Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

2 2.2. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz LOBBING Lobbing jako součást komunikačního mixu, ovlivňování veřejného mínění, pravidla komunikace, PA agentury CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE LOBBING JAKO SOUČÁST KOMUNIKAČNÍHO MIXU ???

3 3.3. Komunikační mix Komunikační mix je součástí marketingového mixu. (marketingový mix – produkt, propagace, price, promnotion) Komunikační mix : reklama Public Relations sponzorování podpora prodeje přímý marketing lobbing komunikace v prodejním nebo nákupním místě výstavy a veletrhy osobní prodej interaktivní marketing Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Public Relations vztahy s veřejností, který lze vnímat jako budováni dobrých vztahů podniku s cílovými skupinami díky získávání příznivé publicity, budování kladného „image“ firmy, řízení a odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. Mezi hlavní nástroje PR řadíme vztahy s tiskem, publicitu produktu, firemní komunikaci, Lobbování, poradenství. „Dobrá pověst je lepší než peníze“ Latinské přísloví

4 Nástroje marketingové komunikace Marketingový mix 4C4P Mix nástrojů marketingové komunikace CustomersProduktReklama CostPriceOsobní prodej ConveniencePlacePodpora prodeje Cimmunication Promotio n Přímý marketingMix PR aktivit Vztahy s veřejností PR PR jako řízené vztahy s veřejností Mediální mix PR jako media relations Tisk PR jako marketingový nástroj Rozhlas PR jako komerční aktivity Televize PR jako agenda setting internet Média jako prostředky realizace Outdoor Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

5 5.5. Public Affairs – veřejné záležitosti systém komunikace subjektů s veřejnými institucemi navazování, rozvíjení a udržování vztahů organizace s veřejným sektorem organizace působí na svoji vnitřní strukturu a vztahy s veřejností za účelem budování dobrých vztahů mezi nimi Prostřednictvím public affairs se organizace snaží „pracovat“ se stakeholdery takovým způsobem, aby byly obě strany dostatečně informovány. Pro organizaci je totiž velmi důležité, aby stakeholdeři správně porozuměli politice organizace. Bez příznivého ovlivnění stakeholderů nelze bez problémů dosáhnout cílů organizace. Základem je předávání pravdivých, ale běžně málo známých odborných informací těm, kteří mají o této oblasti rozhodovat, popř. získání informací o připravovaných legislativních opatřeních, na něž by se měly subjekty připravit, eventuálně se pokusit ovlivnit jejich konečné znění Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

6 Nástroje Public Affairs Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Obor Public affairs zahrnuje tyto základní aktivity: lobbinglobbing (obhajoba a propagace zájmů klienta), právní expertízy, řízení reputace, zprostředkování kontaktů se stakeholdery, organizace jednání a pořádání akcí, komunikace s institucemi veřejné správy, strategické plánování, krizová komunikace Monitoring – základem jsou kvalitní a aktuální informace. Pracovníci public affairs musí pravidelně sledovat relevantní informace přicházející od institucí, jako je vláda, parlament, organizace Evropské unie, politické strany, samospráva, veřejné instituce, výzkumné týmy, zájmové skupiny, různé výbory, atd. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.),a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

7 Nástroje Public Affairs Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Obor Public affairs zahrnuje tyto základní aktivity: Media management - v případě public affairs se zaměřujeme v první řadě na politiku. práce s médii je důležitá především pro ovlivňování stakeholderů. Organizace k tomu využívá např. tiskové zprávy a články, rešerše, přípravu a publikování výročních zpráv, tvorbu databází a především řízené vztahy s mediálními kontakty. Organizace může pořádat i různé eventy tak, aby vytvořila možnost setkat se s důležitými stakeholdery. Než však získá přehled o všech důležitých stakeholderech, musí pracovníci public affairs navštěvovat důležité schůze parlamentních výborů, stranické konference, relevantní semináře, konference atd. Vytvoří si tak síť důležitých kontaktů. Výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou sněmovní orgány, které se zabývají agendami jednotlivých oborů lidské činnosti nebo speciálními záležitostmi vnitřního fungováníPoslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1.1 Organizační výbor 1.2 Hospodářský výbor 1.3 Kontrolní výbor 1.4 Mandátový a imunitní výbor 1.5 Petiční výbor 1.6 Rozpočtový výbor 1.7 Ústavně právní výbor 1.8 Volební výbor 1.9 Výbor pro evropské záležitosti 1.10 Výbory pro obranu a bezpečnost 1.11 Výbor pro sociální politiku 1.12 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 1.13 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 1.14 Výbor pro zdravotnictví 1.15 Výbor pro životní prostředí 1.16 Zahraniční výbor 1.17 Zemědělský výbor

8 Nástroje Public Affairs Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Výbor pro sociální politiku Výbor pro sociální politiku projednává v rámci své činnosti především legislativní návrhy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i jiných gestorů, jejichž návrhy mají sociální dimenzi. K nejvýznamnějším legislativním návrhům patří návrhy zákonů, kterými se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo zákon o důchodovém pojištění či novela zákona o zaměstnanosti. Petiční výbor Členové sněmovního petičního výboru podpořili v úterý 22. ledna petici Za obnovu zemědělské krajiny, kterou už podle jejích organizátorů podepsalo víc než 23.000 lidí. Výbor vyzval ministerstva zemědělství a životního prostředí, aby této problematice věnovala odpovídající pozornost tak, aby se podařilo naplnit cíl petice, tedy zejména účinné využívání zemědělských dotací na krajinnou tvorbu. Petiční výbor projednal za účasti veřejnosti i další dvě petice: NE - 35 procent prvních zón v NP Šumava a petici proti vzniku NP Křivoklátsko.

9 9.9. PR jako součást komunikačního mixu Některé velké firmy mají vlastní odděleni pro vnitřní vztahy nebo vztahy s veřejnosti ( např. škoda Auto). Úkolem je především budovat vztahy s novináři, státními činiteli a politiky a v neposlední řadě se zákazníky. PR manažeři informují veřejnost o aktuální situaci i budoucím vývoji. Vytvářejí pozitivní image firmy a tím zároveň ovlivňují smýšlení státních orgánů vytvářejících regulaci, která má přímý či nepřímý vliv na aktivity podniku. Společenská odpovědnost firmy dokazuje zájem firmy podílet se na utváření společenských a ekonomických podmínek. Cokoliv uděláme proto, aby o nás a naší organizaci mluvili dobře jiní, patří do Public Relations. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

10 Public relations Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz. Public relations (PR) jsou komunikační činnosti utvářející vztahy s veřejností. Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ni pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a důvěru. společensko-politický nástroj, který umožňuje aktérům požadovaným směrem korigovat neustále měnící se napětí ve společnosti. Tento proces interakce mezi Organizací a Veřejností prochází několika fázemi. -hledání možností pro komunikaci -pochopení situace, porozumění -výslednou důvěru mezi aktéry. V tomto procesu figuruje několik účastníků. Subjekt PR – společnost, předmět PR – kauza či poskytovaný produkt, cíl public relations – strategický (dlouhodobý), taktický nebo interní a externí.

11 Public relations Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Prostředků, jak působit na c í l je mnoho, nástroje, které pomou k tomu, aby o organizaci ostatní mluvili pozitivně: -Stanovení komunikační strategie, -Firemní organizační kultura, -Webové stránky, sociální sítě, internet, elektronick á m é dia, -Tištěné materiály, tiskov á m é dia, -Přímá komunikace s ostatními subjekty, -Pořádání akcí, výstavy a veletrhy, -Publicita a vztahy s médií, -Osobn í komunikace – lobbing, fundreising Neméně důležitou složkou komunikace s veřejností je zpětná vazba. Ta je při neosobní komunikace minimální. Proto se pomocí výzkumů a analýz snažíme vyhodnotit stav před a po působení naší kampaně na cíl. Podle výsledků je možno reflektovat účinnost kampaně, případně odstranit objevené nedostatky. Průzkum veřejného mínění je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit rozložení určitých názorů v populaci či konkrétní části společnosti. Provádí ho zejména specializované agentury ( STEM nebo SC&C, Centrum pro výzkum veřejného mínění. Zadavatelem jsou média, politici, větší firmy. Provádí se klasickými formami výzkumu. (kvalitativní, kvantitativní, ankety, dotazníky …)sociologického výzkumuSTEMSC&C

12 PR Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Za důležité funkce PR lze považovat: -prohloubení informací a sdělení ve věrohodných souvislostech; -kvalifikace sdělení v jednotlivých cílových skupinách; - zprostředkování informací o komplexních souvislostech a pozadí jevů, týkajících se činnosti či oboru společnosti; - tvorba dialogu se všemi hlavními cílovými skupinami (stakeholdery, různými typy veřejnosti či názorovými vůdci); - manifestace mínění a image s dlouhodobou životaschopností

13 Firemní kultura Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Prostředí v organizaci. Úroveň spolupráce jednotlivců v organizaci. Odměny a postihy. Nastavení jasných pravidel fungování, výkonových kriterií, systém odměn za splnění úkolů. Zvyklosti v organizaci – rituály, pravidelná setkání. Soubor interních pravidel, na jejichž základě probíhá každodenní život organizace. Loajalita pracovníků a dobrovolníků, míra jejich identifikace s posláním Úroveň jednání lidí uvnitř organizace a navenek. Etický kodex organizace Oblečení a úprava pracovníků a dobrovolníků.

14 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Proaktivní PR Jedná se o aktivní tvorbu určitých mediálních výstupů tak, aby se informace o dané organizaci objevily v co nejvíce médiích a s konkrétním účinkem. Umožňuje do jisté míry ovlivňovat vyznění dané události v očích veřejnosti, resp. v očích cílových skupin. Aktivní PR vychází ze znalosti mediálního prostředí a potřeb novinářů ve vztahu ke konkrétní osobě či události, a to ve smyslu: -času zpracování (redakční uzávěrka); - aktuálnosti; - blízkosti (geografické, regionální, kulturní, sociální, psychologické); - nových skutečností; - společenského významu; - nosného příběhu nebo konkrétního osudu; - skandálních odhalení; - konfliktu; - technických možností média Postupná skandální odhalení: Britský vládní poradce pro chřipkové epidemie (i pro nemoc šílených krav) na výplatní listině farmaceutické firmy s ročním platem 116.000 liber V rámci vydělávání na nafouknuté pandemii se prasata krmí u žlabu, zatímco miliony lidí budou vystaveny netestované vakcíně, která obsahuje složky mající spojitost s vysilujícími nemocemi.

15 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Reaktivní PR Tento přístup k PR je organizací využíván ve chvíli, kdy je třeba reagovat na nějakou konkrétní událost či zprávu, která se v souvislosti s organizací objevila v médiích. -v situacích, kdy dané události či mediální zprávy nejsou pro organizaci příznivé - krizová komunikace, kterou lze provádět různými způsoby: - pasivita, „taktické mlčení“ – spoléhání se na „vyšumění“ krize (konfliktu) je v určitých situacích riskantní a mnohdy i zdlouhavé; - agresivita – představuje zkratové „řešení“, avšak většinou nepřispívá k perspektivnímu překonání, řešení krize či konfliktu; - zprostředkování, zastupování – organizace se může obrátit k nějaké vnější instituci se žádostí o radu a pomoc při komunikaci (PR konzultant, PR agentura apod.); -přímé jednání, komunikace – řešení konfliktu konstruktivní komunikací mezi účastníky má tu výhodu, že účastníci berou celý proces i jeho výsledek do vlastních rukou Více než dva roky jsme pracovali pro Nákupní Galerii Myslbek. V rámci spolupráce s předchozí agenturou měla nákupní galerie stěží 5- 10 mediálních výstupů za měsíc, při spolupráci s ASPEN.PR to pak bylo 15-40 článků měsíčně.

16 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Propagační nástroje PR pravidlo PENCILS: P = publications (publikace – podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřeby zákazníků); E = events (veřejné akce – sponzorování sportovních či uměleckých akcí, výstav, resp. vytváření vlastních akcí); N = news (noviny – příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech); C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu, vynakládání času a peněz na potřeby místních společenství); I = identity media (nosiče a projevy identity organizace – hlavičkové papíry, vizitky, podniková pravidla oblékání, podniková architektura); L = lobbing (snaha o prosazení příznivých nebo zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření vůči předmětu podnikání dané organizace); S = social responsibility activities, resp. sustainibility activities (aktivity sociální odpovědnosti, resp. aktivity v rámci udržitelného rozvoje)

17 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Webové stránky a sociální sítě jako nástroj PR Organizace, která nemá webové stránky, jako by nebyla. Bez nich nelze budovat značku organizace, dobré jméno ani image. Při tvorbě www. Stránek respektovat: -Co je nejdůležitějším cílem webu, pro koho primárně je web určen a jaké budou další sekundární cílové skupiny -Jaká bude náplň webu – co na něm bude -Jakou formou bude web zpracován – jak co bude fungovat a jak co bude vypadat -Web je jedním z nástrojů transparentnosti a důvěryhodnosti.

18 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Co na webu zveřejnit? Výroční zprávu obsahující finanční zprávu Informace o lidech v organizaci Reference dárců, reference klientů, významných osob, dodavatelů, Ocenění nebo certifikace, které organizace dostala Výsledky soutěží, kterých se organizace zúčastnila Úspěchy činnosti, jichž organizace dosáhla Členství v mezinárodních a síťových organizacích Odkazy na články nebo reportáže v médiích Etický kodex organizace Aktuální zakládací listiny, podle kterých organizace funguje Možnosti, jak organizaci podpořit, zaslat dar, jak celý proces probíhá, včetně vystavení potvrzení o daru atd. Kontakty Odkaz na sociální síť Info pro média http://www.fundraising.cz/ccf/aktuality/

19 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Pořádání akcí jako nástroj PR Přináší škálu možností, jak zapracovat na kontaktech a vztazích Osvětové kampaně, benefiční koncerty, sportovní akce, plesy, snídaně či večeře pro dárce a významné osoby, prodejní trhy, aukce, veřejné sbírky, hromadné rozesílky Co je hlavním cílem? – vydělat peníze nebo utužit vztahy? Jasně určit cíle, co od akce očekáváme Ujasnit si, pro koho je akce určena, jaké budou její silné stránky Zvážit slabé stránky a rizika Vymyslet název akce, slogan, logo Sestavit rozpočet – kolik a z čeho bude uhrazeno Profesionalita – vlastní produkční tým nebo najatá produkce? Zajištění kvalitního marketingu a prezentace akce – jak se lidé o akci dozví? Připravit podklady pro medializaci – tisková zpráva, pozvánka pro média Vytvořte plán akce – co, kdo, kdy, jak S přípravou akce začněte včas.

20 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Publicita a vztahy s médii Na hlavní strategické cíle organizace je nutno navázat strategie mediální – jakým směrem jít, jaká média jsou zajímavá? (celostátní, regionální, obecná, odborná?) Nezisková organizace zkoumající výskyt hmyzu na hoře Říp bude publikovat kde ? Média list – seznam médií a jejich zástupců, se kterými bude organizace spolupracovat: -Zpravodajské agentury -Internetové portály -Rádia celostátní, regionální -Televize celostátní, regionální -Deníky celostátní, regionální -Týdeníky a měsíčníky, odborné časopisy, radniční noviny Určit osobu zodpovědnou za styk s médii

21 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Pravidla pro úspěšnou práci s médii Novináře zvát na akce, udržovat s nimi přátelský vztah nejenom prostřednictvím e-mailu či zasíláním tiskových zpráv. Nabízet odborné články, odborná stanoviska, rozhovory. Mluvit stručně, srozumitelně, jednoduše. V tiskových zprávách používat informace, které jsou nové, zajímavé, včasné, korektní, dotýkají se veřejného zájmu Na každé setkání se pečlivě připravit Mít v organizaci jasná pravidla pro komunikaci s médii

22 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Pravidla pro úspěšné zorganizování tiskové konference Zajistit vhodné prostory Připravit tiskovou složku obsahující tiskovou zprávu, případně přílohy k tématu Týden až deset dní před akcí rozeslat pozvánku na tiskovou konferenci Tři dny před akcí novináře znovu obvolat a připomenout se jim Zvolit vhodné mluvčí – maximálně 3 program tiskové konference by neměl přesáhnout 45 minut Připravit si výstupy a předem zvážit možné dotazy, reakce novinářů Nezapomenout na občerstvení, catering Být trpěliví, příjemně emotivní, zdravě sebevědomí, přiměřeně pokorní. Audio a videotechnika, Záznam z akce (foto, video) Doprovodný program Výzdoba místa konání včetně navigace Dárky pro účastníky Následný monitoring ohlasů

23 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Tisková zpráva Dle metodické příručky Institutu pro místní správu, která upravuje kontakty s médii ve veřejné správě a kterou by se tedy měl řídit i odbor public relations Ministerstva vnitra ČR, je tisková zpráva krátké a věcné sdělení s přesnými daty, které říká: 1. Co se událo. 2. Kde se to událo. 3. Kdy se to událo. 4. Jak se to událo. 5. Kdo to způsobil (rozhodl). 6. Jaká k tomu byla přijata opatření. 7. Jaké to bude mít důsledky. 8. Jaké to může mít důsledky Smyslem tiskové zprávy je informovat o významných událostech (aktivitách, iniciativách) a zaujmout k nim pozici. Napsat správnou tiskovou zprávu a upoutat tak pozornost medii a čtenářů není v dnešním světě přehlceném informacemi snadné. Autor tiskové zprávy si musí stanovit její cil, hlavní zprávu a cílovou skupinu čtenářů. Tisková zpráva by měla: být pravdivá, výstižná a vyvážená; zaujmout čtenáře; respektovat pevně danou strukturu; informovat o autorovi – asociaci či instituci – a obsahovat kontakt

24 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Agenda setting Neboli „nastolování agendy“ je soubornou definicí pro debaty a dialogy, které se odehrávají ve všech komunitách ať již v tuzemských nebo mezinárodních. Týkají se toho co, by mělo veřejnost zajímat a jak by měla jednat. Informace prezentované veřejnosti pomocí medií nedokáží veřejnosti stoprocentně určit, co si mají myslet, ale jistě určí, na co mají myslet. Nejvýznamnější témata mediální agendy se stávají nejvýznamnějšími tématy veřejné agendy. Theodor White ve své knize The making of the President tvrdí: tisk určuje, o čem lidé budou mluvit a přemýšlet – disponuje autoritou, jež v jiných zemích náleží výhradně diktátorům, kněžím a vysokým úředníkům. Média, jako tvůrce veřejné agendy, vybírají témata, která budou moci „prodat“ a k těm patří např.korupce v Armádě ……

25 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Komunikační strategie 1.strategie zavřených dveří – instituce komunikuje co nejméně, špatné zprávy označuje za tajné, ty se mohou dostat na veřejnost jen zásluhou „zvídavých“ médií; 2. strategie polootevřených dveří – určité informace se občas zveřejní, někdy se snahou ovlivnit veřejné mínění (záměrná manipulace); 3. strategie otevřených dveří – instituce poskytuje maximum publicity o svých aktivitách ve snaze ospravedlnit se v očích veřejnosti; 4. ovlivňující strategie – instituce realizuje otevřenou komunikační strategii se svým okolím, ale snaží se veřejné mínění vést žádoucím směrem; 5. marketingová strategie public relations – instituce sleduje potřeby a touhy svého okolí, podle nich pak přizpůsobuje svoji komunikaci s cílem dosáhnout maximálního efektu; 6. anticipační strategie – komunikační politika instituce vychází z očekávaného vývoje a ze snahy se mu přizpůsobit

26 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Kroky komunikační strategie 1.stanovení cílů – v rámci PR se jen výjimečně hovoří o jednoznačně měřitelných cílech, většinou se jedná o změnu mínění, názorů, chování či jednoduše o změnu image. Někteří odborníci zařazují ještě před tento krok analýzu stávající situace, postavení a image organizace; 2.určení strategie – v závislosti na typu PR kampaně - cesta posílení silných stránek nebo cesta přehlušení slabých stránek; 3.stanovení cílové skupiny, resp. cílových skupin – stejně jako segmentaci v rámci marketingové komunikace platí i zde nutnost správného zacílení na konkrétní auditorium, které je třeba oslovit; 4.rozhodnutí o opatřeních – rozhoduje se o jednotlivých médiích, formách či prostředcích PR, která budou pro danou komunikaci použita; 5.nastavení finančního rozpočtu – peníze, pracovníci 6. určení termínu - vhodnost nasazení kampaně v určitém období, 7. časový harmonogram – sestavení časového plánu 8.realizace neboli spuštění PR; 9.Vyhodnocení - někdy ve formě ohlasů z médií, avšak většinou komunikací s cílovou skupinou (skupinové rozhovory, dotazníky; 10. Zpětná vazba

27 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Propaganda Propagandu považují za manipulaci totalitních systémů s médii, s cílem dosažení společenské kontroly. Autor se domnívá, že oním jasným lomítkem mezi uvedenými pojmy je faktor strachu, nátlaku a polopravd. Během druhé světové války, v časech největšího rozkvětu propagandy, angličané, v rámci psychologické války proti Německu, rozčlenili propagandu na: bílou propagandu: relativně věrohodné informace s jasným zdrojem původu, šedá propaganda: zdroj informace méně jasný, filtrace na vhodné a vhodnější zprávy, černá propaganda: dezinformace, lži, provádění klamných operací vlády či armády. Černou propagandu lze rozdělit na oslavnou (např. Stalinův kult) a očerňující (sověty „odhalený“ masakr polských důstojníků v katyňském lese, představený jako dílo nacistů). Hlavním smyslem propagandy není informovat, nýbrž ovlivnit a následně prohloubit nebo změnit platné společenské trendy. K tomu je využito zejména emocí, které vyvolávají nelogické citové pocity a reakce. Případem propagandy může být vystoupení bývalého ministra obrany Tvrdíka, který při projevu v poslanecké sněmovně, nešťastným způsobem urgoval nasazení vojsk v Iráku pomocí demonstrace zničující ampulky s otravnou látkou. Následné vyšetřování obsazeného území však žádné otravné látky neprokázalo. Klíčový údaj byl tedy vojenským zpravodajstvím neověřený, lživý. Takovými informacemi je veřejnost mystifikována a může se ztotožnit s konkrétním řešením. Propaganda tímto způsobem funguje jako nástroj pro dosažení cíle, manipulovat

28 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Issue management Jedna z legend mluvících o náčelníkovi generálního štábu pruské armády generálu Helmuthovi von Moltke tvrdí, že když ho důstojníci hluboko v noci probudili se zprávou, že Francie vyhlásila Prusku válku, Moltke se pouze převrátil na druhý bok a zabručel: „Rozkazy pro lid a armádu jsou ve druhé zásuvce mého stolu.“ A pak, měl podle legendy, opět tvrdě usnout. Toto lze zjednodušeně označit za možný příklad dobře zvládnutého issue managementu. Systém včasné výstrahy nebo analýzy trendů. Jde o věcný přístup a plánování reakce organizace na očekávanou problémovou událost. Čtyři nezbytnosti pro rychlé a úspěšné vytvoření IM: - identifikace issues: pojmenování latentního problému a vytvoření scénáře na reakci veřejnosti, - analýza tématu: na koho, kdy, proč a jak daný problém dopadne nebo zapůsobí, - strategické přezkoumání issues: posouzení relevantnosti a stanovení priority na které se zaměřit, - realizace: odstranění nebo zmírnění budoucího problému pomocí postupu IM proaktivní a cílenou činností organizace na veřejnost. Důležité je zapojení nejvyššího vedoucího personálu.

29 29. Veřejné mínění - odráží současné názory, postoje i nálady veřejnosti, - nelze považovat za přesně rozumové poznání, - obsahuje vždy prvky subjektivnosti, přibližnosti a dojmovosti, - je dáno společenstvím zájmů, znalostí a tradic, - Vytváří se jen k významným podnětům, - Je ovlivnitelné mnoha způsoby: projevy politiků, manipulací „názorovými vůdci“ zejména však ze strany masmédií. Veřejné mínění je určitou odezvou veřejnosti, je agregátem subjektivních úsudků. Lze ho lze vyčlenit třemi hlavními procesy, které tvoří způsoby jeho získávání: - přejímání názorů z elitních vrstev, - vyvěrání názorů zdola, - ztotožnění se s referenčními skupinami. Žádné důležité rozhodnutí se dnes neobjede bez znalosti a analýzy postojů a názorů veřejného mínění obyvatelstva k dané problematice. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

30 30. 10 zlatých pravidel ústní a písemné komunikace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Hlas a řeč – příliš tichá, bez modulace, bez dýchání, bez artikulace ? Buďte sám sebou a nečtěte svůj vlastní text ( list s klíčovými body stačí) Používejte řeč těla, buďte otočeni směrem k publiku ( ne k prezentaci) Napomožte interakci s auditoriem Přizpůsobte svůj slovník, argumentaci auditoriu Přizpůsobte Váš rytmus velikosti místnosti Buďte struční, jasní, výstižní Jděte přímo k tématu – vysvětlete strukturu příspěvku, podtrhněte klíčovou myšlenku, uveďte, když se dostáváte na konec a k závěru vlastní prezentace Respektujte vymezený časový prostor Odpovídejte přesně na položené otázky Nikdy nemějte ve svém vysoupení více než 2 – 3 klíčové myšlenky! S trochou strukturovanosti a mediálního tréninku může být každý dobrým komunikátorem. Pečlivě zvolit myšlenky, které chcete vyjádřit Stanovit Vaše cíle ( přesvědčit, vysvětlit, navrhnout?) Položte si otázku, kdo by měli být čtenáři Vašeho dokumentu ( novináři, politici, úředníci, majitelé firem ?) Poté zvolte délku Vašeho textu Teprve nyní začněte formulovat své myšlenky Používejte jednoduchá slova a krátké věty Používejte titulky, podtitulky a krátké odstavce Napište krátký úvod a dejte si záležet na formulaci závěru Buďte pozitivní – používejte dynamický styl a přesvědčiví návrhy Ověřte velmi pozorně překlady

31 31. PA, PR agentury jako servisní organizace pro zviditelnění Ogilvy Public Relations je špičkovou public relations agenturou a dlouhodobě patří v oboru mezi největší a nejúspěšnější firmy na českém trhu. Přístup společnosti kombinuje strategický pohled, porozumění značce, kreativní zpracování a vysokou efektivnost. Jsme součástí Ogilvy Group, největší komunikační skupiny v ČR (www.ogilvy.cz), a mezinárodní PR sítě Ogilvy Public Relations Worldwide (www.ogilvypr.com). Z Prahy koordinujeme aktivity ve střední a východní Evropě.. V našem týmu pracuje 30 konzultantů. Zastupujeme přes pět desítek významných českých i zahraničních firem z různých odvětví.www.ogilvy.czwww.ogilvypr.com http://www.ogilvypr.cz/pages/kstudie.php?ID=4 Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství, Klient: SZIF Ogilvy PR společně s dalšími firmami skupiny Ogilvy komunikuje pro Státní zemědělský intervenční fond kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství. Myšlenkou a hlavní ideou celé kampaně je zvýšit povědomí o ekologickém zemědělství a přínosech biopotravin. Nosný koncept byl založen na příbězích konkrétních ekozemědělců, kteří mají několikaleté zkušenosti. PR kampaň se opírá o dva nosné pilíře – tiskové centrum a zprostředkování zážitku – výlet s novináři na biofarmu: Výzvou od Ministerstva zemědělství bylo vzdělávat novináře, aby psali pravdivě o ekologickém zemědělství a vysvětlovali výhody. Vytvořili jsme tiskové centrum, které přinášelo a stále přináší médiím aktuální informace, příběhy, průzkumy, výlety na farmy, tipy na zajímavé akce, semináře a přednášky. Mezi nejúspěšnější aktivitu můžeme zařadit vzdělávací a poznávací exkurzi na biofarmu (letos úspěšnou akci zopakujeme). Ve spolupráci s vydavatelstvím Bauermedia jsme připravili a realizovali vzdělávací seminář na téma biopotraviny a ekologické zemědělství.

32 32. BXL Consulting BXL Consulting s.r.o. poskytuje poradenské služby zejména v evropských záležitostech, počínaje politickými analýzami, strategickými a taktickými doporučeními až po aktivní ovlivňování dalšího vývoje právního prostředí Evropské unie, jejích politik i jednotlivých rozhodnutí jejích orgánů. Partneři sdruženi v BXL Consulting s.r.o. představují unikátní spojení dlouholetých zkušeností ze špičkových funkcí v české státní správě v oblasti EU a české státní správě jako takové, ve strukturách Rady EU, v Evropské komisi, ve světě práva, obchodu a lobbingu. Disponují důkladnou znalostí Unie a jejích rozhodovacích mechanismů a bezpočtem kontaktů v Evropské komisi, Evropském parlamentu, strukturách Rady a členských státech Unie. Znají rozhodovací procesy na úrovni české vlády a českých orgánů majících vztah k EU - ve stadiu přibližování ČR k EU jejich podobu ostatně spoluvytvářeli. Mnohokrát na základě vlastní strategie a taktiky ovlivňovali rozhodnutí v relaci ČR - EU nebo na unijní úrovni, případně vymýšleli alternativní nebo kompromisní řešení. http://www.bxl.cz/sluzby0 Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

33 33. Christian V. I. P. Klíčovou osobou (a jeden ze tří společníků) v čele společnosti je Jan Chudomel, synovec někdejšího sociálně-demokratického vicepremiéra Pavla Rychetského a někdejší mluvčí Občanského fóra a Občanského hnutí. V posledních letech mezi Chudomelovy klienty patřil Agrofert, ČEZ či společnost EC Group. Od počátku se orientuje na poradenství v oblasti odborného i veřejného mínění. Specializuje se především na: korporátní komunikaci (definování strategie, vytvoření vnějších i vnitřních informačních toků, identifikace cílových skupin) krizovou komunikaci (příprava manuálu krizové komunikace, mediální příprava, analýza informačních toků a zjišťování skutečných motivací zdrojů, řízení komunikace v období krize) Součástí servisu je také informační lobbying (vůči mediálním i nemediálním subjektům) a klasické mediální a Public Relations aktivity (příprava tiskových zpráv a dalších tiskových podkladů, organizace tiskových konferencí, monitoring tisku a jeho analýza http://www.christian.cz/page.html Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

34 34. Knight & Svoboda Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Knight & Svoboda je respektovanou agenturou specializovanou na public relations a public affairs, poskytující komplexní služby v oblasti komunikace. Je součástí přední evropské mezinárodní sítě nezávislých PR agentur 27&More, která pokrývá 44 zemí na celém světě. Agenturu Knight & Svoboda v roce 1996 společně založili do té doby poslanec Tomáš Svoboda a britský diplomat Casimir Knight. Jádro týmu pracovníků a spolupracovníků agentury se rekrutuje především z bývalých novinářů a politiků. V průběhu času se agentura Knight & Svoboda rozdělila na tři specializované firmy, které však velmi úzce spolupracují. Společnost Knight & Svoboda se zaměřuje na práci s médii, Knight & Svoboda Public Affairs na vztahy s veřejnou správou a společnost Below the Lines poskytuje produkční, tiskové a reklamní služby.

35 Interel Interel je mezinárodní poradenská skupina specializující se na strategickou komunikaci, která nabízí integrovaný přístup ke špičkovým Public Relations, Public Affairs, řízení asociací a firemnímu designu. Skupina Interel byla založena roku 1983 v Bruselu, kde se ve svém oboru stala největší samostatnou poradenskou společností zaměstnávající zhruba 100 konzultantů, kteří poskytují své služby na lokální, evropské ale i na mezinárodní úrovni přes 200 našich klientů. http://www.interel.cz/cz/profile.htm Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz V České republice působíme od počátku roku 2001. Díky zastoupení v České republice, Belgii a dalších členských státech Evropské unie jsme snadno dostupní pro klienty a partnery na všech těchto trzích a zároveň schopní působit přímo v centru EU. Využíváme odborné a technické zázemí celé skupiny Interel a jejích partnerů ve všech členských zemích Evropské unie a USA.

36 36. Merit Government Relations, s.r.o. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Na trh public affairs a komunikace se státní správou, samosprávou a politickou sférou vstupuje od počátku března nová společnost – Merit Government Relations. Za jejím založením stojí přední tuzemská komunikační agentura Bison & Rose, která se tak rozhodla rozšířit nabídku služeb o zcela novou disciplínu. Ředitelem a partnerem nové agentury Merit Government Relations se stal Martin Hoferek. „O vytvoření specializované společnosti zaměřené na vztahy s veřejnou správou a politickou sférou jsme uvažovali již delší čas. Při práci pro naše klienty jsme opakovaně pociťovali zájem o tento typ služeb. Objektivně jsme vyhodnotili situaci na trhu v tomto oboru a dospěli k názoru, že je u nás relativně málo firem, které se službami public affairs transparentním způsobem zabývají. Rozhodli jsme se proto zařadit mezi ně a rozšířit tak nabídku na trhu,“ říká Miloš Růžička, jeden ze zakladatelů agentury Bison & Rose. http://www.merit-gr.cz/?s1=profil-agentury&s2=mise-a- vize&lng=cz

37 Neexistuje úspěšný lobbing bez osobních kvalit lobbisty Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Děkuji Vám za pozornost Ing. Naděžda Petrů Tel. 736 528 436 E-mail: 9895@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"

Podobné prezentace


Reklamy Google