Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní zdroje financování prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní zdroje financování prof. Ing. Jiří Polách, CSc."— Transkript prezentace:

1 Alternativní zdroje financování prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

2

3

4 Financování projektu firmy Hmotný majetek (stálá aktiva), především budovy, stroje, přístroje, dopravní prostředky, počítače aj., tj. movité i nemovité předměty, lez získat buď koupí, nebo nájmem.

5 Koupě Vyžaduje nashromáždění potřebného množství peněz buď zadržováním zisku, vydáním nových akcií, přibráním dalších společníků, nebo jejich získání půjčkou.

6 Nájem (lease) Umožňuje užívat stálá aktiva bez jejich nákupu, tj. bez potřebné hotovosti nebo půjčky. Nájmem (leasingem) rozumíme smlouvu, ve které jsou práva na užívání stálých aktiv na určitou dobu pronajímatelem (lessor) poskytnuta nájemci (lesse).

7 Předmětem nájemní smlouvy byly dříve jen budovy a pozemky, dnes jsou to téměř všechna stálá aktiva. Hlavní výhodou nájmu je to, že šetří hotovosti (likvidní prostředky), snižuje riziko ztrát vznikajících ze zastarání hmotného majetku v průběhu smlouvy a to, že obvykle přenáší daňové úlevy na nájemce; šetří peníze i oproti úvěru, neboť leasingové splátky se účtují do nákladů, zatímco splátky úvěru se účtují ze zisku.

8 Nevýhodou je především to, že je dražší, neboť pravidelné poplatky, které nájemce platí pronajímateli, zahrnují nejen náklady spojené s vlastnictvím, ale i zisk (rozdíl mezi leasingovou cenou a cenou pořizovací je označován jako leasingová marže, angl. lease margin).

9 Operativní (provozní) leasing Kromě financování zahrnuje opravy a údržbu pronajatého prostředku, trvá relativně krátkou dobu (i jen několik týdnů) a po uplynutí sjednané doby se předmět vrací do rukou pronajímatele.

10 Finanční (kapitálový) leasing Trvá delší dobu (nejméně tři roky) a je nevypověditelný. Náklady na opravy a údržbu nese nájemce a po skončení nájemní lhůty předmět přechází do vlastnictví nájemce. Existuje celá řada forem finančního leasingu.

11 Prodej a zpětný pronájem (sale and leaseback) Firma, která vlastní stálé aktivum, je prodá a současně uzavře smlouvu o zpětném nájmu (kupcem a pronajímatelem bývá pojišťovna, banka nebo leasingová společnost, pro které je tento druh leasingu určitou formou hypotéky).

12 Rozhodnutí o tom, jakým způsobem pořídit potřebná stálá aktiva, je na straně nájemce; ten se musí rozhodnout, zda potřebné stálé aktivum koupí, nebo si je najme. Rozhodne se pro formu, která jej přijde levněji. Srovnává proto náklady na koupi s náklady na nájem (leasing).

13 Příklad: Podnik si může výrobní zařízení v ceně 10 mil. Kč pořídit buď půjčkou (bankovním úvěrem), nebo si je může najmout. Půjčku může získat na 5 let s ročními splátkami vždy koncem roku při úrokové míře 12%. Rovněž leasing může být pětiletý. Roční splátky, placené vždy koncem roku, jsou 2,5 mil. Kč (v praxi většinou půjde o měsíční splátky), záloha na koupi (akontace) je 1,5 mil. Kč, odkupní cena na konci nájmu je 100 tis. Kč. Podnik platí daň ze zisku ve výši 31 %. Výrobní zařízení je zatříděno do 2. odpis. skupiny, předpokládá se lineární odpisování ve výši 12,5 % (životnost 8 let, nyní po změně zákona o daních 6 let!). Pro zjednodušení příkladu nepočítáme s DPH ani s časovým rozlišováním splátek. Máme se rozhodnout, zda výrobní zařízení (s použitím úvěru) koupíme nebo zda je najmeme.

14 Řešení: Využijeme metody diskontovaných (současných) hodnot. Budeme postupovat v těchto krocích: 1.sestavíme plán splácení půjčky (tzv. umořovací plán – při konkrétním případě ve spolupráci s bankou); 2.sestavíme plán odpisů; 3.vypočteme současné náklady nákupu výrobního zařízení na úvěr; 4.vypočteme současné náklady na nájem výrobního zařízení; 5.porovnáním současných nákladů na úvěr a současných nákladů na nájem vybereme výhodnější způsob pořízení; tím je ten způsob, který má současné náklady nižší.

15 Plán splácení půjčky – umořovací plán Nejprve vypočteme pravidelnou roční splátku (anuitu). Tu zjistíme tak, že půjčku pronásobíme umořovatelem. Toho zjistíme v tabulkách, nebo jej vypočteme: Umořovatel Roční splátka (anuita) = 10 000 000 x 0,2774097 = 2 774 097 Kč

16 Umořovací plán (Kč)

17 Plán odpisů V příkladu předpokládáme lineární odpisování výrobního zařízení s životností 8 let, roční odpisy tedy jsou 10 000 000 / 8 = 1 250 000 Kč (Protože budeme počítat s daňovými úsporami, měli bychom vycházet ze sazeb daných zákon o daních.)

18 Výpočet současných výdajů (nákladů) při nákupu výrobního zařízení na úvěr Nejprve zjistíme úspory na úrocích a na odpisech (obě položky jsou daňově uznatelnými náklady); úsporu zjistíme násobením těchto položek daňovou sazbou (31%, tj. 0,31). Potřebné výpočty provedeme v tabulce.

19 Současnou hodnotu vypočteme diskontováním přepočtenou úrokovou mírou, která vyjadřuje skutečné náklady na kapitál: Původní úroková míra x (1-daňová sazba) = 12 (1-0,31) = 8,28 % Výpočet současné hodnoty výdajů na nákup výrobního zařízení na úvěr v Kč

20 Výpočet současných výdajů na nájem (leasing) výrobního zařízení Stejným způsobem vypočteme současné hodnoty leasingových splátek. Obdobím 0 je označena první zálohová splátka (akontace). Výpočet současné hodnoty leasingu (Kč)

21 Porovnání současných nákladů Zjistíme rozdíl mezi náklady na úvěr a leasingovými náklady: 8 464 175 – 7 918 251 = 545 924 Kč Z porovnání vyplývá, že leasing je výhodnější (příjde o víc než půl miliónu levněji).

22 Poznámka Poukažme ještě na jednu věc, na kterou bychom neměli zapomínat při finanční analýze podniku v souvislosti s leasingem. Podle zásad účetnictví se v rozvaze firmy mezi aktivy zachycují pouze vlastní aktiva; proto se najaté prostředky v rozvaze nevykazují. Tím je ale zkreslen pohled na finanční situaci té firmy, která pracuje s najatými prostředky, neboť se jeví jako firma bez dluhů. Přitom poplatky z najatých prostředků jsou často vyšší než úroky z půjčky, tím jsou vyšší závazky firma a tím je i nižší finanční jistota firmy.

23 Náklady spojené s emisí dluhopisů Objem emise (teoreticky): 10 mil. Kč Správní poplatky 7%: 0,7 mil (jednor.) Úrok kupónový 8% p.a.: 0,8 mil/rok Splatnost :5 let Další postup jako u úvěru

24 Náklady spojené s emisí akcií Objem emise: 10 mil. Kč Správní poplatky 7%: 0,7 mil (jednor.) Výnos oček.: 15% p.a. Odvod z PPO:31%


Stáhnout ppt "Alternativní zdroje financování prof. Ing. Jiří Polách, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google