Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obce a nový občanský zákoník JUDr. Lukáš Glaser Jihočeský kraj 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obce a nový občanský zákoník JUDr. Lukáš Glaser Jihočeský kraj 2014."— Transkript prezentace:

1 Obce a nový občanský zákoník JUDr. Lukáš Glaser Jihočeský kraj 2014

2 Obce a NOZ Podle § 20 odst. 2 NOZ právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se na ně použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob. To v praxi znamená, že primární úprava postavení a jednání obce zůstane v zákoně o obcích. Nicméně podpůrně se i na ně vztáhne občanský zákoník. Některé otázky zákon o obcích ani neřeší a posoudí se podle NOZ. Mezi tyto hlediska se řadí např. korporační loajalita podle § 212 NOZ. Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. Obec je územní korporací občanů.

3 Majetkové dispozice v konfrontaci NOZ a zákona o obcích Obecný problém nesouladu některých ustanovení zákona o obcích, resp. některých názvosloví s tím, který upravuje NOZ Vyvolává problémy při majetkových dispozicích, zejména s ohledem na to, který orgán má o věci rozhodovat a zda schválení musí předcházet některé úkony dle § 39 zákona o obcích (záměr) Aplikační stanoviska MVČR, KANCL (obcanskyzakonik.justice.cz), vzory smluv dle NOZ dostupné na www.mvcr.cz/odk Spor o to, zda plnit pouze to co zákon stanoví, nebo přijmout rozšiřující výklad a z opatrnosti spíše volit cestu, která znamená větší administrativní a časovou náročnost či zda vycházet z izolované aplikace NOZ MVČR zaujímá spíše striktnější výklad, obecně lze doporučit spíše výklad rozšiřující

4 Věcná břemena § 498 NOZ – za nemovité věci se považují pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim Mezi věcná práva náleží i věcná břemena podle § 1257 až § 1308 NOZ Pokud bude služebnost nabývat obec (bude oprávněna z věcného břemene), pak náleží rozhodnutí zastupitelstvu obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích Pokud naopak bude zatížena nemovitost ve vlastnictví obce, pak nejde o nabytí či převod nemovité věci a příslušná k rozhodnutí je rada obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích co pravidlo rozumu? – pokud se schvaluje v zastupitelstvu obce nabytí, proč by nemělo i zatížení?

5 Výprosa, pacht Povinnost zveřejnit záměr nebo nikoliv? Výprosa je obdobná jako výpůjčka, rozdíly jsou ty, že u výprosy není pevně stanovené datum a účel užívání Pacht je nový pojem NOZ, dosavadní nájem byl rozdělen na dva nové instituty – nájem a pacht Výprosa a pacht jako pojmy nejsou upraveny v zákonu o obcích, je tedy nutné uveřejňovat záměr? Podle názoru MVČR nikoliv, protože to není upraveno v zákoně o obcích, je nutné přijmout spíše méně extenzivní výklad Otázka není dosud autoritativně rozhodnuta, obecně lze konstatovat, že lze doporučit zveřejňovat záměry i u těchto dvou nových institutů. Nájmy a výpůjčky schvaluje rada obce dle § 102 odst.2 písm. m) zákona o obcích, výprosy a pachty by pak dle výkladu MVČR měla schvalovat rovněž rada obce ovšem ve zbytkové působnosti dle § 102 odst. 3 zákona o obcích

6 Právo stavby Právo stavby je zvláštním věcným právem, jehož podstata spočívá v tom, že jako věcné právo zatěžuje cizí pozemek tím způsobem, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník), je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. Právo stavby je věcí nemovitou. Rozhodování o povolení práva stavby spadá podle § 102 odst. 3 zákona o obcích do zbytkové pravomoci rady obce. Pokud však dochází ke zřízení práva stavby ve prospěch obce, tak vzhledem k tomu, že se jedná o případ nabytí nemovitosti, je třeba schválení zastupitelstvem obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích. Zastupitelstvo bude rozhodovat také v případě, kdy bude docházet k převodu práva stavby obce na jinou osobu.

7 Inženýrské stavby Platí, že inženýrské sítě jako vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Nelze-li je bez porušení podstaty přenést z místa na místo, jde o věci nemovité. V případě, kdy by mělo dojít k nabytí nebo převodu inženýrské sítě do/z majetku obce, je třeba schválení zastupitelstvem obce.

8 Některé specifické úkoly obce Obec jako veřejný opatrovník (§ 471 NOZ) – Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas. – Opatrovníkem může být jen ORP (dle návrhu zákona) Při smrti člověka (§ 114 NOZ) – obec má právo rozhodnout o pohřbu podle místa úmrtí (obec, ve které osoba zemřela, a pokud nerozhodne sama či její dědicové) Při likvidaci spolku (o.s.) či nadace (§ 272 NOZ) – pokud nelze naložit dle stanov s likvidačním zůstatkem, nabídne se obci, pokud nepřijme obec do dvou měsíců nabývá kraj – lze po nabytí použít jen k veřejně prospěšnému cíli Vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku (§ 1260 odst. 2 NOZ) – věc určená k obecnému užívání je veřejný statek (§ 490 NOZ) – obec jako vydržitelka věci určené k obecnému užívání

9 Některé specifické úkoly obce Obec jako dědic - § 1503 odst. 3 NOZ – obec může dědit, pokud jsou k dědictví povolání chudí a sirotci – pak se má za to, že má dědit obec, kde měl zemřelý poslední trvalé bydliště, ta ho má použít pro určené skupiny obyvatel Pořízení závěti před starostou - § 1543 NOZ – privilegovaná závěť – pokud je obava že zůstavitel zemře, než ji pořídí jako veřejnou listinu, může ji pořídit starosta obce, musí být dva svědci, bez zbytečného odkladu úschova u notáře ( i ten, kdo je oprávněn vykonávat funkci starosty - místostarosta)

10 Některé specifické úkoly obce Nález věci - § 1051 až § 1065 NOZ – povinnost ohlásit nález obci bez zbytečného odkladu, uschovat dle volby obce – pokud s tím souhlasí nálezce či jiná osoba, tak u ní, pokud nelze uschovat nebo s rizikem škody – právo prodat ve veřejné dražbě a výtěžek uschovat, s neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem, uchování věci po dobu jednoho roku – Uplyne-li rok, může obec, nálezce nebo ten kdo ji má svěřenu nakládat s věcí jako poctivý držitel – Vlastnické právo se nabývá po uplynutí 3 let (nálezce, obec či ten komu byla svěřena) Nález zvířete – pokud je nalezeno na území obce, musí jí být oznámeno – Pokud se jedná o zvíře ze zájmového chovu, vlastnictví nabývá nálezce do dvou měsíců od nálezu – Pokud ho nálezce nechce, obec ho svěří osobě, která má právo provozovat útulek, po uplynutí 4 měsíců s ním může volně nakládat Pokud nálezce věc nechce, nabývá jí obec a má povinnost zaplatit nálezné, nálezné činí 1/10 hodnoty věci Má-li však věc hodnotu jen pro toho kdo ji ztratil nebo pro vlastníka, náleží nálezci nálezné dle slušného uvážení Nález věci skryté – Nález se oznamuje vlastníku pozemku a obci, pokud nepřipadne státu, obci či kraji, sjedná si nálezce a vlastník pozemku, kdo ji nabude, a druhému nabídne ½ ceny, pokud se neshodnou, náleží vlastníkovi pozemku a ten zaplatí nálezci ½ ceny

11 Obce jako vlastníci nemovitostí Zásada „superficies solo cedit“ (povrch ustupuje půdě) Nutné reflektovat přechodná ustanovení, pokud je obec vlastníkem a pozemek/stavba je ve vlastnictví další osoby Pokud je pozemek a stavba ve vlastnictví obce stavba se stane součástí pozemku, což znamená, že dále se bude dát disponovat pouze s pozemkem, a automaticky se dispozice bude dotýkat i staveb na něm Pokud má stavba a pozemek rozdílného vlastníka stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku § 3056 NOZ zakládá pouze předkupní právo Pokud obec pojme úmysl pozemek či stavbu prodat, musí ji nabídnout vlastníkovi stavby nebo pozemku, pokud ten ho nevyužije, může být věc prodána, pokud ho využije, pak se stane vlastníkem stavby a pozemku a nadále může disponovat pouze s pozemkem.

12 Prameny http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6607997 obcanskyzakonik.justice.cz Prezentace z konference „Obec a právo“ na téma obce a nový občanský zákoník Prezentace Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení, advokátní kancelář KVB Příručka k NOZ vypracovaná kolektivem autorů KÚ JČK Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Důvodová zpráva NOZ ASPI (modul rekodifikace) www.beck-online.cz

13 Děkuji za pozornost JUDr. Lukáš Glaser glaser@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Obce a nový občanský zákoník JUDr. Lukáš Glaser Jihočeský kraj 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google