Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RSC ZBRASLAV. SMLUVNÍ VZTAH – NÁJEM POZEMKŮ -Výběrové řízení na dlouhodobý nájem pozemků (usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav č. P 64199, příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RSC ZBRASLAV. SMLUVNÍ VZTAH – NÁJEM POZEMKŮ -Výběrové řízení na dlouhodobý nájem pozemků (usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav č. P 64199, příloha."— Transkript prezentace:

1 RSC ZBRASLAV

2 SMLUVNÍ VZTAH – NÁJEM POZEMKŮ -Výběrové řízení na dlouhodobý nájem pozemků (usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav č. P 64199, příloha č. 1 nájemní smlouvy, usnesení Rady MČ Praha - Zbraslav č. 1415700 ze dne 14.4.2000) -Smlouva o nájmu pozemků uzavřená mezi MČ Praha – Zbraslav a Českým curling klubem dne 28.4.2000, ve znění pozdějších dodatků nájemní smlouvy -Dodatek č. 1 ze dne 25.10.2002 -Dodatek č. 2 ze dne 28.2.2003 -Dodatek č. 3 ze dne 22.1.2004 -Dodatek č. 4 ze dne 31.5.2004

3 JINÉ SMLUVNÍ VZTAHY -smlouva darovací ze dne 25.10.2002 (příloha č. 7a nájemní smlouvy) -smlouva darovací ze dne 25.10.2002 (příloha č. 7b nájemní smlouvy) -dohoda o ukončení účinnosti darovací smlouvy, která je přílohou č. 7a nájemní smlouvy -kupní smlouva ze dne 7.3.2003 -rámcová smlouvě o podpoře a spolupráci mezi MČ P Zbraslav a Relax Sport Centrum Zbraslav a. s.ze dne 10.12.2003 -smlouva o upsání akcií mezi MČ P – Zbraslav a Relax Sport Centrum Zbraslav a. s. ze dne 21.2.2006 -dohoda o započtení mezi MČ P – Zbraslav a Relax Sport Centrum Zbraslav a. s. ze dne 21.2.2006 -smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Relax Sport Centrum Zbraslav a. s. a MČ Praha – Zbraslav o koupi akcie ze dne 18.3.2003

4 SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ Nájemce – Český curling klub, občanské sdružení Lhůta pro výstavbu areálu – 30.6.2005 (ukončení kolaudačního řízení) Nájemné -5 Kč za 1 m2 pozemku ročně do doby právní moci kolaudačního rozhodnutí k polyfunkčnímu areálu -30 Kč za 1 m2 pozemku ročně od doby právní moci kolaudačního rozhodnutí k polyfunkčnímu areálu (za předpokladu bezúplatného převodu rozestavěných staveb do vlastnictví nájemce) do doby splacení cizích investičních nástrojů, nejpozději však do 31.12.2009 -odvozené od tržní výše nájemného v dané lokalitě a ve výši dolní a střední třetiny pásma rozpětí nájemného, nejpozději od 1.1.2010

5 SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ -V rámci správy areálu je upraveno oprávnění nájemce dát s předchozím písemným souhlasem MČ Praha – Zbraslav část areálu do podnájmu třetí osobě, a to výlučně k účelu užívání určeném v kolaudačním rozhodnutí pod podmínkou zajištění plnění povinností podnájemce -Kontrolní pravomoci MČ Praha – Zbraslav -Doba trvání nájmu do 31.12. 2055 -Účel nájmu – výstavba areálu s převažujícím sportovně-rekreačním využitím -Areál Hala pro curling Squash centrum Fitness centrum Bazén

6 SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ Kontrolní pravomoci MČ Praha – Zbraslav, zejména oprávnění kontrolovat plnění výstavby ze strany nájemce, kontrolovat podstatné úkony nájemce při nakládání s budovanými nemovitosti tím, že tyto úkony podléhaly předchozímu souhlasu pronajímatele kontrolovat finanční toky nájemce při výstavbě areálu kontrolovat činnost účelové obchodní společnosti vypovědět Nájemní smlouvu v případě podstatného porušení povinnosti nájemce

7 DODATEK Č.1 NÁJEMNÍ SMLOUVY Úprava nájemní smlouvy -Nájemné -Lhůty pro výstavbu areálu Zhoršení postavení MČ Praha – Zbraslav, a to zejména: -snížení nájemného -úprava pevně stanovených termínů plnění ze strany nájemce a jejich nahrazení lhůtami vázanými na provedení příslušných správních řízení (územního a stavebního), bez možnosti kontroly nebo sankcí ze strany pronajímatele pro případ, že nájemce nebude v řízeních řádně postupovat -Možnost postoupení práv a povinností ze smlouvy na třetí subjekt bez možnosti jakékoliv kontroly ze strany pronajímatele

8 DODATEK Č.2 NÁJEMNÍ SMLOUVY Postoupení nájemní smlouvy -Do práv a povinností nájemce bez dalšího vstupuje Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s.

9 DODATEK Č.3 NÁJEMNÍ SMLOUVY Úprava nájemní smlouvy -zachování tří úrovní nájemného dle nájemní smlouvy -nájemné ve třetí úrovni, tj. nájemné odvozené od tržní výše nájemného v daném místě je nově upraveno tak, že nájemce je povinen platit takto upravené nájemné od uplynutí lhůty 12 let od kolaudačního rozhodnutí poslední etapy výstavby areálu, namísto lhůty 10 let upravené v dodatku č. 1 Nájemní smlouvy a lhůty 1.1.2010 upravené v původním znění Nájemní smlouvy -zaniká kontrolní oprávnění pronajímatele ve vztahu k oprávnění nájemce dát předmět nájmu nebo budovy tvořící areál do podnájmu třetím osobám -prodloužení lhůt pro plnění povinností nájemce, zejména povinnosti k předložení finančního plánu a finanční rozvahy k výstavbě a provozování areálu, povinnost k předložení závazného příslibu zajištění financování výstavby areálu zaniká zcela bez náhrady

10 DODATEK Č.3 NÁJEMNÍ SMLOUVY Úprava nájemní smlouvy -úprava nájemného dalším odkladem nároku pronajímatele na nájemné odvozené od tržní úrovně -podstatné omezením kontrolních pravomocí pronajímatele, zejména pak zánik podmínění podnájmu předmětu nájmu nebo areálu souhlasem pronajímatele -Vznik předkupního a opčního práva nájemce k předmětu nájmu -Úprava časového harmonogramu pro výstavbu areálu  Dokončení výstavby 1. etapy do 1 roku od účinnosti stavebního povolení  Stavební povolení vydáno 19.8.2005 (účinnost SP)

11 DODATEK Č.4 NÁJEMNÍ SMLOUVY Úprava nájemní smlouvy -Specifikace předmětu nájmu -Snížení nájemného – 5 Kč / m2 do doby kolaudace areálu bez ohledu zda jde o zastavěnou plochu či nikoliv -Doba trvání nájmu do 31.12.2055

12 SHRNUTÍ ZMĚN NÁJEMNÍ SMLOUVY Změnou Smlouvy formou dodatků Smlouvy došlo ke zhoršení postavení MČ Praha – Zbraslav, jakožto pronajímatele, a to zejména -Snížením výše nájemného -Omezením kontrolních pravomocí pronajímatele -Úpravou původního záměru včetně lhůt pro provedení výstavby areálu -Možností nakládání s předmětem nájmu na straně nájemce

13 LHŮTA PRO VÝSTAVBU AREÁLU Dle znění nájemní smlouvy vč. dodatků nájemní smlouvy je lhůta pro výstavbu Projektu RSC – I. etapy do 1 roku od právní moci stavebního povolení Stavebním povolením pro I. etapu výstavby areálu RSC (I. etapa je definována v příloze č. 5 Smlouvy ze dne 25.10.2002) je -Stavební povolení, č.j 1859/88/OV ze dne 21.12.1988, a návazné rozhodnutí Změna rozhodnutí o umístění stavby - rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odboru územního rozhodování, č.j.MHMP/130013/02/OUR/JZ/kat, ze dne 25.2.2003, Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16, č.j. OV 013285/04/Dh ze dne 11.7.2005. Stavební povolení je dále modifikováno v rámci dílčích změn ve stavebním řízení

14 VLASTNICKÉ VZTAHY KE STAVBÁM Novostavba Relax Sport Centrum Zbraslav -budova bez č.p./č.ev., typ – rozestavěná budova, vlastníkem stavby je Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. (podíl 9/10) a RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV (podíl 1/10) Stavba trafostanice -stavba bez č.p./č.ev., typ – stavba technického vybavení, vlastnické právo RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV Stavba zařízení staveniště -budova č.ev. 234, typ – jiná stavba, vlastnické právo R-MARK, s.r.o. Mezi MČ Praha – Zbraslav a RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV, resp. R-MARK, s.r.o. neexistuje jakýkoliv právní vztah

15 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Přehled platných územních a stavebních rozhodnutí do června 2010 – Územní rozhodnutí ÚHA hl. m. Prahy dne 10.11.1998 pod č.j. 13 328/88, právní moc dne 25. 11. 1988 – Stavební povolení, č.j 1859/88/OV ze dne 21.12.1988 – Změna rozhodnutí o umístění stavby - rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odboru územního rozhodování, č.j. MHMP/130013/02/OUR/JZ/kat, ze dne 25.2.2003 – Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16, č.j. OV 013285/04/Dh ze dne 11.7.2005 – Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby – rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16, č.j. 019254/08/OVDŽP/Dh ze dne 29.9.2008 – Výzva Úřadu MČ Praha – 16 ke zjednání nápravy, č.j. 023478/08/OVDŽP/Hm ze dne 1.12.2008

16 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Přehled platných územních a stavebních rozhodnutí od 06/2010 do 04/2014 Oznámení Úřadu MČ Praha – 16 o zahájení řízení o odstranění nepovolených změn stavby ze dne 19.11.2010, č.j. 023242/10/OVDŽP/Dh Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 o přerušení řízení ze dne 1.12.2010, č.j. 018761/10/OVDŽP/Dh Sdělení Úřadu MČ Praha – 16 k dodatečnému povolení nepovolených změn stavby ze dne 3.1.2011, č.j. 023242/10/OVDŽP/Dh Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 o přerušení řízení o dodatečném povolení nepovolených změn stavby ze dne 10.2.2011, č.j. 001949/11/OVDŽP/Dh s výzvou k doplnění žádosti do 30.6.2011 Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 ze dne 12.7.2011, č.j. 012454/11/OVDŽP/Dh o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.10.2011 Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 ze dne 7.11.2011, č.j. 020298/11/OVDŽP/Dh o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.12.2011

17 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Přehled platných územních a stavebních rozhodnutí od 06/2010 do 04/2014 Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 ze dne 21.12.2011, č.j. 023425/11/OVDŽP/Dh o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.3.2012 Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 ze dne 11.4.2012, č.j. 005681/12/OVDŽP/Dh o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.12.2012 Usnesení Úřadu MČ Praha – 16 ze dne 28.12.2012, č.j. 020812/12/OVDŽP/Dh o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 30.6.2013 Žádost Úřadu MČ Praha – 16 adresovaná MČ Praha – Zbraslav o vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 23.7.2013, č.j. 010534/13/OVDŽP/Dh Vyjádření MČ Praha – Zbraslav k projektové dokumentaci ze dne 22.8.2013 Oznámení Úřadu MČ Praha – 16 o zahájení řízení o dodatečném povolení změn stavby před jejím dokončením ze dne 21.10.2013, č.j. 001949/11/OVDŽPDh Rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16 o dodatečném povolení změn stavby před jejím dokončením ze dne 6.1.2014, č.j. 001949/11/OVDŽPDh

18 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Kolaudační rozhodnutí -Kolaudační rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16, povolení užívání stavby „Plynové kotelny v objektu Realx Sport Centrum Zbraslav“, č.j. 002120/13/OVDŽP/Dh ze dne 22.7.2013 -Kolaudační rozhodnutí Úřadu MČ Praha – 16, povolení užívání stavby „Areálové rozvody a přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro“, č.j. 002275/14/OVDŽP/Dh ze dne 6.3.2014

19 ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Povolení ke zkušebnímu provozu -rozhodnutí č.j.010955/14/OVDŽP/Dh ze dne 22.7.2014, zkušební provoz části stavby, a to v části nazvané“ Vjezd č.1 (u křižovatky s ul. Žabovřeská) včetně příslušného parkoviště osobních automobilů, Beach volejbalové kurty, vstupní hala v 1NP, Restaurace v 1 NP, Chodba ve 2. NP, Pronajímatelná jednotka ve 2.NP – Dětské volnočasové a vzdělávací centrum, Vertikální plošina“ -Žádost ze dne 12.12.2014 o vydání povolení zkušebního provozu v rámci stavby „Novostavba Relax Sport Centrum Zbraslav včetně napojení inženýrských sítí, terénních a sadových úprav při ulici Žabovřeská a Pod Třešňovkou – I. etapa“ v části A)Víceúčelová tělocvična B)Malá tělocvična pro individuální cvičení v 1. NP C) curlingová hala v 1NP D)Šatna pro návštěvníky a recepce v 2 NP E)Masérna F)Sklady v 1 NP G)Sklady v 2 NP

20 POSTUP MČ PRAHA - ZBRASLAV AKTUÁLNÍ STAV -Na straně MČ Praha – Zbraslav vzniká škoda z neplnění nájemní smlouvy -Nájemné (5 kč / m2 / rok vs. smluvní nájemné po kolaudaci stavby) -Obvyklá výše nájemného dle znaleckých posudků cca 1.200.000,- Kč ročně -Není naplněn původní záměr dle podmínek výběrového řízení a zejména budoucí zajištění tohoto záměru ( převažující sportovně-rekreační využití areálu, užívání areálu občany Zbraslavi za zvýhodněných podmínek, zvýhodněné podmínky pronájmu pro doplňkovou školní výuku apod.) -Jsou překročeny smluvní lhůty pro výstavbu areálu -Výstavba areálu není realizována v souladu s územním/stavebním povolením -Stavby na pozemcích ve vlastnictví třetích osob bez právního vztahu k MČ Praha – Zbraslav

21 POSTUP MČ PRAHA - ZBRASLAV ÚKONY MČ PRAHA – ZBRASLAV -Výstraha před odstoupením / výpovědí nájemní smlouvy (2010) -Trestní oznámení / podnět finančnímu úřadu pro nakládání s dotacemi MŠMT (2010) -Opakované výzvy k jednání o úpravě nájemní smlouvy (2010 -2014) -Výpověď nájemní smlouvy (4.12.2014) Důvody výpovědi ze strany MČ Praha – Zbraslav -nájemce upozorněn na možnost výpovědi výstrahou ze dne 14.9.2010 -nenaplnění hlavního účelu nájemní smlouvy, tj. výstavby a provozu polyfunkčního areálu s převažujícím sportovně-rekreačním využitím -neprovedení stavby areálu ve sjednané ani dodatečné lhůtě do 31.12.2010 (resp. dodnes) -umístění stavby ve vlastnictví třetího subjektu, existence a užívání této stavby je v přímém rozporu s účelem a zněním nájemní smlouvy, stavba je užívána v rozporu s dokumentací schválené ve stavebním řízení;

22 POSTUP MČ PRAHA - ZBRASLAV PRINCIPY NÁJEMNÍHO VZTAHU Subjekty nájemního vztahu k areálu RSC / Vlastnictví pozemků a budov v areálu RSC -Transparentnost a určitost nájemního vztahu a vlastnických práv k pozemkům Užívání pozemků a budov -Primárním účelem pozemků a budov by mělo být využití ke sportovní činnosti -Nájemné v obvyklé výši Zajištění plnění smluvních povinností nájemce -Kontrolní pravomoci MČ Praha – Zbraslav jakožto vlastníka pozemků a pronajímatele -Dokončení stavby v pevném termínu ( včetně kolaudace stavby) -Schvalování podnájmu pozemků / komerčních prostor -Vypořádání právních vztahů k budovám v případě ukončení nájemní smlouvy


Stáhnout ppt "RSC ZBRASLAV. SMLUVNÍ VZTAH – NÁJEM POZEMKŮ -Výběrové řízení na dlouhodobý nájem pozemků (usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav č. P 64199, příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google