Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR a podpora potravinářů MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR a podpora potravinářů MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR a podpora potravinářů MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV)  zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje politiku rozvoje venkova v ČR v období 2007 - 2013 cíle PRV:  rozvoj venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje  zlepšení životního prostředí  zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských komodit  diverzifikace zemědělských aktivit na venkově ( → rozvoj podnikání, snížení nezaměstnanosti, posílení sounáležitosti obyvatel na venkově)

3 Členění PRV Osa IZlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa IIZlepšování životního prostředí a krajiny Osa IIIKvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IVLeader

4 Finanční alokace 3,6 mld. Euro za 7 let (celkové veřejné finance, cca 90 mil. Kč)

5 Komu je PRV určen  podnikatelé v potravinářství  zemědělští podnikatelé  podnikatelé v lesnictví  nezemědělští podnikatelé  obce, svazky obcí, neziskové organizace  pozemkové úřady

6 Podnikatelé v potravinářství  investiční podpora výrobcům potravin a krmiv (např. jatka, řeznictví, uzenářství, vinařství, mlékárny, zpracování ovoce a zeleniny, apod.)  poradenství

7 Základní podmínky  příjem žádostí je v kolech vyhlašovaných jednou ročně Ministerstvem zemědělství  žádosti jsou předkládány na regionální odbor SZIF  k žádosti je třeba předložit pravomocné a platné stavební povolení  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií  schválené projekty jsou zveřejněny na internetu spolu s dosaženým počtem bodů

8 Základní podmínky  fyzická realizace projektu může být zahájena nejdříve po podání žádosti o dotaci  maximální doba na realizaci projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace  projekty jsou nejprve financovány z vlastních zdrojů  dotace je proplácena zpětně (až po zrealizování projektu a uhrazení faktur)

9 Postup administrace žádostí 1. příjem Žádostí o poskytnutí dotace na RO SZIF 2. administrativní kontrola žádostí, projektu a příloh; doplnění dokumentů 3. hodnocení přijatelnosti 4. bodování projektu 5. schválení / neschválení projektu 6. podpis Dohody o poskytnutí dotace 7. realizace projektu

10 Postup administrace žádostí 1. podání Žádosti o proplacení výdajů, včetně příloh 2. kontrola Žádosti a zrealizovaného projektu 3. schválení / neschválení projektu 4. proplacení finanční podpory 5. kontrola ex-post

11 Podpora podnikání v potravinářství opatření osy I a III: I.1.3Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

12 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Co je podporováno:  hmotné/nehmotné investice do zpracovatelských provozů od příjmu surovin do expedice  rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (inovace v potravinářství) Rozsah výdajů, ze kterých je stanovena dotace:  100 tis. – 30 mil. Kč u investic  min. 200 tis. u inovací Max. míra dotace: 50 % Příjemce dotace:  výrobce potravin/surovin určených pro lidskou spotřebu  výrobce krmiv určených pro hospodářská zvířata pouze malé a střední podniky (na inovace i velké)

13 Způsobilé výdaje  investice ke zlepšení zpracování zeměd. a potrav. produktů  zařízení související s finální úpravou, balením a značením  zlepšování a monitorování kvality produktů  vývoj a aplikace nových produktů  investice spojené se skladováním druhotných surovin  zařízení na finální úpravy, balení, apod.  výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu  projektová a technická dokumentace  nákup nemovitosti  výdaje na spolupráci

14 Kritéria přijatelnosti  realizace projektu na území ČR  předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje a výdaje na projektovou/technickou dokumentaci  investice se musí týkat zpracování a odbytu výrobků/produktů žadatele uvedených v Příloze 1 Smlouvy o založení ES ( vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství)  žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné podopatření  projekt musí splňovat účel a rozsah opatření / podopatření

15 Další podmínky  vázanost projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody  podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel  žadatel/příjemce dotace má uspořádány vlastnické vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu  žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU  způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje (kromě inovací)

16 Vybraná preferenční kritéria  registrace značky kvality potravin KLASA  předmětem projektu je zpracování mléka, masa  podíl příjmů z výroby krmiv vyšší než 55%  3 roky podnikání v oblasti, která je předmětem projektu  certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin / krmiv  osvědčení o původu biopotraviny / biokrmiva  a další Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.

17 Vybrané povinné přílohy k Žádosti o dotaci  Žádost obsahující projekt dle závazné osnovy v elektronické podobě na CD (může být odeslána přes Portál farmáře)  Stavební povolení, ohlášení nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí  Projektová dokumentace předkládaná ke staveb. řízení  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků  Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu

18 Stav implementace opatření k 31.1.2011Celkem Zaregistrováno (ks)1 071 Částka (Kč)3,9 mld. Schváleno (ks)658 Částka (Kč)2,5 mld. Žádost o proplacení (ks)422 Částka (Kč)1,1 mld. Proplaceno (ks)365 Částka (Kč)972 mil.

19 10. kolo – I.1.3 Sektorové rozdělení předmětů projektů

20 10. kolo – I.1.3 Sektorové rozdělení počtu žádostí dle subjektu

21 Opatření pro potravináře – osa III III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Co je podporováno: výroba potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy, realizace projektu v obci do 2000 obyvatel Příjemce dotace: III.1.1 - zemědělský podnikatel (malý, velký i střední podnik) III.1.2 – nezemědělský mikropodnik Příklady způsobilých výdajů: stavební investice, pořízení strojů, technologií Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES

22 Upozornění žadatelů na nejčastější chyby  Výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování Žádosti o dotaci.  Správné určení velikostní kategorii podniku Pozor na partnerské vztahy a propojenost s jinými podniky. Velikost podniku přímo souvisí s max. možnou mírou dotace a s přijatelností či nepřijatelností žadatele  nesprávné zařazení (resp. zařazení do nižší velikostní kategorie) znamená ukončení administrace žádosti.  Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován v rámci preferenčních kritérií nedodržení  100 % sankce – zejména pozor na pracovní místa, ekologické zemědělství, prodej ze dvora...  Hlášení změn

23 Další doporučení  pozorně přečíst ustanovení Pravidel a Dohody  hlídat termíny (žádost o proplacení, lhůty pro doplnění, lhůty pro podpis Dohody, Dodatků, apod.)  hlídat datovou schránku  hlásit veškeré změny včas  komunikovat se SZIF (včas) –konzultovat problémy, správnost dokumentů  znění smluv s poradenskou firmou (každý žadatel musí být schopen žádost předložit sám, SZIF ke všem přistupuje stejně)  bezchybné zpracování projektů  přesné technické vypracování  kontrola všech údajů osobně (má-li žadatel poradenskou firmu)

24 Novinky 2011  možnost závazného posouzení správnosti provedení zadávacího řízení ještě před zahájením realizace projektu  výslovné zakotvení postupu při nesouhlasu žadatele s uděleným počtem bodů  institut PŘEZKUMNÉ KOMISE řešení stížností příjemců dotace na administrativní postup SZIF a MZe

25 Harmonogram 2011 15.2.2011 – 28.2.2011  I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 17.2.2011 - 2.3.2011 do 13 hodin  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

26 Harmonogram 2011 7.6.2011 – 20.6.2011  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  I.3.4 Využívání poradenských služeb  II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.3 Podpora cestovního ruchu  IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

27 Harmonogram 2011 18.10.2011 – 31.10.2011  I.1.2 Investice do lesů  I.1.4 Pozemkové úpravy  I.3.4 Využívání poradenských služeb  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

28 Úspěšně realizované projekty Technologie vybavení vinařství František Polehňa, Blatnice pod Svatým Antonínem (okres Hodonín, Jihomoravský kraj) Celkové náklady na projekt: 3 555 720 Kč Reálně proplacená dotace: 1 195 200 Kč

29 Děkuji za pozornost! kontakt pro další informace k podpoře potravinářů Odbor řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství tel.: 221 812 126 e-mail: alzbeta.kuncova@mze.cz www.eagri.czalzbeta.kuncova@mze.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR a podpora potravinářů MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google