Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové programovací období EU, možnosti dotací pro podnikatele Mgr. Helena Malíková 30. září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové programovací období EU, možnosti dotací pro podnikatele Mgr. Helena Malíková 30. září."— Transkript prezentace:

1 Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové programovací období EU, možnosti dotací pro podnikatele Mgr. Helena Malíková 30. září 2015, Plzeň

2 2 Základní informace o programovém období 2014 - 2020 21,9 mld. Euro rozdělených z Evropských strukturálních a investičních fondů Výše podpory dotace, ve vyšší míře využívány tzv. finanční nástroje – rizikový kapitál /SEED/ Venture kapitálové fondy, bankovní záruky atp. Forma podpory V rámci OP budou dotační i jiné formy podpory zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, - rozvoj páteřní infrastruktury, - zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, - aktivní podporování sociálního začleňování, - boj s chudobou a integrovaný rozvoj území. Programové cíle

3 3 Přehled operačních programů pro období 2014 - 2020  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – řízený MPO  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – řízený MŠMT  OP Integrovaný regionální operační program (IROP) – řízený MMR  OP Zaměstnanost (OPZ) – řízený MPSV  OP Životní prostředí (OPŽP) – řízený MŽP  OP Doprava (OPD) – řízený MD  OP Praha – pól růstu ČR (OP Praha) – řízený hl. m. Praha  OP Technická pomoc (OPTP)  OP Evropská územní spolupráce + OP Rybářství, OP Rozvoje venkova

4 4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích s vysokou zaměstnaností Primární cíl podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky) výzkumné organizace orgány státní správy a samosprávy Příjemci území ČR mimo území hl. města Prahy Cílové území dotace, úvěry, záruky, rizikový kapitál úvěry kombinované s granty nebo subvencemi úrokových sazeb Forma podpory investice do špičkových technologií posílení projektů na spolupráci více podniků foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem Zaměření programu

5 5 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – aktuální informace  alokace programu – 4,3 mld. EUR  OP PIK schválen Evropskou komisí 29.4.2015  první výzvy k předkládání projektů – zveřejněny 29.5.2015  využití finančních nástrojů – až 33 % alokace OP, zatím není připraveno  intenzita podpory řádově nižší než u předchozích pravidel  výrazné snížení podpory velkých podniků  podpora de minimis – zůstává hranice 200 tis. EUR, avšak sčítá se u propojených podniků

6 6 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT 17,2 % alokace programu Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury... 28,2 % alokace programu Rozvoj podnikání a konkurence- schopnosti MSP 20,7 % alokace programu Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 31 % alokace programu Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 4 Prioritní osa 3 * Zbývající 2,9 % alokace programu - prioritní osa 5 Technická pomoc

7 7 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Inovace - příklady zaměření projektů  zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb  zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb  zavedení nových metod organizace firemních procesů  významné změny v designu produktu nebo balení, lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů, zavedení nových prodejních kanálů; ochrana práv prům. vlastnictví - způsobilé výdaje  projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, HW a sítě  SW a data, práva k používání duševního vlastnictví, know-how, licence, patenty  služby, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci, náklady na publicitu projektu - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt (v hospodářsky problémových regionech až 200 mil. Kč)  intenzita podpory 45/35/25 % způsobilých výdajů, ochrana práv průmysl. vlastnictví 50 %  malý, střední a velký podnik, VŠ a veřejné VaV instituce - příjem předběžných žádostí od 2.6. do 30.11.2015, příjem PŽ od 1.12.2015 do 29.2.2016

8 8 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Inovační vouchery - příklady zaměření projektů  nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí - aktivita a)  podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů – aktivita b) - způsobilé výdaje  externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, apod.)  osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání seminářů apod. - výše dotace, žadatel  dotace 80 – 500 tis. Kč (aktivita a), 100 tis. Kč – 5 mil. Kč (aktivita b)  intenzita podpory až 100 % v režimu de minimis  malé a střední podniky, provozovatelé inovační infrastruktury (VTP, PI, inovační centra) - příjem žádostí bude v průběhu roku 2015

9 9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Potenciál - příklady zaměření projektů  založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra - způsobilé výdaje  pozemky, budovy, stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV  pořízení patentů, licencí a know-how  vybrané provozní náklady pro MSP - osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie (v režimu de minimis) - výše dotace, žadatel  dotace 2 – 75 mil. Kč na projekt (v hospodářsky problémových regionech až 150 mil. Kč)  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  malý, střední a velký podnik -příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 31.12.2015

10 10 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Aplikace - příklady zaměření projektů  realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - způsobilé výdaje  osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál)  náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů  náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty  dodatečné režijní a provozní náklady - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory – experimentální vývoj: 45/35/25 % způsobilých výdajů, v případě účinné spolupráce 60/50/40 %  intenzita podpory – průmyslový výzkum: 70/60/50 % způsobilých výdajů, v případě účinné spolupráce 80/75/65 %  podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí - příjem předběžných žádostí od 26.6.2015 do 30.9.2015, příjem plných žádostí do 30.11.2015

11 11 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Spolupráce - příklady zaměření projektů  podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace) - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek  služby poradců, expertů, studie, osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji, nájem, cestovné  semináře, konference, marketing a propagace - výše dotace, žadatel  intenzita podpory 0,5 – 16 mil. Kč na projekt (1. výzva)  intenzita podpory 45 % (kolektivní výzkum) a 50 % (ostatní zaměření projektů) způsobilých výdajů  malé a střední podniky, výzkumné organizace, sdružení podnikatelů s organizacemi pro VaV - příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 31.12.2015

12 12 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Partnerství znalostního transferu - příklady zaměření projektů  vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí se zaměřením na vývoj či inovace produktů, technologií nebo služeb, zlepšení výrobních a podnikových procesů - způsobilé výdaje  hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné (pro MSP)  mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím a databázím, semináře, poměrná část nepřímých nákladů (pro znalostního partnera)  náklady na povinnou publicitu - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 3,5 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 70 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí - příjem předběžných žádostí od 2.6.2015 do 30.9.2015, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 31.12.2015

13 13 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Služby infrastruktury - příklady zaměření projektů  poskytování služeb inovačním podnikům (a)  provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií (b)  v odůvodněných případech: rozšíření VTP (c), výstavba nové infrastruktury (d) - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek včetně technického zhodnocení, hardware a sítě,  dlouhodobý nehmotný majetek - software, licence a know-how  provozní náklady a náklady na publicitu projektu - výše dotace, žadatel  dotace 5 – 300 mil. Kč na projekt se stavebními pracemi, 1 – 75 mil. Kč bez stavební prací  intenzita podpory 50 % (a, c), 75 % (b), 45/35/25 % způsobilých výdajů (d)  právnická osoba – provozovatel VTP, IC, PI, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace - příjem předběžných žádostí od 01/2016, ukončení příjmu v 06/2016

14 14 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Technologie - příklady zaměření projektů  pořízení nových strojů, technologií a zařízení - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek – stroje, zařízení, technologie, HW  dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, SW - výše dotace, žadatel  dotace 1 mil. – 20 mil. Kč  45/35 % způsobilých výdajů  malý a střední podnik - příjem žádostí od 1.12.2015 do 29.2.2016

15 www.asistencnicentrum.cz 15 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Poradenství - příklady zaměření projektů  poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra - způsobilé výdaje  výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP poskytnuté externími poradci - výše dotace, žadatel  intenzita podpory pro MSP: 50 – 500 tis. Kč na projekt  intenzita podpory pro provozovatele inovační infrastruktury: 5 – 20 mil. Kč na projekt  intenzita podpory maximálně 50 % způsobilých výdajů  provozovatelé inovační infrastruktury – PI, VTP, IC - příjem žádostí bude v průběhu roku 2015

16 16 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Marketing - příklady zaměření projektů  individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích - způsobilé výdaje  účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (max. 15 účastí v projektu) - pronájem, zřízení a provoz stánku  doprava vystavovaných exponátů a stánku včetně jeho vybavení na veletrh či výstavu do zahraničí a zpět  marketingové propagační materiály v cizích jazycích - výše dotace, žadatel  dotace 0,2 – 5 mil. Kč  intenzita podpory až 50 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky - příjem plných žádostí od 2.6.2015 do 30.11.2015

17 17 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Nemovitosti - příklady zaměření projektů  revitalizace zóny pro vlastní podnikání  rekonstrukce objektu - způsobilé výdaje  příprava podnikatelské zóny, zhotovení projektové dokumentace  nákup/úprava pozemků; příprava území; rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, odstranění nevyužitých staveb  inženýrské sítě a komunikace, HW a sítě, technické zařízení budov - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 45/35 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky - příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 29.2.2016

18 18 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Školicí střediska - příklady zaměření projektů  výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělání  pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů  podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku - způsobilé výdaje  rekonstrukce, výstavba/odstranění stavby, inženýrské sítě, projektová dokumentace ke stavebním úpravám, HW a sítě, stroje a zařízení sloužící k výuce  školicí programy, software a data  drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 5 mil. Kč na projekt (v režimu de minimis)  intenzita podpory 50 % na investice, 50 % na vzdělávání v rámci křížového financování  malé a střední podniky - příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 31.12.2015

19 19 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Obnovitelné zdroje energie - příklady zaměření projektů  výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren  vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby  instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn  výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory bude stanovena výzvou, ekologické studie 70/60/50 % (max. 350 tis. Kč)  malý, střední a velký podnik - příjem žádostí od 03/2016, ukončení příjmu v 07/2016

20 20 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Úspory energie - příklady zaměření projektů  modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů  využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti budov  zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku  instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu - způsobilé výdaje  projektová dokumentace stavby, inženýrské sítě, rekonstrukce/modernizace staveb  ostatní stroje a zařízení, náklady na zpracování energetického posudku - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 250 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50/40/30 % způsobilých výdajů, ekologické studie max. 350 tis. Kč  malý, střední a velký podnik - příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 29.2.2016

21 21 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Smart Grids I - příklady zaměření projektů  nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách  nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách  řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt  intenzita podpory max. ve výši rozdílu mezi způsobilými výdaji a provozním ziskem z investice, ekologické studie 70/60/50 % (max. 350 tis. Kč)  podnikatelský subjekt, který je držitelem licence na distribuci elektřiny - příjem žádostí od 01/2016, ukončení příjmu v 07/2016

22 22 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Nízkouhlíkové technologie - příklady zaměření projektů  zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie  zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií v budovách  zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE, zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií  zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek; ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory dle výzvy, ekologické studie 70/60/50 % (max. 350 tis. Kč)  malý, střední a velký podnik - příjem žádostí od 01/2016, ukončení příjmu v 07/2016

23 23 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Úspory energie v SZT - příklady zaměření projektů  rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení  zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 350 mil. Kč na projekt  intenzita podpory dle výzvy, ekologické studie 70/60/50 % (max. 350 tis. Kč)  podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost - příjem žádostí od 01/2016, ukončení příjmu v 06/2016

24 24 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Smart Grids II - příklady zaměření projektů  výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)  instalace kogeneračních jednotek v dosud oddělených soustavách  rekonstrukce jednotek, která umožní vyšší úspory primární energie  budování nových předávacích stanic  posilování výkonu přenosové soustavy, zdvojování páteřních linek - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt  intenzita podpory maximálně 50 % způsobilých výdajů  velký podnik (provozovatel přenosové soustavy) - příjem žádostí od 12/2015, ukončení příjmu v 05/2016

25 25 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 4: Program Vysokorychlostní internet - příklady zaměření projektů  modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků  zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; (u pevného připojení až 100 Mbit/s)  vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu - způsobilé výdaje  investiční náklady na vybudování síťové infrastruktury - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 – 80 %  podnikatelské subjekty v oblasti elektronických komunikací (nutná registrace u ČTÚ) - příjem žádostí od 01/2016, ukončení příjmu v 09/2016

26 26 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 4: Program ICT a sdílené služby - příklady zaměření projektů  tvorba nových IS/ICT řešení - digitální služby, aplikace, firmware - aktivita a)  zřizování a provoz center sdílených služeb – aktivita b)  budování a modernizace datových center – aktivita c) - způsobilé výdaje  aktivita a), b): osobní náklady, nájemné, služby expertů, HW, SW a ostatní výdaje (v režimu de minimis)  aktivita c): pořízení pozemků, budov, staveb (včetně jejich rekonstrukce), HW, SW, ostatní stroje a zařízení, služby expertů - výše dotace, žadatel  dotace 1 - 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 45/35/25 % způsobilých výdajů  malý, střední a velký podnik - příjem předběžných žádostí byl ukončen, příjem plných žádostí od 1.12.2015 do 31.12.2015


Stáhnout ppt "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové programovací období EU, možnosti dotací pro podnikatele Mgr. Helena Malíková 30. září."

Podobné prezentace


Reklamy Google