Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistika."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistika

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pojem logistiky V nejobecnějším smyslu lze logistiku definovat jako souhrn činností, systematicky zaměřených na získání materiálů z primárních zdrojů a všechny mezi postupy před dodáním konečnému uživateli, s vyjimkou vlastních výrobních procesů. V tomto smyslu logistika zahrnuje: Dopravu Manipulaci Skladování Balení

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah a základní úrovně Mikrologistika = Podniková sféra Mezologistika = Odvětvová sféra Makrologistika = Národohospodářská sféra Věcným obsahem logistiky je realizace a řízení všech činností na přepravních řetězcích s cílem optimalizovat jejich sled a rozsah, aby náklady na jejich realizaci byly minimální.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Členění podle vztahu k výrobnímu procesu Těžba surovin Skladování vytěžených surovin Přemístění ke zpracování Zpracování surovin Jednotlivé fáze výroby Předvýrobní skladování Manipulace s materiály Mezioperační a technologická doprava Manipulace a balení výrobků Distribuční skladování výrobků Doprava mezi sférou výroby a obchodu Obchod (směna)

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vědní základy logistiky Logistiku lze definovat jako systémový přístup, jehož pomocí se vytváří a udržuje integrovaný tok materiálů, optimalizovaný na základě logistických metod a logistických technologií za podpory ITS. Logistika jako vědní obor zkoumá: Logistické vztahy Logistické metody Logistické technologie Informační toky

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Systém fyzických a informačních toků Balení Doprava Územní rozmístění Zásoby a jejich řízení Skladování Dokumentace a technické vybavení Služby Informace Manipulace s materiály

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklady logistických technologií Koncept „Just in Time“ Radikální snížení skladování a zásob za pomoci přesně fungující dopravy Koncept „prodej dříve než vyrobíš“ Obchod přejímá úlohu zprostředkovatele bez udržování skladů. Fyzický tok je směřován přímo od výrobce ke spotřebiteli. Koncept integrovaných skladů a dopravních terminálů Rozmístění podél dopravních cest. Opak Just in Time

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zásoby Zabezpečení plynulosti dopravy Krytí nepředvídatelných výkyvů v poptávce nebo poruch distribučního systému Vyrovnání nabídky a poptávky Vytváření podmínek pro územní či odvětvovou specializaci Zásoby obecně vážou kapitálové prostředky. Dále jsou zde náklady na provoz skladovacích systémů. Proto je snahou: –Minimalizovat nebo vyloučit pojistné zásoby Prostřednictvím dopravních a informačních systémů –Co nejvíce snížit operativní zásoby

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Postavení a funkce dopravy Doprava jako lidská činnost slouží k uspokojování potřeb přemisťování lidí a hmotných statků. Přemisťování hmotných statků uskutečňuje ve všech třech fázích reprodukčního procesu –Sféra výroby – doprava vyvolaná technologií výroby, dělbou činností, … –Sféra oběhu – procesy směn –Sféra spotřeby – spotřebitel změní místo spotřeby v prostoru Přemisťování lidí –Pracovní síly –Ve sféře spotřeby

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nabídka kapacity logistické dopravy Je ovlivněna zejména: Kapacita stabilních prostředků využívaných logistickou dopravou –Dopravní cesty –Dopravní uzly Dopravního systému Na styku s uživatelem Mezi druhy dopravních systémů Kapacita dopravních prostředků Soulad kapacity dopravních cest, dopravních uzlů a dopravních prostředků Optimální technologie dopravního procesu, využívajícího danou technickou základnu

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Charakteristické vlastnosti dopravy ve vztahu k logistickému procesu Schopnost dopravy vytvářet sítě –Není vždy dopravní obsluha libovolného místa v osídlení optimální, ale je nutné hledat optimální hranic, kdy je obsluha území racionální a kdy je naopak vhodné místo dopravní obsluhy změnit. –Teorie grafů – propustnost uzlů a hran a minimalizace kriteria dopravních nákladů. Přeprava libovolně velkého či libovolně malého množství –V kontextu s rychlostí, četností, pravidelností dodávek a vlivu velikosti dodávky na náklady.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Charakteristické vlastnosti dopravy ve vztahu k logistickému procesu Stupeň rychlosti přepravy –Růst ceny za přepravu při rostoucí rychlosti a poklesu ztrát z vázanosti kapitálových nákladů. –Pojem optimální rychlosti (odvozena minimalizací součtové nákladové funkce). Stupeň jistoty dopravního výkonu –Časový údaj dodání zásilky (velikost tol. Pásma) –Četnost dodávek za čas a jejich pravidelnost

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Charakteristické vlastnosti dopravy ve vztahu k logistickému procesu Bezpečnost dopravního výkonu –Rozhodující je zde vazba mezi činnostmi dopravy a přepravního balení. Experiment nebo empirické vyhodnocení statistických souborů Významná role v kombinované dopravě Pohodlnost dosažení a použití dopravního prostředku Poskytování dalších služeb

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Čím kvalitnější dopravu lze poskytnout, tím více lze omezit rozsah skladování a ve svých důsledcích i manipulaci s materiálem. ITS umožňuje změnu výroby a i skladování a manipulaci s materiálem, umožňuje změny v řízení materiálových toků.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Distribuční logistika Distribuční logistika má na starosti všechny skladovací a dopravní pohyby výrobků ke spotřebitelům a s tím související informační, řídící a kontrolní činnosti. Strategická úroveň –Návrh struktury distribuční firmy –Volba kritérií distribuce –Distribuční region –Topologie distribučních systémů –Výběr technických prostředků

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Distribuční logistika Distribuce představuje až 50 % nákladů Přístup k řešení optimalizace distribuční logistiky –Formulace cílů –Analýza současného stavu –Popis nedostatků –Návrhy možných řešení –Výběr řešení –Porovnání s výchozím stavem

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Distribuční logistika Základní popis –Četnost distribuce –Pravidelnost distribuce Pekárna Hračky, textil, … Vánoční stromečky –Skladování –Obaly –Manipulace –Doprava Rychlost Popis dopravní sítě –Informační toky Objednávky, příprava a expedice, proces přepravy, dodání

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Veřejná logistická centra Veřejné logistické centrum je logistické centrum, které nabízí služby ve veřejném zájmu, tzn. nikoliv pro vybranou skupinu zákazníků, ale pro nejširší soubor klientů, a to bez ohledu na rozsah požadovaných služeb tím kterým klientem. Takový přístup umožňuje Nařízení rady 1191/69 ve znění pozdějších předpisů o akcích lenských států týkajících se závazků veřejné služby.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra by měla plnit služby v oblasti: –Balení –Expedice –Skladování –Obchodování –Přepravy –Rozvozu zboží –Sofistikovaných informačních služeb –Celního odbavení

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Veřejná logistická centra dalších služeb pro potřeby zákazníka a musí nabízet komplexní služby: logistická řešení pro malé a střední firmy city a regionální logistiku distribuční služby pro všechny kategorie firem Mělo by se jednat o uzel, do kterého jsou zapojeny alespoň dva druhy dopravy. Součástí musí být i komplexní nabídka všech technických a informačních služeb a zázemí pro zaměstnance všech firem, které služeb centra využívají.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ITS a logistika ITS prostupuje celou problematikou logistiky –Vertikálně Strategie, organizace, operativa –Horizontálně Proces reprodukce (těžba, výroba, …) Vlastní dílčí procesy –Obaly –Skladování –Manipulace –Doprava –…

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ITS a logistika Intermodální přeprava - specifická forma přepravních řetězců. - efektivní přechod intermodálních přepravních jednotek mezi dopravními prostředky železniční, silniční, vodní a letecké dopravy lze zajistit prostřednictvím inteligentních dopravních systémů. - prostřednictvím elektronické výměny dat podél dopravních řetězců lze nákladní dopravu lépe integrovat do logistických procesů, které spojují oblast dopravy, skladování a výměny zboží.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IT systémy řídí logistický proces Specifika –Více subjetků –Kontrola celého dopravního řetězce ode dveří ke dveřím –Více druhů dopravy –Více poskytovatelů služeb

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IT systémy řídí logistický proces efektivní spolupráce mezi články logistického řetězce od výrobce, dalšími distribučními, obchodními, manipulačně – skladovými články až ke spotřebitelovi poskytování informací (jízdní řády, provozovatelé a terminály, průměrné ceny, doby přepravy) zvýšení využitelnosti stávající infrastruktury využití globálních logistických systémů ohlašování a rezervace prostoru a služeb uzavírání smluv komunikace mezi provozovateli v uceleném přepravním řetězci systém bude provázán s informačním systémem samotných logistických center, pomocí kterého se zabezpečují ostatní logistické služby

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IT systémy řídí logistický proces

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná doprava

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ITS a logistika Racionalizace logistických procesů s podporou inteligentních dopravních systémů značně zvyšuje hodnotový potenciál. Předpokladem je, že informace mají všechny atributy, tedy jsou k dispozici rychle, ve správné formě a na správném místě.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti City logistika Optimalizuje logistické a dopravní procesy jednotlivých subjektů na území měst. Snaží se řešit dopravní prostředí, dopravní kongesce a spotřebu energie. Vše v rámci tržní ekonomiky. Je aktuální problematikou dnešní doby Hlavní příčiny zvýšené poptávky po dopravních a logistických službách –Vyšší životní standard –Vyšší automobilizace –Specializace měst

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti City logistika Silná vazba na územní plánování Města jsou významnými producenty a spotřebiteli nákladní dopravy Dopravní obsluha měst –Nákladní doprava Výroba Spotřeba –Osobní doprava Individuální Hromadná Multimodální způsoby dopravy

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Literatura a zdroje [1] Svoboda V: Logistika, ČVUT, Praha, 2003, 160 s., ISBN: 80-01-02735-X, [2] Lambert, Douglas M.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000. 589s. [3] Mikolaj J.: Logistika, VŠDS Žilina, Vys. Škola dopr. A spojov, 1992, 75 s.,

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistika."

Podobné prezentace


Reklamy Google