Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Ekonomické aspekty insolvence pro poradce Úvod do ekonomiky podniku 10. 9. 2013 doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

2 Kontaktní údaje Vyučující:doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Email:smrckal@vse.cz Seminární práce do 30.9. 2013krátká anotacesmrckal@vse.czsmrckal@vse.cz, info@kskri.cz info@kskri.cz od 30.9. 2013průběžná spoluprácesmrckal@vse.cz do 15.12. 2013finální verzesmrckal@vse.czsmrckal@vse.cz, info@kskri.cz info@kskri.cz

3 Plán kursu 1 Podnik a podnikání. Založení podniku 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku 3 Majetková a kapitálová struktura podniku 4 Finanční analýza 5 Základy finanční matematiky 6 Investiční rozhodování 7 Výrobní činnost podniku. Analýza nákladů 8 Život podniku 9 Sdružování podniků. Společné podniky 10 Specifické ekonomiky

4 1 Podnik a podnikání. Založení podniku

5 Podnikání základní motiv => zhodnocení vloženého kapitálu (tj. obvykle dosažení zisku) => zvyšování hodnoty podniku – kapitál vlastní versus kapitál vypůjčený (musí se vracet a obvykle není půjčen bezúročně) alternativní motiv => uspokojování potřeb zákazníků nutná eliminace rizik

6 Právní úprava podnikání podnikání (§ 2 odst. 1 ObchZ) – soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku podnikatel (§ 5 ŽivnZ) – fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listina) podnik (§ 5 odst. 1 ObchZ) – soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Patří k němu věci, práva, jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající sloužit k provozu podniku obchodní majetek (§ 6 odst. 1 ObchZ) – soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit k jeho podnikání

7 Klasifikace podniků podle právní formy (viz další slide) podle předmětu činnosti – průmysl, zemědělství, služby – odvětvová klasifikace NACE podle velikosti – mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik podle typu výroby – hromadná (např. pivo), kusová (zakázková výroba), sériová (např. automobilka) podle převládajících výrobních faktorů – investičně náročný, materiálově náročný, pracovně náročný, energeticky náročný

8 Podniky dle velikosti ČREU mikropodniknení definovánzaměstnanci < 10 BS, obrat < 2 mil. EUR malý podnikzaměstnanci < 100 obrat < 30 mil. CZK zaměstnanci < 50 BS, obrat < 10 mil. EUR střední podnikzaměstnanci < 500 obrat < 100 mil. CZK zaměstnanci < 250 BS < 43 mil. EUR obrat < 50 mil. EUR velký podnikzaměstnanci > 500 obrat > 100mil. CZK zaměstnanci > 250 BS > 43 mil. EUR obrat > 50 mil. EUR

9 Podniky podle právní formy podnik jednotlivce = živnost obchodní společnosti – osobní veřejná obchodní společnost (v.o.s., a spol.) komanditní společnost (k.s.) – kapitálové společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) akciová společnost (a.s.) – společnosti v souladu s právem Evropské unie Evropská společnost (SE) Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) družstva státní podniky neziskové organizace

10 Kritéria pro volbu právní formy ručení oprávněnost k řízení, rozhodování počet zakladatelů vstupní kapitál administrativní náročnost založení a provozu účast na zisku možnost získání kapitálu (např. dluhové financování – úvěry) daňová zátěž zveřejňovací povinnost jiné (např. prestiž)

11 Živnost zakládána v souladu se Zákonem o živnostenském podnikání – podmínky k získání živnosti 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost – druhy živností ohlašovací (řemeslné, vázané, volné) koncesované je vlastněna jednou fyzickou osobou (podnikatelem) ten ručí za závazky celým svým majetkem není stanoven povinný vklad

12 Veřejná obchodní společnost může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné obchodní společnosti rozděleny rovným dílem, nestanovili-li společníci ve společenské smlouvě jiný vzorec pro rozdělení výsledků hospodaření. Veřejnou obchodní společnost lze zrušit za následujících podmínek: – z důvodů uvedených v § 68 Obchodního zákoníku, – byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka podanou nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období, – rozhodnutím soudu, – smrtí společníka; pokud však společenská smlouva připouští možnost zdědění podílu, potom podíl zůstavitele zdědil jeho dědic a nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, – zánikem právnické osoby, která je společníkem; pokud však společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, – prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, – pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, – zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků, – jestliže společník přestane splňovat podmínky pro provozování živnosti, – z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě.

13 Komanditní společnost mezistupněm mezi osobní a kapitálovou společností. ve společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. – komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. – komanditisté se v zásadě chovají jako společníci společnosti s ručením omezeným a ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Platí přitom, že k vedení společnosti jsou oprávněni komplementáři. Zisk je rozdělován na část určenou komplementářům a část určenou komanditistům. – Zisk určený komplementářům se mezi tyto rozděluje v souladu s poměrem uvedeným ve společenské smlouvě. – Zisk určený komanditistům se obvykle rozděluje úměrně výším jejich vkladů. V případě, že společnost realizovala ztráta, na této se obvykle podílí pouze komplementáři, není-li uvedeno ve společenské smlouvě jinak. Minimální výše vkladu komanditisty činí 5 000 Kč.

14 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost zakládá minimálně jedna osoba, přičemž maximální počet společníků činí 50 osob. Obchodní zákoník pro tuto společnost rovněž stanovuje minimální úhrn vkladů od společníků (účetně: základní kapitál), který činí 200 000 Kč. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí minimálně obsahovat: – firmu a sídlo společnosti, – určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, – předmět podnikání, – výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, – jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, – jména a bydliště prvních členů dozorčí rady, zřizuje-li se, – určení správce vkladu, a – eventuelní další údaje vyžadované Obchodním zákoníkem. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí společníci splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % svého vkladu. Dále je nezbytné, aby celková výše splacených vkladů společnosti před jejím zápisem činila nejméně 100 000 Kč.

15 Společnost s ručením omezeným Společníci se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení podílejí úměrně, a to podle výše svých obchodních podílů, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Společnost povinně vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí budoucích ztrát z podnikání. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % ze základního kapitálu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být zrušena za těchto okolností: – z důvodů uvedených v § 68 Obchodního zákoníku, – rozhodnutím soudu, – z důvodů uvedených ve společenské smlouvě.

16 Orgány s.r.o. valná hromada, mezi jejíž úkoly patří mj.: – schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem – schvalování řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, – schvalování stanov a jejich změn, – rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k němu nedochází na základě jiných právních skutečností, – rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, – jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, – vyloučení společníka, – jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, pakliže toto společenská smlouva připouští, – rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ad. jednatelé (statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která – dohlíží na činnost jednatelů, – nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, – přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, – podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou.

17 Akciová společnost základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti přitom neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena minimálně jednou právnickou osobou na základě zakladatelské listiny, popř. dvěma a více osobami (fyzickými i právnickými) na základě zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva, případně zakladatelská listina musí minimálně obsahovat tyto informace: – firmu, sídlo a předmět podnikání, – navrhovanou výši základního kapitálu, – počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu; podobu, v níž budou akcie vydány, a dále určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, případně kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele. Mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, případně údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, – kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, – splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení; počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, – přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, – určení správce vkladu, – návrh stanov.

18 Akciová společnost Minimální výše základního kapitálu činí 2 000 000 Kč, pokud byla akciová společnost založena bez veřejné výzvy k úpisu akcií, resp. 20 000 000 Kč, pokud byla společnost založena prostřednictvím veřejné výzvy k úpisu akcií. Ta musí minimálně obsahovat: – místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, – postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, nebo zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií dle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií, – připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, tak postup při tomto upsání, – určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady, – místo, dobu, event. účet u banky pro splacení emisního kursu, – emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení však musí být pro všechny upisovatele stejný, – způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání, – způsob tvoření rezervního fondu, – podmínky výkonu hlasovacího práva. Akciovou společnost lze zrušit v souladu s §§68 – 75a Obchodního zákoníku.

19 Orgány a.s. valná hromada, do jejíž působnosti spadá mj.: – rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, – rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, – rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, – volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvolávání dozorčí radou, – volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, – schválení řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, – rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, – rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti a jejich vyřazení z obchodování na trhu, – rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku – rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, příp. o změně právní formy, ad. představenstvo (statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která – dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, – nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, – přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, – svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

20 Evropská společnost je akciovou společností založenou podle obchodního práva Evropské unie. Minimální výše základního kapitálu evropské společnosti činí 120 000 EUR. Mezi nejznámější evropské společnosti patří Allianz, Strabag, Porsche Automobil Holding, či z českého prostředí např. Finep. Evropskou společnost lze založit na základě následujících pěti alternativ: – fúze dvou či více akciových nebo evropských společností, – vytvoření holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným, – vytvoření dceřiné evropské společnosti (joint-venture evropská společnost), – přeměna akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU, – jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti. Mezi orgány společnosti patří: – valná hromada akcionářů – dozorčí orgán a řídící orgán při dualistickém systému; nebo správní orgán při monistickém systému

21 Evropské hospodářské vzájemné sdružení Důvodem vzniku těchto sdružení je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími podniky a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Tento typ společnosti se zakládá na základě smlouvy o sdružení a vzniká v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku v zemi, kde má tato společnost uvedeno sídlo. Za závazky společnosti ručí členové společnosti obdobně jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem.

22 Návrh na zápis do Obchodního rejstříku třeba předložit tyto dokumenty: – zakladatelský dokument (např. společenská smlouva, zakladatelská listina) – výpis z živnostenského rejstříku – čestné prohlášení jednatelů – podpisový vzor jednatelů – výpisy z trestního rejstříku pro každého z jednatelů – souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí – listiny související se vklady do společnosti prohlášení správce vkladu o splacení vkladů potvrzení banky o zůstatku na zvláštním účtu určeném ke splacení vkladů výpisy z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce písemné prohlášení vkladatele nemovitosti písemné smlouvy o vkladech, popř. zápisy o předání usnesení soudu o jmenování znalců znalecké posudky společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. – rejstříkový soud = krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zakládané společnosti – výjimka: Praha a Středočeský kraj  Městský soud v Praze podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím unifikovaného formuláře, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podanihttps://or.justice.cz/ias/ui/podani zápis do OR musí být uskutečněn do 90 dnů ode dne založení společnosti – pokud společnost potřebuje ke svému podnikání oprávnění, běží lhůta 90 dnů až ode dne získání oprávnění

23 Registrace k daním lhůta pro podání přihlášky k registraci k daním 30 dnů ode dne, kdy společnost obdržela povolení či oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem zdanitelných příjmů, tzn. ode dne zápisu do obchodního rejstříku registrace prostřednictvím formuláře České daňové zprávy: http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy- pdf2012/5102_16.pdf http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy- pdf2012/5102_16.pdf k přihlášce nutno doložit: – výpis z obchodního rejstříku – smlouvu s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu – veškerá živnostenská a ostatní podnikatelská oprávnění – eventuelně další dokumenty potvrzující uváděné informace přihláška se podává u místně příslušného správce daně – finanční úřad, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo výsledkem registrace je osvědčení o registraci, v jehož rámci je daňovému subjektu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ)

24 Okolí podniku podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem vliv okolí je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená okolí podniku má tyto prvky: – geografické předurčuje logistiku – sociální např. snaha podniku o rozvoj okolí (ŠKODA Auto v Ml. Boleslavi, Baťa ve Zlíně – tzv. „baťovy“ domky) – politické a právní kontinentální právní systém, součást EU x politické zájmy („velká“ versus „malá“ politika) – ekonomické dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniku, měnový vývoj (CZK/EUR, CZK/USD apod.) patří k němu odběratelé (zákazníci), dodavatelé, finanční instituce (zejména banky) – ekologické – technologické – etické poskytování pravdivých informací (viz skandály Enron, WorldCom), korektní soutěžení a propagace, poskytování skutečně kvalitních služeb – kulturně-historické internacionalizace a globalizace, náboženské aspekty

25 Informace o vývoji okolí vládní a jiné prognózy střednědobého a krátkodobého vývoje ekonomiky (ekonomický růst, inflace, měnové kursy apod.) informace produkované zájmovými průmyslovými a podnikatelskými svazy vlastní historické i prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v daném oboru, získané na veletrzích, výstavách, z nabídkových katalogů apod. informace o situaci v konkurenčních firmách a jejich očekávaném chování Obchodní věstník monitoring tisku „diskrétní“ informace

26 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku

27 Cíle podniku – podle pořadí jejich významu (hierarchie) vrcholové (primární) a dílčí (podřazené) – podle velikosti cíle neomezené a omezené maximalistické a minimalistické – podle časového hlediska dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé statické a dynamické trvalé a přechodné – podle vztahu mezi cíli komplementární, konkurenční, protikladné, indiferentní – podle obsahu cíle ekonomické (výkonové, finanční, výsledkové), technické, sociální, nefinanční

28 Hlavní cíle podnikání maximalizace zisku maximalizace tržní ceny akcie maximalizace hodnoty podniku maximalizace hodnoty pro vlastníky (shareholder value) – MVA, EVA

29 Maximalizace zisku a její omezení Podnik má 100 000 akcií a vydělává 40 mil. Kč ročně – zisk na akcii tedy bude 40 Kč Následně vydá a prodá dalších 100 000 akcií, za získané peníze rozšíří výrobu (dodatečný zisk 20 mil. Kč – zisk na akcii tedy poklesne na 30 Kč ačkoli tak celkový zisk podniku roste, jeho původní akcionáři realizují ztrátu motivační úvaha – manažeři by měli být odměňováni nikoli v závislosti na výši celkového zisku, ale v závislosti na výši zisku na akcii (EPS – Earnings per Share)

30 Maximalizace tržní ceny akcie růst ceny akcie závisí na: – očekávaném zisku na akcii (EPS) – časovém rozložení toku výnosů – rizikovosti očekávaných výnosů – míře použití dluhů – dividendové politice

31 Maximalizace hodnoty podniku různé metody pro ocenění podniku – výnosové metody (např. DCF, EVA/MVA) – účetní ocenění – metody tržního porovnání (např. P/E)

32 MVA (Market Value Added) rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do podniku vložili může být kladná či záporná vyjadřuje změny hodnoty akcií a ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze je-li MVA kladná, manažeři pracují dobře a vytvářejí novou hodnotu platí přitom: MVA se zvýší, pakliže hodnota podniku naroste více, než bylo do něj v téže době vloženo nového kapitálu nevýhoda MVA – nelze zjistit u podniků, které nejsou obchodovány na burze

33 EVA (Economic Value Added) ukazatel plnění vrcholového cíle podniku používaný od 90. let 20. století je vyjádřením ekonomického zisku počítá se jako rozdíl provozního zisku po zdanění (NOPAT) a nákladů na kapitál (WACC) zohledňuje nejen náklady spotřeby vstupů, ale i náklady vázání vstupů

34 EVA (Economic Value Added) cílem podnikání tedy vytváření kladné EVA je základem hmotné zainteresovanosti tvoří ucelený manažerský systém, jehož hlavním úkolem je analyzovat faktory, které přispívají k tvorbě hodnoty, a zajistit taková rozhodnutí, která přinesou zvyšování hodnoty pro akcionáře (shareholder value) a zvyšování prospěchu pro všechny, kteří jsou s existencí podniku spjati (stakeholder value) další ukazatele (VA): – CVA (Customer Value Added) – PVA (People Value Added) – ??? Student Value Added???

35 Funkce podniku prodejní – úkolem je prodat na trhu výrobky/služby – zahrnuje průzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu a cen, volbu odbytových cest, propagaci, poradenství atp.  jedná se v podstatě o marketing výrobní – zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa apod. zásobovací – pořízení materiálu, dlouhodobého majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil a služeb personální – úkolem je zajistit pracovníky – nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o zaměstnance apod.

36 Funkce podniku investiční – zajištění veškerého potřebného dlouhodobého majetku finanční – obstarání finančních prostředků (kapitálu) – má zajistit finanční rovnováhu podniku včetně optimální kapitálové struktury vědecko-technická – výzkum a vývoj správa – všeobecná administrativa – tzn. organizace podniku, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, interní audit atp.

37 Personální činnost Vhodné profesní a kvalifikační složení zaměstnanců je klíčovým elementem zdárného rozvoje společnosti. Základem by měla být predikce vývoje pracovních sil, jakož i predikce vývoje zdrojů pracovních sil. je třeba vycházet z: – předpokládaného vývoje výrobního programu – změn technologie a organizace práce a jejich vlivu na potřebu práce – investičních záměrů – vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci a vývoji konjunkturálního cyklu proces získávání zaměstnanců je ovlivňován: – věkovou strukturou zaměstnanců firmy – situací na trhu práce – demografickým vývojem ve státě i nejbližším okolí (regionu) a spádovém území – možností změn v kvalifikační struktuře vlastních zaměstnanců (profesně- kvalifikační flexibilita)

38 Mzdová politika Mzdová politika by měla sledovat následující cíle: – získat a stabilizovat zaměstnance, kteří svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (pracovními způsobilostmi) splňují požadavky pracovního místa a mohou se rozvíjet podle nároků organizačních změn a dlouhodobé výkonnosti podniku – stimulovat k pracovnímu výkonu a žádanému jednání – udržet objem mzdových prostředků v rozsahu, který je efektivní ve vztahu k produktivitě práce – zajistit odůvodněnou (tzv. spravedlivou) mzdovou strukturu uvnitř podniku a ve srovnání se mzdami na vnějším trhu práce

39 Konstrukce čisté mzdy

40 Odvody zaměstnanec – 6,5 % pojistné na sociální zabezpečení – 4,5 % zdravotní pojištění – 15 % daň z příjmů (snížená o slevy na dani) náklady zaměstnavatele – hrubá mzda – 25 % pojistné na sociální zabezpečení – 9 % zdravotní pojištění

41 Příklad (výpočet mzdy) Pan Evžen Pracovitý je absolventem nejprestižnější ekonomické university ve střední a východní Evropě. Pracuje ve firmě zabývající se (doplňte si dle oboru Vašeho studia). Jeho hrubá mzda činí (doplňte si dle Vašich představ) Kč. Otázky: Kolik činí jeho čistá mzda (je bezdětný, svobodný)? Kolik jsou náklady zaměstnavatele na jeho práci? Kolik bude celkem zaplaceno na odvodech (daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění)?

42 Zaměstnanecké benefity jakékoli plnění, které získává zaměstnanec od zaměstnavatele, a to kromě mzdy jsou založeny na fakultativní bázi aspekty: – ekonomické plnění, které může umožnit zvýhodnění daňový a odvodový režim, a tudíž i úsporu v rámci mzdových nákladů – personální motivační nástroj zaměstnanců, který umožňuje zvýšení produktivity jejich práce, zvýšení loajality, jakož i věrnosti vůči společnosti klasifikace: – benefity poskytované všem zaměstnancům společnosti stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci – benefity poskytované pouze vybrané skupině zaměstnanců poskytování zaměstnaneckých akcií, používání služebního auta pro soukromé účely, mobilní telefon, notebook, vzdělávací kursy – benefity poskytované individuálně zaměstnancům podpory při živelní pohromě apod.

43 Výzkum – popularita benefitů (2011)

44 Logistická funkce Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. (oficiální definice Evropské logistické asociace) Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá řízením toku materiálu v čase a prostoru, a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží). (Pernica, 1994) Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku. (Sixta a Mačát, 2010)

45 Cíle logistiky Logistické desatero z pera profesora Pernici (1998) praví: – zaměřte se na zákazníky – integrujte logistický systém – propojte logistiku se strategií – zpružněte logistické řetězce – vytvořte logistický informační systém – vstupujte do strategických společenství – kvantifikujte, měřte a počítejte – aplikujte logistický controlling – sledujte finanční vztahy – vyškolte personál

46 Složky logistického řízení

47 Vztah marketing x logistika

48 Služby zákazníkům spolehlivost dodání – poměr počtu splněných dodávek v řádném termínu k počtu všech realizovaných dodávek – vysoký stupeň spolehlivosti dodávek, jejich úplnost, jakož i krátké dodací lhůty se u zákazníků projevují ve snížené potřebě vytvářet zásoby, a tím se snaží zároveň i minimalizovat s tím spojené náklady úplnost dodávek – poměr mezi dodaným a objednaným zbožím přiměřené (krátké) dodací lhůty – interval mezi příchodem objednávky a finálním převzetím objednaného zboží zákazníkem poskytované předprodejní a poprodejní služby kvalita distribuce – cílem minimalizovat počet nesprávných zásilek, jejich nepoškození, nezpožďující se doklady k zásilkám apod. poskytování informací – aktuální informace o tom, kde se v daný časový okamžik naše zásilka nachází (tzv. tracking)

49 Logistika a skladování vyrovnávací funkce – dochází k ní při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení zabezpečovací funkce – vyplývá z možných nepředvidatelných rizik (např. krize na Blízkém Východu, odkud pořizujeme unikátní surovinu; proto je třeba mít k dispozici určitou pojistnou zásobu) kompletační funkce – kompletace finální součástky pro potřeby výroby z unifikovaných součástek dostupných na trhu spekulační funkce – podniky mohou spekulovat na změnu ceny, a tak si vytvářet určité zásoby v okamžiku, kdy předpokládají růst ceny zušlechťovací funkce – příkladem mohou být nejrůznější procesy, ke kterým u výrobků dochází (zrání, sušení, kvašení) Nejčastější neefektivity ve skladování: – přebytečná nebo nadměrná manipulace – nízké využití skladové plochy a prostoru – nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením – zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží – zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí

50 Optimální velikost dodávky zásob Optimalizační úlohou s cílem minimalizace celkových ročních nákladů spojených se skladováním zásob je stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek (tzv. EOQ – economic order quantity). Dva klíčové typy nákladů, které s řízením zásob souvisejí: – náklady spojené s doplněním zásob náklady na objednání, dopravu, přejímku a manipulaci s dodávkou – náklady spojené s držením, resp. vlastním skladováním zásob odpisy budov skladů a skladovací techniky, nájemné v případě skladování v pronajatých prostorách, mzdu skladníků a dalšího personálu, náklady na ostrahu a zabezpečení skladových prostor, pojištění zásob, úroky z kapitálu vloženého do zásob Platí přitom: – náklady spojené s doplněním zásob jsou konstantní na jednu dodávku, tzn. rostou s počtem objednávek a tedy při růstu velikosti objednávky celkově klesají, – náklady spojené s vlastním skladováním zásob jsou konstantní na jednu skladovanou jednotku zásob a při růstu velikosti objednávky vlivem vyšší průměrné zásoby celkově rostou

51 Kvantifikace EOQ

52 Příklad Společnost ročně spotřebuje pro výrobu svého výrobku 12 000 ks jedné součástky. Tuto součástku výrobce expeduje v baleních po 150 kusech. V dnešní době společnost tuto součástku objednává během roku v 16 dodávkách po 750 kusech (jedná se tedy o pravidelné dodávky 5 balení). Výhodou je, že dodávky expeduje výrobce okamžitě. Náklady spojené se skladováním jedné součástky činí ročně 20 Kč. Náklady spojené s doplněním zásob (administrativní náklady objednání, doprava, manipulace) činí 800 Kč na jednu součástku. Úkoly: – Stanovte roční náklady spojené s danými součástkami. – Je-li prostor k optimalizaci, jaké jsou minimální možné roční náklady?

53 Logistika a doprava podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků – železniční (kolejová), silniční a městská hromadná, letecká, vodní (vnitrozemská a námořní), kombinovaná (integrovaná), nekonveční (pásová, potrubní) podle přemísťovaného objektu – osobní, nákladní podle vztahu dopravce a přepravce – veřejná, neveřejná, individuální podle místa jejich provozování – vnitřní (vnitropodniková), vnější (mimopodniková) podle obsluhovaného území – vnitrostátní, mezistátní podle hromadnosti – hromadná, nehromadná podle velikosti zásilky – celovozová, kusová podle pravidelnosti – pravidelná, nepravidelná podle prostředí, ve kterém je realizována – pozemní, podzemní, vodní, vzdušná, kosmická

54 Odbytová činnost (marketing) Cílem marketingu je nalézt jakousi rovnováhu mezi tím, co by zákazník rád nakoupil a tím, co by společnost ráda prodala. Jedná se tedy o soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka. Možné definice marketingu: – jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen fragmentovaný soubor dílčích činností, – vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů, – marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením, – spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání, – marketing je spojen se směnou, – marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace.

55 SWOT analýza

56 BCG matice

57 Matice GE

58 Marketingový mix vlastní aplikace marketingové koncepce je spojena se souborem nástrojů, jimiž je společnost schopna ovlivnit své okolí a díky nimž realizuje své plány do marketingového mixu řadíme tzv. 4 P: – product (výrobek) – price (cena) – place (distribuce) – promotion (komunikace)

59 Organizační struktura podniku účelová formální struktura organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení definuje funkční role a vztahy v podnikových procesech vymezení pravomoci a odpovědnosti plochá či strmá organizační struktura

60 Plochá organizační struktura

61 Strmá organizační struktura

62 Vztahy organizačních jednotek nastaveny vztahy nadřízenosti a podřízenosti uspořádání řídicích vztahů: – (jedno)liniový systém každý podřízený má právě jednoho nadřízeného – víceliniový (funkcionální) systém podřízený dostává pokyny od více nadřízených, kteří se specializují buď na funkci nebo na určitý objekt porušení jednoty řízení, transparentnost rolí a vztahů je zamlžena – liniově štábní systém kombinace předchozích jedna linie řízení při zachování vysoké specializace, která je zajištěna pomocí delegování části pravomoci liniových pracovníků na jednotky, které odpovídají za výkon činností v rámci procesů – štábní organizační jednotky (sekretariát generálního ředitele) – funkčně specializované jednotky (účetnictví, controlling, marketing, plánování)

63 Liniový systém

64 Funkcionální systém

65 Liniově štábní systém

66 Ekonomická struktura nákladová a hospodářská střediska – nákladová odpovědnost za řízení nákladů – hospodářská odpovědnost za svůj hospodářský výsledek ve formě zisku (zisková střediska) či příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku metoda balance scorecard (BSC) – metoda spojující strategii s operativní činností – využívá finančních i neekonomických ukazatelů (perspektiva zákazníků, rozvoj zaměstnanců, inovace, znalosti) a snaží se o jejich dovedení do měřitelných cílů – umožňuje hodnotit implementaci strategie a sledovat vývoj hodnoty podniku pro majitele

67 Štíhlé podnikové systémy cílem procesu by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti a flexibility společnosti nejčastěji v automobilovém průmyslu (Toyota), ale prostupuje čím dál tím více i do jiných průmyslových odvětví. TPS (Toyota Production System) vychází z výroby závislé na poptávce, nikoli na vlastní kapacitě – cílem vyrobit pouze skutečné množství výrobků, o které je v daný časový okamžik zájem na trhu. Díky tomu je forma schopno minimalizovat skladové zásoby. – dvě základní koncepce: JIT (just-in-time) a jidoka

68 Just in Time ジャストインタイム výroba skutečně potřebných produktů, v požadované kvalitě, v požadovaném množství a v čase, kdy je to skutečně třeba (ale ne dřív!) cílem mít na skladě minimální zásoby, ale produkovat v nejvyšší možné kvalitě JIT je zaměřena na eliminaci pěti druhů plýtvání: – nadprodukce – prostoje – doprava – zásoby – nekvalitní (zmetkovitá) výroba předpoklady správné implementace: – zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele – pravidelné a spolehlivé dodávky – dokonalá vzájemná informovanost – plná důvěra mezi odběratelem a dodavatelem – dodržování smluv o dodávkách výhody JIT pro společnost: – zvýšení produktivity – zkrácení výrobního cyklu – snížení stavu zásob – zlepšení kvality – nižší vázanost kapitálu v zásobách

69 Jidoka 自働化 cílem dosáhnout maximální kvality ve výrobním procesu – v okamžiku, kdy je zjištěna jakákoli chyba nebo anomálie, je výroba okamžitě přerušena, a to člověkem nebo strojem dva druhy jidoky: lidská a mechanická – výhodou je oddělení lidské a mechanické práce, a zaměstnanci tak umožňuje obsluhovat více strojů, vykonávat více výrobních operací apod.

70 Kaizen 改善 neustálé zlepšování a zdokonalování cílem je odstranění nedostatků (tj. přebytky, ztráty, odchylky) zaměřen na: – zvýšení kvality – zdokonalení výrobních metod a postupů – redukce časových norem – zlepšení pracovních podmínek – zlepšení atmosféry na pracovišti zásady kaizenu: – každému zlepšení, byť málo významnému, je třeba věnovat pozornost – motivace zaměstnanců  odměny za dobré nápady – všichni zaměstnanci mohou participovat na procesu zlepšování – zlepšování hledat na bázi pracovních schůzek týmu (tzv. brainstorming)

71 Muda ムダ plýtvání  dle systému TPS 8 typů plýtvání ve výrobním procesu: – nadprodukce společnost vyrábí zbytečně velké množství výrobků (proto je využíván systém JIT) tento typ plýtvání zvyšuje administrativní a přepravní náklady – prostoje zbytečné čekání na součástky, materiál, informace, čekání zaměstnanců na další práci kvalifikovaná pracovní síla není levná, proto její nedostatečné využití v rámci pracovní doby firmě nese nemalé ztráty – doprava jedná se o jakoukoli zbytečnou přepravu či manipulaci. Veškerá výrobní zařízení by měla být umístěna v těsné blízkosti, sklad blízko místa výroby, čímž lze eliminovat přepravu zásob ze skladu do výroby na minimum – ztráty při zpracování jedná se o práci nad rámec definované specifikace, kterou zákazník vůbec nevyžaduje – zásoby jakékoli zásoby (náhradní díly, materiál, nedokončená výroba), která přesahuje minimum nezbytné pro splnění výrobních požadavků – pohyb důležitým elementem je správné uspořádání pracoviště. Je-li nevhodně uspořádané, způsobuje vznik zbytečných pohybů jako např. ohýbání, chůzi či hledání – zmetkovitost vznik zmetků vyžaduje čas na jejich opravu, pracovní sílu, jakož i finance – nevyužitá kreativita zaměstnanců ztráta nápadů, nových zlepšení a příležitostí k učení se, a to v důsledku toho, že se společnost nezajímá o své zaměstnance

72 5S metoda pro tvorbu příjemného, bezpečného a produktivního pracoviště cílem změnit postoj zaměstnanců k pracovišti a strojům seiri (organizace) – nechávat na pracovišti pouze to, co skutečně potřebujeme – předměty, které zaměstnanec používá denně, má mít blízko po ruce (na rozdíl od těch, které nepoužívá příliš často) seiton (uspořádání) – uspořádání věcí na pracovišti v závislosti na tom, jak je zaměstnanec potřebuje seisto (úklid) – čištění strojů, odstraňování zdrojů nečištění s cílem zvyšování bezpečnosti práce a hygieny seiketsu (standardizace) – cílem je zdokumentovat a standardizovat veškeré postupy, přičemž je využíván princip vizuálního řízení shituke (disciplína) – dodržování veškerých postupů a plánů

73 Kanban かんばん nástrojem umožňujícím implementaci metody JIT do výroby Kanban karta je dispečerským dokladem o průběhu výroby – obsahuje název, číselný kód položky, umístění, kód druhu materiálu, jméno osoby zodpovědné za výrobu, rozměry a hmotnost výrobku apod. – dochází k šíření a přenášení různých informací Klíčovým faktorem fungování kanbanu je disciplina zaměstnanců, kteří s kartami pracují – pokud zaměstnanci s kartami nebudou nakládat tak, jak je zapotřebí, systém nemá šanci v praxi fungovat a po čase se zhroutí

74 Poka-yoke ポカヨケ cílem je eliminace neúmyslných chyb způsobených zaměstnanci – dochází tak například k úpravě pracoviště tak, aby se daná výrobní operace dala zrealizovat pouze a jen správně – pokud se zaměstnanec nemusí zbytečně rozmýšlet nad opakovanými úlohami a činnostmi, může se více věnovat kreativním úlohám, které přináší vyšší hodnotu

75 3 Majetková a kapitálová struktura podniku

76 Účetnictví uspořádané zápisy o stavu složek majetku podniku 2 základní nosné pilíře: – předpoklad akruální báze – předpoklad trvání podniku

77 Klasifikace účetnictví finanční – jednoduché (v ČR anologie „daňová evidence“) – podvojné – kamerální (historicky zejména ve státní správě) daňové – co „snese“ finanční úřad manažerské – nákladové (kalkulace, rozpočty, VP účetnictví) – manažerské (úlohy o stávající/budoucí kapacitě, strategické rozhodování)

78 Uživatelé účetních informací podnikový management – informace, které lze využít pro finanční řízení podniku vlastníci (akcionáři, společníci) – se zajímají, zda jsou jejich prostředky výhodně uloženy, sledují tedy současnou výnosnost akcií a snaží se odhadnout její budoucí vývoj zaměstnanci – zajímají především informace o současné i výhledové mzdové a sociální situaci v podniku banky – se na základě údajů z účetnictví rozhodují, zda podniku poskytnou úvěr, nebo zda žádost o úvěr zamítnou – zkoumají, zda bude podnik v budoucnu schopný úvěr splatit (včetně úroků) a zda za poskytnutý úvěr bude moci nabídnout odpovídající záruku obchodní věřitelé (dodavatelé) – sledují informace týkající se finanční stability a likvidity, a to v horizontu splatnosti dluhu odběratelé – sledují stabilitu podniku a možnost jeho dalšího rozvoje konkurence – porovnávají vlastní výsledky s výsledky konkurentů a na základě tohoto srovnání pak přizpůsobují své chování na trhu. držitelé dluhových cenných papírů – sledují informace týkající se finanční stability a likvidity, a to v horizontu splatnosti dluhu. potenciální investoři a obchodníci s cennými papíry – sledují celkové finanční hospodaření podniku státní orgány – se zaměřují na faktory, které ovlivňují výši rozpočtových příjmů, jako jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmů a cla

79 Účetní pravidla národní – české předpisy vydávané MF ČR Zákon o účetnictví prováděcí Vyhlášky (pro podnikatele 500/2002 Sb.) České účetní standardy nadnárodní – IFRS (vydává IASB se sídlem v Londýně) povinně všechny kótované subjekty v EU – US GAAP (vydává FASB) povinně americké subjekty na NYSE (ostatní již mohou používat IFRS)

80 Účetní výkazy Rozvaha – formát stanoven Přílohou 1 vyhlášky 500 Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka) – formát stanoven Přílohami 2 a 3 vyhlášky 500 druhové členění účelové členění Příloha – informace determinovány § 39 vyhlášky 500 Přehled o peněžních tocích – struktura dána ČÚS 023 Přehled o změnách vlastního kapitálu – rámcová struktura stanovena § 44 vyhlášky 500

81 Rozvaha Rozvaha podniku k dd.mm.20yy Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy (kapitálové, ze zisku) Kumulované výdělky Hospodářský výsledek (zisk/ztráta) Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Peníze a krátkodobý finanční majetek Dluhy Rezervy Závazky Bankovní úvěry AKTIVA CELKEMPASIVA CELKEM

82 Příklad nakoupené dluhopisy (za účelem dlouhodobého držení), půjčka od tety, přijatý dar, software, smlouva o smlouvě budoucí na nákup zboží, výrobky, závazky vůči dodavatelům, poskytnutá záloha na nákup materiálu, zisk, peníze v pokladně, bankovní úvěr, pohledávky za odběrateli, materiál, směnky k inkasu, pozemek, půjčka zaměstnanci, vydané dluhopisy, závazky ke státu, zboží, rezervy, automobil nakoupený za účelem dalšího prodeje, rezervní fond, základní stádo zvířat, emisní ážio, směnky k úhradě, náhradní díly, inventář, přijatý dlouhodobý bankovní úvěr, přijatá záloha, výrobní linka, vydané akcie, poskytnutý úplatek Určete, zda se jedná o aktivum (dlouhodobé/oběžné) či pasivum (vlastní kapitál/cizí kapitál):

83 Příklad Společnost MAGEO má k 1.1.20X1 následující stavy majetku a zdrojů krytí: – peníze v bance860 – peníze v pokladně70 – krátkodobý bankovní úvěr420 – dlouhodobý bankovní úvěr300 – pohledávky vůči odběratelům350 – závazky vůči dodavatelům420 – závazky vůči zaměstnancům350 – závazky vůči státu150 – zásoby materiálu300 – vlastní výrobky520 – zásoby zboží80 – výrobní linka5 000 – automobil640 – výsledek hospodaření z let minulých380 – akcie určené k obchodování80 – základní kapitál??? Sestavte rozvahu společnosti.

84 Oceňovací báze v účetnictví prvotní ocenění – pořizovací cena nakupovaný majetek – reprodukční pořizovací cena bezúplatně nabytý majetek – vlastní náklady majetek vlastní výroby – jmenovitá (nominální) hodnota ostatní

85 Oceňovací báze v účetnictví vyřazování identických zásob – FIFO – LIFO (v ČR i dle IFRS zakázané, dle US GAAP preferované) – vážený průměr, pevná skladní cena s vykázáním odchylky – individuální ocenění ocenění k rozvahovému dni (poslední den období) – pořizovací cena – zůstatková cena – vlastní náklady – jmenovitá hodnota – reálná hodnota zejména cenné papíry – ocenění v ekvivalenci podíly pod podstatným a rozhodujícím vlivem – pořizovací cena snížená o opravné položky např. pohledávky po lhůtě splatnosti

86 4 typy změn rozvahových položek zvýšení aktiv a současné zvýšení pasiv (A+P+) – bilanční suma se zvyšuje snížení aktiv a současné snížení pasiv (A-P-) – bilanční suma se snižuje změna v rámci aktiv (A+A-) – nemá vliv na bilanční sumu změna v rámci pasiv (P+P-) – nemá vliv na bilanční sumu

87 Příklad Počáteční rozvaha společnosti: běžný účet 1 000, základní kapitál 1 000. Byly realizovány následující transakce (posuďte jejich vliv na rozvahu): – nákup zboží na obchodní úvěr 100 – přijetí bankovního úvěru 2 000 – nákup výrobní linky – hrazeno z účtu 1 500 – úhrada za nákup zboží – přijata záloha na služby, které firma poskytne v následujícím měsíci 400

88 Výkaz zisku a ztráty provozní náklady a výnosy – náklady spotřeba materiálu a energie náklady na prodané zboží služby daně a poplatky odpisy tvorba a čerpání rezerv a opravných položek jiné provozní náklady – výnosy tržby za výrobky, zboží a služby změna stavu zásob vlastní výroby (pouze ČR, ne IFRS) aktivace (pouze ČR, ne IFRS) jiné provozní výnosy

89 Výkaz zisku a ztráty finanční náklady a výnosy – náklady prodané cenné papíry úroky, poplatky přeceňování cenných papírů kursové ztráty – výnosy tržby za prodané cenné papíry úroky z účtu kursové zisky mimořádné náklady a výnosy (pouze ČR, ne IFRS) – náklady mimořádné události (živelné pohromy) – výnosy náhrady za mimořádné náklady

90 Příklad Máte následující informace o výsledkových položkách společnosti: – náklady na prodané zboží650 000 – služby25 000 – osobní náklady134 000 – náklady na prodaný dlouhodobý majetek20 000 – provozní náklady40 000 – odpisy190 000 – úroky z úvěru5 000 – tržby za zboží920 000 – tržby za dlouhodobý majetek33 000 – úroky z účtu2 000 Stanovte výsledek hospodaření za provozní, finanční a mimořádnou činnost, jakož i celkový výsledek hospodaření. Kolik činí obchodní marže?

91 Druhové versus účelové členění nákladů dává odpověď na otázku, kde byl daný provozní náklad vynaložen – tzn. přiznávám mzdy zaměstnancům ve výrobě, nebo v administrativě? nejjednodušší pojetí: – výrobní náklady – odbytové náklady – správní náklady výhodou účelového členění snadné zjištění hrubé marže – rozdíl mezi tržbami a výrobními náklady

92 Příklad Společnost ve sledovaném období vyrobila 1 000 výrobků. Prodejní cena výrobku je 40 Kč. Celkové náklady na výrobu činily 30 000 Kč. Jak realizuje společnost zisk, když: – prodá veškerou produkci, – prodá 600 výrobků, – neprodá ani jeden výrobek?

93 Výkaz cash flow zisk versus peníze metody sestavení – přímá metoda – nepřímá metoda (pouze u provozní činnosti) činnosti – provozní (běžná) – investiční – financování

94 Sestavení cash flow nepřímou metodou zisk + úprava o nepeněžní operace +/- změna stavu zásob +/- změna stavu pohledávek +/- změna stavu závazků = provozní cash flow - nákupy dlouhodobého majetku + prodeje dlouhodobého majetku = investiční cash flow + přijetí úvěru, emise cenných papírů - splacení úvěru, splacení dluhových cenných papírů + přijatý peněžní dar = cash flow z financování CASH FLOW = CF provozní + CF investiční + CF z financování PS peněžních prostředků + CASH FLOW = KS peněžních prostředků

95 Příklad Posuďte vliv operací na cash-flow společnosti (přímá metoda): – faktura za nákup strojního zařízení – přijetí bankovního úvěru (připsán na běžný účet) – úhrada faktury za stroj – splátka bankovního úvěru úhrada úmoru úhrada úroků

96 Odpisy vyjadřují rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku v čase úměrně jeho využití podnikem (zároveň do určité míry vyjadřují i opotřebení tohoto majetku) účetní odpisy – časové – výkonové daňové odpisy (dle ZDP)

97 Účetní odpisy časové – lineární – zrychlené metoda DDB (Double-Declining-Balance Method) metoda SYD (Sum-of-the-Years‘-Digits) výkonové

98 Daňové odpisy počítány v souladu s pravidly ZDP 6 odpisových skupin (dle Přílohy 1 ZDP) metody – lineární – zrychlené

99 Příklad Podnik pořídil v lednu 2011 automobil v hodnotě 400 000 Kč. Účetně jej hodlá odpisovat po dobu čtyř let lineárně, v souladu se Zákonem o daních z příjmů je automobil zařazen do druhé odpisové skupiny. Naznačte odpisový plán automobilu za použití jednotlivých alternativ účetních a daňových odpisů.

100 Metody ocenění úbytku zásob pokud podnik vlastní nakupované zásoby téhož druhu a povahy, je zřejmé, že tyto zásoby pořizuje za různé pořizovací ceny pro kvantifikaci úbytku takovýchto zásob může použít jednu z následujících metod: – skutečné ocenění, – metoda FIFO (First In First Out) – metoda LIFO (Last In First Out) – metoda váženého aritmetického průměru – metoda pevných skladních cen se samostatným vykázáním oceňovacích odchylek od pevné skladní ceny

101 Příklad Podnik ve sledovaném období realizoval následující nákupy a prodeje zboží: – počáteční stav 20 ks @ 6 Kč/ks – nákup 10 ks @ 5 Kč/ks – vyskladnění 8 ks – nákup 6 ks @7 Kč/ks – nákup 12 ks @ 6 Kč/ks – vyskladnění 35 ks Zjistěte zůstatky zásob a náklady na jejich spotřebu při jednotlivých alternativách ocenění úbytků.

102 Oceňování akcií akcie jsou majetkový cenný papír, který svému držiteli poskytuje následující práva: – právo podílet se na řízení společnosti (hlasováním úměrně svému podílu na valné hromadě akciové společnosti) – právo na dividendu – právo na podíl na likvidačním zůstatku pro stanovení reálné hodnoty akcie (není-li k dispozici její tržní cena) je třeba využít jeden z následujících oceňovacích modelů: – model čisté hodnoty aktiv – model P/E ratio – dividendový diskontní model

103 Příklad Máte k dispozici následující informace z účetních výkazů společnosti: – bilanční suma činila 20 000, výsledek hospodaření 1 000, cizí kapitál 12 000. Společnost emitovala 4 000 akcií. V letošním roce se očekává dividenda ve výši 960, přičemž tempo růstu dividend činí 2 %. Požadovaná výnosnost pro potřeby propočtu dividendového diskontního modelu se uvažuje na úrovni 12 %. Ukazatel P/E se pohybuje na úrovni 9. Stanovte reálnou hodnotu akcie za použití – modelu čisté hodnoty aktiv – modelu P/E – dividendového diskontního modelu

104 Oceňování dluhopisů dluhopis je cenný papír úvěrového charakteru, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu v okamžik jeho splatnosti (maturity), a dále vyplacení výnosů (kuponových plateb) z dluhopisu k určeným datům podle způsobu úročení rozlišujeme: – diskontované dluhopisy výnos investora je dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou – kuponové dluhopisy investor má právo na inkaso pravidelných kuponových plateb (odvozených od jmenovité hodnoty dluhopisu) a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu v okamžiku jeho splatnosti

105 Vnitřní hodnota dluhopisu jedná se o současnou hodnotu budoucích toků z dluhopisu při společností požadované výnosnosti podnik by měl nakoupit dluhopis pouze tehdy, pokud je vnitřní (současná) hodnota dluhopisu vyšší než je jeho emisní (nákupní) cena

106 Příklad Máte možnost zakoupit tříletý kuponový dluhopis o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, a to za 950 000 Kč. S dluhopisem je spojena výplata ročního kuponu 10 % p.a. Sami požadujete výnosnost 12 %. Vyplatí se Vám dluhopis za nabízenou částku pořídit?

107 Oceňování podniku výnosové metody ocenění založené na analýze majetku metody tržního porovnání

108 Metoda DCF při výpočtu hodnoty podniku vycházíme z plánovaného volného peněžního toku, který stanovujeme jako rozdíl mezi provozním cash flow a přírůstkem čistého pracovního kapitálu. Pro následující období pak pracujeme s určitým tempem růstu jednotlivých položek

109 Příklad Podnik TERE zvažuje nákup podniku TULEMAST, u nějž v budoucnu očekává následující volné peněžní toky (v tis. Kč): – rok 2011: 30 000 – rok 2012: 35 000 – rok 2013: 40 000 – rok 2014 a dále: 37 000 Stanovte výnosové ocenění podniku TULEMAST při uvažované požadované výnosnosti 12 %.

110 4 Finanční analýza

111 Finanční analýza – definice představuje rozbor údajů, jejichž prvotním a hlavním zdrojem je finanční účetnictví analýzou údajů získaných z finančního účetnictví a účetních výkazů můžeme získat přehled o majetkové, finanční a důchodové situaci podniku a dále pak podklady pro finanční rozhodování a finanční řízení podniku mezičlánek mezi finančním účetnictvím a finančním plánováním

112 Metody finanční analýzy elementární (základní) metody – analýza stavových ukazatelů – analýza tokových a rozdílových ukazatelů – analýza poměrových ukazatelů – analýza soustav ukazatelů vyšší metody – matematicko-statistické metody – nestatistické metody

113 Analýza absolutních ukazatelů horizontální analýza vertikální analýza

114 Poměrové ukazatele rentabilita likvidita aktivita zadluženost kapitálový trh

115 Ukazatele rentability

116 Ukazatele likvidity

117 Ukazatele aktivity

118 Ukazatele zadluženosti

119 Ukazatele kapitálového trhu

120 Pyramidové rozklady hlavní nevýhoda jednotlivých skupin poměrových ukazatelů patří to, že jsou vždy zaměřeny pouze na jednu oblast finanční situace účetní jednotky (rentabilitu, likviditu, zadluženost atd.), aniž by tak posuzovaly finanční situaci komplexně v rámci pyramidového rozkladu jde o rozložení vrcholového ukazatele na jednotlivé dílčí ukazatele, přičemž vrcholový ukazatel by měl vyjadřovat základní cíl účetní jednotky hlavním smyslem tohoto rozkladu je kvantifikovat vlivy změn dílčích (analytických) ukazatelů na změnu ukazatele vrcholového (syntetického)

121 Bankrotní a bonitní modely bankrotní modely – Altmanův model – Tafflerův model – index IN – Beaverův model bonitní modely – index bonity – Grünwaldovo skóre bonity – Kralickův Quicktest – Argentiho model

122 Altmanův a index IN

123 Kralickův Quicktest

124 Argentiho model

125 Problematika vypovídací schopnosti spolehlivost vstupních dat pracovat se všemi účetními výkazy platná účetní a daňová legislativa výrok auditora interní versus externí analytik

126 Příklad Máte k dispozici následující informace o rozvahových položkách společnosti k 31. 12. 20X1: – krátkodobé bankovní úvěry 325, budova skladu 2 790, dodavatelé 500, odběratelé 380, peníze na běžném účtu 250, peníze v pokladně 75, pozemky 850, software 640, materiál 650, základní kapitál 4 000, hospodářský výsledek 350, závazky vůči zaměstnancům 320, závazky vůči státu 140. Dále máte informace z výsledovky: tržby činily 7 500, odpisy 400, úroky 40. Sazba daně z příjmů činí 20 % a pro zjednodušení předpokládejte, že všechny výsledkové položky jsou daňově účinné. Vypočtěte následující ukazatele finanční analýzy: – (i) rentabilita celkového kapitálu, (ii) rentabilita vlastního kapitálu, (iii) běžná likvidita, (iv) pohotová likvidita, (iv) obrat aktiv, (v) celková zadluženost, (vi) finanční páka, (vii) úrokové krytí, (viii) výplatní poměr.

127 5 Základy finanční matematiky

128 Konvence propočtu dní 30E/360 – evropská konvence 30A/360 – americká konvence ACT/360 – francouzská (obchodní) metoda ACT/365 – anglická metoda

129 Příklad Uložili jste si peníze v bance na období 26. 10. 20X1 – 31. 12. 20X1. Kolik dní byly v bance uloženy?

130 Reálná versus nominální úroková sazba reálná sazba zohledňuje vliv inflace

131 Příklad Váš účet v bance je úročen 2 % p.a. Kolik činí reálná úroková sazba, činí-li míra inflace 1,8 %?

132 Čistá versus hrubá úroková sazba čistá úroková sazba zohledňuje vliv zdanění úroky podléhají srážkové dani

133 Příklad Investiční poradce Vám nabízí následující možnost zhodnocení Vašich peněžních prostředků: dnes vložíte 20 000 Kč a následně Vám bude vyplaceno 21 000 Kč. Kolik činí čistá úroková sazba, pokud víte, že úroky podléhají srážkové dani 15 %?

134 Efektivní úroková sazba slouží k porovnání různých typů spořicích účtů dle četnosti skládání úroků přepočet na roční bázi

135 Příklad Jste finančním manažerem společnosti DELTA. Banka BETA nabízí Vaší firmě následující typy účtů: – účet A – 10 % p.a., roční skládání úroků – účet B – 9,75 % p.a., čtvrtletní skládání úroků – účet C – 9,5 % p.a., spojité skládání úroků Kterému dáte přednost?

136 Příklad Firma MIKRO má u vaší banky ABC založen účet, který ji nese úrok 10 % p.a. a úroky jsou skládány ročně. Ředitel společnosti MIKRO se dozvěděl, že bývá výhodnější, když jsou úroky skládány v kratších intervalech, a proto by rád, aby jeho společnosti byly úroky skládány na čtvrtletní bázi. Jakou výši úrokové sazby p.a. mu nabídnete, chcete-li zachovat stávající podmínky?

137 Budoucí hodnota jednorázového vkladu (úročitel) stanovuje, kolik budeme mít k dispozici peněžních prostředků za určité časové období a při předem stanovené míře výnosnosti, pakliže dnes uložíme určitou částku

138 Příklad Na paní Janu se usmálo štěstí. Ve sportce vyhrála výhru větší než obvykle, a to jackpot ve výši 100 000 000 Kč. Neváhala tedy a svěřila své peníze bance. Banka DELTA šťastné výherkyni nabídla jako většině svých prestižních klientů účet, který ponese paní Janě 5 % p.a. Kolik bude mít výherkyně na účtu za 10 let?

139 Současná hodnota jednorázového vkladu (odúročitel) vyjadřuje diskontaci budoucí platby či budoucího inkasa k dnešnímu datu

140 Příklad Pan Láďa slaví dnes své 45. narozeniny. Jak sám výstižně říká, mládí v nenávratnu, do důchodu daleko. Uvědomuje si, že je třeba myslet na zadní vrátka, dokud disponuje poměrně velkým množstvím volných peněžních prostředků. Usmyslel si, že chce mít v den odchodu do důchodu (tj. za dvacet let) na účtu 5 000 000 Kč (na „nutné vedlejší výdaje“). Kolik musí dnes uložit do banky, která mu nabízí účet s úrokovým výnosem 2 % p.a. a úroky jsou skládány ročně?

141 Příklad Na ulici jste našli drobný štůsek pětitisícovek. K Vašemu milému překvapení jich bylo rovných padesát, a tak nalezená suma činila 250 000 Kč. Inu, neváhali jste a předali nalezený obnos na nejbližší oddělení Policie ČR. Vzhledem k tomu, že se k nalezeným penězům nikdo nepřihlásil, získali jste nálezné 10 %, tj. 25 000 Kč. Tuto částku jste uložili do banky na Váš účet úročený 2 % p.a., na nějž jsou úroky připisovány ročně. Za jak dlouho budete mít na účtu naspořenu původně nalezenou částku?

142 Budoucí hodnota anuity (střadatel) vyjadřuje, jakou částku bude mít investor na svém účtu při pravidelném ukládání anuitních plateb

143 Příklad Rozhodli jste se uzavřít u banky „Spoření s Bobrem“. Ročně budete ukládat částku 24 000 Kč na konto, které je výhodně úročeno 4 % p.a. Jakou částkou budete disponovat za 20 let spoření?

144 Anuita z budoucí hodnoty (fondovatel) využijeme v případě, kdy potřebujeme zjistit, kolik musí podnik průběžně ukládat, aby v budoucnu disponoval určitou peněžní sumou

145 Příklad Vzpomeňme na pana Láďu, jenž by rád zinkasoval v okamžiku dne svého odchodu do důchodu drobný obnos ve výši 5 000 000 Kč. Kolik by pan Láďa musel ukládat koncem každého roku, aby měl po oněch dříve zmiňovaných dvaceti letech na účtu, který je úročen 2 % p.a., svou vytouženou částku?

146 Současná hodnota anuity (zásobitel) vyjadřuje, jakou částku je třeba dnes investovat (uložit), abychom po určitý časový úsek inkasovali pravidelnou anuitní platbu při dané míře výnosu

147 Příklad Rodina Šťastných má svůj šťastný den. Jejich dcera Jaruška byla přijata na vysokou školu. Kolik musí šťastní Šťastní nyní uložit na účet do banky s ročním úrokem 2 % p.a., aby jejich ratolest mohla dostávat po dobu 5 let svého studia ročně částku 120 000 Kč?

148 Anuita ze současné hodnoty (umořovatel) využijeme v případě, kdy potřebujeme zjistit, kolik by činily anuitní platby ze stávající půjčky, jíž je třeba splatit za určité období, a to včetně úroků

149 Příklad Na ulici jste potkali paní Annu. Prohodili jste s ní (jako obvykle) pár slov, i když v současnosti u finanční společnosti, jíž Anna zastupuje, žádnou půjčku nemáte. Slovo dalo slovo a rozhodli jste se svoji nelehkou finanční situaci vyřešit půjčkou peněz od společnosti „Poskytovatel Anniných Financí (PAF)“. Půjčujete si 300 000 Kč a společnost PAF požaduje úrok 10 % p. a. Kolik budete muset splácet, pokud splátky budou na roční bázi (vždy na konci roku) a peníze si půjčujete na 5 let?

150 Perpetuita specifický typ anuity série neomezeně se opakujících plateb

151 Příklad Váš velmi hodný (a ještě bohatší) strýček Vám v závěti odkázal pravidelný roční důchod 250 000 Kč. Jaká je současná hodnota této perpetuity při zvažovaném úroku 2 %?

152 Průměrné náklady kapitálu výdaje, které společnost musí zaplatit za získání vlastních či cizích zdrojů financování svých investic rozlišujeme přitom náklady dluhu (cizích zdrojů) a náklady vlastních zdrojů (akcie, nerozdělený zisk) – nejtypičtějšími dluhovými zdroji (kromě leasingového financování) jsou bankovní úvěry a dále emise dluhopisů – při propočtu nákladů dluhu vycházíme z faktu, že je tvoří daňově účinné náklady (úroky z úvěru, kuponové platby), a proto vycházíme ze zdaněných sazeb

153 Průměrné náklady kapitálu (WACC) vypočítáváme jako vážený aritmetický průměr jednotlivých nákladů kapitálu (ať již pro vlastní či cizí zdroje financování) slouží-li průměrné náklady kapitálu jako základ pro stanovení požadované výnosnosti, obvykle se upravují (navyšují) o určitou rizikovou přirážku

154 Příklad Stanovte průměrné náklady kapitálu, pokud máte k dispozici následující informace: náklady dluhu (nezdaněné) činí 12 %, náklady vlastního kapitálu činí 11 %. Podnik využívá celkový kapitál ve výši 20 000 000 Kč, přičemž vlastní kapitál činí 60 %. Sazba daně z příjmů pro zjednodušení činí 20 %.

155 6 Investiční rozhodování

156 Makroekonomické a mikroekonomické pojetí investic makroekonomické hledisko – investice členíme na hrubé investice a čisté investice hrubými investicemi rozumíme úhrn nového dlouhodobého majetku či zásob za určité období čisté investice jsou hrubé investice snížené o kumulované odpisy – pokud hodnota opotřebovaného majetku bude vyšší než úhrn nových investic, potom bude celková výše čistých investic záporná mikroekonomické (podnikové) hledisko – jednorázově vynaložené výdaje, které by měly být schopny v budoucnu generovat peněžní příjmy

157 Metody hodnocení investičních projektů nezohledňující faktor času – průměrná výnosnost (ROCE) – doba návratnosti zohledňující faktor času – diskontovaná doba návratnosti – čistá současná hodnota (NPV) – vnitřní výnosové procento (IRR) – index rentability – nákladová kritéria roční průměrné provozní náklady diskontované náklady projektu

158 Průměrná výnosnost a doba návratnosti průměrná výnosnost – podnik volí takový projekt, který nese nejvyšší průměrnou výnosnost – kritérium se porovnává s podnikem požadovanou výnosností. Je-li požadovaná výnosnost vyšší než průměrná výnosnost, potom neexistuje důvod takovou investici realizovat doba návratnosti – udává, za jak dlouho budou z peněžních příjmů (čistý zisk + odpisy) uhrazeny kapitálové výdaje spojené s investicí – nezohledňuje výši peněžních příjmů, které nastanou po okamžiku uhrazení investice, a tak může doporučit k realizaci i méně výhodný projekt ve srovnání s jiným

159 Příklad S realizací nového projektu byl spojen kapitálový výdaj ve výši 1 400 000 Kč. Po dobu jeho čtyřletého fungování společnost očekává následující hrubé zisky: – rok 2011: 200 000 Kč – rok 2012: 300 000 Kč – rok 2013: 300 000 Kč – rok 2014: 200 000 Kč Stanovte průměrnou výnosnost a dobu návratnosti investice. Podnik požaduje od obdobných investic výnosnost ve výši 12 % a hodlá danou investici odpisovat rovnoměrně po celou dobu životnosti. Vyplatí se mu tuto realizovat? Pro potřeby propočtu čistého zisku pracujte se sazbou daně z příjmů ve výši 20 %

160 Čistá současná hodnota počítána jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a diskontovanými kapitálovými výdaji podnik volí takový projekt, jehož ČSH je kladná možnost manipulace prostřednictvím volby požadované výnosnosti

161 Vnitřní výnosové procento taková míra výnosnosti, při níž je čistá současná hodnota rovna nule ruční řešení – interpolace počítačové řešení – funkce „Hledání řešení“

162 Vztah ČSH a VVP

163 Příklad S realizací nového projektu byl spojen kapitálový výdaj ve výši 3 000 000 Kč. Po dobu jeho čtyřletého fungování společnost očekává následující peněžní příjmy: – rok 2011: 1 000 000 Kč – rok 2012: 1 200 000 Kč – rok 2013: 1 100 000 Kč – rok 2014: 800 000 Kč Stanovte čistou současnou hodnotu investice a její vnitřní výnosové procento. Společnost požaduje od obdobných investic výnosnost 10 %. Vyplatí se jí daný projekt realizovat?

164 Financování investičních projektů vlastní zdroje financování – z nerozdělených zisků – z kumulovaných odpisů cizí zdroje financování – leasing – úvěr

165 Leasing smluvní vztah, kdy nájemce za úplatu používá věc najatou od pronajimatele – obvykle leasingová společnost (např. automobil, budova), a to po předem stanovenou dobu klasifikace – finanční dlouhodobý pronájem, na konci najatá věc přechází obvykle na nájemce – operativní (provozní) krátkodobý pronájem, najatá věc zůstává v majetku pronajimatele i po ukončení leasingového vztahu

166 Základní pojmy leasingu rekapitalizovaná cena – pořizovací cena zvýšená o případnou rekapitalizaci záloh – slouží jako základ pro výpočet leasingové splátky leasingová cena – úhrn plateb leasingové společnosti (splátky + akontace) leasingový koeficient – poměr mezi leasingovou a rekapitalizovanou cenou – o kolik nájemce zaplatí více

167 Příklad Vaše společnost uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu na dobu 5 let na výrobní linku, jejíž pořizovací cena činí 3 000 000 Kč. Dodavatel výrobní linky však požaduje po leasingové společnosti zálohu 3 měsíce před dodáním linky ve výši 15 % pořizovací ceny, tj. 450 000 Kč, přičemž rekapitalizační procento činí 10 %. Vzhledem k tomu, že leasingová společnost nedisponuje dostatečným množstvím volných peněžních prostředků, přijala od banky úvěr na nákup této výrobní linky, jenž je spojen s úroky ve výši 12 %. Sama leasingová společnost pak požaduje marži ve výši 8 %. Určete výši ročních splátek, pokud platí následující: – splátky budou uskutečněny na konci období, – splátky budou uskutečněny na začátku období, – splátky budou uskutečněny na začátku období a v okamžiku uzavření smlouvy jste složili akontaci ve výši 1 000 000 Kč. Stanovte dále leasingovou cenu a leasingový koeficient pro jednotlivé varianty.

168 Zdanění

169 DPH je jednou z nejlépe skrytých daní, kterou však všichni bez výjimky musíme platit sazby – 21 % - základní sazba – 15 % - snížená sazba výsledky – vlastní daňová povinnost (daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu) – nadměrný odpočet (daň na vstupu je vyšší než daň na výstupu)

170 Příklad Mějme řetězec, jehož součástí je prvovýrobce, velkoobchod a maloobchod. Prvovýrobce dodává výrobek velkoobchodu za 1 000 Kč, přičemž velkoobchod navyšuje hodnotu výrobku o marži 500 Kč a maloobchod o 200 Kč. Srovnejte následující alternativy: – všichni účastníci řetězce jsou plátci – jeden z účastníků řetězce je neplátce prvovýrobce velkoobchod maloobchod Jaká varianta je pro konečného spotřebitele nejvýhodnější?

171 Daň z příjmů právnických osob vychází z účetního výsledku hospodaření, který se následně transformuje na daňový základ v současnosti sazba 19 % POZOR: účetní ztráta nutně neznamená, že podnik nemusí platit daň (ne všechny náklady jsou daňově uznatelné)

172 Výpočet DPPO Účetní výsledek hospodaření před zdaněním (výnosy – náklady) +Daňově neúčinné náklady −Daňově neúčinné výnosy =Základ pro výpočet daně I −Odpočet ztráty minulých let =Základ pro výpočet daně II −Odpočet darů − další odpočty v souladu s § 35 ZDP =Základ daně Zaokrouhlený základ daně (na 1 000 směrem dolů) × Sazba daně (19 %) =Daň z příjmů právnických osob −Slevy na dani =Daňová povinnost

173 Příklad Podnik má k dispozici následující stavy výsledkových položek: – výnosy provozní: 8 773 400 Kč finanční: 197 000 Kč – náklady provozní: 9 003 400 Kč – z toho daňově neúčinných 494 400 Kč (z toho dary 125 000 Kč) finanční: 333 200 Kč Stanovte daň z příjmů za předpokladu sazby 19 %.

174 7 Výrobní činnost podniku. Analýza nákladů

175 Výrobní činnost podniku přeměna výrobních faktorů (vstupy) ve statky – tj. hmotné výrobky a služby etapy výroby – předvýrobní fáze (vývoj, konstrukční a technologická příprava, zajištění materiálu…) – výrobní proces (pracovní, automatický, přírodní) klasifikace výroby – hlavní výrobky činí hlavní náplň výroby podniku – vedlejší polotovary, náhradní díly – doplňková využití a zpracování odpadu z HV/VV, využití volné kapacity – přidružená liší se obvykle charakterem výroby

176 Klasifikace výroby podle počtu vyráběných druhů výrobků – kusová – sériová (malosériová, velkosériová) – hromadná Druckerova klasifikace výrobních činností – výroba na zakázku (zakázková výroba) obvykle kusová, výroba dle přání zákazníka – vázaná (pevná) hromadná výroba výrobky pro masovou spotřebu, vysoký stupeň standardizace předpokládán plynulý odběr výrobků – pružná (volná, flexibilní) hromadná výroba jeden druh výrobku, který se přizpůsobuje přáním konkrétního zákazníka např. automobilka vyrábějící mnoho modelů lišících se karosérií, druhem a obsahem motoru, se stejným podvozkem, brzdami, atp. – plynulá (proudová) výroba vysoce automatizovaná výroba 24/7 (papír, chemikálie, mléko, ropné výrobky) vysoce investičně náročná živá práce nulová či minimální

177 Stanovení výrobní kapacity výsledek výkonu výrobní jednotky a doby, po kterou je v činnosti – výkon výrobního zařízení maximální výrobnost za jednotku času při normované jakosti surovin a přesném dodržení technologického postupu a jakosti výrobků – časový fond výrobního zařízení kalendářní časový fond nominální časový fond – kalendářní snížený o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky) využitelný (efektivní) časový fond – nominální snížený o plánované prostoje

178 Propočty – výrobní kapacita Výrobní kapacitu lze stanovit pomocí následujícího vzorce: kde Q – výrobní kapacita vyjádřená v naturálních jednotkách, T – využitelný časový fond v h, V – výkon v naturálních jednotkách za 1 h (kapacitní norma výrobnosti) Výrobní kapacita je tedy jakýmsi maximálním vyjádřením, kolik lze reálně na daném strojním zařízení vyprodukovat za sledované období. V praxi obvykle dochází k nižšímu využití. Vztah mezi skutečným objemem výroby a výrobní kapacitou určuje koeficient celkového využití výrobní kapacity. Jeho výsledek se pohybuje v intervalu 0 – 1 a lze jej vypočítat dosazením do následujícího vzorce: kde k c – koeficient celkového (integrálního) využití výrobní kapacity, Q s – skutečný objem výroby Koeficient celkového využití můžeme rozložit na dva dílčí koeficienty, a to koeficient časového (extenzivního) využití a koeficient výkonového (intenzivního) využití daného strojního zařízení. Koeficient časového využití vyjadřuje stupeň využití využitelného časového fondu, koeficient výkonového využití pak stupeň využití výkonnostních parametrů strojního zařízení.

179 Příklad Strojní zařízení je kapacitně schopno vyrobit 20 kusů za hodinu. Využitelný časový fond činí 8 000 hodin za rok (jedná se o výrobu s nepřetržitým provozem, přičemž však plánovaná odstávka zařízení je ve fondu zohledněna). Ve sledovaném období společnost nakonec vyrobila 152 000 ks a dané strojní zařízení bylo v provozu 7 200 hodin. Stanovte celkové, časové a výkonové využití výrobní kapacity v daném roce.

180 Produktivita produktivita je determinována poměrem množství produkce k objemu užitých vstupů za určité období: – čím více se vyrobí užitečných věcí za použití méně zdrojů, tím více produktivita roste nelze ztotožňovat s kvalitou, neboť čím nižší kvalita produktů, tím se snižuje konkurenceschopnost výrobků, ale i jejich cena stanovujeme buď tzv. parciální produktivitu (tedy produktivitu konkrétního výrobního faktoru – např. produktivitu práce), nebo produktivitu celkovou – produktivita práce poměr přidané hodnoty k počtu zaměstnanců – celková produktivita poměr tržeb k nákladům na výrobu určuje produktivitu úhrnu všech výrobních faktorů

181 Náklady podniku finančně-účetní pojetí – peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů účelně vynaložená na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku ekonomické pojetí – co skutečně bylo obětováno – např. úroky, které by výrobce obdržel v případě, kdy by svůj kapitál půjčil místo toho, aby jej investoval do výroby (náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady) členění nákladů – účetní pojetí druhové, účelové (výroba, odbyt, správa) – v závislosti na změnách objemu výroby fixní, variabilní – kalkulační členění nákladů přímé, nepřímé – podle přiřaditelnosti jednicové (lze přímo přiřadit), režijní (nelze přímo přiřadit)

182 Celkové a jednotkové náklady

183 Příklad Z rozpočtu nákladů máte k dispozici následující informace o výrobních nákladech (abstrahujme od odbytové a správní režie): Z celkové výše výrobní režie lze za fixní považovat 10 000 Kč. Kolik budou činit celkové náklady, když podnik vyrobí – 2 000 ks – 1 000 ks

184 Nákladová funkce metody pro určení parametrů nákladové funkce (poloha, tvar): – metoda klasifikační analýzy (metoda logického třídění nákladů) přiřazování jednotlivých nákladových kategorií do skupiny fixních, resp. variabilních nákladů (někdy sporné určit, zda je náklad jednoznačně fixní či jednoznačně variabilní) – metoda dvou období vychází se z informací o celkových nákladech a o celkových objemech výroby v daném podniku, a to v členění na několik období (pro propočet tedy stačí dvě období) – další metody: bodový diagram regresní a korelační analýza

185 Příklad

186

187 Volba technologické varianty v praxi se často podnik dostává do situace, kdy váhá, jakou technologickou variantu zvolit, aby výrobu pokryl s co nejnižšími náklady

188 Příklad

189 Hospodářský výsledek rozdíl mezi výnosy a náklady podniku zisk  základní motiv podnikání, tzn. i hlavní kritérium pro rozhodování, zdroj samofinancování typologie zisku – účetní zisk výnosy – náklady v účetnictví – daňový zisk zjištěno úpravou účetního zisku (v ČR dle ZDP) – ekonomický zisk výnosy – veškeré (ekonomické) náklady, základ pro výpočet EVA

190 Bod zvratu objem výroby, který odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů představuje objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům, kdy podnik již není ztrátový, ale ještě nedosahuje zisku

191 Analýza bodu zvratu

192 Příklad Prodejní cena činí 400 Kč/ks, přičemž informace o nákladech jsou následující: přímé náklady činí 250 Kč/ks, odpisy činí 2 000 000 Kč a ostatní fixní režie pak 3 000 000 Kč. Stanovte bod zvratu a dále objem produkce, při němž by společnost realizovala zisk ve výši 10 000 000 Kč.

193 Efektivnost (účinnost) měřítkem efektivnosti je poměr hodnoty výstupu k hodnotě vstupu vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství a v optimální proporci efektivně hospodařící jsou takové podniky, které zvětšují bohatství svých vlastníků (ukazatele EVA, MVA) klasifikace ekonomická efektivnost (viz výše) technická efektivnost – míra vykonané práce ve vztahu ke vstupu energie (např. je efektivnější dieselová lokomotiva spíše než parní)

194 Hospodárnost projevuje se ve snaze dosáhnout maxima užitku minimem obětí, a to jak po stránce výrobně technické, tak i po stránce hospodářské – výrobně technická hospodárnost spočívá ve volbě technických prostředků k dosažení namyšleného technického výkonu – hospodářská stránka kalkuluje s vyčíslenými náklady podstoupených obětí, které srovnává s dosaženými výnosy (užitky)

195 8 Život podniku

196 Životní cyklus podniku založenírůststabilizacekrizezánik

197 Založení podniku zakladatelský projekt – řeší komplexně co se bude vyrábět, jak a na jakém zařízení vyrábět, a dále reálnost a dostupnost všech potřebných zdrojů – výsledkem musí být informace pro podnikatele, zda je daný projekt reálný, proveditelný a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu – jeho součástí je zakladatelský rozpočet

198 Zakladatelský projekt obsahuje – vymezení základních cílů podnikání – specifikace trhu, na který podnik vstupuje velikost, podíl, konkurence, tuzemský / zahraniční, limity a bariéry – zvláštní výhody, které daný produkt či služba přinese, čím se bude lišit od konkurence – způsob založení podniku včetně uvedení míry angažovanosti zakladatele podniku obor a předmět podnikání, velikost a právní forma – dlouhodobější výhled včetně definování finančních cílů – rozpočet zdrojů a potřeb včetně prokázání schopnosti případné cizí zdroje splácet rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow, rozdělení zisku, investiční program – daňové zatížení DPH, daň z příjmů, spotřební daň, energetické daně apod. – pojištění podniku majetkové, osob – životní prostředí vliv projektu na okolí, odpady a jejich likvidace… – reference o osobě zakladatele

199 Příklad

200 Růst podniku a jeho stabilizace podnik v dané komoditě či tržním segmentu rozšiřuje objem výroby a prodeje (agresivní či pozvolná expanze) tempo růstu firmy (g = PRAT) – P – rentabilita tržeb – R – aktivační poměr – A – obrat aktiv – T – finanční páka po fázi růstu následuje stabilizace – období, kdy podnik dosáhl optimální velikosti s ohledem na příležitosti trhu v období růstu investice rostou rychleji než odpisy v období stabilizace odpisy odpovídají investicím

201 Příklad Máte k dispozici následující informace: – čistý zisk společnosti činil 3 500 000 Kč – tržby podniku činily 15 500 000 Kč – předpokládaná výše dividend je 50 % z čistého zisku – společnost operuje s cizím kapitálem ve výši 14 000 000 Kč a vlastním kapitálem 15 000 000 Kč – zvažovaná sazba daně z příjmů činí 20 % Stanovte tempo růstu dané společnosti.

202 Podnik v hospodářském cyklu

203 Krize a sanace krize – takové stadium života podniku, kdy po delší časové období dochází k nepříznivému vývoji jeho výkonnostního potenciálu, radikálnímu snížení objemu tržeb, poklesu čistého obchodního jmění, snížení likvidity, čímž je bezprostředně ohrožena jeho další existence v případě, že bude tento vývoj dále pokračovat – interní versus externí příčiny: interní  špatně nastavená cenová politika, příliš vysoká zadluženost, nízká úroveň likvidity, neschopnost výrobkové inovace, špatná distribuční síť apod. externí  podnik je sám ovlivnit nemůže; jde o makroekonomické veličiny, jako např. výkyvy měnového kursu, výkyvy úrokových sazeb, změny v legislativě apod. sanace (restrukturalizace) – soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity podniku cílem řešení krize je – udržení podniku (sanace) – likvidace dosavadní formy podniku (udržení / likvidace provozu)

204 Klasifikace restrukturalizace expanze – fúze spojení dvou či více podniků v jeden – koupě jedna společnost je odkoupena druhou – nabídka ke koupi jedna společnost nabídne odkoupení akcií akcionářům druhého podniku, čímž získá tento podnik pod svoji kontrolu – joint venture při JV fungují partnerské společnosti samostatně, nicméně JV reprezentuje nově vzniklou firmu výprodej – zřeknutí se podniku je vytvořen nový právní subjekt, jehož akcie jsou rozděleny akcionářům stávajícího podniku úměrně jejich původním podílům – prodej části podniku získání kontroly nad podnikem – zpětný odkup odkup podstatného podílu za částku vyšší než je tržní cena – dohoda o klidu „vykoupení“ akcionáři se zavazují, že se nebudou v budoucnu snažit získat společnost zpět pod svoji kontrolu – opatření proti převzetí podniku, jako např. zlatý padák pro top management společnosti změny vlastnictví – kapitalizace dluhu, kdy se z věřitelů stávají spolumajitelé – výkup podniku managementem, tedy tzv. MBO – management buy-out – zadlužený výkup, kdy do hry vstupují i externí investoři, tedy tzv. LBO – leveraged buy-out

205 Zánik podniku zrušení podniku bez likvidace – plynulý přechod společnosti na jejího právního nástupce zrušení podniku s likvidací – likvidace je zákonem řízený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby (podniku) – likvidátor = osoba, na níž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti. Evidován na MS ČR. – etapy: rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace sestavení likvidačního plánu včetně předložení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku vypořádání pohledávek a závazků společnosti, zpeněžení majetku (nebyl-li tento bod součástí konkurzu) ukončení likvidace výmaz společnosti z obchodního rejstříku (je zpoplatněn…) – zápis výmazu = zánik společnosti

206 Insolvence (úpadek) dlužník není schopen plnit své peněžité závazky – tři kritéria (musí být splněna současně): má více věřitelů má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti tyto závazky není schopen plnit – dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků – dlužník je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo – není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo – nesplnil povinnost předložit insolvenčnímu soudu požadované dokumenty předlužení – dlužník je předlužen, má-li více věřitelů a zároveň součet jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

207 Insolvenční řízení 3 fáze: – fáze mezi podáním insolvenčního návrhu a vydáním rozhodnutí o úpadku, v průběhu které insolvenční soud zjišťuje, zda je dlužník v úpadku – fáze mezi rozhodnutím o úpadku a rozhodnutím o volbě způsobu řešení úpadku, v průběhu které insolvenční soud rozhoduje, jakým způsobem bude insolvenční řízení řešeno – fáze, která následuje po rozhodnutí o volbě metody řešení úpadku konkurs – likvidační metoda, v rámci které jsou pohledávky věřitelů uspokojovány na základě poměrného principu ze zpeněženého majetku dlužníka – majetek je spravován insolvenčním správcem – pohledávky či jejich části, které nejsou uspokojeny, po ukončení konkursu zanikají – u právnické osoby vede k likvidaci společnosti a výmazu z OR reorganizace – postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova majetku – současně jsou realizována opatření k ozdravení hospodaření dlužníka podle soudem schváleného reorganizačního plánu, jehož plnění je průběžně kontrolováno ze strany věřitelů – lze použít jen tehdy, když obrat dlužníka za poslední účetní období přesáhl 100 mil. CZK a dlužník zaměstnává více než 100 zaměstnanců

208 Dopady řešení úpadku konkursreorganizaceoddlužení subjekt všechny subjekty podnikatelský subjekt (hlavně „velký“ dlužník) nepodnikatelský subjekt dispoziční práva insolvenční správcedlužník insolvenční správce (prodej majetku) dlužník (splátkový kalendář) nezajištěné pohledávky zanikají (kromě pohledávek zajištěné třetí osobou) mohou pokračovat zanikají (kromě pohledávek zajištěných třetí osobou) splatnost všechny závazky na základě reorganizačního plánu splátkový kalendář zajištění věřitelé 100 % (minus náklady a odměna insolvenčnímu správci) speciální skupinanehlasují správce aktivnídohlíží aktivní (prodej majetku) dohlíží (splátkový kalendář) míra uspokojení nízká (obvykle méně než 20 %)na základě reorganizačního plánu nejméně 30 %

209 9 Sdružování podniků. Společné podniky

210 Kooperace a koncentrace kooperace – spolupráce podniků, přičemž tyto disponují svojí vlastní právní subjektivitou a sdružují se jen a pouze k provádění vybraných operací. Sdružování je realizováno na smluvní bázi koncentrace – sdružování podnikatelské činnosti a výrobních faktorů do velkých celků. Výhodou velkých celků je jejich větší tržní podíl, a tím i vyšší kapitálová síla. Díky své velikosti tyto celky mohou produkovat mnohem více výrobků a díky tomu lépe využít své výrobní kapacity (opomenout rovněž nelze i nižší výrobní náklady). Takto sdružené podniky podléhají jednotnému vedení

211 Korporace trust – ovládnutí trhu, proti čemuž obvykle státy bojují prostřednictvím antitrustových zákonů – v rámci trustu jeho členské podniky obvykle ztrácí svoji právní subjektivitu a řízení je prováděno centrálně kartel – takové spojení podniků, kdy si tyto ponechávají svoji právní a hospodářskou subjektivitu. – primárním cílem je ovlivňování výroby, cen či vývozu – řada národních legislativ činnost kartelů zakazuje, a to z důvodu nekalosoutěžního jednání koncern – sdružení samostatných podniků s centrálním řízením  koncern jako celek právní subjektivitu nemá holding – ovládání více podniků jedním subjektem (mateřskou společností) – úkolem mateřské společnosti není ani tak vyrábět či prodávat, jako především řídit finanční stránku podnikání – dceřiné podniky mají samostatnou právní subjektivitu a spolupráce s mateřskou společností je realizována na smluvní bázi konsorcium – dočasné sdružení podnikatelů k realizaci jednoho či více obchodních transakcí, a to na společný účet a za současného přispění všech jeho účastníků

212 Akvizice a fúze Fúze = splynutí dvou společností; akvizice = převzetí podniku na základě koupě či prodeje. Klasifikace: – horizontální podniky produkují stejné výrobky a služby, jedná se tedy o konkurenty cílem je získání úspor z rozsahu výroby – vertikální jedná se o spojení článků řetězce (tedy dodavatele a odběratele) cílem je zjednodušení administrativy, dosažení úspor z vertikální integrace, ale i získání kontroly – konglomerátní spojení podniků z různých sektorů (výrobce letadel versus pivovar) cílem je diverzifikace rizika investováním do odlišně se vyvíjejících odvětví Zisk ze spojení lze propočítat jako rozdíl mezi hodnotou společnosti po spojení a úhrnem hodnot podniků vstupujících do fúze (akvizice). Od výsledku je samozřejmě nezbytné odečíst náklady spojené se spojením.

213 Podnikání s/bez kapitálové účasti bez kapitálové účasti – obchodní zástupce obchodní zástupce nabízí výrobky jedné či více společností. Obchodní zástupce obvykle pracuje na provizní bázi – reprezentant reprezentant nabízí výrobky jedné jediné firmy – prodej (předání) licence majitel licence předává své know-how, za což inkasuje licenční poplatek – výměnné obchody – kooperace s kapitálovou účastí – přímé investice – joint venture výsledkem přímé investice dvou či více podniků, které zakládají další právnickou osobu, na níž se podílejí jednak kapitálově, ale především manažersky

214 10 Specifické ekonomiky

215 Výrobní podniky podle stupně zpracování vyráběných statků – podniky prvovýroby (zemědělské, těžební, lesnické) – podniky druhovýroby (zpracovatelský průmysl) podle výrobního množství – kusová výroba (reaktory, turbíny, apod.) – sériová výroba (obráběcí stroje, obytné domy) – hromadná výroba (žárovky, potravinářství, apod.) podle velikosti – malovýrobní – velkovýrobní

216 Velké podniky výhody – v důsledku výroby ve velkém množství může podnik vyrábět s nižšími náklady – podnik může nakupovat ve velkém a za nižší ceny – podnik si může dovolit vlastní výzkum a vývoj, a tím urychlit tok nových výrobků – podnik snáze získává úvěr od banky a obvykle i za lepších podmínek – podnik si může dovolit prodávat na obchodní úvěr nevýhody – hůře se přizpůsobují rychlým změnám trhu – výroba se prodražuje v důsledku růstu správní režie – při zvětšování trhu rostou dopravní náklady a roste nebezpečí zhoršení jakosti výrobků během přepravy (např. potraviny) – dochází ke vzdalování pracovníků na nižších stupních od vrcholového vedení, dále k odcizení vlastnictví, řízení a práce

217 SMEs výhody – schopnost pružně reagovat na změny poptávky – schopnost rychlé realizace inovací – malé nároky na vybavení základním kapitálem – schopnost rychlé adaptability ve vertikální a horizontální kooperaci – poskytnutí rozhodujícího prostoru na výcvik pracovní síly pro konkrétní dělnická povolání (sponzoring učňů) – snadné a levné využívání místních zdrojů surovin a pracovních sil – sociálnější vztahy mezi lidmi nevýhody – nízký tržní podíl – nedostatek kapitálového vybavení – špatná orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech – ztížený přístup k veřejným dražbám – problémy se zapojováním do náročných výzkumných projektů – ztížené možnosti pro samostatné pronikání na zahraniční trhy – respektování technických předpisů je spojeno s vyššími náklady

218 Průmyslové podniky hlavní odvětví národního hospodářství ČR cca 1/3 všech zaměstnanců největší podíl zpracovatelský průmysl (90 %), energetika (5 %) typologie průmyslových podniků – dobývání nerostných surovin – zpracovatelský průmysl – výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

219 Zemědělské a lesnické podniky zemědělství – zabezpečuje potraviny pro obyvatelstvo a zemědělské suroviny pro průmysl  produkční funkce – rostlinná a živočišná výroba – specifika velká závislost na přírodních podmínkách časový nesoulad průběhu výrobního a pracovního procesu sezonnost práce lesnictví – zakládání, obnova a ochrana lesa, těžba dřeva, chov a ochrana lesní zvěře – lesy tvoří 1/3 území ČR rybářství

220 Banky finanční zprostředkovatelé, jejichž hlavní činností je různými formami zprostředkovávat pohyb finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty 4 charakteristiky – právní forma a.s. se sídlem v ČR – přijímají vklady od veřejnosti – poskytují úvěry – vlastní bankovní licenci, o jejímž udělení rozhoduje ČNB základní funkce – finanční zprostředkování – emise bezhotovostních peněz – provádění bezhotovostního platebního styku

221 Struktura bankovnictví v ČR dvoustupňový universální bankovní systém – Česká národní banka centrální banka, cílem péče o cenovou stabilitu emituje hotové peníze a provádí dohled nad finančním trhem – universální banky a spořitelny nabídka celé škály bankovních produktů, rozvětvená pobočková síť – stavební spořitelny výhradně nabídka stavebního spoření (nikdo jiný nesmí nabízet) – hypoteční banky mají licenci na vydávání hypotečních zástavních listů poskytování hypotečních úvěrů (mohou však i jiné banky) – Česká exportní banka poskytuje vývozní úvěry za podmínek zvýhodněných oproti tržním podmínkám – Českomoravská záruční a rozvojová banka financování a podpora vzniku a rozvoje SMEs, podpora rozvoje bydlení, regionů, měst, obcí – družstevní záložny (spořitelní a úvěrová družstva) minimální význam

222 Bankovní produkty finančně úvěrové bankovní produkty – účelové a kontokorentní úvěry – bankovní záruky – hypoteční a spotřebitelské úvěry – faktoring a forfaiting depozitní (vkladové) bankovní produkty – vklady na viděnou – vklady na vkladových účtech – vklady na vkladních knížkách – dluhové cenné papíry emitované bankou platební bankovní produkty – bankovní převody – platební karty (VISA, AMEX, EC/MC) – elektronické peníze – šeky – dokumentární platební instrumenty (dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso) produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry – emisní obchody – obchody s deriváty – depotní obchody – majetková správa

223 Podniky infrastruktury skupina národohospodářských odvětví, která zajišťují předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky – dopravní a spojový systém železniční, silniční, vodní (námořní a vnitrozemská), letecká, nekonvenční (lanovky, ropovody, plynovody), poštovní systém, telekomunikace – energetický systém – vodohospodářská zařízení – výstavba provoz bytů – zdravotnictví – školství a výzkumné instituce ekonomická infrastruktura – cílem je dosahovat zisku sociální infrastruktura – cílem pokud možno uhradit své náklady, může být i státem dotována

224 Obchodní podniky subjekty zabývající se převážně obchodem (v užším pojetí subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem jeho dalšího prodeje bez podstatnější úpravy) podíl na HDP 15 %, zaměstnanost 16 %, počet subjektů 1/3 zisk podniků tvoří zejména obchodní marže (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) členění – obchod spotřebním zbožím – obchod zbožím pro další podnikání (B2B)

225 Zdravotnictví předmět činnosti – prevence, udržení či obnova zdravotního stavu vztah zákazníka (pacient) k poskytovateli (lékař) – zájem o službu obvykle nemotivován potřebou, ale nutností vyvolanou zdravotním stavem povinnost poskytovatele služby – lékař nemůže odepřít poskytnutí služby pacientovi, zejména v akutních případech kombinované zdroje financování (zejména platby od zdravotních pojišťoven  cena služby je regulována) specifika – omezená možnost propagace – hygienické a sanitační předpisy (  vyšší náklady) – citlivý přístup k datům o pacientech – nízký stupeň standardizace řízení

226 Institucionalizace sportu aktivní účastníci – institucionalizovaní školní (soutěže, tělovýchova) organizovaní (spolky) – soutěže (profi, amatéři), výchova – neinstitucionalizovaní (jednotlivci, skupiny) pasivní účastníci – skupiny (fanoušci – jednotlivci (diváci na soutěžích, diváci u TV, čtenáři)

227 Neziskové organizace založeny na jiných motivech než je dosahování zisku podíl na HDP = 0,35 % klasifikace – občanská sdružení – nadace a nadační fondy – obecně prospěšné společnosti – účelová zařízení církví – zahraniční neziskové organizace financování – členské příspěvky – veřejné rozpočty – nadace a nadační fondy – firemní/individuální dárcovství – loterie a sázkové hry – doplňková činnost

228 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google