Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rychlá cesta k inovacím“ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15. května 2015, Brno Patrik Reichl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rychlá cesta k inovacím“ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15. května 2015, Brno Patrik Reichl."— Transkript prezentace:

1 „Rychlá cesta k inovacím“ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15. května 2015, Brno Patrik Reichl

2 www.czechinvest.org

3 Implementační struktura Řídící orgán: –Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: –Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (od 1.1.2016 nově zřízená implementační agentura) Ministerstvo pro místní rozvoj –Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: –Platební a certifikační autorita –Auditní orgán

4 Forma podpory Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů

5 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %): Maximální míra podpory vždy definována ve výzvě Platnost od 1.7.2014 Typ podniku2007 - 20132014 - 2020 Malý6045 Střední5035 Velký4025

6 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Předběžná žádost Plná žádost Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring

7 Druhy výzev Průběžná výzva:  nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva  Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva:  Soutěžní výzva – projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace  Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

8 Žádost 2- stupňové podání žádosti Žádost 1. stupně - Předběžná žádost – základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost – podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy – stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp. U jednoduchých projektů v programech Technologie, Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery a Poradenství může být proces podání žádosti pouze jednostupňový (Plná žádost)

9 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), v žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem Pro určení konkrétních způsobilých výdajů sledujte Přílohu Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů

10 Programy podpory – předběžné informace k výzvám

11 Inovace – Inovační projekt – PO1

12 Dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek – stroje, zařízení, HW, stavby, stavební práce  dlouhodobý nehmotný majetek – patenty, licence, know-how, SW  provozní náklady – certifikace výrobků, technologií a služeb (produktů)  povinná publicita projektu -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13-33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1 Druh výzvy: průběžná, model hodnocení: dvoukolový

13 Potenciál – PO1

14 Dotace 2 – 150 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, budovy, stroje, zařízení nezbytných pro vybavení centra pro VaV  dlouhodobý nehmotný majetek – patenty, licence, know-how, SW  vybrané provozní náklady – vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů, studie  povinná publicita projektu -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 Druh výzvy: průběžná, model hodnocení: dvoukolový

15 Aplikace – PO1

16

17 Dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu  náklady na nástroje a vybavení formou odpisů  náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby  dodatečné režijní a ostatní provozní náklady -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 - 11, 13-18, 20 – 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 – 63, M 69 – 72, 74, 75; N 78, S 95 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: dvoukolový

18 Spolupráce – klastry - PO1

19 Dotace 0,5 – 16 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  osobní náklady, externě pořizované služby ve VaV (1)  nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, HW a sítě, SW a data, práva duševního vlastnictví, nájem (2)  mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím (3)  mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál (4) -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13-33, E 38.32; J 62, 63.1, M 71.2, 72; S 95.1 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: dvoukolový

20 Partnerství znalostního transferu – PO1

21 Dotace 0,5 – 3,5 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  pro MSP: HW a sítě, SW a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné  pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře  znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13-33, E 38.32; J 62, 63.1, M 71.2, 72; S 95.1 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: dvoukolový

22 Technologie – PO2

23 Dotace 100 – 225 tis. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE B 8; C 10, 11, 13-18, 20-33; E 38; F 41-43; G 46, 47; J 58, 59, 61-63; M 69-74; N 78; S 95 Druh výzvy: průběžná, model hodnocení: jednokolový

24 Marketing – PO2

25 Dotace 200 tis. – 5 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí- max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účast/1 rok)  doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení  marketingové propagační materiály -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE B 8; C 10, 11, 13-18, 20-33; E 38; F 41-43; G 46, 47; J 58, 59, 61-63; M 69-74; N 78; S 95 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: jednokolový

26 Nemovitosti – PO2

27 Dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt Omezení a limity  Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání- max. 300 Kč/m 2  Rekonstrukce objektu- min. 500m 2 podlahové plochy pro realizaci projektu Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám  další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost) -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE B 8; C 10, 11, 13-18, 20-33; E 38; F 41-43; G 46, 47; J 58, 59, 61-63; M 69-74; N 78; S 95 Druh výzvy: průběžná, model hodnocení: dvoukolový

28 Školící střediska – PO2

29 Dotace 500 tis. – 5 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek, zejména rekonstrukce, výstavba či odstranění stavby, inženýrská činnost, hardware a sítě, technické zařízení  dlouhodobý nehmotný majetek, zejména školící programy, software a data  drobný hmotný a nehmotný majetek  služby školitelů, pouze v případě křížového financování -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE B 8; C 10, 11, 13-18, 20-33; E 38; F 41-43; G 46, 47; H 49; J 58, 59, 61-63; M 69-74; N 78; S 95 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: dvoukolový

30 Úspory energie – PO3

31 Dotace 500 tis. – 250 mil. Kč na projekt  max. absolutní výše dotace na ekologické studie je 350 tis. Kč Způsobilé výdaje:  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku  ekologické studie (míra podpory 70/60/50 %) -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE A 1-3; B 5-9; C 10, 11, 13-33; D 36-39; F 41-43; G 45-47; H 49-52; J 58-63; K 64-65; L 68.20.2, 68.20.4; M 69-75; N 77-82; P 85; Q 86-88; S 94-96 Druh výzvy: průběžná, model hodnocení: dvoukolový

32 ICT a sdílené služby – PO4

33 Dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt Způsobilé výdaje:  tvorba nových IS/ICT řešení a zřizování a provoz center sdílených služeb- osobní náklady, nájemné, služby expertů a v režimu de minimis hardware, software a ostatní výdaje související s projektem  budování a modernizace datových center- pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stoje a zařízení a služby expertů Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst  tvorba nových IS/ICT řešení 2/3/4  centrum sdílených služeb 10/20/30 Druh výzvy: kolová, model hodnocení: dvoukolový

34 MS 2014+ Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 2014 – 2020 ISKP – Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Komunikace s PM formou tzv. depeší https://mseu.mssf.cz/index.aspx

35 ISKP – Náhled úvodní stránky

36 ISKP Kvalifikovaný elektronický certifikát Registrace uživatele na rodné číslo (tedy ne 1 účet= 1 IČ jak tomu bylo v eAccount) Založení Profilu uživatele: správa projektů, založení podřízených uživatelů a přidělování projektů a oprávnění k provádění jednotlivých akcí u přidělených projektů (editace/čtení) shoda se Základními registry

37 Děkuji za pozornost. brno@czechinvest.org Tel.: +420 543 422 782


Stáhnout ppt "„Rychlá cesta k inovacím“ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15. května 2015, Brno Patrik Reichl."

Podobné prezentace


Reklamy Google