Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Finanční možnosti čerpání z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Finanční možnosti čerpání z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vodu."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Finanční možnosti čerpání z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vodu

2 Porovnání alokace OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 2 OPŽP 2007-2013OPŽP 2014-2020 Celkem (EUR) 4 643 206 2482 636 592 864

3 OPŽP 2014 - 2020 Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí ČR Certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí ČR Zprostředkující subjekt ­ Státní fond životního prostředí ČR ­ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 3

4 Prioritní osy pro období 2014 - 2020 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory 4

5 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

6 Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 2014-2020 Prioritní osamil. EUR% 176829 245317 345817,6 435113,6 552920 Celkem (vč. TA)2636100 6

7 Alokace OPŽP 2014–2020 pro specifické cíle 1.3 a 1.4 7 CELKEM 2 636 592 864 € PRIORITNÍ OSA 1 (29,15 %) 768 767 183 € Specifický cíl 1.1 (45,00 %) 345 945 233 € Specifický cíl 1.2 (15,00 %) 115 315 077 € Specifický cíl 1.3 (30,00 %) 230 630 155 € Specifický cíl 1.4 (10,00 %) 76 876 718 €

8 Forma a výše podpory Dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. U některých SC výše dotace určena odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou) nebo metodou výpočtu finanční mezery. Využití finančních nástrojů – financování pomocí kombinace dotace a půjčky nebo pouze půjčky. 8

9 Prioritní osa 1: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod ­ výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství ­ výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě 9

10 Prioritní osa 1: Specifické cíle a příklad typu podporovaného projektu 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu ­ hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření ­ budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 10

11 Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 11

12 Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Výše podpory – 85 % Typy podporovaných projektů: realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). 12

13 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.1 Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Návrh revitalizované kynety koryta zajišťuje v rozsahu území využitelného pro revitalizaci zlepšení současného ekologického stavu vod (úprava kynety do potenciálního geomorfologického typu přirozeného toku), migrační prostupnost a potřebný transport splavenin. Projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město a nezvyšuje povodňové nebezpečí. Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a nezhoršuje povodňové riziko dále po toku. Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz. 13

14 Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků Výše podpory – 85 % Typy podporovaných projektů: Mezi podporované typy projektů patří například: plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 14

15 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.2 Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady V případě podzemních prostor a nádrží projekt obsahuje předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv. V případě vsaku projekt obsahuje hydrogeologické posouzení. Není přípustný hluboký vsak z budovaných zařízení. Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou a z převážné části se zástavbou nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru. Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a snižuje povodňové riziko v zastavěném území. 15

16 Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Výše podpory – 85 % Typy podporovaných projektů: výstavba ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. Oprávnění žadatelé - výjimky: nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží fyzické osoby podnikající (pouze na opatření – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží) 16

17 Ochranné nádrže Ochrannou nádrží se rozumí: Suchá nádrž – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru; plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku; může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci. Retenční nádrž – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, která plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku, a ve které objem prostoru stálého nadržení je menší než 20 % celkového objemu nádrže; hladina stálého nadržení přitom plní funkci zajišťující zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti hráze vodní nádrže. Poldr – Uměle vytvořený prostor přiléhající k vodnímu toku, který při povodni zadržuje vodu, plní retenční funkci a snižuje tak povodňový průtok ve vodním toku; po průchodu povodňové vlny se ochranný prostor vyprázdní; záplavová oblast se obvykle zemědělsky nebo lesnicky využívá. 17

18 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.3 Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a snižuje povodňové riziko v zastavěném území. Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz. 18

19 Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření Opatření zaměřená na prevenci a ochranu obyvatel, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí před účinky povodní a zajištění zlepšení rychlosti a kvality informací v době povodně. Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 19

20 Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Výše podpory – 85 % Typy podporovaných projektů: zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik), studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. 20

21 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.4.1 Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz. 21

22 Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží). 22

23 Výzvy pro specifický cíl 1.3 a 1.4. Výzva č. 34 příjem žádostí od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 Specifický cíl 1.3 – aktivita 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. a 1.3.4 Alokace 1,3 mld. Kč, z toho 100 mil. na aktivitu 1.3.4 (svahové nestability) Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000,-Kč (bez DPH) Výzva č. 35 příjem žádostí od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 Specifický cíl 1.4 Alokace 350 mil.Kč Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000,-Kč (bez DPH) (aktivitu 1.4.1 nelze vyhlásit z důvodu neschválené legislativní vyhlášky) 23

24 Příklady projektů z uplynulého programového období Oprava poldruRetenční nádrž Revitalizace nábřežní zóny 24

25 Schéma podávání žádostí 25

26 Portál IS KP14+ 26

27 Děkuji za pozornost. Dr. Blanka Veltrubská KP České Budějovice Státní fond životního prostředí ČR blanka.veltrubska@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Finanční možnosti čerpání z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google