Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko."— Transkript prezentace:

1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

2 Program Interreg V-A Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Program se zaměřuje na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou a je určený pro podporu a rozvoj česko-polského příhraničí a přeshraniční spolupráce Část prostředků Programu je vyčleněna k využití a podpoře malých projektů, které jsou realizovány prostřednictvím specifického nástroje tzv. Fondu mikroprojektů (6 euroregionů) Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů evropské politiky soudržnosti určený především na podporu regionů dotknutých trvalými a závažnými přírodními nebo demografickými problémy Finanční prostředky určené pro Fond mikroprojektů tvoří opět 20% z prostředků Programu, celkem 45,244 mil. EUR pro 6 euroregionů

3 FMP v Euroregionu Glacensis Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Alokace pro Euroregion Glacensis: celková částka 10.134.117 EUR - pro žadatele na české straně: 5.134.117 EUR - pro žadatele na polské straně: 5.000.000 EUR Územní vymezení na české straně: - celý Královéhradecký kraj (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou) - celý Pardubický kraj (okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) - část Olomouckého kraje (okresy Šumperk, obec Bílá Voda z okresu Jeseník) Územní vymezení na polské straně: - powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, město Wałbrzych

4 Fond mikroprojektů 2014 - 2020

5 Zaměření FMP Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 40 % alokace FMP Rozsah dotace: 2.000 - 30.000 EUR Lead projekty: 4.000 - 60.000 EUR (za národní část vždy min. 2.000 EUR, max. 30.000 EUR) Celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace Vhodní žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, ESÚS, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu Fond mikroprojektů 2014 - 2020

6 Zaměření FMP Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu 60 % alokace na FMP Rozsah dotace: 2.000 - 20.000 EUR Lead projekty: 4.000 - 40.000 EUR (za národní část vždy min. 2.000 EUR, max. 20.000 EUR) Celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace Vhodní žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, ESÚS, církve a náboženské spolky Fond mikroprojektů 2014 - 2020

7 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 1.Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu 2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich využití s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí Fond mikroprojektů 2014 - 2020

8 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu rekonstrukce/přestavba a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních aktivit – NETÝKÁ SE FMP !! výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky) včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.) výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.) Fond mikroprojektů 2014 - 2020

9 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod. společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.) Fond mikroprojektů 2014 - 2020

10 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů příprava společných koncepčních dokumentů – strategií, studií a analýz, plánu, evaluací apod. realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního ruchu a ke zvýšení návštěvnosti společného regionu (tematické, územní či marketingové koncepce) Fond mikroprojektů 2014 - 2020

11 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 1.Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni 2.Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 3.Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů Fond mikroprojektů 2014 - 2020

12 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit V rámci hlavních aktivit jsou způsobilé podaktivity: v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území v oblasti dopravy v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny v oblasti vzdělávání v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) v oblasti tvorby kooperačních sítí Fond mikroprojektů 2014 - 2020

13 Ukazatelé výstupu mikroprojektů V rámci přípravy projektové žádosti je žadatel povinen vybrat minimálně jeden ukazatel výstupu (indikátor) pro příslušnou prioritní osu: Ukazatelé výstupu v rámci prioritní osy 2:  počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou  počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví  počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví Ukazatelé výstupu v rámci prioritní osy 4:  počet partnerů zapojených do společných aktivit Fond mikroprojektů 2014 - 2020

14 Typy mikroprojektů Podle způsobu zapojení zahraničního partnera jsou rozlišovány tyto typy mikroprojektů:  mikroprojekt typu A – mikroprojekty společné s lead partner principem (nový typ) – max. 100 bodů  mikroprojekt typu B – mikroprojekty partnerské (dříve společné) – max. 85 bodů  mikroprojekt typu C – mikroprojekty samostatně realizované (dříve samostatné a zrcadlové) – max. 75 bodů Pro podporu nutno získat min. 60 bodů ! Fond mikroprojektů 2014 - 2020

15 Mikroprojekty typu A Mikroprojekt typu A: -princip Vedoucího partnera – u mikroprojektů novinkou -pouze pro partnery ze stejného euroregionu – partneři musí územně spadat pod působnost stejného Správce FMP -předložení jedné společné dvoujazyčné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery (pokud je jich více), přičemž žádost předkládá Vedoucí partner, na kterém se oba / všichni partneři shodli -Vedoucí partner nese zodpovědnost za mikroprojekt jako celek -v případě schválení mikroprojektu Vedoucí partner uzavře s příslušným národním Správcem smlouvu o financování -dotace je proplácena Vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi / svým partnerům Fond mikroprojektů 2014 - 2020

16 Mikroprojekty typu B a C Mikroprojekt typu B: -každý z partnerů předkládá svoji projektovou žádost na své straně hranice -převážně jednojazyčná žádost v českém jazyce – pouze některá pole také v polštině -mikroprojekty musí být předloženy na stejné zasedání EŘV -partneři mohou územně spadat pod působnost jiného Správce Mikroprojekt typu C: -projektovou žádost předkládá pouze jeden z partnerů -i tyto projekty však musí mít jasný přeshraniční dopad -převážně jednojazyčná žádost v českém jazyce – pouze některá pole také v polštině -partneři mohou územně spadat pod působnost jiného Správce Fond mikroprojektů 2014 - 2020

17 Žadatel a partner Vhodný žadatel: -musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území působnosti příslušného Správce -výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území působnosti Správce, ale na území příslušného Správce působí (např. Generální ředitelství cel Praha – celní úřad pro Královéhradecký kraj) Zahraniční partner: -povinností každého žadatele je mít polského partnera, který má sídlo na území Dolnoslezského, Opolského či Slezského vojvodství -aktivity žadatele a partnera musí spadat do stejné prioritní osy -zapojení partnera je podrobně popsáno v projektové žádosti Fond mikroprojektů 2014 - 2020

18 Kritéria přeshraniční spolupráce Důležitým aspektem mikroprojektů je přeshraniční spolupráce, proto jsou stanovena 4 kritéria spolupráce:  společná příprava  společná realizace  společné financování  společný personál U mikroprojektů typu A musí být naplněna 4 kritéria. U mikroprojektů typu B a C musí být naplněna min. 3 kritéria. Společná příprava a realizace musí být naplněna u všech mikroprojektů. Míra naplnění jednotlivých kritérií bude předmětem hodnocení!!! Fond mikroprojektů 2014 - 2020

19 Přeshraniční dopad Přeshraniční dopad je nezbytně nutným aspektem při realizaci mikroprojektů v rámci FMP. Bez splnění tohoto aspektu nelze mikroprojekty realizovat. -mikroprojekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přinášet užitek obyvatelům podporovaného území -mikroprojekt je obvykle realizován partnery na obou stranách hranice a měl by řešit jejich společný problém či rozvíjet společný potenciál -mikroprojekt by měl přispívat k odstraňování překážek v propojování pohraničí, přispívat k rozvoji přeshraničních vazeb a kontaktů a propovat cílové skupiny na obou stranách hranice -výstupy mikroprojektu by měly být využívány cílovými skupinami z obou stran hranice, a to i v době udržitelnosti Míra naplnění přeshraničního dopadu bude předmětem hodnocení!!! Fond mikroprojektů 2014 - 2020

20 Místo realizace mikroprojektu -místem realizace mikroprojektů je celé „podporované území” v České republice a Polské republice s tím, že mikroprojekt musí mít pro podporované území jasný a významný přínos -možná je realizace aktivit také mimo podporované území – aktivity realizované mimo podporované území musí být uvedeny v projektové žádosti a musí být schváleny EŘV Fond mikroprojektů 2014 - 2020

21 Mapa „podporovaného území“ v ČR a PR Fond mikroprojektů 2014 - 2020

22 Doba realizace mikroprojektů Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců Pouze v případě složitejších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců -zahájení fyzické realizace mikroprojektu = započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů mikroprojektu -ukončení fyzické realizace mikroprojektu = ukončení veškerých aktivit souvisejících s vlastní realizací mikroprojektu Realizace mikroprojektu nesmí skončit před zasedáním EŘV, na kterém má být projednáno jeho schválení (1. EŘV- říjen 2016) Fond mikroprojektů 2014 - 2020

23 Financování mikroprojektů jednoetapové mikroprojekty bez možnosti zálohových či průběžných plateb předfinancování mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele (žadatel musí garantovat zajištění plného finacování vlastními zdroji – dokládá čestným prohlášením) financování v EUR – kurzové riziko zpětné financování v dlouhém časovém horizontu Zdroje financování: CZ: - dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů - ostatní část rozpočtu z vlastních zdrojů žadatele PL: - dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů - dotace ze státního rozpočtu max. 5% celkových způsobilých výdajů - ostatní část rozpočtu z vlastních zdrojů žadatele Fond mikroprojektů 2014 - 2020

24 Veřejná podpora Projekt zakládá veřejnou podporu tehdy, pokud narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, tzn. že poskytnutím dotace by příjemce dotace získal neoprávněnou výhodu v ekonomické činnosti vůči ostatním ekonomickým subjektům působícím na společném trhu EU. Definiční znaky veřejné podpory: 1.Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků 2.Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví v podnikání a je selektivní 3.Je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže 4.Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Jak postupovat v případě, kdy projekt zakládá veřejnou podporu: a)Úprava projektu, vyjmutí aktivit zakládajících veřejnou podporu b)Použití výjimky z obecného zákazu veřejné podpory i.Podpora de minimis ii.Uplatnění blokové výjimky Fond mikroprojektů 2014 - 2020

25 Podpora nových žadatelů nový žadatel = subjekt, který neobdržel dotaci ve FMP 2007-2013 pokud žadatel předloží do jedné výzvy více projektových žádostí, všechny žádosti budou posuzovány jako projekty nového žadatele pokud žadatel předloží do následujících výzev další žádosti, již nebudou posuzovány jako projekty nového žadatele Fond mikroprojektů 2014 - 2020

26 Výzva k předkládání mikroprojektů v rámci FMP je vyhlášena jedna kontinuální výzva k předkládání žádostí na celé dotační období příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci jednotlivých kol této výzvy možnost vyhlášení omezených tématických kol výzvy s určitým zaměřením, které budou určeny pouze např.:  pro určitou skupinu žadatelů (např. pro nové žadatele)  pro určitou oblast aktivit (např. pouze pro jednu prioritní osu nebo jeden zvolený indikátor)  pro určité typy mikroprojektů (pro typ mikroprojektu A, B nebo C)  apod.  v případě předložení projektové žádosti, která nesplňuje podmínky stanovené pro aktuální kolo výzvy, je Správce oprávněn tento mikroprojekt zamítnout na základě nesplnění kritérií přijatelnosti Fond mikroprojektů 2014 - 2020

27 Aktuální stav, termíny 5.5.2016 - vyhlášení FMP v Euroregionu Glacensis, zahájení 1. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí (výzva pro prioritní osu 2 a 4 – bez omezení) 15.7.2016 – ukončení termínu 1. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí 16.7.2016 – zahájení 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí (omezená výzva pouze pro „nové žadatele“) říjen 2016 – zasedání 1. Euroregionálního řídícího výboru 30.11.2016 – ukončení termínu 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí (omezená výzva pouze pro „nové žadatele“) březen 2017 – zasedání 2. Euroregionálního řídícího výboru FMP bude trvat až do 6/2023 Fond mikroprojektů 2014 - 2020

28 Děkuji za pozornost Jana Čejpová – vedoucí Fondu mikroprojektů Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou www.euro-glacensis.cz jana.cejpova@euro-glacensis.cz


Stáhnout ppt "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google