Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS3 MSK) Ostrava, 05. 03. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS3 MSK) Ostrava, 05. 03. 2014."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS3 MSK) Ostrava, 05. 03. 2014

2 RIS3? S3? RIS? 2 Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem (dosažení kritické velikosti) Tradiční i nové výzkumné obory Proč RIS3? Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaI z nových OP 2014-2020 (OPPIK, OPVVV, OPZ)

3 RIS3 v ČR 3 Národní RIS3 MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor Krajské RIS3 annexy (přílohy národní RIS3), Rada pro inovace, S3 manažeři RIS MSK již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství s dalšími subjekty) v roce 2012 aktualizace dle strategie Evropa 2020 dle externích posudků vhodný základ pro RIS3 MSK

4 Vybrané aktivity dosud realizované 4 Krajské dotační programy (20 mil. Kč ročně od roku 2009): Inovační vouchery Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách Podpora start-ups v PI Podpora studentů – začínajících podnikatelů Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava) Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů (akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK) Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia

5 Vybrané aktivity dosud realizované 5 Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO) IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií (1,83 mld. Kč) RMTVC – vývoj a optimalizace vlastností pokročilých materiálů a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru (680 mil. Kč) IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč) ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání (385 mil. Kč) INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla a kogeneraci (171 mil. Kč) ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje (339 mil. Kč)

6 Vybrané aktivity dosud realizované 6 Mezinárodní akce - Brokerage Events –Biomedicína a biotechnologie (2011) –Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012) –Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013) –Integrované bezpečnostní systémy (2014) Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice transferu technologií nebo financování inovačního podnikání, vždy se zapojením odborníků z praxe

7 Vybrané aktivity dosud realizované 7 Podpora klastrových organizací (iniciativa Klastrnet) Poradenské služby pro start-ups a spin-offs Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře, workshopy Kooperační workshopy (mechatronika, Horní Rakousko) Podpora technického vzdělávání

8 Jak je na tom RIS3 MSK? 8 Gestor RIS3 MSK Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer RIS3 MSK (doplnění stávající RIS MSK 2010-2020): a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3) b) kompletní dokument RIS3 MSK Partnerství inovačního systému Hotovo do konce června 2014

9 Postup zpracování RIS 3 9 Analytická část – zpracování studií = klíčová zjištění o inovačních procesech v MSK (kdo je zapojen, jak, podpora inovací, VaV, hlavní aktéří apod.) – jaro + léto 2013 Odvětvové VSH WS IT a elektro (5. 9. 2013, facilitátor: Ing. Přemysl Soldán, CSc.) WS biotechnologie (6. 9. 2013, facilitátor: Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D.) WS hutnictví - strojírenství (9. 9. 2013, facilitátor: Ing. Milan Raclavský, CSc.) WS energetika (12. 9. 2013, facilitátor: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.) WS automotive (19. 9. 2013, facilitátor: Ing. Erich Zipser) Definice oblastí výzkumné specializace – schválení Radou pro inovace – listopad 2013 Kompletní RIS3 MSK + Akční plán – červen 2014

10 Priority RIS 3 10 Vertikální - znalostní = technologické domény (viz další slide) Horizontální - průřezové aktivity (transfer technologií, lidské zdroje apod.)

11 Technologické domény RIS3 MSK 11 1.Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) 2.Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví 3.Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) 4.Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat

12 Technologické domény RIS3 MSK 12 5.Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií 6.Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura 7.Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) 8.Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

13 Horizontální priority RIS 3 MSK 13 Prioritní oblast - Transfer technologií 1.Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti 2.Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích 3.Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start- ups 4.Podpora výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru 5.Zavádění nových nástrojů financování inovačních aktivit

14 Horizontální priority RIS 3 MSK 14 Prioritní oblast – Lidské zdroje 1.Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice 2.Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích 3.Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí do MSK

15 Horizontální priority RIS 3 MSK 15 Prioritní oblast – Internacionalizace 1.Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV 2.Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů 3.Podpora exportních aktivit malých a středních inovačních firem

16 Akční plán RIS3 MSK 16  Rámcový AP 2014 – 2020  Dílčí dvouleté AP s konkrétnějším popisem projektů – AP 2014-2015, atd.  Flexibilní dokumenty  Soulad projektů s oblastmi výzkumné specializace a specifickými cíli  Mapování projektů – 1) terénní šetření + 2) on-line návrhy záměrů = celkem cca 140 projektových záměrů  Zvýhodnění projektů zařazených do AP RIS3 MSK při ucházení se o dotace z nových OP (OPPIK, OPVVV)

17 Prioritní oblast A – Transfer technologií Příklady projektů 17  Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum  Energetické inovace  Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry)  Výzkum dopadu nanočástic na lidské zdraví  Evropské energetické, bezpečnostní a vzdělávací centrum aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  Seed fond MSK

18 18  Podpora meziodvětvového výzkumu (KlastrNet)  Program na podporu kolaborativního výzkumu  Kompenzační fond  Datový sklad pro vědu a výzkum s návazností na datové analýzy klinických dat  Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP, distribuční/logistické procesy ve firmách)  Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů  Výzkumný program - smart grids, ODV Prioritní oblast A – Transfer technologií Příklady projektů

19 Prioritní oblast B – Lidské zdroje Příklady projektů 19  Vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti  Vzdělávací aktivity pro firmy o nových energetických aplikacích  Podpora rozvoje LZ ve VaV ve firmách  Kompetence pro inovace 3  Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ  Moravskoslezský program mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí  Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro růst výzkumných týmů

20 20  Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty  Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků  Vzdělávací projekty v oblasti materiálového výzkumu Prioritní oblast B – Lidské zdroje Příklady projektů

21 Prioritní oblast C – Internacionalizace Příklady projektů 21  Brokerage Events  Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare  Inteligentní terapeutické systémy pro HomeCare  Podpora internacionalizace univerzit v regionu  Technology foresight/forseeking  Inovační tour  Exportní aliance MSP

22 Budeme mít hotovo 22 Projednání v komisích, výborech, na workshopech a kulatých stolech: únor – květen 2014 Projednání v Radě pro inovace: duben 2014 Projednání v radě kraje: květen 2014 Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014

23 Propagace inovací 23 Cíl: –budovat proinovační atmosféru v MSK –podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity –prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně regionu

24 Propagace inovací 24 Společné používání loga RIS Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech a webu www.rismsk.czwww.rismsk.cz Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – zveřejnění na webu, případné tipy novinářům Inovační presstripy, soutěže

25

26 Co se už povedlo ? 26 Články o inovačních presstripech, jak v novinách tak také na TV Polar Inovační soutěž MSK 2013 - články v novinách (HN) a vysílání v ČT (regionální zpravodajství) Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů Web rismsk.cz a zveřejnění informací o inovačních firmách

27 Inovační firma Moravskoslezského kraje 27 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): Články v tisku Inovační presstripy

28 Inovační firma Moravskoslezského kraje 28 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): Tištěná média: ČTK MF Dnes Právo Díky tipům pro novináře… Elektronická média: Novinky.cz iDnes iHned

29 Soutěž Inovační firma MSK 2013 29 Inovační soutěž 2013 - 2.2.2014 v ČT - reportáž o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend) –Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35.stránkách ČT

30

31 31 www.rismsk.cz


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS3 MSK) Ostrava, 05. 03. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google