Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Lucie Veselá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Lucie Veselá."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Lucie Veselá

2 OP PIK pro všechny regiony NUTS II mimo hl. města Prahy čerpání z Evropského fondu pro regionální rozvoj – tzn. zejména investiční projekty celková alokace 4 905 mil. EUR

3 OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI  přednostně malé a střední podniky  do 250 zaměstnanců, obrat max. 50 mil. EUR  velké podniky  podnikatelská seskupení  výzkumné organizace, provozovatelé inovační infrastruktury  obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace,  orgány státní správy  výstupy projektů v odvětvích vymezených CZ-NACE

4 VÝŠE PODPORY Obvykle:  malé podniky – 45 % způsobilých výdajů  střední podniky – 35 % způsobilých výdajů  velké podniky – 25 % způsobilých výdajů podpora formou dotací i finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry a záruky)

5 PRIORITNÍ OSA 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Inovace Potenciál Aplikace Pre-commercial public procurement Partnerství znalostního transferu Spolupráce Inovační vouchery Služby infrastruktury Proof-of-concept

6 PRIORITNÍ OSA 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Technologie Progres Rizikový kapitál Poradenství Marketing Nemovitosti Školicí střediska

7 PRIORITNÍ OSA 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Obnovitelné zdroje energie Úspory energie Smart Grids I (distribuční sítě) Nízkouhlíkové technologie Úspory energie v SZT Smart Grids II (přenosové sítě)

8 PRIORITNÍ OSA 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby

9 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ dvoukolové – předběžné a plné žádosti plně elektronicky na základě výzev  1. kolo vyhlášeno v červnu 2015  harmonogram na r. 2016 ještě nebyl zveřejněn v 1. kole výzvy kontinuální sběr žádostí (mimo ŠS)

10 INOVAČNÍ PROJEKT Podporované aktivity: produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

11 INOVAČNÍ PROJEKT Příjemci: podnikatelský subjekt zemědělský podnikatel potravinářský podnikatel Výstupy v odvětvích vymezených CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1

12 INOVAČNÍ PROJEKT Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek – stroje, zařízení, HW, stavební práce, projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti dlouhodobý nehmotný majetek – patenty, licence, know-how, SW služby – certifikace výrobku, technologií a služeb, výdaje na marketingovou inovaci povinná publicita projektu

13 INOVAČNÍ PROJEKT Výše dotace: 1 – 200 mil. Kč 25 %/35 %/45 %

14 POTENCIÁL Podporované aktivity: - založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

15 POTENCIÁL Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, budovy, stroje, zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek – patenty, licence, know-how, SW Vybrané provozní náklady (pouze MSP) – osobní náklady na absolventy, služby poradců a expertů, studie Povinná publicita projektu

16 POTENCIÁL Příjemci: Podnikatelské subjekty Zemědělští podnikatelé Potravinářští podnikatelé CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1

17 POTENCIÁL Výše dotace: 3 – 200 mil. Kč 50 %

18 TECHNOLOGIE Podporované aktivity: Zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků Příjem žádostí: 1. června – 31. října

19 TECHNOLOGIE Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek – stroje, zařízení, technologie, hardware, které nebyly předmětem odpisů, včetně software zajišťující jejich funkčnost Dlouhodobý nehmotný majetek – software, patentové licence Drobný hmotný a nehmotný majetek – ICT technologie – tablety, SW, služby související se zprovozněním těchto technologií – pouze doplňkově

20 TECHNOLOGIE Příjemci: Mikropodniky  podnikatelská historie max. 3 roky  méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nižší než 2 mil. EUR CZ-NACE B 8, C 10, 11, 13 -18, 20 – 33, E 38, F 41 – 43, G 46.3, 46.4, 46.5, 47 (mimo 47.3 a 47.8), J 58 – 63, M 69 – 72, 73.2, 74, N 78, S 95

21 TECHNOLOGIE Výše dotace: 100 tis. Kč – 225 tis. Kč - de minimis Max. způsobilé výdaje 500 tis. Kč 45 %

22 MARKETING Podporované aktivity: Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích; Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

23 MARKETING Příjem žádostí: 2. 6. 2015 11:00 – 30. 11. 2015 12:00 Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky

24 MARKETING Způsobilé výdaje: Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok): - pronájem, zřízení a provoz stánku Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav (v cizích jazycích)

25 MARKETING Příjemci: MSP CZ-NACE B 8, C 10, 11, 13 -18, 20 – 33, E 38, F 41 – 43, G 46, 47, J 58, 59, 61 – 63, M 69 – 72, 73.2, 74, N 78, S 95

26 MARKETING Výše dotace: 200 tis. Kč - 5 mil. Kč. 50% Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí - max. 500 tis. Kč/veletrh nebo výstavu Dopravy exponátů, vč. balného a manipulace - max. 150 tis. Kč/veletrh nebo výstavu – v režimu de minimis Tvorba marketingových propagačních materiálů - max. 50 tis. Kč/veletrh nebo výstava – v režimu de minimis

27 NEMOVITOSTI Podporované aktivity: Modernizace výrobních provozů Rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury Rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty

28 NEMOVITOSTI Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek – nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, HW a sítě, technická zařízení budov Vybrané neinvestiční náklady – služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost

29 NEMOVITOSTI Příjemci: MSP (dotace i finanční nástroje) Územní samosprávné celky, jimi zřízené organizace Akciové společnosti, v nichž má samosprávný celek vlastnický, obchodní a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (finanční nástroje)

30 NEMOVITOSTI Výstupy projektu CZ-NACE: B 8, C 10, 11, 13 -18, 20 – 33, E 38, F 41 – 43, G 46.3, 46.4, 47 (mimo 47.3 a 47.8), J 58, 59, 61 – 63, M 69 – 72, 73.2, 74, N 78, S 95

31 NEMOVITOSTI Výše dotace 1 – 200 mil. Kč Projektová dokumentace max. 2 mil. Kč 45 %/ 35 %

32 ŠKOLICÍ STŘEDISKA Podporované aktivity: Rekonstrukce, výstavba a pořízení nových školicích center Modernizace prostor pro vzdělávání Pořízení vybavení školících prostor, školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví Podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku (pouze omezeně v rámci křížového financování)

33 ŠKOLICÍ STŘEDISKA Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek – nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, HW a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školící pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání Dlouhodobý nehmotný majetek – školící programu, SW a data Drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů

34 ŠKOLICÍ STŘEDISKA Příjemci: MSP CZ-NACE B 8, C 10, 11, 13 -18, 20 – 33, E 38, F 41 – 43, G 46.3, 46.4, 46.5, 47 (mimo 47.3, 47.8), H 49, J 58, 59, 61 – 63, M 69 – 72, 73.2, 74, N 78, S 95

35 ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výše dotace: 0,5 – 5 mil. Kč 50 %

36 ÚSPORY ENERGIE Podporované aktivity: Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, systémů měření a regulace a soustav osvětlení v budovách a energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky a rekuperace odpadního tepla Využití odpadní energie ve výrobních procesech Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – solární ohřev, tepelná čerpadla Instalace kogenerační jednotky a maximální využití elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov.

37 ÚSPORY ENERGIE Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Ekologické studie vč. energetického auditu

38 ÚSPORY ENERGIE Příjemci: podnikatelské subjekty zemědělští podnikatelé podnikatelé v akvakultuře podnikatelé v potravinářství a maloobchodu CZ-NACE A 1, 2, B 5 – 9, C 10, 11, 13 - 33, D 35, E 36 - 39, F 41 – 43, G 45 - 47, H 49 – 53, J 58 – 63, K 64 – 66, L 68.20.2, 68.20.4, M 69 – 75, N 77 - 82, P 85, Q 86 – 88, S 95, 96

39 ÚSPORY ENERGIE Výše dotace: 0,5 – 250 mil. Kč (z toho na ekologickou studii max. 350 tis. Kč)

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Lucie Veselá."

Podobné prezentace


Reklamy Google