Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení

2 Podpora výstavby podporovaných bytů Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ stanovuje podmínky pro poskytování státní dotace na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení. Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (dále jen „cílová skupina“).

3 Podpora výstavby podporovaných bytů Příjemce dotace: Příjemce je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území: a)některého z členských států Evropské unie, b)státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo c)Švýcarské konfederace.

4 Podpora výstavby podporovaných bytů Dotační tituly Pečovatelský byt: pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: 1.věkem- jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo 2.zdravotním stavem – kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I.stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách Vstupní byt: pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které doloží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy a doloží, že: doposud žily nebo žijí v sociálně vyloučené romské lokalitě jejichž rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty žijí v jiné tíživé sociální situaci (např. ukončují nebo ukončily výkon trestu, dosáhly plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, a.j.)

5 Podpora výstavby podporovaných bytů Výše podpory: Maximální výše dotace na 1 bytovou jednotku je závislá na dotačním titulu, typu vzniku (výstavbou/pořízením) a na dosažení nízkoenergetického standardu. 600 000 Kč – pečovatelský byt nebo vstupní byt upravitelný 550 000 Kč - vstupní byt Navýšení o 50 000 Kč / na 1 BJ u novostaveb a stavebních úprav bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kWh/m2/rok Vytvoření vstupního bytu pořízením (koupí, veřejnou dražbou nebo dražbou bytu ) – podpora je stanovena ve výši 80% z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní nebo vydražené ceny bytu a z odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na 1 BJ. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“.

6 Podpora výstavby podporovaných bytů Vznik podporovaného bytu Výstavbou: 1.novostavba bytového domu, 2.stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě, 3.nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě, 4.stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý a k uzavření nájemní smlouvy; Pořízením: 1.koupě bytu, ze kterého vznikne vstupní byt, nebo 2.veřejná dražba bytu, ze kterého vznikne vstupní byt, nebo 3.dražba bytu, ze kterého vznikne vstupní byt, podle občanského soudního řádu

7 Podpora výstavby podporovaných bytů Nejdůležitější podmínky pro poskytnutí dotace žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám; v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku; žadatel má zajištěny zdroje financování podporovaných bytů; podlahová plocha podporovaného bytu nesmí překročit 80 m 2

8 Podpora výstavby podporovaných bytů Nejdůležitější podmínky pro poskytnutí dotace V případě výstavby: má žadatel na akci vydané pravomocné stavební povolení nebo uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo certifikát autorizovaného inspektora nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, jsou-li pro výstavbu požadovány; pozemek, na kterém bude výstavba podporovaných bytů provedena, je ve vlastnictví žadatele; na pozemku nevázne žádné zástavní právo ve prospěch třetí osoby; budova, ve které vzniknou podporované byty, je ve vlastnictví žadatele; na budově nevázne žádné zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby;

9 Podpora výstavby podporovaných bytů Nejdůležitější podmínky pro poskytnutí dotace V případě pořízení: žadatel je vlastníkem bytu na základě kupní smlouvy nebo dražby bytu; kupní smlouva nesmí být uzavřena nebo dražba nesmí proběhnout dříve než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci; žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje předmět koupě nebo dražby a zdroje financování provozu vstupních bytů; na bytu, který je předmětem koupě nebo dražby, nevázne žádné zástavní ani užívací právo ve prospěch třetí osoby; k datu podání žádosti o poskytnutí dotace uplynulo nejméně 10 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bytu, který je předmětem koupě nebo dražby; žadatel doloží odhadní cenu bytu zpracovanou znalcem v oboru ceny staveb.

10 Podpora výstavby podporovaných bytů Přílohy žádosti o dotaci společné pro výstavbu a pořízení bytu Vytištěný, vyplněný a podepsaný elektronický formulář žádost o dotaci; žádosti jsou dodány v nerozebíratelném provedení, stránky jsou číslovány vzestupně; prohlášení o tom, že žadatel nemá závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy, zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám; prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci; věcné zdůvodnění záměru; vyjádření obce k záměru provozování podporovaných bytů (pokud není žadatelem obec); doklad o poskytnutých podporách „de minimis“.

11 Podpora výstavby podporovaných bytů Další náležitosti v případě výstavby bytu: investiční záměr (průvodní nebo souhrnná technická zpráva, koordinační situaci staveb,výkresová dokumentace, položkový rozpočet stavby, časový harmonogram stavby, technicko-ekonomické zdůvodnění stavby, vyjádření efektivnosti vložených prostředků, požadavky budoucího provozu podporovaných bytů); výpis z katastru nemovitostí; platný doklad o povolení stavby; doklady o způsobu financování; doklad o prokázání nízkoenergetického standardu ( v případě, že o něj žadatel žádá); Další náležitosti v případě pořízení bytu: uzavřená kupní smlouva nebo nabývací titul v dražbě; doklad o zaplacení bytu; investiční záměr (předmět koupě nebo dražby, zdroje financování a provozu vstupních bytů, popis technického stavu bytu i domu); odhadní cena bytu zpracovaná znalcem v oboru ceny staveb; doklad o stáří bytu ( uvedeno v posudku znalce nebo doloženo kolaudační rozhodnutím);

12 Podpora výstavby podporovaných bytů Hodnocení žádostí a hodnotící kritéria 1.Zkušenosti žadatele s poskytováním sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb. Max. 25 bodů Hodnotí se zkušenosti žadatele s poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. pro cílovou skupinu. Zvýhodněni jsou žadatelé, kteří mají tyto zkušenosti delší. Doklad dodá žadatel : věcné zdůvodnění záměru vzniku podporovaných bytů, doklad o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb. partnerská smlouva o poskytování služeb 2.Poskytnutá dotace do okresů za období 2003-2010 k počtu obyvatel daného okresu k 1.1.2010 Max. 15 bodů Kritérium upřednostňuje žádosti žadatele, který akci realizuje v okrese s menším podílem dotací tzn. čím menší dotace do okresu tím větší bodový zisk Podklad správce programu: seznam poskytnutých dotací počty obyvatel okresů k 1. 1. 2010

13 Podpora výstavby podporovaných bytů Hodnocení žádostí a hodnotící kritéria 3.Strukturálně postižené regiony Max. 10 bodů Podklad správce programu: Usnesení vlády č. 141 ze dne 22. února 2010 4.Potřeba realizace projektu ⋐ VB - v obci nebo do 15 km od obce se nachází dětský domov, azyl.dům, a.j. – žadatelem vyplněné údaje „Věcné zdůvodnění výstavby podporovaných bytů“ Max. 20 bodů Doklad dodá žadatel: Příloha žádosti:věcné zdůvodnění výstavby podporovaných bytů ⋐ PČB - hodnocení podílu osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel okresu – údaje ČSÚ k 31.12.2009 Max. 20 bodů Podklad správce programu : statistické údaje z ČSÚ o věkovém složení obyvatel k 31. 12. 2009 V případě, že žadatel žádá zároveň o PČB i VB, hodnotí se dle obou tabulek a to v poměru který se rovná poměru PČB a VB. Maximální počet bodů je v tomto případě 20.

14 Podpora výstavby podporovaných bytů Hodnocení žádostí a hodnotící kritéria 5.Občanská vybavenost obce - Zvýhodněny budou obce, které mají vyšší občanskou vybavenost a proto vyšší předpoklady pro následnou výstavbu bytových jednotek Max. 15 bodů Doklad dodá žadatel: příloha žádosti – věcné zdůvodnění výstavby podporovaných bytů 6.Realizace akce mimo záplavové území – Zvýhodněny budou projekty, u kterých obec doloží, že realizace akce je mimo záplavové území Max. 15 bodů Doklad dodá žadatel: příloha žádostí – mapa obce s vyznačením místa výstavby nebo pořízení PB a zakreslením záplavového území potvrzenou vodohospodářským úřadem v případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR

15 Podpora výstavby podporovaných bytů Doplňující náležitosti – dodávají se pouze na schválené akce V případě výstavby: Smlouva o dílo se zhotovitelem výstavby podporovaných bytů; Aktualizované údaje o akci - Formulář EDS/ISPROFIN V případě pořízení : Výpis z katastru nemovitostí, nebo list vlastnictví Čestné prohlášení, že na byt nevázne zástavní ani užívací právo ve prospěch třetí osoby

16 Podpora výstavby podporovaných bytů Podmínky pro použití dotace a nakládání s podporovanými byty Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu; příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitostí; příjemce dotace nepřevede bez souhlasu poskytovatele dotace vlastnické ani spoluvlastnické právo k podporovanému bytu případně k bytovému domu, ve kterém vznikly podporované byty, na jinou osobu po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitostí;

17 Podpora výstavby podporovaných bytů Podmínky pro použití dotace a nakládání s podporovanými byty k podporovaným bytům zřízeným z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva; nemovitost je pojištěna nejpozději ke dni ukončení závěrečného vyhodnocení akce a po celou dobu platnosti podmínek pro poskytnutí dotace; měsíční nájemné z 1 m2 je max. 54,40 Kč, limit nájemného může ministerstvo upravit (upravený limit vyhlásí a zveřejní). příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet;

18 Podpora výstavby podporovaných bytů V případě výstavby bytu: stavební práce budou zahájeny do konce příslušného roku, kdy je dotace přidělena; termín ukončení realizace výstavby podporovaných bytů bude nejpozději do 3 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín ukončení realizace akce znamená předání díla, který účastník programu doloží předávacím protokolem); k podporovanému bytu ani k bytovému domu, ve kterém vznikly podporované byty, nezřídí příjemce dotace zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý příjemci dotace na výstavbu těchto bytů; nájemní smlouva k podporovanému bytu s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena a schopna užívání;

19 Podpora výstavby podporovaných bytů V případě pořízení bytu: k podporovanému bytu nezřídí příjemce dotace zástavní právo ve prospěch třetí osoby; nájemní smlouva k podporovanému bytu bude uzavřena s osobou z cílové skupiny nejpozději do tří měsíců od Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

20 Dotazy Dotaz na PB  V roce 2010 jsme dostali darem dům, ve kterém má dárce právo dožití. Jedná se o seniora se zdravotními problémy. Obec by mu chtěla tento byt zrekonstruovat a v podkroví zřídit nový startovací byt. Lze to? Dotace na PB jsou určené na výstavbu a to novostavbou, přístavbou, nástavbou, nebo rekonstrukcí nebytových prostor, případně bytového domu, kde není žádný byt způsobilý k bydlení. Z tohoto důvodu nelze rekonstruovat byt, který je obyvatelný. V podkroví lze zřídit ne startovací, ale vstupní byt ale pouze pokud se jedná o bytový dům.  Nájemní smlouvu lze s nájemci z cílové skupiny uzavřít jak na dobu určitou tak na dobu neurčitou? Délka nájemní smlouvy k pečovatelskému bytu není v podprogramu nijak specifikována, záleží tedy na rozhodnutí pronajímatele, zda ji uzavře na dobu určitou nebo neurčitou

21 Dotazy Dotaz na PB  V případě, že zemře nájemce PČB, má jeho partner právo přechodu bytu? Bohužel, pokud nespadá pozůstalý do cílové skupiny (zdravotně postižený, nebo starší 70 let), nájemní vztah není možné převést na pozůstalého manžela. Občanský zákoník § 706 [komentář] (1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner1a), rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. § 709 [komentář] Ustanovení § 703 až 708 neplatí pro byty služební, pro byty zvláštního určení a pro byty v domech zvláštního určení.

22 Dotazy Dotaz na PB  Obec má připravenu PD včetně stav. povolení na výstavbu F15 pro seniory“. Kapacita 36 lůžek a prostory pro služby nájemníkům a ostatním občanům v obci a okolí. Má obec šanci získat finanční dotaci? Ano, z programu podpora bydlení Podpora výstavby podporovaných bytů na MMR, ale pouze maximálně 200 tis. EUR. Dále je zde možnost získat dotaci z program dle Nařízení vlády 333/2009 výstavba sociálních bytů na SFRB (www.sfrb.cz).www.sfrb.cz  Lze v přízemí domu postavit několik upravitelných bytů (dotovaných), v patře pak několik běžných bytů a tyto běžné byty za komerční cenu pronajmout?, případně prodat?, aby byla zajištěna ekonomika – proveditelnost - objektu jako celku? Ano, lze kombinovat v jednom domě i výstavbu bytů z vlastních prostředků. V tomto případě se podmínky vztahují pouze na byty postavené z dotace.

23 Děkuji Vám za pozornost Ing. Lenka Novotná tel: 224 861 704 e-mail: Lenka.Novotna@mmr.czLenka.Novotna@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google