Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček duben 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček duben 2014."— Transkript prezentace:

1 KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček duben 2014

2 ZÁKLADNÍ VĚCNÁ PRÁVA Vlastnické práv o Věcná práva k věci cizí, jimiž jsou – právo zástavní, resp. podzástavní (slouží k zajištění pohledávky), – právo zadržovací, Právo odpovídající věcným břemenům Vlastnictví v právním slova smyslu označujeme také jako vlastnické právo.

3 OBSAH VLASTNICKÉHO PRÁVA (§ 123 ObčZ ) Většina přírodních zdrojů se nachází ve společném vlastnictví Obsah vlastnického práva (občanské právo hmotné, věcná práva) -oprávnění věc držet (držba vs vlast. právo) -oprávnění věc užívat (realizace zájmů a potřeb, smlouvy nájemní, neužívání věci) – obhospodařování majetku -oprávnění věc požívat (brát z věci plody a jiné užitky, přírůstky, rozmnožovat svůj majetek) – právo na výnos (důchod) z majetku -oprávnění s věcí nakládat (svobodně realizovat hospodářské hodnoty věci jiným využíváním než pro vlastní spotřebu) formou právních úkonů, popř. ji i zničit pokud tomu nebrání zákon – disponování s majetkem (zástava) a prodej majetku Tzv. sociální vazba vlastnictví a možnost omezení ve veřejném zájmu

4 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (jako ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecními zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Dřívější rozpor v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5 VYVLASTNĚNÍ A OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA (omezení hospodaření)

6 § 1038 NOZ Ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona lze vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit.

7 § 1039 (1)Za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen. (2)Náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají.

8 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-1 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se vyvlastněním rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.

9 ODNĚTÍ A OMEZENÍ ODNĚTÍ POZEMKŮ plnění funkcí (dále jen „odnětí“) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. OMEZENÍ VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ pro plnění funkcí lesa (dále jen „omezení“) je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu (§ 15 odst. 1 lesního zákona) Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí (§ 13 odst. 1).

10 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-3 § 4 (1) Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. (2) Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Poznámka: „veřejný zájem“ = tzv. neurčitý právní pojem

11 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-5 §10 Náhrady při vyvlastnění (1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada a)ve výši obvyklé ceny 7) pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo b)ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu 8), došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. ---------- 7) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) 8) § 18 zákona č. 151/1997 Sb. --------------------------- Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim

12 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-6 (2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním

13 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-7 (3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena podle odstavce 1 písm. a) by byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné.

14 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-10 § 13 (1) Náhrady podle § 10 a 12 je vyvlastnitel povinen poskytnout jednorázově v penězích, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění.

15 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-11 § 15 Vyvlastňovací úřad (1)Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je a)obecní úřad obce s rozšířenou působností, b)Magistrát hlavního města Prahy, c)magistrát územně členěného statutárního města.

16 Novela zákona o vyvlastnění-1 Zákonem č. 405/2012 Sb. se mění: zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Účinnost od 1.2.2013

17 Novela zákona o vyvlastnění-2 Novela přináší změny u: podmínek pro vyvlastnění výše náhrady při odnětí pozemku nebo stavby a rozvrhu náhrady, váznou-li na předmětu vyvlastnění věcná práva účinků odvolání proti rozhodnutí soudní ochrany a účinků žaloby

18 Novela zákona o vyvlastnění-5 Doplnění § 10 o odstavec 5 (5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění.

19 Novela zákona o vyvlastnění-9 § 28 Projednání vyvlastnění v řízení před soudem a)částku v max. výši 40 % z ceny za zmírnění tvrdosti vyvlastnění, zohledňující i délku vlastnictví pozemku nebo stavby více než 15 let od nabytí za úplatu, b)částku v max. výši 10 % z ceny v případě polohy pozemku nebo stavby v zastavěném území, c)částku v max. výši 10 % z ceny v případě polohy pozemku nebo stavby v území se zvláštní architektonickou hodnotou, popřípadě se zvláštní historickou hodnotou,nebo d)částku v max. výši 20 % z ceny v případě významu pozemku nebo stavby pro podnikatelskou činnost

20 DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček duben 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google