Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Otevřené výzvy AKTIVITA I. Psychiatrická péče AKTIVITA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Otevřené výzvy AKTIVITA I. Psychiatrická péče AKTIVITA."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Otevřené výzvy AKTIVITA I. Psychiatrická péče AKTIVITA II. Péče o děti

2 Program Iniciativy v oblasti veřejného zdraví: Prioritní oblast: Human and social development Programová oblast 27: Public Health Initiatives Ministerstvo financí je zprostředkovatelem programu Ministerstvo zdravotnictví plní roli odborného partnera Programu Norským partnerem Programu je The Norwegian Institute of Public Health

3 Globální cíl Programu je v souladu s cílem programové oblasti č. 27 Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči Napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče

4 Programové oblasti a podoblasti / výzvy: I. Psychiatrická péče II. Péče o děti II.a Prevence dětských úrazů II.b Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku

5 AKTIVITA I. Psychiatrická péče Výsledek: Zlepšení psychiatrické péče Výstup: Implementace systému ucelené rehabilitace v pracovištích poskytovatelů zdravotních služeb psychiatrické péče Globální cíl: Zvýšení kvality a efektivity léčebných procesů s cílem snížení délky hospitalizace psychiatricky nemocných pacientů Zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče Specifický cíl: Vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního systému programu rehabilitační péče

6 Tělesné zdraví Psychoterapie v různých modalitách Sociální a komunikační dovednosti Příprava na propuštění Spoluúčast nemocných na léčbě Metoda ucelené rehabilitace Rychlejší propuštění pacienta Pacient připraven na život mimo zařízení psychiatrické péče Minimalizace příznaků nemoci Prevence rehospitalizace Podpora schopnosti nezávislého fungování Podpora schopnosti práce a studia Atributy metody ucelené rehabilitace

7 Oprávnění žadatelé: Poskytovatelé následné a dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Indikátory: Počet implementovaných systémů ucelené rehabilitace Počet pacientů zapojených do programu ucelené rehabilitace / rok Libovolné indikátory Do žádosti: Popis indikátorů Výchozí a cílová hodnota indikátorů Způsob prokázání indikátoru

8 Cílová skupina Dlouhodobě psychiatricky nemocní pacienti Alokace: 200 368 116 Kč Minimální výše grantu: 4 550 000 Kč Maximální výše grantu: 21 372 250 Kč

9 AKTIVITA II. Péče o děti Globální cíl Zlepšení zdraví dětské populace prostřednictvím implementace preventivních aktivit Specifický cíl Podpora aktivit primární, sekundární aterciární prevence Výsledek Zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti Výstup Rozvoj primární, sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku

10 Sub-aktivita II.a Dětské úrazy Globální cíl: Snížení počtu dětských úrazů a dětské úmrtnosti v důsledku úrazů Specifický cíl Zefektivnění aktivit primární, sekundární a terciární prevence na místní i národní úrovni Zaměření projektů Vznik „preventivních buněk“ na pracovištích dětské specializované traumatologické péče Preventivní buňky Prostory, které bude specializované centrum využívat pro aktivity primární, sekundární a terciární prevence

11 Oprávnění žadatelé Pracoviště dětské specializované traumatologické péče (traumacentra pro děti a dorost) – věstník 6/2008 a 5/2009 Cílová skupina Hlavní cílovou skupinou je dětská populace a rodiče Sekundární cílovou skupinou je veřejnost a odborníci Specifické zaměření projektů úpravy prostor (omezení staveních výdajů do 10% způsobilých výdajů projektu) pořízení zdravotnických prostředků a vybavení pořízení metodik tvorba metodik, školení zaměstnanců

12 Sub-aktivita II.b Sekundární prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku Globální cíl Předcházení negativním následkům perinatální zátěže a dalších onemocnění v dětském věku (aktivity sekundární prevence) Specifický cíl Zefektivnění aktivit sekundární a terciární prevence Zaměření projektů Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center všech stupňů.

13 Dispenzární péče Multidisciplinární péče poskytované jedním či více odděleními dětem v rámci návazné perinatologické péče Aktivitní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu Oprávnění žadatelé Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR 2/2004) Návaznost bude doložena vyjádřením předsedy perinatologického centra

14 Cílová skupina Hlavní cílovou skupinou jsou děti s perinatální zátěží, které byly propuštěny z perinatologických center a jejich stav vyžaduje navazující péči Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a odborníci Specifické zaměření projektů úpravy prostor (omezení staveních výdajů do 10% způsobilých výdajů projektu) pořízení zdravotnických prostředků a vybavení pořízení metodik tvorba metodik, školení zaměstnanců

15 Alokace pro Aktivitu II. Péče o děti Alokace celkem: 111 569 293 Kč Alokace pro sub-aktivitu II.a: 55 784 646 Kč Alokace pro sub-aktivitu II.b: 55 784 647 Kč

16 Podíly financování  Podíly financování grantů se odvíjejí od právní formy žadatele.  Spolufinancování bude zajištěno ze zdrojů žadatele. Podíly: Právní forma žadateleGrantVlastní spolufinancování Veřejná instituce80%20% NNO90%10% Ostatní právnické osoby60%40%

17 Aktuální informace o vyhlášených výzvách a požadavcích na projektové žádosti naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/vyzvy_2459_8.html

18 Kontakty: Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů Kontaktní osoby:  Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, vedoucí oddělení, tel.: 224 972 372, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz zdenka.zatloukalova@mzcr.cz  Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.czmartina.juricova@mzcr.cz  Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.czrenata.bednarova@mzcr.cz  Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.czjana.stedra@mzcr.cz  Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: petr.cermak@mzcr.czpetr.cermak@mzcr.cz  Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: tomas.hruza@mzcr.cztomas.hruza@mzcr.cz

19 Děkuji za pozornost Zdeňka Zatloukalová vedoucí oddělení finančních mechanismů odbor evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR

20 Oprávněné výdaje Mgr. Petr Čermák

21 Obecná pravidla způsobilosti výdajů vycházejí z Pokynu Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014 a zveřejněného na webových stránkách www.eeagrants.cz a z Pokynů pro žadatele zveřejněných webových na stránkách www.mzcr.czwww.eeagrants.czwww.mzcr.cz Způsobilé výdaje musí přispívat k naplnění cíle projektu Propojení výdajů s aktivitami projektu Výdaje musí být stanoveny pomocí cen v místě a čase obvyklých

22 Stanovení cen výdajů na základě: průzkum trhu obdobný nákup odborný posudek znalce u stavebních projektů podle číselníků katalogů prací Výdaj je způsobilý pokud:  byl zahrnut a schválen v rozpočtu programu/žádosti o grant  je účel výdaje nezbytně nutný pro realizaci programu / projektu, souvisí s realizací aktivit programu / projektu a směřuje k naplnění cílů programu / projektu  vznikl a byl uhrazen ve stanoveném časovém rozmezí pro realizaci programu/projektu – časová způsobilost

23 1. Stavební výdaje Aktivita I. Psychiatrická péče  příprava staveniště  stavební práce dle technické dokumentace projektu (externí rekonstrukce současných prostor; napojení na inženýrské sítě; terénní úpravy a práce)  výdaje za odbornou práci při realizaci smlouvy -> např. stavební dozor Aktivita II. Péče o děti  drobné stavební interiérové úpravy do výše 10% způsobilých výdajů projektu

24 2. Nákup zařízení a vybavení Způsobilý je nákup:  dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  drobného hmotného a nehmotného majetku zdravotnických a terapeutických prostředků, zařízení a vybavení, IT vybavení, … Způsobilý není nákup nemovitého majetku

25 2. Nákup zařízení a vybavení  V případě dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (který je odepisován) mohou být způsobilými výdaji pouze daňové odpisy Možnost schválení výjimky z odpisů dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku  V případě schválení výjimky – nutnost dodržení následujících podmínek  uchování vlastnictví k pořízenému majetku po dobu nejméně 5 let po ukončení projektu  pojištění majetku proti škodám po dobu minimálně 5 let po ukončení projektu  zajištění řádné údržby pořízeného majetku

26 3. Nákup služeb Dva typy služeb  Management projektu  výdaje na externí řízení projektu včetně výdajů na případná výběrová řízení (včetně právních služeb)  Služby pro plnění účelu projektu  pořádání konferencí, nájmy prostor pro školení, konference, workshopy, odměny přednášejícím, tlumočnické služby, odborné plnění (návrh metodik apod.)

27 4. Osobní výdaje = výdaje související s řízením a administrací Dva typy osobních výdajů  Řízení projektu -> výdaje na řízení projektu prostřednictvím vlastních zaměstnanců  Osobní výdaje pro plnění účelu projektu -> výdaje na zaměstnance vykonávající specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu Osobní výdaje -> výdaje ve výši nominálních mezd/platů, zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem případně včetně dalších odvodů, které je zaměstnavatel povinen hradit

28 5. Výdaje na cestovné – cestovní náhrady  Jízdní výdaje  výdaje na cestu, které v případě zahraniční cesty zahrnují výdaje na dopravu v zemi pobytu a nutné vedlejší výdaje (vstup na letiště, vízové poplatky a další)  Výdaje za ubytování  Stravné  Ostatní výdaje  např.: poplatky za parkovné, dálniční poplatek

29 6. Výdaje Partnerů  Vztah mezi KP sub-projektu a partnerem -> založen na nekomerčním principu podložen Dohodou/Smlouvou o partnerství, která upravuje, mimo jiné, finanční toky mezi KP sub-projektu a partnerem  Prokazování výdajů partnera  prostřednictvím proplacených účetních dokladů (partner musí prokázat proplacení výdaje)  prostřednictvím auditní zprávy  Musí být v souladu s pravidly programu

30 7. Výdaje na publicitu  Musí být v souladu s pravidly programu  Povinná publicita je popsána v „Pokynech pro publicitu“ Příručky pro příjemce grantů financovaných z Programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ1 8. DPH  Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý výdaj pouze v případě, kdy příjemce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu

31 Děkuji za pozornost

32 VEŘEJNÁ PODPORA Ing. Renata Bednářová

33 Dotace jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy: čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 (2005/842/ES) Směrnicí Komise 2005/81/ES (v ČR plněno na základě zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů).

34 Žadatel o poskytnutí grantu je povinen vyplnit část obsahující dotazy na naplnění čtyř znaků veřejné podpory: 1.Veřejná podpora je poskytnuta prostřednictvím státních finančních prostředků (služba, zvýhodněný úvěr, půjčka, daňové zvýhodnění) Tento znak je naplněn u všech projektů.

35 2.Veřejná podpora je poskytnuta podniku. Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví výroby. Podnikem může být i příspěvková organizace, kraj, obec nebo nestátní nezisková organizace provozující ekonomickou činnost. Rozhodující je existence konkurence. Ekonomická činnost – jakákoliv činnost nabízena na určitém trhu, i bezplatně. Podstatné je, že nabízené plnění je předmětem soutěže, tj. existuje pro něj trh Realizace projektu ovlivní provozování ekonomické činnosti příjemce (rozšíření stávající či vznik nové) Realizace projektu ovlivnění provozování ekonomické činnosti třetích subjektů

36 3.V důsledku poskytnutí veřejné podpory je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže Pro naplnění tohoto znaku je důležitá skutečnost, zda v rámci podpořené ekonomické činnosti existuje trh a konkurenti. Nejedná se pouze o existenci v době podání žádosti, stačí, když existuje pouze potenciální možnost vytvoření nerovných podmínek pro podnikání.

37 4.V důsledku veřejné podpory je či bude ovlivněn obchod mezi členskými státy EU (tzv. přeshraniční efekt veřejné podpory) K naplnění tohoto znaku dochází v případě, že: činnost přesahuje geografické hranice ČR nebo pokud se na daném trhu účastní nebo mohou účastnit i subjekty jiného členského státu nebo pokud zákazníci pocházejí rovněž z jiných členských států EU Stejná pravidla platí rovněž pro případného partnera projektu.

38 V případě, že projekt vykazuje znaky veřejné podpory (kumulativně – všechny znaky), je možné využít následující výjimky: 1.Podpora de minimis – (dle nařízení Komise (ES) č. 1047/2013 ze dne 15. prosince 2006, čl. 87 a 88 Smlouvy o ES upravující podporu de minimis) Podpora de minimis nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Seznam udělených podpor de minimis je uveden v Registru podpor de minimis.

39 2.De minimis v rámci Služeb obecného hospodářského zájmu V případě doložení pověření službou v obecném hospodářském zájmu je dle Nařízení komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby v obecném hospodářském zájmu možné poskytnout podporu do výše 500 000 EUR za 3 roky.

40 3.Služby obecného hospodářského zájmu – (v souladu se sdělením Komise o službách veřejného zájmu v Evropě (OJ 2001/C 17/04) Využíváno v případě, kdy trh není schopen zajistit poskytování těchto služeb (např. vysoké ceny). Veřejný orgán pověří subjekt závazkem veřejné služby je jasně definován národní legislativou a/nebo licencí (smlouvou), jsou stanoveny parametry, jimiž je kalkulována kompenzace, kompenzace nesmí přesahovat výši nutnou k pokrytí části či veškerých nákladů, které vznikly v souvislosti s plněním závazku veřejné služby, zároveň musí být zohledněny relevantní příjmy a v přiměřený zisk, jestliže podnik nebyl vybrán na základě výběrového řízení, pak výše kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly zavedenému podniku při plnění závazků veřejné služby, V případě využití této možnosti žadatel, jako nepovinou přílohu, dodá prohlášení, ve kterém uvede způsob naplnění znaků služby v obecném hospodářském zájmu.

41 POSTUP V IS CEDR Žadatel do dané položky v IS CEDR uvede odpovědi na následující otázky: 1. Dotace je poskytnuta z veřejných prostředků (splňuje vždy) 2. Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby 3. Poskytnutím podpory dochází k narušení či potencionálnímu ohrožení hospodářské soutěže 4. Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy U každé otázky uvede jednu z možností SPLŇUJI/NESPLŇUJI V případě, že projekt některou z podmínek nesplňuje, je třeba uvést důvod nenaplnění daného znaku.

42 Žádost o poskytnutí grantu a povinné přílohy Mgr. Petr Čermák

43  Žádosti o poskytnutí grantu včetně příloh jsou předkládány pouze elektronicky v rámci informačního systému IS CEDR  Pro vyplnění IS CEDR a tím i předložení žádosti je nutné mít zřízený kvalifikovaný elektronický certifikát statutárního orgánu  K předložení žádosti v IS CEDR je možné pověřit jinou osobu  Pro komunikaci se Zprostředkovatelem programu je nutné mít zřízenou datovou schránku

44 Povinné přílohy  definovány specifické povinné přílohy pro jednotlivé aktivity -> v případě že nikoliv, jsou přílohy předkládané do obou aktivit  V případě, že je pro žadatele některá z povinných příloh nerelevantní, vloží do žádosti dokument, ve kterém bude uvedeno, že „příloha není relevantní“

45 Povinné přílohy 1. Dokument Žádosti  automaticky se generuje v IS CEDR  nutné podepsat elektronickým podpisem statutárního orgánu / pověřené osoby 2. Prohlášení o spolufinancování (Příloha č. 2 Pokynu)  Prohlášení žadatele o zajištění spolufinancování projektu a průběžného předfinancování projektu  Organizace zřízené MZ ČR do přílohy nemusí uvádět prohlášení o zajištění předfinancování – pouze prohlášení o spolufinancování

46 Povinné přílohy 3. Zjednodušená studie provedotelnosti / Analýza potřeb  Projektová dokumentace -> obsaženy parametry a specifika vč. odůvodněnosti zvolené technologie a investic plánovaných v projektu  Povinná struktura:  popis současného stavu  popis odůvodněnosti podpory  popis pořizovaných investic  podrobný harmonogram projektu  organizační diagram  podrobná finanční kalkulace  stanovení nákladovosti výdajů

47 Povinné přílohy 4. Technická dokumentace k posouzení žádosti  Relevantní pro stavební projekty  podklady z technické dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení/ ohlášení stavby  Povinnost doložit přílohu „podrobný rozpočet stavebních prací“ 5. Povolení/doklady nutné pro realizaci projektu – je-li relevantní  všechna požadovaná povolení, která podmiňují přípravu a realizaci předloženého projektu  Je-li relevantní žadatel dodá: stavební povolení/ohlášku nebo žádost o vydání stavebního povolení; všechna ostatní povolení potřebná pro úspěšnou realizaci projektu

48 Povinné přílohy 6. Další doplňující informace - nepovinné přílohy  možnost uvést stručné doplňující informace k žádosti v záložce Zpracovatel (rovněž možnost přiložení nepovinných příloh) 7. Doklad o právní subjektivitě žadatele – dle právní normy  příspěvkové organizace doloží zřizovací listinu a doklad o přidělení IČ (kopie dokladu ČSÚ/Registr osob)  Nestátní neziskové organizace doloží  zakladatelskou smlouvu/listinu, zápis z ustavující schůze či zřizovací listinu podle druhu organizace  výpis z příslušného (veřejného) rejstříku  doklad o přidělení IČ  podnikatelské subjekty (právnické osoby) - výpis z obchodního rejstříku

49 Povinné přílohy 8. Podklady pro posouzení / ověření finančního zdraví žadatele (dostupná příloha)  žadatel doloží daňová přiznání včetně všech příloh za poslední 3-leté účetní období  nedokládají organizace zřizované veřejnou správou 9. Čestné prohlášení žadatele (Příloha č. 3 Pokynu)  žadatel dokládá fakt, že není v úpadku, nemá nevyřešené závazky na pojištění, správě daní apod. 10.Čestné prohlášení o vlastnictví/jiném právu (Příloha č. 6 Pokynu)  čestné prohlášení o vlastnictví / jiném právu na nemovitý, příp. movitý majetek -> v případě, že je projekt svázán s nemovitým, příp. movitým majetkem

50 Povinné přílohy 11. Prohlášení o partnerství (Příloha č. 5 Pokynu) – je-li relevantní  Pro každého jednotlivého partnera se přikládá samostatné prohlášení  V případě zahraničních partnerů je prohlášení předkládáno v anglickém jazyce. 12. Zmocnění osoby k podpisu  V případě, že Žádost podepisuje jiná osoba, než statutární orgán, předloží v IS CEDR žadatel oprávnění k podpisu 13. Podrobný rozpočet kapitoly stavební práce  Podrobný rozpočet přednastaven v IS CEDR

51 Povinné přílohy 14. Detailní popis odborných částí aktivit projektu  Doplňující informace uvedené v žádosti v IS CEDR  Specifikuje aktivity a jejich propojení s rozpočtovými položkami, kalkulace rozpočtu včetně zdůvodnění navržených jednotkových cen, počtu jednotek a celkové částky 15. Čestné prohlášení o vlastnictví odepisovaného majetku  V případě uplatnění odpisů stávajícího majetku organizace 16. Prohlášení právnické osoby (Příloha č. 4 Pokynu)  Pokud je žadatel právnickou osobou, musí, v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., ve znění §14, odst. (3), písm. e) předložit informaci o identifikaci osob jednajících jeho jménem; osob s podílem v právnické osobě; osob, v nichž má podíl; osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu

52 Povinné přílohy 17. Doložení oprávněnosti žadatele  Aktivita I. Psychiatrická péče  Doklad o poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů  Doložení registrace k poskytování péče a kopie smlouvy s převládající zdravotní pojišťovnou  Aktivita II. Péče o děti, II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku  Čestné prohlášení s popisem návaznosti na Perinatologické centrum stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 2/2014)  Vyjádření zástupce (předsedy) perinatologického centra o této návaznosti

53 Povinné přílohy  Aktivita II. Péče o děti, II.a Prevence dětských úrazů  Doložení oprávněnosti není vyžadováno. V IS CEDR bude uvedeno „NENÍ RELEVANTNÍ“ 18. Prohlášení zřizovatele – je-li relevantní  Přílohu jsou povinny dodávat organizace zřízené veřejnou správou 19. Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na projekt (Příloha č. 7 Pokynu)  prohlášení o tom, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu 20. Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na projekt (Příloha č. 8 Pokynu)  prohlášení partnera o tom, zda poskytnutá podpora zakládá či nezakládá veřejnou podporu

54 Povinné přílohy 21. Prohlášení o poskytnutých podporách (Příloha č. 9 Pokynu)  přehled podpor de-minimis obdržených za poslední 3 roky – pouze v případě využití podpory de-minimis 22. Prohlášení o poskytnutých podporách partnera (Příloha č. 9 Pokynu – stejná příloha jako u příjemce)  přehled podpor de-minimis obdržených partnerem za poslední 3 roky – pouze v případě využití podpory de-minimis partnerem 23. Pověření službou obecného hospodářského zájmu  relevantní v případě podniku, který je pověřen službou v obecném ověření službou

55 Děkuji za pozornost

56 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ Ing. Renata Bednářová

57 Posouzení žádostí a jejich hodnocení zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví – oddělení finančních mechanismů (EF/5) v následujících fázích: 1. posouzení formálních náležitostí a posouzení oprávněnosti 2. hodnocení kvality Proces je zakončen verifikací zprostředkovatelem programu.

58 1. Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti 1.1Posouzení formálních náležitostí Zda žádost obsahuje elektronicky podepsaný dokument žádosti o grant a všechny požadované přílohy. Zda jsou přílohy úplné a čitelné. Výzva k doplnění a provedení úprav v systému IS CEDR v termínu max. 5 pracovních dní. Vlastní žádost po předložení již doplňovat nelze!

59 1.2 Posouzení oprávněnosti Žadatel je oprávněný, Partner/partneři jsou oprávnění, Projekt je v souladu se zaměřením výzvy, aktivity projektu jsou oprávněné soulad s legislativou a platnými předpisy týkajícími se především veřejné podpory. soulad výstupů projektu s nastavením výzvy. Místo realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy, Délka implementace projektu nepřesahuje maximální dobu realizace stanovenou ve výzvě, Požadovaná výše grantu je v souladu se stanovenými podmínkami ve výzvě.

60 Při posouzení souladu výstupů projektu s nastavením výzvy bude hodnoceno především nastavení výstupů a indikátorů (jejich popis). V rámci Aktivity I. Psychiatrická péče bude hodnoceno, zda projekt přispívá k implementaci systému ucelené rehabilitace psychiatricky nemocných pacientů. Žádost, která splní kritéria formálních náležitosti a kritéria oprávněnosti, postoupí do další fáze procesu hodnocení. Žadatel má možnost se proti rozhodnutí o vyřazení z procesu dalšího hodnocení z důvodů nesplnění formálních podmínek a oprávněnosti odvolat nejdéle do 5 pracovních dnů od obdržení této informace v systému IS CEDR.

61 2. Posouzení kvality - Provádí expertní externí hodnotitelé Účelem hodnocení kvality je prověřit relevantnost, účinnost, efektivnost a přínosy projektů a posouzení hospodárnosti a udržitelnosti, včetně způsobu zajištění vlastní realizace projektu (organizační, technické a administrativní předpoklady žadatele). Hodnocení kvality se provádí ve dvou krocích: 2.1 Hodnocení expertními hodnotiteli 2.2 Jednání hodnotící komise

62 2.1 Hodnocení expertními hodnotiteli Žádost hodnotí 2 hodnotitelé podle kritérií: Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat Význam (relevance) projektu Struktura projektu, rizika a výstupy Hospodárnost a udržitelnost projektu Horizontální (průřezové) politiky Maximálně 100 b., hodnocení aritmetický průměr rozdíl bodového hodnocení žádosti mezi dvěma hodnotiteli bude vyšší než 30 % → 3. hodnocení. Výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem dvou bodových hodnocení, která jsou si bodovou hodnotou nejblíže.

63 2.2 Jednání hodnotící komise Hodnotící komise má 6 hlasujících členů (3 zástupci Ministerstva zdravotnictví, 3 externí zástupci – asociace krajů, svaz měst a obcí, odborná společnost Jednáním hodnotící komise projdou žádosti hodnocené expertními hodnotiteli bez ohledu na počet přidělených bodů, a to v pořadí podle přidělených bodů. Hodnotící komise hlasuje o každém jednotlivém projektu, a to až do výše celkové alokace výzvy pro danou programovou oblast, včetně rezervy na náhradní projekty (maximálně 30% alokace pro danou výzvu).

64 3. Verifikace Zprostředkovatelem Programu (ZP = MF) verifikace procesu výběru projektů a doporučení Hodnotící komise 4. Konečné rozhodnutí o poskytnutí grantu ZP rozhodne o udělení/neudělení grantu a informuje žadatele o dalším postupu a to dopisem ZP prostřednictvím datové schránky a informací v IS CEDR. Příslušný právní akt o přidělení prostředků žadateli vydaný MF je předán žadateli prostřednictvím datové schránky. Pro příspěvkové organizace MZ vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace MZ

65 Děkuji za pozornost

66 Fond bilaterální spolupráce Opatření A Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová

67 Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Globální cíl: zajistit vyšší míru bilaterální spolupráce v jednotlivých programech financovaných z Norských fondů Opatření A Podpora aktivit budoucích žadatelů o grant s cílem nalézt vhodného partnera Opatření B Rozvíjení partnerství v rámci realizovaných projektů

68 Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci: Přispět k rozšíření bilaterální spolupráce, sdílení výsledků, zlepšení znalostí a vzájemného porozumění. Posilování bilaterální spolupráce mezi Norským královstvím a Českou republikou.

69 Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A: Hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorského státu pro období přípravy návrhu projektů a rozvoje těchto partnerství během přípravného období. Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových aktivit.

70 Fond pro bilaterální spolupráci - Opatření A Aktivita: Výzva pro předkládání iniciativ – začátek 3. 4. 2014  Budou financovány iniciativy zaměřené na získání partnera z donorského státu.

71 Fond pro bilaterální spolupráci - Opatření A Alokace výzvy: 2 000 000,- Kč

72 Doporučené iniciativy studijní a pracovní cestypracovní bilaterální setkání s výměnou informací a navázání spolupráceúčast nebo společná účast na mezinárodních akcích sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopechorganizace seminářů, konferencí a workshopůpříprava Žádosti o poskytnutí grantu a s ní spojené dokumentace

73 Způsobilé výdaje : Náklady na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a ekonomických analýz Nákup údajů nezbytných k vypracování Žádosti (např. odborné studie, statistická data, výsledky měření) Poplatky za externí poradenství Poplatky a cestovní náklady spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech Cestovní náklady na studijní cesty do zahraničíNáklady na cestu, per-diems a odměny pro hostující experty Náklady spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních jednání, workshopů Tlumočení a překlady pracovních materiálů

74 Oprávnění žadatelé: = stejní žadatelé jako u Výzev

75 Oprávnění žadatelé: Pro výzvu pro Malé grantové schéma I. „Psychiatrická péče“:  Organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují deinstitucionalizovanou péči Pro výzvu pro Malé grantové schéma II. „Péče o děti“:  Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů  Nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku  Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním  Nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních

76 Následné předložení projektu do otevřené výzvy / výzvy pro Malé grantové schéma ani skutečné nalezení partnera z donorského státu jakožto výsledek iniciativy není nutnou podmínkou. Navázané partnerství zvýhodňuje bodové hodnocení Žádosti o poskytnutí grantu. Velmi důležitá je smysluplnost partnerství ve vztahu k projektu.

77 Minimální výše grantuMaximální výše grantu € 2 016€ 6 050 50 000 Kč150 000 Kč Minimální a maximální výše grantu

78 Veškeré informace k výzvě, vč. Příručky pro žadatele a příjemce Bilaterálního fondu – OPATŘENÍ A naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty-k-vyzve-pro- fond-pro-bilateralni-spolupraci_8903_2458_8.html

79 UdálostTermín Ukončení výzvy pro bilaterální fond A Souběžně s ukončením výzvy pro Malé grantové schéma Harmonogram

80 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Otevřené výzvy AKTIVITA I. Psychiatrická péče AKTIVITA."

Podobné prezentace


Reklamy Google