Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH daň z přidané hodnoty Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH daň z přidané hodnoty Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."— Transkript prezentace:

1 DPH daň z přidané hodnoty Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007

2 Program přednášky 1) Základní informace o DPH 2) Daňové subjekty 3) Místo plnění a předmět daně 4) Zdanitelná plnění v tuzemsku - uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, daňové doklady a základ daně 5) Sazby daně 6) Osvobození od daně 7) Odpočet daně

3 Program přednášky - pokračování 8) Intrakomunitární dodávky zboží 9) Dovoz a vývoz zboží 10) Poskytování služeb s místem plnění v tuzemska a mimo tuzemsko

4 Základní informace o stavu legislativy DPH  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  Novelizace zákona o DPH s účinností od 1.5.2005: – zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, - zákon č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákona o daních z příjmů, zákona….  Metodické výklady MF – na „www.mfcr.cz“

5 Daňové subjekty  Osoby povinné k dani (§ 5)  Obrat (§ 6)  Plátci daně (§ 94 a 95)  Náhrada za nesplnění registrační povinnosti (§ 98)

6 Osoby povinné k dani (§5)  Definice ekonomické činnosti (§5/2)  Ekonomickou činností fakticky je:  - podnikání,  - činnost, která splňuje všechny znaky podnikání, vyjma toho, že je prováděna podnikatelem,  - ostatní vymezené činnosti.

7 Veřejnoprávní subjekty  Vymezení veřejnoprávního subjektu novelou (§ 4/1/y): - vyjmenovaný subjekt, - pokud provádí působnost v oblasti veřejné správy.  Osobou povinnou k dani je (§ 5/3): - narušuje-li jeho činnost konkurenci, - provádí ekonomickou činnost, - provádí činnosti v příloze č. 3.  Účetní jednotky a městské části Prahy (§ 5/4)  Odborové organizace a církve (§ 5/5)

8 Obrat (§6)  Limit obratu 1 mil. Kč/12 měsíců (§6/1)  Definice obratu (§6/2)  Obratem - fakticky příjmy či výnosy za uskutečněná plnění  Výjimky: – prodej dlouhodobého majetku - osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně mimo: a) převod a nájem nemovitostí, b) finanční a pojišťovací činnosti.

9 Plátci (§94)  Překročení registračního limitu – vazba na novelizovaný § 98 (§94/1) – plátcem od 1. dne třetího měsíce  Pořízení zboží z jiného členského státu – limit (§94/6) (326 000 Kč) – plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží překročí limit  Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která uskuteční plnění v tuzemsku a přiznává daň v tuzemsku (§ 94/11) – plátcem ke dni uskutečnění plnění

10 Registrace plátce (§95)  Registrace ve vazbě na vymezení plátců podle § 94  lhůta do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila limit  Dobrovolná registrace (§95/7)  § 95/8 – osvobození od povinnosti registrovat se jako plátce – registrace pronajímatelů a zdravotnických zařízení

11 Náhrada za neplnění zákonné registrační povinnosti (§98)  Registrace plátce podle §95/1 – náhrada ve výši 10% z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelní plnění, která uskutečnila bez daně (§94/1) - Rozhodnutí o náhradě musí být odůvodněno, odvolání má odkladný účinek a platba je příjmem daně podle zákona o DPH.

12 Místo plnění a předmět daně  Předmět daně (§2)  Místo plnění (§ 7 - 12)  Dodání zboží (§ 13)  Poskytování služeb (§ 14)

13 Základní vymezení předmětu daně (§2)  Dodání zboží a převod v nemovitosti v tuzemsku  Poskytnutí služby v tuzemsku  Pořízení zboží z jiného členského státu vyjma stanovených případů (§ 2/2) - celková hodnota pořízeného zboží překročila 326 000 Kč (§ 2/2/b)  Dovoz zboží

14 Místo plnění  Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti (§ 7)  Místo plnění při dodání plynu a elektřiny (§ 7a)  Místo plnění při zasílání zboží (§ 8)  Místo plnění při poskytování služeb (§ 9 a 10)  Místo plnění při pořízení zboží - (§ 11)  Místo plnění při dovozu zboží – (§ 12)

15 Místo plnění při dodání plynu a elektřiny (§ 7a)  Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi – sídlo, místo podnikání nebo provozovna obchodníka (§ 7a/1)  Definice obchodníka – nákup za účelem zejména dalšího prodeje (§ 7a/2)  Dodání plynu a elektřiny jiné osobě – místo spotřeby zboží, případně sídlo, místo podnikání nebo provozovna odběratele (§ 7a/3)

16 Místo plnění při poskytování služby - zvláštní případy (§10)  Místo, kde je služba uskutečňována (§10/4) – vzdělávací služby, pořádání kongresů, výstav a veletrhů  Místo, kde má příjemce služby sídlo, místo podnikání, místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje (§10/6 a 7) – překladatelské a tlumočnické služby a poskytnutí přístupu k přenosové soustavě; dopravní prostředky nahrazeny prostředky pro dopravu

17 Zdanitelná plnění -Dodání zboží a převod nemovitosti (§ 13)  Dodáním zboží je převod práv nakládat se zbožím jako vlastník (§13/1)  Převod nemovitosti – zápis do katastru a změna vlastnického práva nebo příslušenství k hospodaření - (§13/1)  Dodání zboží do jiného čl. státu (§13/2)

18 Dodání zboží a převod nemovitosti (pokračování)  Za dodání zboží a převod nemovitostí se považuje – použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností: - trvalé použití obchodního majetku pro osobní potřebu - poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (např. vzorku nebo věcné odměny)  Za dodání zboží a převod nemovitosti se nepovažuje (§13/10)  - např. reklamní a propagační předměty.

19 Poskytnutí služby (§14)  Definice poskytnutí služby – (§14/1)  Za poskytnutí služby se považuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností: - dočasné využití obchodního majetku pro osobní potřebu (např. použití služebního automobilu pro osobní potřebu) - poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce, pokud byl ve vztahu k němu uplatněn odpočet daně

20 Přefakturace energií a služeb  § 13/4/h – přefakturace tepla, chladu,elektřiny, plynu a vody (energií) se považuje za ZP, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet  § 13/10/d – přefakturace energií se za stanovených podmínek nepovažuje za ZP

21 Zdanitelná plnění v tuzemsku  Uskutečnění zdanitelného plnění (§ 21)  Daňové doklady (§ 26 - § 29)  Základ daně a výpočet daně (§ 36 a 37)

22 Uskutečnění ZP a přiznávání daně u tuzemských ZP (§21)  Daň na výstupu je plátce nadále obecně povinen přiznat (§21/1):  - k DUZP (věcné plnění) nebo  - ke dni přijetí platby, předchází-li DUZP.  přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem – povinnost přiznat daň k DUZP (§ 21/7b)  osoby, které nevedou účetnictví - povinnost přiznat daň k DUZP (§ 21/3)  Tato úprava není provázána s § 26 a § 72

23 Uskutečnění ZP (pokračování)  DUZP pro jednotlivé případy:  - dodání zboží - dodání nemovitosti, která se nezapisuje do katastru,  - přeúčtování energií - den zjištění výše přeúčtované částky  - vratné obaly (§ 21/9) – poslední den kalendářního roku nebo účetního období

24 Vystavování daňových dokladů (§26)  Podmínky pro vystavení DD –beze změny (§26/1):  - za vyjmenovaná plnění,  - na vyžádání pro osobu povinnou k dani a pro právnickou neziskovou osobu,  - do 15 dnů od DUZP (přijetí platby),  - základ daně a daň v české měně.  Přepočet na českou měnu podle § 4/4 aktuální nebo pevný kurz podle účetních předpisů.  Souhrnný daňový doklad (§26/2)

25 Daňový doklad pro tuzemská plnění (§28)  Typy daňových dokladů (§ 28/1)  Náležitosti běžného daňového dokladu (§ 28/2): - uvádění DUZP. - uvádění daně: a) v korunách a haléřích b) zaokrouhlení na desítky haléřů (matematicky) c) zaokrouhlení na padesátihaléře (matematicky)

26 Základ daně (§36)  Základ daně – vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, vyjma daně (§ 36/1)  Při předem přijaté platbě – částka přijaté platby snížená o daň (§ 36/2)  Základ daně se snižuje o slevu z ceny; do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení daně (§36/5)

27 Výpočet daně (§37)  Výpočet z částky bez daně (§37/1):  - ZD x 5/100 nebo ZD x 19/100  Výpočet z částky včetně daně (§37/2):  - částka včetně daně x 5/105 (0,0476)  - částka včetně daně x 19/119 (0,1597)  Zaokrouhlování daně – na desítky haléřů, padesátihaléře nebo haléře.  Základ daně při přijatí platby předem (§ 37/3)

28 Sazby daně  Základní vymezení (§ 47)  Příloha č. 1  Příloha č. 2  Bytová výstavba (§ 48)

29 Sazby daně u zdanitelného plnění (§47)  Sazby daně – základní vymezení beze změny (§47/1):  - základní – 19%  - snížená – 9%  Zboží – základní sazba, vyjma přílohy č. 1, tepla a chladu (§ 47/2)  Služby – základní sazba daně, vyjma přílohy č. 2 (§ 47/3)  Převod nemovitosti – základní sazba daně, vyjma převodu bytů, bytových a rodinných domů (§47/4)  Dodání staveb a stavebních prací – základní sazba daně, vyjma bytové výstavby (§ 47/5)  Sazby daně pro vypořádání daně u vratných obalů (§47/8)

30 Příloha č. 1  Zboží ve snížené sazbě daně:  potraviny, vyjma některých (alkohol, káva, čaj, čokoláda, cukrovinky) léky a další farmaceutické výrobky pro humánní lékařské účely, dětské pleny, knihy, brožury, časopisy a noviny (reklama do 50%) zdravotnické prostředky a výrobky pro zdravotně postižené, dětské autosedačky. V příloze č. 1 se používá číselný kód HS uvedený v celním sazebníku platném k 1. 1. 2004

31 Příloha č. 2 Služby ve snížené sazbě daně: opravy zdr. prostředků ubytovací služby – ubytování studentů – přechodné ustanovení pro sníženou sazbu daně do 31.12.2005 (§ 111/17) stavební a montážní práce u staveb pro sociální bydlení hromadná pravidelná osobní přeprava, lyžařské vleky zdravotní a sociální péče, která není osvobozena, úklidové práce a domácí péče, shromažďování, úprava, rozvod, čištění odpadních vod, kulturní, umělecké a zábavní činnosti – doplnění a upřesnění novelou (muzea, historické objekty, ZOO) sportovní a ostatní rekreační činnosti pohřebnictví a související služby, V příloze č. 2 se používá SKP platné k 1. 1. 2003.

32 Sazby daně u bytové výstavby (§48)  Snížená sazba daně platí:  - pro převod bytů, bytových a rodinných domů (§48/1), převod nedokončených bytů a rodinných domů,  - pro dodání, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy bytů, bytových a rodinných domů (§48/2), novelou se stanoví snížená sazba pro byty v nebytových domech a základní sazba pro nebytové prostory bytových a rodinných domů  Vymezení bytů, bytových a rodinných domů – beze změny (§48/3).

33 Osvobození od daně bez nároku na odpočet Přehled osvobozených plnění, vymezení jednotlivých osvobozených plnění (§51 – 62)

34 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§51)  Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena (§51/1): - poštovní služby, - provozování rozhlasového a televizního vysílání, - finanční činnosti, - pojišťovací činnosti, - převod a nájem nemovitostí, - výchova a vzdělávání, - zdravotnické služby a zboží,

35 Osvobozená plnění (pokračování) - sociální pomoc, - provozování vyjmenovaných loterií a jiných podobných her, - ostatní plnění (neziskové subjekty), - dodání zboží, u něhož nebyl odpočet daně.  Osvobozená plnění bez nároku na odpočet se přiznávají v DAP za zdaňovací období, kdy se uskutečnila nebo kdy byla přijata platba za ně (§51/2).  přefakturace osvobozených plnění (§51/3).

36 Poštovní služby (§52)  Poštovními službami se rozumí: - dodání poštovní zásilky, - poštovní poukazy.  Oprávněnými subjekty jsou držitelé poštovní licence podle zákona o poštovních službách.  dodání poštovních známek (§52/3)

37 Finanční činnosti (§54)  Finanční činnosti jsou vymezeny ve vazbě na související právní předpisy (zákon o bankách, zákon o cenných papírech apod. (§54/1)  Osvobození se vztahuje i na sjednávání a zprostředkování vymezených činností – sjednávání a zprostředkování dalších finančních činností  Osvobození se vztahuje i na související operace s některými finančními činnostmi (§54/2 a 3).

38 Pojišťovací činnosti (§55)  Osvobození od daně se vztahuje na: - pojišťovací a zajišťovací činnosti, - zprostředkování pojišťovacích a zajišťovacích činnosti, - penzijní připojištění, - zprostředkování penzijního připojištění.  související činnosti a činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.

39 Převod a nájem nemovitostí (§56)  A) Převod nemovitostí  Převod staveb – po 3 letech od kolaudace nebo nabytí osvobozen (§56/1) – vymezení bytu a nebytových prostor jako jednotky  Finanční pronájem staveb – po 3 letech od kolaudace nebo nabytí osvobozen (§56/2) – novela 3 roky  Převod pozemků - osvobozen – vyjma převodu stavebních pozemků (§56/3)

40 Převod a nájem nemovitostí (§56)  B) Nájem nemovitostí  Nájem nemovitostí – osvobozen od daně vyjma krátkodobého nájmu, nájmu parkovacích ploch, bezpečnostních schránek a trvale instalovaných strojů a zařízení (§56/4)  Možnost zdaňování nájmu – plátci za účelem ekonomické činnosti (§ 56/5)

41 Zdravotnické služby a zboží (§58)  Od daně osvobozeny: - zdravotní péče oprávněnými subjekty (§58/1) – hrazená zdravotními pojišťovnami – sporné výklady - dodání zboží v rámci zdravotní péče (§58/2) - dodání dalšího vyjmenovaného zboží - přeprava nemocných - zdravotní pojištění (§58/3)  Od daně není nadále osvobozeno: - služby oční optiky - výdej a prodej léčiv a zdravotnických prostředků lékárnami.

42 Ostatní plnění osvobozená od daně (§61)  Od daně jsou osvobozeny: a) Služby pro členy neziskových právnických osob (NPO), které nenarušují hospodářskou soutěž b) služby a zboží související s ochranou dětí a mládeže poskytované veřejnoprávními subjekty nebo dobročinnými organizacemi c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k vyjmenovaným činnostem d) služby související se sportem poskytované NPO

43 Ostatní plnění osvobozená od daně (pokračování) e) kulturní služby a dodání zboží s nimi související poskytované vymezenými NPO f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, na které se vztahují vyjmenovaná ustanovení o osvobození od daně; nesmí docházet k narušení hospodářské soutěže a plnění musí být prováděna za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou uvedené osoby zřízeny

44 Odpočet daně Podmínky pro uplatnění odpočtu, zkracování, oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně (§ 72 – 79)

45 Nárok na odpočet daně (§72)  Základní podmínka – použití pro ekonomickou činnost  Nárok vzniká:  - dnem uskutečnění přijatého zdanitelného plnění,  - dnem přijetí platby, je-li přijata před DUZP.  Není provázáno se změnou v § 21/2 a 3  Možnost odpočtu daně u přijatých plnění, která jsou fakticky osvobozena od daně, ale byla u nich uplatněna daň na výstupu (§72/6)

46 Podmínky pro uplatnění odpočtu daně (§73)  Prokázaní nároku na odpočet daně daňovým dokladem, pokud zákon nestanoví jinak: - vystaveným plátcem, - zaúčtovaným nebo zaevidovaným (výjimka pro splátkový a platební kalendář)  Lhůta pro uplatnění odpočtu daně:  - v DAP za zdaň. období, kdy se ZP uskutečnilo,  - v DAP, kdy byla přijata platba, předchází-li DUZP.

47 Podmínky pro uplatnění odpočtu daně (pokračování)  Speciální úprava pro: - dovoz zboží, - pořízení zboží, - poskytnutí služby do tuzemska podle §15,  Nárok na odpočet daně (§ 73/11): - do konce kalendářního roku v řádném DAP, - poté do 3 let v DDAP.  Prokazování nárok dokazováním (§ 73/12).

48 Krácení odpočtu daně (§76)  Krácená plnění – odpočet = daň na vstupu x koeficient (§76/1) – novelou zákona beze změny  Zálohový koeficient – podle ročního koeficientu minulého roku nebo podle odhadu (§76/6)  Pro rok 2007 jako zálohový koeficient roční koeficient za rok 2006 (viz §111/8)  Roční vypořádání - v daňovém přiznání za prosinec nebo IV. čtvrtletí (§76/7)  Roční koeficient – zálohový koeficient pro rok 2007

49 Úprava odpočtu daně (§78)  Podmínky pro úpravu odpočtu daně (§78/1 a 2)  Období pro úpravu odpočtu daně (5 let)  Úprava odpočtu daně se provádí v posledním DAP za kalendářní rok (§78/10)  Algoritmus úpravy odpočtu daně - § 78/5

50 Úprava odpočtu daně (pokračování)  Povinnost úpravy odpočtu vzniká při změně účelu použití pouze u majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně podle nového zákona: - plný nárok – na bez nároku nebo krácený nárok, - krácený nárok – na bez nároku.  Možnost úpravy odpočtu vzniká při změně účelu použití: - bez nároku – na plný nárok nebo krácený nárok, - krácený nárok – na plný nárok.

51 Vyrovnání odpočtu daně (§79)  Vypořádání odpočtu daně se týká dlouhodobého majetku, u něhož byl při pořízení uplatněn zkrácený nárok na odpočet daně podle nového zákona, a to v období 4 let po roce, kdy byl pořízen  Rozdíl mezi vypořádacím koeficientem příslušného roku a roku pořízení musí být větší než 0,10  Vypořádání se provádí v DAP za poslední zdaňovací období kalendářního roku  upřesnění § 79/5

52 Intrakomunitární dodávky  Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16, 17, 25, 35)  Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64, 22, 34, 46a)

53 Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) Definice pořízení zboží z jiného čl. státu - § 16/1 – zboží dodané od osoby registrované k dani Konsignační sklady (§ 16/4) – dodavatel nesmí být plátcem podle § 94/11, - daňový doklad podle § 35 Přemístění zboží (§ 16/5)

54 Třístranný obchod (§17) Třístranný obchod - obchod mezi třemi ORD s registrací ve třech různých členských státech (prodávající, prostřední osoba, kupující) předmětem obchodu dodání zboží do jiného členského státu, zboží je přímo odesláno prodávajícím kupujícímu prostřední osoba se nesmí registrovat v zemi, kam bylo zboží přepraveno (§ 17/5) pořízení zboží prostřední osobou je za stanovených podmínek osvobozeno od daně (§ 17/5) prostřední osoba vykazuje pořízení a dodání informativně v DAP

55 DUZP a přiznání daně při pořízení zboží (§25)  Při pořízení zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň (§25/1)  - ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl ORD vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno,  - k 15. dni měsíce který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno

56 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu (§35)  Obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad (§ 35/1)  Pořizovatel je povinen doplnit na daňový doklad nebo v daňové evidenci:  - základ daně v české měně,  - sazbu daně,  - daň v české měně,  - datum uskutečnění pořízení,  - jednotkovou cenu.

57 Dodání zboží do jiného členského státu (§64)  Od daně je beze změny osvobozeno: - dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státu (§64/1) - zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu (§ 13/2) - prokazování nároku na odpočet daně (§ 64/5).

58 DUZP a přiznání daně při dodání zboží do jiného čl. státu (§22)  Povinnost přiznat daň jako v tuzemsku (§22/1): - k DUZP (věcné plnění) nebo - ke dni přijetí platby, předchází-li DUZP.  Při dodání, které je osvobozeno, povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění: - ke dni vystavení daňového dokladu nebo - k 15. dni měsíce následujícímu po odeslání zboží

59 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu (§34)  Povinnost při dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státu – do 15 dnů od dodání  Povinnost i při zasílání zboží (§18)  Obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad (§34/3)

60 Oprava základu daně při dodání zboží do jiného čl. státu (§46a)  Oprava základu daně obdobně jako podle §42 - (§ 46a/1)  Oprava se provede na základě dokladu vystaveného ve vazbě na původní doklad, který musí obsahovat DIČ dodavatele i pořizovatele (§46a/2)  Náležitosti dokladu - § 46a/3

61 Dovoz a vývoz zboží  Dovoz zboží (§ 20)  Dovoz zboží (§ 23)  Daňové doklady (§ 30)  Základ a výpočet daně (§ 38)  Osvobození od daně při vývozu zboží (§ 66)

62 Dovoz zboží (§ 20)  Dovoz zboží – vstup zboží ze třetí země na území ES (§ 20/1)  Vrácení zboží ze SS nebo SP (§ 20/2)  Za dovoz zboží se považuje vstup zboží z vyjmenovaných území ES (§ 20/3)

63 Dovoz zboží (§ 23)  Daňová povinnost při dovozu - § 23/1 a 2  Přiznání daně při dovozu zboží plátcem vždy v DAP (§23/3)  Ukončení režimu dočasného použití - přiznání daně plátcem vždy v DAP - § 23/4  Ukončení režimu dočasného použití neplátcem - vybere celní úřad - § 23/5  Metodický výklad MF na internetu

64 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§30)  Dovoz zboží (§30/1,2,3): - rozhodnutí celního orgánu na tiskopisu JSD, - jiné rozhodnutí o vyměřené dani, pokud je zaplacena (platební výměr)  Vývoz zboží (§ 30/4) - rozhodnutí celního orgánu na tiskopisu JSD  Celní prohlášení v elektronické podobě (§30/5)  Daňový doklad při dovozu a vývozu elektřiny a plynu (30/6).

65 Základ daně při dovozu zboží (§38)  Základ daně součtem (§38/1): - základu pro vyměření cla, cla a dalších dávek, - vedlejších výdajů do prvního místa určení (po 1. 1. 2005 je musí stanovit plátce daně, který přiznává daň v DAP)  První místo určení (§ 38/2)  Výpočet pro volný oběh (§38/4)

66 Vývoz zboží (§66)  Vývozem zboží se rozumí:  výstup zboží z území ES (§66/1):  - na území podle § 3/2,  - na Normanské ostrovy a do San Marina.  Vývoz je osvobozen je-li přeprava (§66/2):  - uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou,  - kupujícím nebo zmocněnou osobou za stanovených podmínek.

67 Vývoz zboží (pokračování)  Prokázaní vývozu (§66/3)  - vývozním JSD potvrzujícím výstup zboží,  - jinými důkazními prostředky.  - umístění v SS nebo SP – prodej osvobozen od daně (viz § 68/15)  Osvobození od daně při vývozu přizná plátce nejdříve ke dni výstupu zboží (§66/4)  Vývoz zboží se uvádí v DAP za zdaň. období, kdy byl oprávněn přiznat osvobození od daně (§66/5).

68 Poskytování služeb do tuzemska a z tuzemska  Poskytování služeb do tuzemska (§ 15)  Povinnost přiznat daň (§ 24)  Přiznání služeb s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a)  Daňové doklady (§31 - § 33)

69 DUZP a přiznání daně u služeb poskytnutých do tuzemska (§24)  U služeb podle §15 poskytnutých do tuzemska vzniká plátci povinnost přiznat daň (§24/1):  DUZP se stanoví obdobně podle § 21 (§24/2)  Postup platí i pro dodání zboží s instalací nebo montáží (§ 24/3)

70 Přiznání služby s místem plnění mimo tuzemsko (§24a)  Povinnost přiznat tuto službu ke dni uskutečnění nebo ke dni přijetí platby - §24a/1  V DAP kdy vznikla povinnost plnění přiznat - § 24a/2  Obdobný postup pro dodání zboží s instalací nebo montáží – §24a/3

71 Daňové doklady při poskytování služeb do tuzemska (§31 a §32)  Daňový doklad při poskytnutí služby podle § 15 ORD v jiném členském státu (§31)  Daňový doklad při poskytnutí služby podle § 15 zahraniční osobou (§32)  Obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad (§31/1 a §32/1) – doplnění údajů (základ daně v Kč, sazba daně a daň) na daňovém dokladu nebo v daňové evidenci

72 Daňový doklad při poskytování služeb z tuzemska (§33)  Povinnost pro plátce, který poskytuje služby s místem plnění mimo tuzemsko  Obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad (§33/1)  Upozornění na povinnost, že daň musí přiznat v jiném státě příjemce služby a odkaz na ustanovení zákona, podle něhož je místo plnění mimo tuzemsko

73


Stáhnout ppt "DPH daň z přidané hodnoty Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google