Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Dan ě v Č R t ř ídíme na dobré a špatné. Dobré jsou ty, které platí soused.“ Nepřímé daně-DPH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Dan ě v Č R t ř ídíme na dobré a špatné. Dobré jsou ty, které platí soused.“ Nepřímé daně-DPH."— Transkript prezentace:

1 „ Dan ě v Č R t ř ídíme na dobré a špatné. Dobré jsou ty, které platí soused.“ Nepřímé daně-DPH

2 Základní konstrukční prvky daní Subjekt dan ě P ř edm ě t dan ě Základ dan ě Sazba dan ě Správce dan ě Zda ň ovací období Registrace, da ň ové p ř iznání a splatnost dan ě

3 Korekční prvky u DPH  Není p ř edm ě tem dan ě -vyn ě tí z p ř edm ě tu dan ě §2a  Osvobození od dan ě s nárokem na odpo č et §63  Osvobození od dan ě bez nároku na odpo č et §51

4 Soustava daní v ČR P ř ímé: d. z p ř íjm ů – DPFO a DPPO d. z nemovitých v ě cí zákonné opat ř ení Senátu o d. z nabytí nemovitých v ě cí d. silni č ní Nep ř ímé: DPH Spot ř ební dan ě Ekologické x energetické dan ě

5 Zákon 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, vzpzd. DPH Daň z přidané hodnoty

6 Základní charakteristika DPH Nep ř ímá da ň Objektová Univerzální Obligatorní

7 Základní charakteristika DPH Sazbová Neutrální Neú č elová Obratová

8 Vlastnosti DPH : nedobrovolná povinná vynutitelná nenávratná neekvivalentní obvykle opakovaná

9 Charakteristické znaky DPH Mnohofázovost – vyskytuje se ve všech fázích obratu vytvá ř í se p ř idaná hodnota – P Ř EDM Ě T DAN Ě zaplatí jí až kone č ný kupující ?„poplatník“ ?

10 Výhody DPH  Výnosnost  Neutralita  Efektivnost  DPH měla sloužit jako nástroj proti daňovým únikům  V ČR je tato daň doplněna Spotřebními daněmi+EKO d.

11 CIZÍ EKVIVALENT  VAT – Valne Added Tax -VB  MWSt – Mehrwertsteuer-N ě mecko  BTW – Belasting Over de Toegevoede Waarde- Belgie  IVA – Imposta sul Valore Aggiunto –It.  TVA – Taxe de la Valeur Ajoutée-Šv

12 Systém DPH  Je základem nep ř ímého zdan ě ní  Nahradila da ň z obratu a da ň z dovozu  Postihuje spot ř ebu - dopad na vrstvy obyvatelstva s nižšími p ř íjmy=d ů ležitost volby sazeb !

13 Systém DPH nezat ě žuje d ů chod č i majetek, ale plátce ji naopak promítá do cen zboží, služeb Univerzální = zat ě žuje všechny bez rozdílu

14 Systém DPH Uplat ň ování DPH od roku 1993 Nový systém rok 2004-vstup Č R do EU

15 Systém DPH Trvalá výjimka Trvalá výjimka ? 1. povinná registrace k DPH výše obratu 1 000 000,- K č 2. Výjimky pro Č R do č asná: snížená sazba 15%-teplo, chlad, stavby a objekty k bydlení v č. sociálního

16 NÁHLED DO HISTORIE DPH  zavedení v r. 1953 Michigan  1954 Francie  2 ½ 60 let p ř istupují státy Evropského spole č enství  Poslední vlna p ř ístupu k DPH státy st ř ední a východní Evropy Č R a SR s ú č inností k r.1993

17 Právní úprava Sm ě rnice Rady 2006/112/ES o spole č ném systému DPH ze dne 28.11.2006, která je platná od 1.1.2007 a nahradila tak Šestou sm ě rnic Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních p ř edpis ů č lenských stát ů týkajících se daní z ve zn ě ní sm ě rnice Rady 91/680/EHS

18 Právní úprava Ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava Č R Ú.z. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Z. č. 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, vzpzd. Z. č. 502/2012 Sb., technická novela z o DPH 2013(n ě která ust. Od r. 2014)

19 Další prameny Z. č. 586/1992 Sb., o daních z p ř íjm ů, vzpzd. Z. č. 563/1991 Sb., o ú č etnictví, vzpzd. Z. č.280/2009 Sb., da ň ový ř ád, Z. č. 89/2012 Sb., ob č anský zákoník

20 Terminologie NOZ do DPH Sv ěř enecký fond Nemovitá v ě c, právo stavby Pojem V Ě C v právním smyslu Vzájemné darování jako protipln ě ní Absence definice domácnost Vým ě nek, spole č enství jm ě ní, rodinný závod Podnikatelský pronájem v ě cí movitých

21 Další prameny Pokyn č. D-265 o prominutí dan ě z p ř idané hodnoty a jejího p ř íslušenství Z. č. 635/2004 Sb., o správních poplatcích, vzpzd.

22 Vnitřní členění zákona 235/2004 Sb., o DPH 1. Obecná ustanovení 2. Da ň ové subjekty 3. Místo pln ě ní 4. Zdanitelné pln ě ní 5. Uskute č n ě ní pln ě ní a da ň.povinnost

23 Vnitřní členění zákona 6. Da ň ové doklady 7. Základ dan ě a výpo č et dan ě 8. Sazby dan ě a oprava sazby dan ě 9. Osvobození od dan ě bez nároku na odpo č et dan ě 10.Osvobození od dan ě s nárokem na odpo č et dan ě

24 Vnitřní členění zákona 11. Odpo č et dan ě 12. Vrácení dan ě a prodej zboží bez dan ě 13. Zvláštní režimy 14. Správa dan ě v tuzemsku 15. P ř echodná…..

25 Subjekty, p ř edm ě t dan ě, základ dan ě sazba dan ě Základní konstrukční prvky

26 SUBJEKTY DPH OPRÁVN Ě NÉ-STÁT Subjekty POVINNÉ- osoby povinné k dani

27 Subjekty oprávněné STÁT- Ministerstvo financí Org. Finanční správy GFŘ Odvolací FŘ FÚ + SFÚ orgány celní správy

28 Subjekty povinné -OSOBY POVINNÉ K DANI-PLÁTCE §6 -SKUPINA -OSOBY IDENTIFIKOVANÉ K DANI -OSOBY REGISTROVANÉ k dani (v JINÉM Č LENSKÉM SÁT Ě EU) -ZAHRANI Č NÍ OSOBA -OSOBY OSVOBOZENÉ

29 PLÁTCI DPH Osoby povinné k dani se sídlem v Č R 1. Ze zákona 2. Dobrovolnost Osoby s výkonem ekonomických č inností mimo Č R, ale poskytují pln ě ní v Č R

30 PLÁTCI ZE ZÁKONA „Obrat“ nad limit 12 m ě s/ 1 000 000,- Po ř ízení zboží a služby z jiného č lenského státu EU nebo t ř etí zem ě P ř íjemci služby poskytnuté osobou se sídlem mimo tuzemsko s místem pln ě ní v Č R

31 ad. 1. OSOBY POVINNÉ K DANI Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatn ě uskute čň uje ekonomické č innosti = PLÁTCI DPH

32 Ekonomickou činností soustavná č innost výrobc ů obchodník ů osob poskytujících služby d ů lní č innosti zem ě d ě lská výroba

33 Ekonomickou činností  soustavná č innost vykonávané podle zvláštních právních p ř edpis ů  nezávislé č innosti v ě decké, literární, um ě lecké,  vychovatelská č innost  u č itelé,právníci, léka ř i, architekti

34 Ekonomickou činností využití hmotného a nehmotného majetku za ú č elem získání p ř íjm ů, pokud je tento majetek využíván soustavn ě.

35 Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností NENÍ č innost zam ě stnanc ů nebo č innosti osob, které jsou zda ň ovány jako p ř íjmy ze závislé č innosti, nebo jako p ř íjmy, z nichž je uplat ň ována zvláštní sazba dan ě.

36 Ad. 1. OSOBY POVINNÉ K DANI Ostatní plátci Osoby, které nemají místo výkonu ekonomických č inností v Č R 1. Osoby registrované k dani v jiném č l. stát ě 1. Osoby registrované k dani v jiném č l. stát ě EU-DI Č v jiném č l. stát ě EU 2. Zahrani č ní osoby 2. Zahrani č ní osoby povinné k dani-nemá na území EU sídlo ani místo pobytu

37 ad. 2. OSOBY POVINNÉ K DANI SKUPINA Skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce. Každá osoba m ů že být č lenem pouze jedné skupiny. Spojenými osobami - kapitálov ě spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

38 Ad. 3. Osoba „IDENTIFIKOVANÁ K DANI FO-neplátce x Právnická osoba nepovinná k dani - pokud v tuzemsku po ř izují zboží x službu z jiného č lenského státu, které je p ř edm ě tem dan ě, bez DPH v b ě žném kalendá ř ním roce a p ř evýší č ástku 326 000,-K č (§2a vyn ě tí z p ř edm ě tu dan ě )

39 Ostatní plátci OSOBY OSVOBOZENÉ od dan ě - není plátce

40 Zdanitelné pln ě ní dodání zboží za úplatu os. povinnou k dani v rámci ek. č inností v tuzemsku Hmotné v ě ci (movité i nemovité), právo stavby -p ř evod nemovitostí anebo p ř echod nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu po ř ízení zboží z jiného č lenského státu Evropské unie za úplatu dovoz zboží s místem pln ě ní v tuzemsku.

41 Po ř ízení zboží z jiného č lenského státu-v Č R osvobozeno, Za podmínky 1. Jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo od dan ě osvobozeno 2. Pokud je po ř ízení zboží uskute č n ě no osobou osvobozenou – nespl ň uje výši obratu

42 Pojem „ZBOŽÍ“ V ě ci movité Elekt ř ina Teplo Chlad Plyn Voda Za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry

43 K 1.1.2014 Zbožím je: a) hmotná v ě c, s výjimkou pen ě z a cenných papír ů, b) právo stavby, c) živé zví ř e, d) lidské t ě lo a č ást lidského t ě la, e) plyn, elekt ř ina, teplo a chlad.

44 Pojem „SLUŽBY“ Vše co není zboží-všechny č innosti co nejsou zbožím Jakákoli ekonomická č innost i nezávislé č innosti (literární, um ě lecké, právní, léka ř ské) Pojem „P Ř EVOD NEMOVITOSTÍ“ Nemovitost zapsaná v KN Pokud není zapsaná pohlíží se na ni jako na V Ě C

45 Poskytnutí služby se dále rozumí: Pozbytí nehmotné v ě ci P ř enechání zboží k užití jinému Vznik a zánik v ě cného b ř emene Zavázání se k povinnosti zdržet se ur č itého jednání nebo strp ě t ur č ité jednání nebo situaci Poskytnutí služby pro ú č ely nesouvisející s uskute čň ováním ekonomických č inností Vydání vypo ř ádacího podílu na obchodní korporaci

46 Územní aspekty DPH = MÍSTNÍ P Ř ÍSLUŠNOST Tuzemsko – území Č R Území EU- tzv. „intrakomunitární zóna“ Jiný č lenský stát EU s výjimkou Č R T ř etí zem ě - zbytek sv ě ta, nejsou č l.EU Územím EU-území stanovené p ř íslušným pr. p ř edpisem EU

47 Územní aspekty fungování DPH 1. Osoba uskute čň ující pln ě ní 2. Osoba p ř ijímající pln ě ní 3. Druh p ř edm ě tu pln ě ní 4. Sídlo x bydlišt ě, výkon ekonomických č inností, zda je uskute čň ují 5. Registrace – p ř íslušný stát

48 ZDANITELNÁ PLNĚNÍ Dodání zboží a poskytování služeb č i jiné č innosti se obecn ě shrnují do pojmu „Uskute č n ě ná zdanitelná pln ě ní“

49 Druhy uskutečněných zdanitelných plnění z pohledu DPH Plnění ZdanitelnéOsvobozená Plnění mimo tuzemsko S nárokem na odpočetBez nároku na odpočet

50 Zdanitelná a osvobozená plnění  Mají spole č né to, že místo jejich uskute č n ě ní je tuzemsko  Zdanitelné pln ě ní je takové, u kterého plátci dan ě vzniká povinnost p ř iznat a odvést da ň na výstupu.

51 Podmínka zdanitelného plnění Pln ě ní poskytuje osoba povinná k dani Pln ě ní je poskytováno za úplatu Místem pln ě ní je tuzemsko

52 Osvobozená plnění Mají místo pln ě ní v tuzemsku, ale plátce není povinen z nich odvád ě t da ň, tj. uplatnit da ň na výstupu. Osvobozená pln ě ní bez nároku na odpo č et dan ě § 51 a násl. jsou uskute čň ována v ůč i tuzemským osobám Osvobozená pln ě ní s nárokem na odpo č et dan ě §63 a násl. jsou v ůč i osobám v jiných zemích

53 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně poštovní služby rozhlasové a televizní vysílání finan č ní č innosti pojiš ť ovací č innosti dodání vybraných nemovitých v ě cí nájem vybraných nemovitých v ě cí výchova a vzd ě lávání zdravotnické služby a zboží sociální pomoc provozování loterií a jiných podobných her ostatní pln ě ní osvobozená od dan ě bez nároku na odpo č et dan ě § 61(ochrana a výchova d ě tí), dodání zboží, které bylo použito pro pln ě ní osvobozená od dan ě bez nároku na odpo č et dan ě, a zboží, u n ě hož nemá plátce nárok na odpo č et dan ě

54 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně dodání zboží do jiného č lenského státu po ř ízení zboží z jiného č lenského státu vývoz zboží poskytnutí služby do t ř etí zem ě osvobození ve zvláštních p ř ípadech p ř eprava a služby p ř ímo vázané na dovoz a vývoz zboží p ř eprava osob dovoz zboží dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo č lena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím

55 Místo zdanitelného plnění Místo, kde k pln ě ní došlo (stát) Základní pravidla rozd ě lujeme Místo plnění při dodání zboží Místo plnění při poskytování služeb

56 Místo zdanitelného plnění ZBOŽÍ-dodání zboží 1.Zahájení p ř epravy - odeslání 2. instalováno nebo smontováno 3. kde se zboží nachází v dob ě dodání SLUŽBY V míst ě poskytnutí služby

57 Místo plnění při dodání zboží Místo uskutečnění plnění Dodání zboží Převod Nemovitých věcí Místo, kde je zboží Instalováno smontováno Místo, kde se zboží nachází v době dodání Místo zahájení přepravy nebo odeslání Umístění nemovitosti

58 Místo plnění při poskytování služeb Základní pravidlo Služby k nemovitostem realitní kanceláře, odhadce, architekta Přepravní služby Služby kulturní, sportovní, oceňování mov.věci práce na mov.věci Sídlo nebo místo podnikání plátce Umístění nemovitosti Místo, kde se přeprava uskutečňuje Místo poskytnutí služby

59 Základem dan ě je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskute č n ě né zdanitelné pln ě ní od osoby, pro kterou je zdanitelné pln ě ní uskute č n ě no

60 OBECN Ě -ZD HODNOTA zboží č i služby, kterou si plátce dan ě p ř idává k hodnot ě nakoupeného zboží č i služby, p ř evodu nemovitých v ě cí

61 Základ dan ě také zahrnuje 1. jiné dan ě, poplatky nebo jiná obdobná pen ě žitá pln ě ní, 2. dotace k cen ě 3. vedlejší výdaje, které jsou ú č továny osob ě, pro kterou je uskute čň ováno zdanitelné pln ě ní, p ř i jeho uskute č n ě ní,

62 5. materiál p ř ímo související s poskytovanou službou, 6. stavební a montážní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami, konstrukce, materiál, stroje a za ř ízení.

63 SAZBA DANĚ a) Základní sazba dan ě ve výši 21% b) První snížená sazba dan ě ve výši 15%. c) Druhá snížená sazba dan ě ve výši 10%.

64 U zboží se uplat ň uje základní sazba- v p ř íloze z. DPH č. 1, tepla a chladu se uplat ň uje snížená sazba. U služeb se uplat ň uje základní sazba- P ř íloha č. 2 z DPH se uplat ň uje snížená sazba. U p ř evodu nemovitosti se uplat ň uje základní sazba, pokud zákon nestanoví jinak

65 Daň z přidané hodnoty v zemích Evropské unie (v %)  ----------------+----------------------------+-----------------------------  zem ě standardní sazba DPH (v %) snížená sazba DPH (v %)  ----------------+----------------------------+-----------------------------  Kypr 15 8 a 5  Lucembursko 15 12, 6 a 3  Špan ě lsko 16 (18 od 1. 7. 2010) 7 a 4 (8 a 4 od 1. 7. 2010)  Velká Británie 17,5 5  Malta 18 5  N ě mecko 19 7  Nizozemí 19 6  Rumunsko 19 9  Ř ecko 19 9 a 4,5  Slovensko 20 10  Francie 19,6 5,5 a 2,1  Bulharsko 20 7

66 Č esko 21 15 Estonsko 20 9 Itálie 20 10 a 4 Portugalsko 20 12 a 5 Rakousko 20 12 a 10 Slovinsko 20 8,5 Belgie 21 12 a 6 Irsko 21 13,5 a 4,8 Litva 21 9 a 5 Lotyšsko 21 10 Finsko 22 17 a 8 Polsko 22 7 a 3 Dánsko 25 - Ma ď arsko 25 5 Švédsko 25 12 a 6

67 Výpočet DPH DPH = základ dan ě x p ř íslušná sazba /100 DPH=základ dan ě s DPH x p ř íslušná sazba /100+p ř ís.sazba

68 Výpočet DPH Se základní sazbou (sníženou): P ř íklad: DPH= ZD x 21/100 ZDx15/100 100 x 21/100= 21,-K č 100 x 15/100=15,-K č

69 CENA ZA ZDANITELNÉ PLNĚNÍ S DPH CENA ZDANITELN Ě HO PLN Ě NÍ S DPH ZD+DPH= 100 + 21= 121,-K č 100 + 15= 115,-K č

70 Výpočet DPH kdy zdanitelné plnění obsahuje DPH Se základní sazbou (sníženou) v č etn ě DPH: DPH= ZD s DPH x 20/121 121 x 21/120 = 21,-K č

71 INSTITUTY související se základem daně a výpočtem DPH DA Ň NA VSTUPU tzv. odpo č et dan ě §72 DA Ň NA VÝSTUPU § 4 odst. 1 c VLASTNÍ DANÍ = da ň naVÝSTUPU-ODPO Č ET DAN Ě NADM Ě RNÝ ODPO Č ET da ň naVÝSTUPU-ODPO Č ET DAN Ě

72 INSTITUTY související se základem daně a výpočtem DPH DA Ň NA VSTUPU tzv. odpo č et dan ě 1. je da ň, která je obsažena v č ástce za p ř ijaté pln ě ní, 2. da ň p ř i dovozu zboží, 3. da ň p ř i po ř ízení zboží, 4. da ň p ř i poskytnutí služby

73 DAŇ NA VSTUPU-odpočet daně Nap ř íklad: Koup ě zboží, služby, po ř ízení zboží… Cena s DPH 121,-K č Základ dan ě 100,-K č DPH 21% 21,-K č DA Ň NA VSTUPU

74 INSTITUTY související se základem daně a výpočtem DPH DA Ň NA VÝSTUPU 1. je da ň, kterou je plátce povinen p ř iznat ze základu dan ě za uskute č n ě né zdanitelné pln ě ní nebo z p ř ijaté platby,

75 DAŇ NA VÝSTUPU Nap ř íklad: Plátce poskytuje zdanitelná pln ě ní tzn. prodává zboží, poskytuje služby…. Cena s DPH 242,-K č Základ dan ě 200,-K č DPH 21% 42,-K č DA Ň na výstupu

76 INSTITUTY související se základem daně a výpočtem DPH DA Ň OVÁ POVINNOST kdy da ň na výstupu p ř evyšuje odpo č et dan ě -da ň na vstupu za zda ň ovací období NADM Ě RNÝ ODPO Č ET da ň na vstupu p ř evyšuje da ň na výstupu za zda ň ovací období

77 Zdaňování DPH 1.výrobek prochází přes tři plátce DPH plátce Cena S DPH DPH Na VSTUPU Základ daně Navýšení- rabat ZDDPH Na Výstupu Cena s DPH I. 12121100 5015031,5181,50 II. 181,531,5150 30 18037,8217,8 III. 217,837,8180 -4014029,4169,4

78 Zdaňování DPH 1.výrobek prochází přes plátce DPH a vstupuje neplátce plátce Cena S DPH DPH Na VSTUPU Základ daně Navýšení- rabat ZDDPH Na Výstupu Cena s DPH I. 242422006026054,6314,6 II. neplát ce 314,6- 45,4--360 III. 3600 4040084484 IV. neplát ce 484 - 16--500

79 Zdaňovací období pro plátce DPH Zdaňovací období pro plátce DPH Daň na vstupu- Nákup ZD DPH 21% DPH 15% Zboží 100 000 21 000 - Služby 200 000 42 000 - Mater. 500 000 - 75 000 Zboží 200 000 - 30 000 Mater. 600 000 - 90 000 Služeb 100 000 21 000 - _______________________________________ 1 700 000 84 000 195 000 ZD s 21% DPH = 400 000 ZD s 15% = 1 300 000

80 Celková DPH na vstupu ZD s 21% DPH = 400 000 DPH 21% 84 000 ZD s 15% = 1 300 000 DPH 15% = 195 000 84 000,- 195 000,- ----------- 279 000,-K č Celková DPH na VSTUPU

81 Zdaňovací období pro plátce DPH Zdaňovací období pro plátce DPH Daň na výstupu- Prodej ZD DPH 21% DPH 15% Výrobků 600 000 - 90 000 Služeb 300 000 63 000 - Zboží 400 000 84 000 - _______________________________________ 1 300 000 147 000 90 000 ________________________________ ZD s 21% DPH = 700 000 ZD s 15% = 600 000

82 Celková DPH na výstupu  ZD s 21% DPH = 700 000  DPH 21% = 147 000  ZD s 15% = 600 000  DPH 15% = 90 000 147 000,- 90 000,- -------- 237 000,-K č Celková DPH na VÝSTUPU

83 Celková DPH za zdaňovací období Na vstupu 279 000,-K č Na výstupu 237 000,-K č _______________ Nadm ě rný odpo č et 42 000,-K č

84 M Ě SÍ Č NÍ Váže se na výši obratu M ě sí č ní nad 10 000 000,-K č / 12 m ě s. Č tvrtletní – do 10 000 000,-K č /12 m ě s.

85 Ve lh ů t ě pro podání da ň ového p ř iznání je da ň splatná Podání da ň ového tvrzení – p ř iznání do 25. dne po skon č ení zda ň ovacího období

86 Podávání daňového přiznání Obrat do 6 mil. K č lze podávat fyzicky, poštou, elktronicky apod. Nad 6 mil.K č povinnost podávat DP elektronicky novinka k r. 2014- §101 a

87 DA Ň OVÉ DOKLADY

88 Vystavování daňových dokladů Plátce je povinen vystavit da ň ový doklad do 15 dn ů ode dne uskute č n ě ní zdanitelného pln ě ní nebo pln ě ní osvobozeného od dan ě s nárokem na odpo č et dan ě pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo z ř ízena za ú č elem podnikání- paušáln ě, další lh ů ty dle z.DPH

89 Uchovávání daňových dokladů Plátce je povinen uchovávat všechny da ň ové doklady rozhodné pro stanovení dan ě nejmén ě po dobu 10 let od konce zda ň ovacího období, ve kterém se uskute č nilo zdanitelné pln ě ní nebo pln ě ní osvobozené od dan ě s nárokem na odpo č et dan ě, na jím zvoleném míst ě. Po tuto dobu plátce odpovídá za v ě rohodnost p ů vodu doklad ů, neporušitelnost jejich obsahu, jejich č itelnost a na žádost správce dan ě za umožn ě ní p ř ístupu k nim bez zbyte č ného odkladu.

90 Daňovými doklady jsou zjednodušený da ň ový doklad, ZVLÁŠTNÍ DD: Splátkový kalendá ř, Platební kalendá ř Souhrnný da ň ový doklad Doklad o použití, Da ň ové doklady p ř i dovozu a vývozu zboží

91 Běžný daňový doklad musí obsahovat a) obchodní firmu nebo jméno a p ř íjmení, pop ř ípad ě název, dodatek ke jménu a p ř íjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskute čň uje pln ě ní, b) da ň ové identifika č ní č íslo plátce, který uskute čň uje pln ě ní,

92 c) obchodní firmu nebo jméno a p ř íjmení, pop ř ípad ě název, dodatek ke jménu a p ř íjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskute čň uje pln ě ní, d) da ň ové identifika č ní č íslo, pokud je osoba, pro kterou se uskute čň uje pln ě ní, plátcem, e) eviden č ní č íslo da ň ového dokladu,

93 Běžný daňový doklad musí obsahovat f ) rozsah a p ř edm ě t pln ě ní, g) datum vystavení da ň ového dokladu, h) datum uskute č n ě ní pln ě ní nebo datum p ř ijetí úplaty, a to ten den, který nastane d ř íve, pokud se liší od data vystavení da ň ového dokladu, i) jednotkovou cenu bez dan ě, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové cen ě,

94 j) základ dan ě, k) základní nebo sníženou sazbu dan ě nebo sd ě lení, že se jedná o pln ě ní osvobozené od dan ě, a odkaz na p ř íslušné ustanovení tohoto zákona, l) výši dan ě zaokrouhlenou na nejbližší m ě novou jednotku v ob ě hu, pop ř ípad ě uvedenou v halé ř ích- NOVELA na celé K č nikoli halé ř e.

95 Odpovědnost za vystavování d.dokladů  odpovídá plátce, který uskute čň uje zdanitelné pln ě ní nebo pln ě ní osvobozené od dan ě s nárokem na odpo č et dan ě VŽDY!  Pokud jsou na da ň ovém dokladu uvedena pln ě ní s r ů znými sazbami dan ě nebo zdanitelná pln ě ní a pln ě ní osvobozená od dan ě s nárokem na odpo č et dan ě, musí být na tomto dokladu uvedeny základy dan ě a výše dan ě odd ě len ě podle stanovených sazeb nebo osvobození od dan ě.  da ň ový doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce, nebo os. vystavující doklad povinna na žádost správce dan ě zajistit jeho p ř eklad do č eského jazyka.

96 Pravidla pro uplatnění DPH Nutno rozlišení 3 zón: místo zdanitelného pln ě ní- tj. v míst ě,kde je pln ě ní uskute č n ě no 1. Tuzemsko 2. Jiné č lenské státy EU – INTRAKOMUNITÁRNÍ pln ě ní- komunitární 3. Zbytek sv ě ta – t ř etí zem ě -zahrani č ní osoby

97 Pravidla pro uplatnění DPH Nutno ur č it místo uskute č n ě ného zdanitelného pln ě ní, osobu uskute č. pln ě ní Zda jde o p ř edm ě t zd. plnení A zda vznikla da ň ová povinnost a Který stát je státem pln ě ní tzn. ve kterém stát ě se da ň vybere? - Princip zem ě p ů vodu ZEM Ě dodávající - Princip zem ě spot ř eby -ur č ení ZEM Ě dodání DA Ň je vybrána ale pouze jednou

98 Princip země původu Č l. státu EU- odkud se zboží dodává nebo služba poskytuje, se da ň vybere ve stát ě ze kterého se zboží dodává nebo služba poskytuje- sazby a pravidla DPH platná pro tuto zemi Princip nejjednodušší-tuzemský model Ve stát ě, kde se spot ř ebovává pln ě ní, p ř ichází o výnos DPH- plátce p ř ijímající pln ě ní uplat ň uje ODPO Č ET dan ě

99 Výběr DPH podle principu země původu stát A 25% stát B 21% da ň na výstupu 25% odpo č et dan ě 25% Stát B nemohl vybrat da ň, ale musel uznat odpo č et dan ě. Stát A da ň ový výnos 25%, stát B 25% se d. výnos snížil, a to ješt ě ve vyšší sazb ě oproti 21% a to vzhledem k tomu, že ve stát ě A je sazba 25%. Tento mechanizmus se uplat ň uje p ř edevším v ůč i kone č nému spot ř ebiteli-turistický ruch. Do budoucna využití v ě tší- p ř eú č tování výnos ů.

100 Princip země spotřeby Stát p ů vodu pln ě ní x Stát ur č ení stát poskytovatele (spot ř eby) stát p ř íjemce není zdanit. pln ě ní zdanitelné pln ě ní nevybere se da ň DA Ň dle sazby Stát, kam pln ě ní sm ěř uje, kde je spot ř ebováno rozhoduje o tom, zda se da ň vybere a zda jde o zd. pln ě ní. VÝHODY: da ň je vybrána –nárok na odpo č et, má stát spot ř eby, nemusí docházet k dalšímu p ř eú č tování NEVÝHODY – najít osobu plátce, která odvede da ň - da ň ové úniky

101 Princip země spotřeby D ů ležité rozlišit: os. p ř íjemce plátce-p ř izná, odvede da ň není plátce- povinnost stát se plátce, odvést da ň Dodavatel x poskytovatel- osoba, která má provozovnu ve stát ě p ů vodu – povinnost registrace v jiném č l. st.EU

102 Příklad dodání zboží do jiného čl. státu Stát dodavatele Stát p ř íjemce plátce DPH os. registrovaná k dani dodání zboží místo pln ě ní osvob. pln ě ní s nár. na odpo č et Místo pln ě ní= místo, kde za č íná p ř eprava, ale ne vždy se da ň v tomto stát ě vybere, podmínkou je, že p ř íjemce je registrován k DPH-plátce- PRINCIP SPOT Ř EBY, místo pln ě ní je u dodavatele, ale aby da ň nebyla vybrána, stanoví se pravidlo OSVOBOZENÉ PLN Ě NÍ s NnO

103 Pořízení zboží z jiného členského státu Stát dodavatele Stát p ř íjemce dodavatel plátce osoba reg. k dani místo pln ě ní místo pln ě ní dodání zboží po ř ízení zboží osvobozené pln ě ní zdanitelné pln ě ní s nár. na odpo č et Plátce uplat ň uje DPH na vstupu i výstupu

104 NovelY DPH Nárok na odpo č et DPH Plátci dan ě budou moci uplatnit nárok na odpo č et nejd ř íve v okamžiku, kdy budou mít k dispozici da ň ový doklad. Vrácení DPH u nedobytných pohledávek Plátci DPH budou mít možnost v p ř ípad ě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svoji da ň ovou povinnost. Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava týká, je však relativn ě omezený. Jedná se o pohledávky, které vznikly nejpozd ě ji šest m ě síc ů p ř ed rozhodnutím soudu o úpadku a které byly ř ádn ě p ř ihlášeny a uznány soudem. Režim p ř enesení da ň ové povinnosti u n ě kterých lokálních pln ě ní Z d ů vodu zamezení da ň ovým únik ů m novela zavádí uplatn ě ní tzv. mechanismu reverse- charge (p ř enesení da ň ové povinnosti na odb ě ratele) u n ě kterých lokálních pln ě ní (dodání stavebních a montážních prací, dodání šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami). Ru č ení za odvod DPH Novela obsahuje zcela nový institut ru č ení odb ě ratele (plátce DPH) za odvedení dan ě dodavatelem.


Stáhnout ppt "„ Dan ě v Č R t ř ídíme na dobré a špatné. Dobré jsou ty, které platí soused.“ Nepřímé daně-DPH."

Podobné prezentace


Reklamy Google