Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhrada škody dle občanského práva. Škoda Majetková újma vyčíslitelná v penězíchMajetková újma vyčíslitelná v penězích Skutečná škodaSkutečná škoda Ušlý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhrada škody dle občanského práva. Škoda Majetková újma vyčíslitelná v penězíchMajetková újma vyčíslitelná v penězích Skutečná škodaSkutečná škoda Ušlý."— Transkript prezentace:

1 Náhrada škody dle občanského práva

2 Škoda Majetková újma vyčíslitelná v penězíchMajetková újma vyčíslitelná v penězích Skutečná škodaSkutečná škoda Ušlý ziskUšlý zisk Nemajetková újma se hradí pokud si to strany ujednaly nebo pokud to stanoví zákonNemajetková újma se hradí pokud si to strany ujednaly nebo pokud to stanoví zákon

3 Obecná prevenční povinnost § 2990 NOZ Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jinéhoVyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného § 2900 NOZ – prevence§ 2900 NOZ – prevence §2905 – nutná obrana§2905 – nutná obrana §2906 – krajní nouze§2906 – krajní nouze

4 Odvracení hrozící škody - § 2908 NOZ Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.

5 Odpovědnost za škodu Subjektivní – musí být prokázáno zavinění škůdce ( např. obecná odpovědnostSubjektivní – musí být prokázáno zavinění škůdce ( např. obecná odpovědnost Objektivní – bez ohledu na zaviněníObjektivní – bez ohledu na zavinění

6 Obecná odpovědnost- subjektivní § 2910 NOZ Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobilŠkůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinilOdpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil Nutné současné splnění těchto podmínek : porušení právní povinnosti,porušení právní povinnosti, škoda,škoda, příčinná souvislostpříčinná souvislost zaviněné porušení ( úmysl- nedbalost )zaviněné porušení ( úmysl- nedbalost )

7 Obecná odpovědnost Za škodu způsobenou zaměstnancem odpovídá zaměstnavatelZa škodu způsobenou zaměstnancem odpovídá zaměstnavatel Odpovědnost zaměstnance podle pracovněprávních předpisů není tím dotčenaOdpovědnost zaměstnance podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena Obecná odpovědnost se uplatní tam, kdy věc nespadá pod některý ze zvláštních případů odpovědnosti zvláštníObecná odpovědnost se uplatní tam, kdy věc nespadá pod některý ze zvláštních případů odpovědnosti zvláštní

8 Případy zvláštní odpovědnosti § 2944 NOZ každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinakkaždý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak objektivní odpovědnostobjektivní odpovědnost

9 Případy zvláštní odpovědnosti § 2936 NOZ Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. Objektivní odpovědnostObjektivní odpovědnost kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postihkdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih

10 Případy zvláštní odpovědnosti § 2946 NOZ ubytovací či jiné služby§ 2946 NOZ ubytovací či jiné služby provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak.. provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak.. Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Objektivní odpovědnost, právo nutno uplatnit do 15 dnů od doby kdy se poškozený o škodě dozvíObjektivní odpovědnost, právo nutno uplatnit do 15 dnů od doby kdy se poškozený o škodě dozví

11 ubytovací či jiné služby škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den.škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.

12 Odpovědnost osob plně nezpůsobilých k právník úkonům Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. §2920 NOZ§2920 NOZ

13 Způsob a rozsah náhrady škody Hradí se skutečná škoda a ušlý ziskHradí se skutečná škoda a ušlý zisk Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně. V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škodyV odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody

14 Způsob a rozsah náhrady škody Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu – naturální restituceŠkoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu – naturální restituce Pouze není –li to možné nebo požádá-li o to poškozený hradí se škoda v penězích Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození zohlední se i to, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložitPouze není –li to možné nebo požádá-li o to poškozený hradí se škoda v penězích Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození zohlední se i to, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit

15 Nemajetková újma Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil;Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. § 2957 – způsob a výše přiměřeného zadostiučinění§ 2957 – způsob a výše přiměřeného zadostiučinění

16 Škoda na zdraví Odškodňuje se :Odškodňuje se : Bolestné –Bolestné – Ztížení společenského uplatněníZtížení společenského uplatnění Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnostiNáhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostiNáhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Účelně vynaložené náklady spojené s léčenímÚčelně vynaložené náklady spojené s léčením §2858 NOZ – odškodnění dle zásad slušnosti§2858 NOZ – odškodnění dle zásad slušnosti

17 Náhrada při ublížení na zdraví Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

18 Náhrada škody dojde-li k usmrcení Náhrada škody dojde-li k usmrcení Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

19 Náhrada škody dojde-li k usmrcení Při usmrcení se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu.Při usmrcení se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu. § 2971 NOZ osobní neštěstí§ 2971 NOZ osobní neštěstí


Stáhnout ppt "Náhrada škody dle občanského práva. Škoda Majetková újma vyčíslitelná v penězíchMajetková újma vyčíslitelná v penězích Skutečná škodaSkutečná škoda Ušlý."

Podobné prezentace


Reklamy Google