyři sektory:

41 Efektivní organizace práce -Eisenhowerův princip 1. Úkoly A – vysoce naléhavé i důležité. Tyto úkoly musíme vyřídit osobně a ihned. 2. Úkoly B – důležité, ale méně naléhavé. Tyto úkoly mohou počkat. Aby se z nich v budoucnu nestaly problémy, musíme si jejich splnění naplánovat – termínovat. Měli bychom se také zamyslet, zda se některé z nich nedají někomu delegovat. 3. Úkoly C – velice naléhavé, ale méně důležité. Tyto úkoly bychom měli pokud možno delegovat. 4. Úkoly D – málo důležité i málo naléhavé. Pro tyto úkoly měl Dwight Eisenhower jediné místo určení – odpadkový koš (resp. rozhodnutí, které zabrání, aby se podobné úkoly v budoucnu na jeho stole objevily).

42 Efektivní organizace práce - Metoda S.O.R.U.Z. Tato metoda pomáhá při strukturaci úkolů, které je třeba splnit. Název metody je odvozen od počátečních písmen dílčích kroků, z nichž se metoda skládá: S.: sumarizace úkolů O.: odhad času na jednotlivé činnosti R.: rezervní čas U.: určení priorit Z.: zpětná kontrola

43 Efektivní organizace práce - Metoda S.O.R.U.Z. Sumarizace úkolů -Shrňte si všechny schůzky a aktivity, která vás daný den čekají. Nezapomeňte na rutinní práce a dosud nevyřízené úkoly Odhad času na jednotlivé činnosti - Úkoly na daný den máte sumarizované a nyní odhadněte čas, který bude na jednotlivé činnosti potřebný. Vycházejte z zkušeností z minulého plnění úkolu.

44 Efektivní organizace práce - Metoda S.O.R.U.Z. Rezervní čas -Odchytí nepředvídané události. Časová rezerva pomáhá zvládnout každodenní maličkosti, které však mohou mít zásadní vliv na to jak napjatý bude váš denní plán. Doporučení doba je okolo 20-50% denní pracovní doby. Určení priorit -Vraťte se zpět k seznamu a rozhodněte, co má pro daný den nejvyšší prioritu. Nejdůležitější činnosti naplánujte na tu část dne, kdy jste nejvýkonnější. Rozmyslete si, jaké úkoly můžete delegovat na ostatní. Zpětná kontrola - zjistíte, zda byl váš plán realistický, nebo nadhodnocený. Přesuňte nevyřízené úkoly na další den.

45 Nástroje pro řízení času 1. generacepoznámky k úkolům 2. generacekalendáře, diáře 3. generacepořadí důležitosti, stanovení úkolů 4. generace nejen plánování času, ale řízení sebe sama


Stáhnout ppt "Příprava hodiny a motivace posluchačů Lukáš Sobotka 8. února 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google