Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální výuka na I. stupni ZŠ Mgr. Radim Pikner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální výuka na I. stupni ZŠ Mgr. Radim Pikner."— Transkript prezentace:

1 Experimentální výuka na I. stupni ZŠ Mgr. Radim Pikner

2 Potřeby  Roztříštěnost a nahodilost environmentálních témat v ŠVP pro první stupeň  Nedostatečná metodická podpora v podobě výukových materiálů  Nedostatečné materiální vybavení  Nedostatečné využití areálu školy a školní zahrady ve výuce

3 Cíle projektu  Zlepšit materiální vybavení pro experimentální výuku  Podpořit práci žáků v kontaktu s reálným prostředím  Podpořit dlouhodobou a systematickou činnost žáků a mezipředmětový přístup  Zlepšit metodickou podporu učitelů I. stupně  Zatraktivnit vzdělávání v péči o životní prostředí a přírodních vědách  Standardizovat environmentální výuku ve všech třídách prvního stupně

4 Výstupy projektu  Pomůcky pro experimentální výuku  Sada pracovních listů a metodika

5 Podpora výuky klíčových kompetencí  Svět se velmi rychle mění  Neznáme potřeby trhu práce/potřebné znalosti a dovednosti za 20 let  Nezáleží tolik na znalostech/faktech  V kurikulu je třeba se soustředit na obecnější věci – kompetence  Nezáleží tolik na vzdělávacím obsahu jako na metodách a formách výuky  Ovlivňujeme postoje a dovednosti  Ideový problém uvnitř školy  Střet s tradičním pojetím vzdělávání  Problém hodnocení

6 Experiment

7 Bramborobraní

8

9 Experiment jako metoda výuky pro podporu kompetencí Kompetence k učení  žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti – nabízené experimenty nabádají žáky, aby vyjadřovali svá očekávání, porovnávali je se skutečností zjištěnou pozorováním a kriticky hodnotili, co bylo příčinou zjištěných skutečností.  žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy – řešením experimentů se snažíme přivést žáky, ke zjištění, že v reálném světě neexistují oddělené a nesouvisející předměty, ale naopak komplexní problémy, vyžadující mnohostranné vzdělání

10 Kompetence k řešení problémů  žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy – podporovány jsou zejména empirické vzorce řešení problémů typu pokus/omyl  žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů – opakovaným řešením experimentů se snažíme vést žáky ke schopnosti poučení se z přechozích chyb a nefunkčních modelů práce  žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí – jelikož řada experimentů předpokládá skupinovou a týmovou spolupráci, je třeba se v těchto týmech předem domlouvat na vhodných postupech, navíc se při dlouhodobějších experimentech vyjasní týmové pozice vhodné pro jednotlivé žáky.

11 Kompetence sociální a personální  žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - při dlouhodobějších experimentech se vyjasní týmové pozice vhodné pro jednotlivé žáky  žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají – pro zdárné vyřešení některých úkolů je třeba sdílet výsledky a spolehnout se na správnost výsledků jiných žáků  žák vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru – společné řešení experimentů umožní poznat schopnosti jiných členů týmu, porovnat se a podpořit sebevědomí

12 Kompetence občanské  žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti – při řízeném ovlivňování experimentů si žáci uvědomí citlivost organismů na zásahy člověka, změny prostředí a neschopnost zpětně napravit vlastní chyb Kompetence pracovní  žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky – pro úspěšné řešení experimentů je třeba přesně dodržovat pravidla, v opačném případě se to jasně negativně projeví na možnostech úkoly vůbec dokončit.

13 Experimenty popsané a testované v rámci projektu 1. ročník  Barborky  Klíčení semen fazole 2. ročník  Vývoj motýla  Kalendář přírody  Podmínky pro život rostlin 3. ročník  Listonoh americký  Putování kapky vody  Vzduch všude kolem nás 4. ročník  Vzduch všude kolem nás i v nás  Pozorování stromu 5. ročník  Pěstujeme brambory  Stopy savců  Sledování vývoje žab

14 Smysl našich experimentů – co chceme žákům ukázat  rychlost přírodních jevů a tím i orientaci v čase a kalendáři  význam teploty a vlhkosti pro životní procesy  možnost ovlivňovat prostředí ve prospěch či neprospěch života organismů  nutnost přesnosti a preciznosti záznamů pro úspěch dlouhodobého pozorování  používání základních fyzikálních jednotek v běžném životě  význam jednoduchých matematických operací pro vyhodnocení a poznání procesů  závislost lidské existence na zdravém prostředí  …

15 Barborky

16 Fazole

17 Motýli

18 Děkuji za pozornost Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem


Stáhnout ppt "Experimentální výuka na I. stupni ZŠ Mgr. Radim Pikner."

Podobné prezentace


Reklamy Google