Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele – výzva A4 Praha a Brno 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele – výzva A4 Praha a Brno 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele – výzva A4 Praha a Brno 2012/2013

2 Výzva č. A4 – jiný typ projektů Pravidla pro projekty v OP LZZ mimo výzvy A4 Příručky Desatera OP LZZ → 10 příruček Prokazují se jednotlivé výdaje vůči rozpočtu → výkazy práce, faktury, výpisy z účtu …. Pravidla projektů v rámci výzvy A4 Příručka pro zařízení péče o děti s jednotkovými náklady + D9 → 2 příručky Prokazují se pouze definované jednotky (vytvořené místo, obsazené/částečně obsazené místo) → žádné faktury, výkazy práce, výpisy z účtu …

3 Výzva č. A4: základní informace (1) Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3. 4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního rodinného života Globální cíl: Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Cíl výzvy: zlepšování situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku

4 Výzva č. A4: základní informace (2) Rozpočet výzvy: 250 mil. Kč Pro subjekty z podnikatelské sféry: 205 mil. Kč Pro subjekty z nepodnikatelské sféry: 45 mil. Kč Prostředky se mohou mezi podnik. a nepodnik. sférou přelévat Min. výše podpory na projekt: 721 686 Kč Max. výše podpory na projekt: 2 474 352 Kč Min a max. výše projektu vychází z definovaných jednotek Max. délka trvání projektu: 22 měsíců Realizace musí být zahájena nejpozději 1.7. 2013!

5 Na co je podpora určena Vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona a prvních 18 měsíců jeho provozu Zřizováno zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových partnerů (Podpora není určena na zařízení pro veřejnost!)

6 Parametry zařízení Kapacita Min. 7 míst, max. 24 míst. Jiná kapacita není povolena! Kapacita zařízení se v průběhu realizace projektu nedá měnit!!! Péče o děti Nepříležitostná péče o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Péče je v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Péče je dlouhodobá (rodič dítě zapisuje k docházce do zařízení.) Odpovědnost za provoz Má subjekt žadatele Odpovědnost nelze delegovat na externího dodavatele Osoby pečující o děti musí mít pracovněprávní vztah k žadateli Fáze vybudování Max. 4 měsíce 1. fáze provozu (6 měsíců) 2. fáze provozu (6 měsíců) 3. fáze provozu (6 měsíců)

7 Další podmínky pro zařízení stanovené výzvou Vytvoření pouze jednoho zařízení na každý projekt, zařízení nemůže mít pobočky Zařízení nemůže být na území hl. m. Prahy Rodiče musí splňovat tzv. „územní způsobilost“ Projektoví partneři – max. 3 subjekty Každý subjekt - žadatel i partneři smí být pouze v jedné žádosti v rámci výzvy Minimální velikost pracovního úvazku rodiče vůči žadateli není stanovena, platí ale, že žadatelem smí být jen subjekt, který ke dni vyhlášení výzvy (4. 12. 2012) zaměstnával na úvazky větší než 0,5 běžného pracovního úvazku alespoň 20 lidí (viz dále)

8 Stanoveny min. požadavky na kvalitu zařízení Hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky Místnost, kterou se podle zvláštního právního předpisu rozumí byt, obytná nebo pobytová místnost Dostupnost, dobré osvětlení a mikroklimatické podmínky Zajištěná možnost pobytu a her dětí na veřejném hřišti či v přírodě Lékárnička Odpovídající denní úklid Vybavení odpovídající požadavkům a potřebám dětí

9 Stanoveny min. požadavky na kvalitu zařízení židle prostor pro práci u stolu postel či lehátko odpovídající rozloha pobytové místnosti (min. 4 m 2 /dítě) odpovídající kapacita sociálních zařízení (min. 1/5 toalety a umyvadla/dítě, přístup do sprchy) Minimum týkající se prostoru a vybavení

10 Min. požadavky na kvalitu zařízení Počet dětí a množství pečujících dětí (Kapacita zařízení: minimálně 7, maximálně 24 dětí) min. 2 pečující osoby min. 3 pečující osoby Rozhodující je objem úvazků, nikoli fyzický počet zaměstnanců Kapacita 7-12 dětí Kapacita 13-24 dětí

11 Min. požadavky na kvalitu zařízení Pečující osoby Všechny pečující osoby musejí být v zaměstnaneckém poměru k provozovateli zařízení! Každá pečující osoba musí splňovat tyto předpoklady: –úplná způsobilost k právním úkonům, –zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě, –bezúhonnost, –odborná způsobilost vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky zdravotně-sociálního pracovníka nebo zdravotnického záchranáře vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách vzdělání učitele mateřské školy nebo učitele prvního stupně základní školy profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky

12 Min. požadavky na kvalitu zařízení Stravování dětí Stravování dítěte musí být zajišťováno provozovatelem zařízení v dohodě s rodičem dítěte, včetně dohody o způsobu zajištění stravy Po dobu poskytování služby hlídání a péče o dítě je provozovatel povinen zajistit pro děti odpovídající pitný režim V případě individuálního stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte, zajistí provozovatel zařízení uchování, případný ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí s vyloučením možného vzniku alimentárních onemocnění V případě zajištění stravování dětí provozovatelem zařízení se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, vztahují právní předpisy upravující činnost epidemiologicky závažnou, tzn. provozování stravovací služby v souladu s požadavky potravinového práva

13 Stanoveny min. požadavky na kvalitu zařízení Evidence dětí vedená provozovatelem zařízení Jméno a příjmení dítěte, věk a adresa místa pobytu Jméno a příjmení alespoň jednoho z rodičů dítěte, specifikaci jeho / jejího zaměstnavatele (s vazbou na provozované zařízení péče o děti) a adresu místa pobytu, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte Jméno a příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiči může pro dítě docházet Ve kterých dnech v týdnu a po jakou dobu v průběhu dne dítě v zařízení pobývá Údaj o zdravotní pojišťovně dítěte Telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče Údaj, zda dítě vyžaduje s ohledem na zdravotní stav zvláštní péči, popřípadě zvláštní stravu

14 Stanoveny min. požadavky na kvalitu zařízení Záznamy o přesné docházce v konkrétní dny Provozovatel je povinen vést řádné záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny –Ze záznamu musí být patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase Provozovatel je povinen záznamy o docházce evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky Dokumentace (v elektronické podobě) dokládající docházku dětí do zařízení musí být po celou dobu lhůty pro archivaci dokumentů projektu k dispozici u provozovatele zařízení

15 Stanoveny min. požadavky na kvalitu zařízení Pojistná smlouva a odpovědnost za škodu Provozovatel zařízení je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby hlídání a péče o dítě

16 Oprávnění žadatelé Podnikatelská sféra: 205 mil. Kč Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Družstvo Osoba samostatně výdělečně činná Státní podnik Evropská společnost Evropské hospodářské zájmové sdružení Evropská družstevní společnost

17 Oprávnění žadatelé Nepodnikatelská sféra: 45 mil. Kč Nestátní neziskové organizace Školy a školská zařízení Vysoké školy Veřejné výzkumné instituce Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb.

18 Oprávnění žadatelé - podmínka Žadatelem může být pouze subjekt, který ke dni vyhlášení výzvy (4. 12. 2012) zaměstnával v pracovněprávním vztahu minimálně 20 osob, jejichž pracovní doba přesahuje 0,5 běžného pracovního úvazku Osoby vykonávající prac. činnost na základě dohod – DPČ a DPP se nezapočítávají!!! Nesplňují podmínku úvazku většího než 0,5 běžného pracovního úvazku Žadatel musí být schopen splnění této podmínky na vyžádání doložit Počet zaměstnanců s úvazkem nad 0,5 běžného úvazku se uvádí v povinné příloze žádosti o finanční podporu - Údaje pro věcné hodnocení

19 Kdo nemůže žádat Subjekty nemající sídlo v ČR Subjekty mající formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele Organizační složky státu a jimi zřizované organizace Subjekty, které jsou v likvidaci, v úpadku, v insolvenci Subjekty, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz Subjekty, které se dopustily jednání odporující profesní etice Subjekty, mající v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Subjekty, na které byl vydán inkasní příkaz Subjekty, kterým byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

20 Cílové skupiny Zaměstnanci/kyně

21 Partnerství Partneři musí patřit do některé ze skupin oprávněných žadatelů Povolený počet partnerů je omezen na maximálně 3 Partner neprovozuje zařízení péče o děti (to je úlohou žadatele) Partneři jsou do projektu zapojeni prostřednictvím docházky dětí zaměstnanců partnera do vzniklého zařízení; partneři mohou být zapojeni i do běžné administrace projektu Partner se podílí již na přípravě projektu; Role a míra zapojení partnera se pro informaci popisuje již v žádosti o finanční podporu z OP LZZ

22 Veřejná podpora Poskytnutí podpory na zřízení a provoz zařízení péče o děti zaměstnanců zvýhodňuje podpořené subjekty před ostatními subjekty na trhu, proto tato aktivita zakládá veřejnou podporu –Výjimku představují pouze subjekty, které nejsou soutěžiteli na trhu (např. veřejné vysoké školy, územně samosprávné celky - obce, kraje a jimi zřízené organizace) Aplikovaný režim podpory: DE MINIMIS Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis nesmí u jednoho subjektu za tři po sobě následující účetní období přesáhnout hodnotu 200 000 EUR (u subjektů činných v silniční dopravě 100 000 EUR) –Splnění limitu bude ověřováno před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybraný projekt

23 Veřejná podpora Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kterými jsou: Odvětví rybolovu a akvakultury Prvovýroba zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy Některé podpory poskytnuté podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy na trh Podpora při vývozu Podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého Podpora podnikům činným v odvětví uhelného průmyslu Podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu Podpora podnikům v obtížích

24 Informace pro žadatele a příjemce: http://www.esfcr.cz/vyzva-a4 http://www.esfcr.cz/vyzva-a4

25 Informace pro žadatele a příjemce Příručka pro zařízení péče o děti s jednotkovými náklady : http://www.esfcr.cz/file/8449/ http://www.esfcr.cz/file/8449/ D9 – Metodický pokyn pro zadávání zakázek 1.7: http://www.esfcr.cz/folder/4776/ (JINÉ ČÁSTI DESATERA OP LZZ NEŽ JE D9 PRO VÝZVU A4 NEPLATÍ!) http://www.esfcr.cz/folder/4776/ Dokumenty u výzvy ( na www.esfcr.cz ): –Formulář „Údaje pro věcné hodnocení“ –Formulář „Identifikace vlastnické struktury žadatele dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“ –Vzor „Potvrzení o zařazení do IPRM“ –Pokyny, jak pokládat dotazy v ESF Fóru –Formulář „Potvrzení o převzetí žádosti“ (pouze při osobním předání) –Pomůcka k vyplnění projektové žádosti o podporu na zařízení péče o děti: http://www.esfcr.cz/file/8460/http://www.esfcr.cz/file/8460/

26 Předložení žádosti o finanční podporu Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí

27 Způsob a forma předkládání žádostí (1) Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu POZOR: Žádost musí být založena ve správné výzvě (č. A4) Žádost se předkládá v tištěné podobě v 1 vyhotovení (originál podepsaný na příslušném místě statutárním zástupcem) + 1 výtisk (originál nebo ověřená kopie) od každé z povinných příloh Každá z příloh musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení v seznamu příloh v aplikaci Benefit7 a podepsaná statutárním zástupcem žadatele Počet listů uváděný do seznamu příloh musí odpovídat skutečně počtu listů, nikoli stránek

28 Proces hodnocení Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení Výběrová komise

29 Formální hodnocení Do 30 dnů od uzávěrky výzvy Kritéria formálního hodnocení: Opravitelné jsou 2 chyby Č. Kritérium 1. Žádost byla dodána v tištěné podobě v obálce označené dle požadavků výzvy, v počtu vyhotovení stanoveném v příslušné výzvě a její obsah je v parametrech stanovených ve výzvě jakožto nevolitelných v souladu s výzvou. 2. Číslování stránek tištěné verze žádosti je kontinuální (nechybí stránky). 3. Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické dle příslušné výzvy). 4. Pokud žadatel v žádosti označil, že jeho projekt je zařazen do schváleného IPRM, doložil zařazení do IPRM rovněž svým čestným prohlášením a potvrzením od příslušné obce? 5. Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu uvedenému v Seznamu příloh. 6. Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy oprávněných osob.

30 Hodnocení přijatelnosti Zpravidla do 30 dnů od uzávěrky výzvy Kritéria hodnocení přijatelnosti: Nejsou opravitelná Č.Kritérium 1. Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři odpovídajícímu dané výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - hash) shodné. 2. Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné výzvě a má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je občanem EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území České republiky (v případě fyzické osoby). 3. Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU a je oprávněným partnerem dle textu výzvy; počet partnerů je v souladu s výzvou. 4. Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku územní způsobilosti pro OP LZZ. 5. Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. 6. Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy. 7. Je splněna podmínka, že každý subjekt (žadatel nebo partner) figuruje pouze v jedné žádosti v rámci vyhlášené výzvy.

31 Věcné hodnocení Věcného hodnocení je prováděno u všech žádostí, které uspěly ve formálním hodnocení a hodnocení přijatelnosti Probíhá do 60 dnů od uzávěrky výzvy Body v rámci jednotlivých kritérií se stanovují na základě číselných údajů Zpracovává ho vyhlašovatel výzvy (nikoli externí hodnotitelé) Pokud několik projektů dosáhne ve věcném hodnocení stejného bodového zisku, má pro přidělení podpory přednost projektová žádost, která byla v aplikaci Benefit7+ finalizována dříve (tj. rozhoduje datum a přesný čas finalizace)

32 Kritéria věcného hodnocení Kritérium Maximální dosažitelný počet bodů Potřebnost (vztah váženého počtu zaměstnanců a kapacity zařízení péče o děti) 40 Kapacita zařízení péče o děti předškolního věku17 Regionální potřebnost (umístění v kraji)5 Historie subjektu žadatele18 Finanční zdraví žadatele20 Synergie IPRM10 Celkem110

33 Popis kritérií věcného hodnocení Potřebnost (vztah váženého počtu zaměstnanců a kapacity zařízení péče o děti) Zohlednění věkové struktury zaměstnanců na základě statistik ČSÚ o průměrném věku otců a matek v okamžiku narození dítěte –Věk zaměstnance do 34 let (včetně)váha 80 % –Věk zaměstnanec 35 až 49 let (včetně)váha 19 % –Věk zaměstnance 50 a více letváha 1 % Výpočet pro přidělení bodů: Vážený počet zaměstnanců kapacita zařízení 2 Jakmile je výsledek podílu (viz vlevo) vyšší než 20,00, bere se pro výpočet dosažených bodů hodnota 20,00 (a ta se pro získání výsledného počtu bodů v kritériu násobí 2)

34 Popis kritérií věcného hodnocení Kapacita zařízení péče o děti předškolního věku Každé místo nad minimální počet 7 je znamená 1,00 bod Kapacita uvedená v projektové žádosti je závazkem a příjemci nebude umožněno ji během realizace měnit Nevytvoření naplánovaného počtu míst je porušení podmínek poskytnutí dotace, proto by měl žadatel a jeho případní projektoví partneři žádosti naplánovat jen to, co jsou připraveni vybudovat a také úspěšně provozovat

35 Popis kritérií věcného hodnocení Regionální potřebnost (umístění v kraji) Výpočet pro přidělení bodů: Stanoveno dle statistik ČSÚ o počtu dětí v jednotlivých krajích v ČR a na základě kapacity MŠ v jednotlivých krajích ČR dle školského rejstříku KrajPočet bodů Středočeský kraj5,00 Ústecký kraj4,00 Karlovarský kraj3,00 Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj 2,00 Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj 1,00 Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Olomoucký kraj0,00

36 Popis kritérií věcného hodnocení Historie subjektu žadatele Výpočet pro přidělení bodů: Rozhodující jsou datum vzniku subjektu a datum finalizace projektové žádosti v systému Benefit7 Délka existence subjektuPočet bodů Méně než 2 roky0,00 Minimálně 2 roky a méně než 4 roky4,00 Minimálně 4 roky a méně než 6 let8,00 Minimálně 6 let a méně než 8 let12,00 Minimálně 8 let a méně než 10 let16,00 Více než 10 let18,00

37 Popis kritérií věcného hodnocení Finanční zdraví žadatele Poměr velikosti vlastního majetku a výsledku hospodaření žadatele za poslední účetně uzavřený rok a potřebných ročních nákladů na provoz zařízení péče o děti o velikosti plánované v žádosti Subjekty vedoucí účetnictví: Rozvaha (Vlastní kapitál), Výkaz zisku a ztrát (Provozní výsledek hospodaření). Subjekty vedoucí daňovou evidenci: Výkaz o majetku a závazcích (Rozdíl majetku a závazků), Výkaz příjmů a výdajů (Rozdíl příjmů a výdajů). Výpočet pro přidělení bodů: Počet bodů = Vlastní kapitál (resp. rozdíl majetku a závazků) * 10 % Provozní výsledek hospodaření (resp. rozdíl příjmů a výdajů) * 20 % Náklady na provoz plánovaného počtu míst v zařízení péče o děti po dobu 1 roku (70.208 Kč * kapacita zařízení)

38 Popis kritérií věcného hodnocení Synergie IPRM Projekty, které byly zařazeny do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), obdrží 10% bonifikaci –Bonifikace se počítá na základě počtu bodů získaných v kritériích 1. až 5. Pro doložení zařazení do IPRM nutno předložit potvrzení města (tj. nositele IPRM) o tom, že projekt je součástí a v souladu se schváleným IPRM –Potvrzení musí být přílohou projektové žádosti, vzor „Potvrzení o zařazení projektu do IPRM“

39 Výběrová komise Musí mít nejméně 5 členů Musí se sejít do 30 dnů od ukončení věcného hodnocení Projednává projekty v pořadí dle počtu bodů obdržených ve věcném hodnocení Rozhoduje o schválení projektů k podpoře s ohledem na rozpočet výzvy Pokud komise nedoporučí k podpoře projekty, které prošly věcným hodnocením, musí tuto skutečnost řádně, objektivně a transparentně odůvodnit –Relevantním důvodem je pouze nově identifikovaná skutečnost, jež je v rozporu s obsahem projektové žádosti (včetně příloh)

40 Průběh projektu, monitoring a financování

41 Jednotky, které jsou propláceny Vybudování zařízení 1. fáze provozu zařízení 2. fáze provozu zařízení 3. fáze provozu zařízení Vytvořené místo v zařízení péče o děti Fáze realizace projektu Obsazené místo v zařízení péče o děti Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti nebo

42 Průběh projektu, monitoring a financování Přehled jednotkových nákladů Jednotka „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ Místo, které je započteno do kapacity zařízení, jež je doložena dokumentem upravujícím pravidla / zásady fungování tohoto zařízení, a jehož existenci dokazuje vybavení zařízení, tj. pro každé místo musí existovat –židle, –prostor pro práci u stolu, –postel / lehátko, –odpovídající rozloha pobytové místnosti a –odpovídající kapacita sociálních zařízení

43 Průběh projektu, monitoring a financování Přehled jednotkových nákladů Jednotka „Obsazené místo v zařízení péče o děti“ Místo, které je provozováno dle dokumentu upravujícího pravidla / zásady fungování tohoto zařízení a v souladu se stanovenými standardy provozu Místo v rámci zařízení, ve kterém poměr dopoledních a odpoledních přítomností dětí v zařízení a celkového počtu dopolední a odpolední v pracovní dny vynásobeného počtem míst provozovaných v tomto zařízení péče o děti dosáhl za relevantní období alespoň 70 %

44 Průběh projektu, monitoring a financování Přehled jednotkových nákladů Jednotka „Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti“ Místo, které je provozováno dle dokumentu upravujícího pravidla / zásady fungování tohoto zařízení a v souladu se stanovenými standardy provozu). Místo v rámci zařízení, ve kterém poměr dopoledních a odpoledních přítomností dětí v zařízení a celkového počtu dopolední a odpolední v pracovní dny vynásobeného počtem míst provozovaných v tomto zařízení péče o děti dosáhl za relevantní období alespoň 40 % a zároveň je menší než 70 %.

45 Průběh projektu, monitoring a financování Výpočet obsazenosti Pouze jednotky „dopoledne“ a „odpoledne“ –Přesnější časový údaj o docházce není zohledňován, musí být nicméně k dispozici Přesné vymezení dopoledne a odpoledne stanoví příjemce podpory –Dopoledne a odpoledne musí mít stejnou délku trvání –Dopoledne a odpoledne se stanoví s ohledem na běžnou pracovní dobu u zaměstnavatele, pro jehož zaměstnance zařízení zajišťuje hlídání dětí Dítě je pro výpočet docházky přítomné v rámci dopoledne / odpoledne, pokud v zařízení strávilo v rámci těchto půldní alespoň 3 hodiny času

46 Průběh projektu, monitoring a financování Jak postupovat při výpočtu obsazenosti 1. Stanovte si provozní parametry zařízení Příklad: Kapacita: 10 Provozní doba –Provoz pouze od pondělí do pátku –Pondělí až čtvrtek 7:30 – 17:30 h –Pátek 7:30 – 16:00 h Vymezení dopoledne / odpoledne –Dopoledne od pondělí do čtvrtku: 7:30 - 12.30 h (délka 5 h) –Odpoledne od pondělí do čtvrtku: 12:30 – 17:30 h (délka 5 h) –Dopoledne v pátek: 7:30 – 11:45 h (délka 4:15 h) –Odpoledne v pátek 11:45 – 16:00 h (délka 4:15 h)

47 Průběh projektu, monitoring a financování 2. Veďte si denní záznam o docházce Příklad: Datum Den v týdnu Jméno dítěte Příjmení dítěte Čas příchod u (h:mm) Čas odchod u (h:mm) Konec dopoledne /začátek odpoledne Délka pobytu dopoledne Přítomnost dopoledne (pro výpočet) Délka pobytu odpoledne Přítomnost odpoledne (pro výpočet) Způsobilý rodič Zaměstnavate l rodiče 2.4. 2013útJanaČtvrtá8:1015:5012:304:20ANO3:20ANO Lucie Červená Partner a.s. 2.4. 2013útIvoDesátý7:3312:0012:304:27ANO0:00NE Zuzana Desátá Partner a.s. 2.4. 2013útMartinDevátý7:4511:5212:304:45ANO0:00NE Jiří Černý Příjemce s.r.o

48 Průběh projektu, monitoring a financování 3. Sečtěte počet dopoledních a odpoledních přítomností za sledované období (tj. 6 měsíců) Příklad: DatumPočet přítomností dopolednePočet přítomností odpoledne 2.4.201387 3.4.201388 4.4.201377 5.4.201386 Celkemsoučet

49 Průběh projektu, monitoring a financování 4. Ověřte si, na kolik procent jste ve sledovaném období naplnili kapacitu zařízení Příklad: Počet půldenních přítomností celkem Počet pracovních půldnů za sledované období (tj. počet pracovních dnů x 2) kapacita zařízení Obsazenost zařízení v %

50 Průběh projektu, monitoring a financování 50 VÝPOČET OBSAZENOSTI KAPACITY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI - příklad Kapacita zařízení10 Počet pracovních dní za příslušné období (duben - září 2013)127 Počet pracovních půldnů za příslušné období (duben - září 2013)254 Kapacita NÁSOBENÁ počtem pracovních půldnů za příslušné období2 540 Počet dopoledních přítomností927 Počet odpoledních přítomností886 Celkem počet půldenních přítomností1 813 POMĚR půldenních přítomností a pracovních půldnů v příslušném období 71,38 % ZÁVĚR: Obsazenost zařízení je vyšší než 70 %, všechna provozovaná místa splňují definici obsazeného místa v zařízení péče o děti POČET DOSAŽENÝCH JEDNOTEK "OBSAZENÉ MÍSTO V ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI" 10

51 Průběh projektu, monitoring a financování Princip klesající podpory na obsazené, resp. částečně obsazené místo Využití kapacity za relevantní období (6 měsíců) Fáze I (1. až 6. měsíc provozu zařízení) Fáze II (7. až 12. měsíc provozu zařízení) Fáze III (13. až 18. měsíc provozu zařízení) 70 % a více 100 % jednotkové ceny za každé obsazené místo 75 % jednotkové ceny za každé obsazené místo 50 % jednotkové ceny za každé obsazené místo Alespoň 40 % a méně než 70 % 60 % jednotkové ceny za každé obsazené místo (tj. 100 % jednotkové podpory za každé částečně obsazené místo) 45 % jednotkové ceny za každé obsazené místo (tj. 75 % jednotkové podpory za každé částečně obsazené místo) 30 % jednotkové ceny za každé obsazené místo (tj. 50 % jednotkové podpory za každé částečně obsazené místo) Méně než 40 % Žádná podpora

52 Průběh projektu, monitoring a financování Přehled jednotkových nákladů Jednotka Podpora za vytvoření místa (v Kč) Fáze I (1. až 6. měsíc provozu zařízení) (v Kč) Fáze II (7. až 12. měsíc provozu zařízení) (v Kč) Fáze III (13. až 18. měsíc provozu zařízení) (v Kč) Vytvořené místo v zařízení péče o děti 24 114--- Obsazené místo v zařízení péče o děti -35 10426 32817 552 Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti -21 06315 79710 531

53 Průběh projektu, monitoring a financování Podpis právního aktu 1. zálohová platba MZ za fázi vybudování + ŽoP 2. zálohová platba MZ za 1. fázi provozu + ŽoP 3. zálohová platba MZ za 2. fázi provozu + ŽoP vyčíslení vzniklých nákladů, bez zálohové platby Závěrečná MZ (tj. MZ za 3. fázi provozu) + ŽoP závěrečná platba (nezálohová) Platby na základě monitorovacích zpráv

54 Průběh projektu, monitoring a financování 1. zálohová platba = kapacita x 24.114 Kč 2. zálohová platba = kapacita x 35.104 Kč; podmínkou je vybudování kapacity 3. zálohová platba = kapacita x 26.328 Kč pro obsazené místo / 15.797 Kč pro částečně obsazené; podmínkou je doložení docházky v 1. fázi (tj. vyúčtování způsobilých výdajů navázaných na obsazenost zařízení v 1. fázi jeho provozu) Pouze vyúčtování = způsobilé výdaje navázané na obsazenost zařízení ve 2. fázi jeho provozu Závěrečná platba = rozdíl mezi dosud poskytnutou podporou z OP LZZ a celkovou výší způsobilých nákladů, které mají být kryty z OP LZZ Pokud ke všem zálohám vznikly způsobilé výdaje, pak se proplácí kapacita x jednotkový náklad Pokud v průběhu realizace zůstaly ze záloh nějaké částky, k nimž nevznikly způsobilé výdaje, dopočítává se rozdíl 54 Výše plateb

55 Průběh projektu, monitoring a financování Důležité upozornění Podpora z OP LZZ nesmí spočívat pouze v dotování vytvoření míst, v projektu musí také dojít k proplácení provozovaných míst Každý projekt musí splnit podmínku, že způsobilé výdaje hrazené z OP LZZ vzniklé ve fázích provozu dosahují minimálně částky způsobilých výdajů hrazených z OP LZZ na vytvoření míst

56 Průběh projektu, monitoring a financování Monitorovací zprávy Předkládají se za každou z níže vymezených fází realizace projektu: –Fáze vybudování zařízení péče o děti –1. fáze provozu zařízení péče o děti –2. fáze provozu zařízení péče o děti –3. fáze provozu zařízení péče o děti Termín pro předložení monitorovací zprávy: –Vždy do konce prvního měsíce následujícího po ukončení období, k němuž se monitorovací zpráva vztahuje

57 Průběh projektu, monitoring a financování Časový rámec Zahájení realizace projektu = datum stanovené v právním aktu Projekt může být zahájen před vydáním právního aktu, ale tímto se rozumí pouze administrativní fáze budování zařízení péče o děti, stavební úpravy prostor mohou být prováděny až po vydání právního aktu Do 30 dnů od podpisu právního aktu příjemcem 1. zálohová platba. Další prostředky budou příjemci poukázány do 10 pracovních dní od schválení monitorovací zprávy a žádosti o platbu V případě nevyužití všech poskytnutých prostředků musí být příslušná částka vrácena poskytovateli. Termín a způsob vrácení stanoví písemnou výzvou Řídicí orgán zpravidla do 30 kalendářních dní od schválení závěrečné monitorovací zprávy

58 Průběh projektu, monitoring a financování Monitorovací indikátory Vykazují se za každý projekt Příjemce data předává vždy v rámci monitorovací zprávy Počet podpořených osob: –Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory –Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou –V případě zařízení péče o děti se podpořenou osobou rozumí rodič či jiná osoba dlouhodobě zajišťující vůči dítěti roli rodiče (tj. např. pěstoun) a také sem patří partneři rodiče sdílející stejnou domácnost s dítětem Počet podpořených organizací: –Žadatel/příjemce + jeho partneři

59 Kontrola Kontroly před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v projektové žádosti přímo v organizaci příjemce či partnera Pokud by kontrola nebyla umožněna, bude daná projektová žádost vyřazena z procesu výběru Projektová žádost nebude dále posuzována také v situaci, kdy se prokáže, že údaje uváděné v projektové žádosti neodpovídají skutečnosti Kontroly po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Během realizace a po ukončení projektu má oprávnění provést jeho kontrolu několik subjektů, jedná se zejména o Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi a Evropský účetní dvůr (jakožto subjekt s pravomocí výkonu nezávislé kontroly)

60 Kontrola prováděná poskytovatelem I Kontrola na místě bude prováděna u všech projektů alespoň jednou za dobu realizace projektu Cílem je ověřit soulad jednotek dosažených v rámci realizace s podmínkami stanovenými vyhlašovatelem Předmět kontroly: –umístění zařízení péče o děti (územní způsobilost, shoda sídla s informacemi poskytnutými příjemcem dotace) –záznam o docházce –cílová skupina (podmínka zaměstnanecké vazby na příjemce či partnera, územní způsobilost) –pojistná smlouva –hygienické požadavky, vybavení, prostory 60

61 Kontrola prováděná poskytovatelem II Předmět kontroly: –minimální kapacita personálu zařízení (tj. pečujících osob) a jeho kvalifikace –výběrová řízení Předmětem kontroly nejsou: –účetní doklady –mzdová dokumentace –výkazy práce 61

62 Děkuji za pozornost Další informace: www.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele – výzva A4 Praha a Brno 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google