Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální aktivity MMR na podporu rozvoje cestovního ruchu Kvalita služeb v cestovním ruchu 1 3.10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální aktivity MMR na podporu rozvoje cestovního ruchu Kvalita služeb v cestovním ruchu 1 3.10. 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktuální aktivity MMR na podporu rozvoje cestovního ruchu Kvalita služeb v cestovním ruchu 1 3.10. 2011

2 Schváleno usnesením vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 Implementace Koncepce  Prováděcí dokument ke Koncepci byl schválen vládou ČR usnesením č. 913 ze dne 23. července 2008  Kohezní politika (IOP, ROP, Program přeshraniční spolupráce atd.) Vyhodnocení Koncepce  První vyhodnocení Koncepce předloženo do vlády k 30.6.2009  Druhé vyhodnocení Koncepce předloženo do vlády k 30.6.2011 Doporučení vyplývající ze Zprávy o plnění Koncepce:  urychlit zpracování zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu,  podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů,  podpořit tvorbu kvalitních dat a informací o cestovním ruchu a zabezpečit jejich následné využití pro další rozvoj cestovního ruchu,  zajistit vyváženou implementaci všech opatření Koncepce do konce její platnosti,  na základě vyhodnocení stávající Koncepce odpovědně připravit novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 - 2013

3 Příprava Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020  Příprava zpracování nové Koncepce bude zahájena na podzim 2011 s termínem dokončení na podzim roku 2012 (schválení vládou ČR),  Budou ustaveny pracovní skupiny pro přípravu Koncepce za účasti odborné veřejnosti Přínosy Koncepce  Základní strategický dokument pro odvětví cestovního ruchu pro období 2014 – 2020,  Nová Koncepce je nezbytným výchozím dokumentem pro přípravu nového programového období 2014+,  Implementace Koncepce bude realizována v návaznosti na připravovaný zákon o CR (zákon by měl zajistit lepší vymahatelnost stanovených opatření Koncepce) Aktuální úkoly  Do konce roku 2011 budou vydefinovány odborem cestovního ruchu konkrétní potřeby financovatelné kohezní politikou ve vztahu k již stanoveným prioritám  SPLV bude požádáno o spolupráci při definování těchto potřeb Koncepce CR 2014 - 2020

4 Vláda dne 31. srpna 2011 odsouhlasila zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. Národní rozvojové priority 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce) 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví 5. Integrovaný rozvoj území Cestovní ruch je součástí priority 5. Integrovaný rozvoj území Navržené oblasti podpory odborem cestovního ruchu MMR  Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu – podpora zaměřená na prosazování nových, udržitelnějších modelů cestovního ruchu.  Podpora rozvoje služeb -podpora zaměřená na zlepšení nabídky služeb s vyšší přidanou hodnotou  Podpora marketingu a tvorba produktů cestovního ruchu na národní, regionální a lokální úrovni – využití potenciálu přírodního, historického a kulturního bohatství ČR.  Podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělanosti v cestovním ruchu. Kohezní politika 2014 +

5 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Přínosy zavedení zákona:  zamezení duplicitám v managementu a marketingu destinace  zvýšení motivace podnikatelských subjektů i veřejné správy na rozvoji cestovního ruchu  přínosem pro podnikatelský sektor je vytvořením jasné organizační struktury cestovního ruchu zlepšení komunikace vůči veřejnému sektoru  hospodárné směřování finančních prostředků do rozvoje a řízení cestovního ruchu (koordinace státu, krajů a oblastí)  zajistit provázanost strategických dokumentů na všech úrovních (strategie rozvoje cestovního ruchu i marketingové strategie) Předmětem zákona je definovat/nastavit:  strukturu řízení cestovního ruchu na 3 úrovních: stát – kraje – turistické oblasti  kompetence organizací cestovního ruchu na všech úrovních  provázanost a spolupráci jednotlivých úrovní řízení CR (horizontální i vertikální)  provázanost strategických koncepčních i marketingových dokumentů  financování cestovního ruchu na všech úrovních – zapojení státu, krajů, obcí, podnikatelů

6 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Úrovně řízení cestovního ruchu  1. úroveň = stát; MMR: zřizuje národní organizaci cestovního ruchu  2. úroveň = kraj; krajský úřad: zakládá/spoluzakládá krajskou organizaci cestovního ruchu; na úrovni kraje může existovat jediná krajská organizace cestovního ruchu  3. úroveň = turistická oblast; obce, podnikatelské subjekty, NNO působící v cestovním ruchu, příp. správa NP, CHKO, resp. AOPK ČR, či odborné kulturní organizace zakládají oblastní organizaci cestovního ruchu Pracovní skupiny:  Vznik na všech úrovních řízení  Zajištění koordinace realizovaných opatření  Snadný přenos informací  Členové: zástupci organizací cestovního ruchu, samosprávy, podnikatelů, NNO působících v CR, MŽP/AOPK/CHKO, odborných kulturních organizací

7 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Postup tvorby věcného návrhu zákona o CR  návrh věcného záměru zákona vznikal od počátku roku 2010 za účasti zástupců krajů, regionů a vysokých škol  návrh byl prezentován profesním sdružením působícím v oblasti cestovního ruchu na celostátní úrovni, včetně SOCR  po vypořádání vnitřního připomínkového řízení a odsouhlasení vedením MMR byl návrh zákona postoupen do vnějšího připomínkového řízení:  osloveno 58 připomínkových míst  20 míst vzneslo připomínky, z toho z 8 míst připomínky zásadní (Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra)  vnější připomínkové řízení nebylo dosud uzavřeno – stále trvá rozpor s MF ohledně zavádění nových finančních toků.  po vypořádání vnějšího připomínkového řízení bude návrh zákona předán do vlády ČR k projednání  Příprava jednání 18.10.2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

8 Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu  Vláda ČR schválila dne 27. září 2011 schválila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR,  Cílem Strategie je posunout Česko do deseti let mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa,  Cestovní ruch je významným ekonomickým odvětvím - sektorem služeb, který je založen na činnosti mnoha subjektů (podniků), které v tomto odvětví působí,  V odvětví cestovního ruchu působí především malé a střední podniky, přičemž dle studií OECD a UNWTO cca 90% z nich jsou mikro-podniky s 10 zaměstnanci,  Cílem MMR je zvyšovat konkurenceschopnost podniků působících v cestovním ruchu tedy i provozovatelů lanovek a vleků,  Základem konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu je kvalita poskytovaných služeb, která je dána jednotlivými jejími poskytovateli  Za účelem zvyšování konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu MMR iniciuje projekt Národní systém kvality služeb cestovního ruchu Kvalita Cena Konkurenceschopnost 1990 1995 2000 2005 2010

9 Národní systém kvality služeb v CR  NSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, kterým umožní získat odborné znalosti z oblasti podnikání a řízení kvality za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb.  NSKS bude vytvořen jako univerzální systém, využitelný pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu.  Součástí NSKS bude také vytvoření 5 speciálních standardů (hotelnictví, gastronomie, turistická informační centra, vybrané služby venkovského cestovního ruchu a služby provozovatelů lanovek a vleků), které budou respektovat specifika těchto segmentů.  NSKS bude v ČR vytvářen na základě licence Německého systému kvality služeb zakoupené OCR MMR.  Součástí NSKS bude jako povinný předpoklad Kategorizace vytvořená asociací lanové dopravy. Mezinárodní vývoj  EK schválila nový strategický rámec v oblasti cestovního ruchu COM (2010) 352 ze dne 30. června 2010, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu v Evropské unii  Cílem nového strategického rámce je zavedení jednotné značky kvality v EU prostřednictvím vybudovaných národních systémů kvality služeb

10 Národní systém kvality služeb v CR  Dne 24. srpna 2011 porada ministra schválila nový rámcový projekt odboru cestovního ruchu s názvem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR“, který bude předložen do 14. října 2011 v rámci aktuálně vyhlášené 12. Kontinuální výzvy v Integrovaném operačním programu (IOP) v Prioritní ose 4,  Předpokládány rozpočet cca 100 mil Kč,  Období realizace 1.1.2012 – 30.6.2015,  Projekt navazuje na projekty, které byly MMR ukončeny k 28. červenci 2011. Přínos NSKS pro sektor TIC  Zapojení do NSKS bude zdarma  Získání znalosti v oblasti procesního řízení provozovatelů TIC  Získání koncepčního nástroje využitelného pro zvyšování kvality poskytovaných služeb uvnitř každého organizace formou vlastního sebezlepšování  Konkrétní vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování kvality služeb a řízení  Získání značky NSKS, po akreditaci systému i Evropské značky kvality.

11 Zkvalitnění systému statistických informací Přínosy:  „lepší“ kvantifikace přínosů cestovního ruchu  Zajištění dat pro sestavení TSA v CR a jeho případné regionalizace (TSA je v ČR sestavován od roku 2006)  Sledování trendů vývoje cestovního ruchu  Sledování efektivity realizovaných opatření  Přínos pro řízení a strategické rozhodování v CR pro veřejnou i podnikatelskou veřejnost  Podpora investičního rozhodování – sledování návratnosti investic do CR Výstupy:  Souhrnná veřejně přístupná databáze statistických dat Realizované projekty:  Zkvalitnění informací pro zpracování TSA ČR Realizace: 1.1.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o vybraných sektorech (HUZ, IUZ, CK/CA) Realizace: 1.7.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním CR Realizace: 1.7.2009 - 30.6.2014  Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v České republice Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2014

12 Radek Chaloupka Vedoucí oddělení integrace a cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 e-mail: radek.chaloupka@mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální aktivity MMR na podporu rozvoje cestovního ruchu Kvalita služeb v cestovním ruchu 1 3.10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google