Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝMĚNA ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ dotace z OP Životní prostředí 2014 – 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje („Kotlíkové dotace“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝMĚNA ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ dotace z OP Životní prostředí 2014 – 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje („Kotlíkové dotace“)"— Transkript prezentace:

1 V ÝMĚNA ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ dotace z OP Životní prostředí 2014 – 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje („Kotlíkové dotace“)

2  Programové období ESIF 2014 – 2020 (Evropský fond soudržnosti)  Operační program Životní prostředí Řídicí orgán: MŽP, prostřednictvím SFŽP  Královéhradecký kraj - příjemce projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností“ 200 mil. Kč (2016 – 2017) výměna min neekologických kotlů

3 Na co lze získat dotaci? Výměna zastaralého zdroje vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za: „ekologický“ kotel na pevná paliva plynový kondenzační kotel tepelné čerpadlo Nový zdroj vytápění:  musí splňovat tzv. ekodesign (nař. EK 813/2013, resp. 2015/1189)  musí být uveden na Seznamu registrovaných výrobků MŽP, nebo do něj být dodatečně zapsán na základě údajů výrobce (certifikace). Viz: nebo https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

4 Kdo může požádat o dotaci?  fyzická osoba, která vlastní RD na území KHK  hlavním zdrojem vytápění RD je stávající kotel na pevná paliva s ručním přikládáním Rodinný dům = stavba pro bydlení (> 50 % podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena), příp. bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt Ověřit soulad skutečnosti s údaji v Katastru nemovitostí!

5  RD splňuje parametry třídy „C“ energetické náročnosti budovy (úsporná) nebo  u RD, kde dojde k výměně zdroje vytápění, bylo či bude současně žádáno o dotaci z programu Nová zelená úsporám (snížení energ. náročnosti budovy) nebo  bude provedeno alespoň jedno z tzv. „mikro“ energetických opatření Jaké jsou další podmínky?

6 Co jsou „mikro“ energetická opatření? zateplení střechy nebo půdních prostor zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády (eliminace tepelných mostů) oddělení vytápěného prostoru RD od venkovního (např. zádveří)

7 Co jsou „mikro“ energetická opatření? dílčí výměna oken výměna vstupních a balkonových dveří instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla Náklady na „mikro“ energetická opatření ≤ Kč Energetický specialista: potvrzení vhodnosti „mikro“ energ. opatření Seznam energetickým specialistů:

8 Jaká je výše dotace? max. výše tzv. způsobilých výdajů = Kč (z toho dotace = max Kč) Dotace bude činit z celkových výdajů na výměnu kotle (≤ Kč) 70 % při pořízení kotle spalujícího pouze uhlí 75 % v případě kombinovaného kotle (uhlí+biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle 80 % v případě tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu

9 5% bonus pokud se RD nachází v Katastrálním území obcí spadajících do tzv. prioritního území (viz Střednědobou strategii ochrany ovzduší): Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov Jaká je výše dotace?

10 Co je možné z dotace ještě uhradit? stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění a realizací „mikro“ energetického opatření stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy dodávka a instalace akumulační nádoby (vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje vytápění) zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a splnění technických parametrů služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření

11 Co je možné z dotace ještě uhradit? pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (jen pokud prokazuje klasifikační třídu „C“ energetické náročnosti budovy) dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny vč. úprav kotelny vyvložkování komínu náklady spojené s odvozem starého zdroje vytápění projektová dokumentace (není podmínkou poskytnutí podpory, vhodná u komplexnějších projektů)

12 Jak, kdy a kde mohu o dotaci požádat?  Zveřejnění podmínek dotačního programu: (předpoklad)  Zahájení příjmu žádostí: (předpoklad)  Elektronický systém DOTIS – dotační portál Královéhradeckého kraje registrace elektronicky podepsaná žádost včetně příloh následně poštou (Kotlíkové dotace)

13 Přílohy žádosti:  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) třídy „C“ (pokud je k dispozici),  Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám (pokud je k dispozici)  Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti vybraného „mikro“energetického opatření (pokud je k dispozici) Z uvedených dokumentů bude předložen pouze 1 !!!  Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na komín a otopnou soustavu (viditelné připojení a „čitelná“ identifikace kotelny),  Souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu v rámci společného jmění manželů, případně souhlas spoluvlastníků rodinného domu, či souhlas vlastníka pozemku, pokud je odlišný od vlastníka domu.

14 Kdy dostanu peníze? Královéhradecký kraj bude poskytovat dotaci i zpětně, pokud náklady vznikly po a jsou splněny všechny podmínky výzvy vyhlášené z ledna Dotace bude hrazena:  zpětně na základě faktur uhrazených příslušnému dodavateli ( ex post )  zálohově - na základě zálohových faktur (modifikovaná ex ante)

15 Jak prokážu způsobilost výdaje?  Při zpětné úhradě příjemci (ex post) : faktura za dodávku či službu doklad prokazující uhrazení faktury dodavateli např. výpis z BÚ, popř. příjmový doklad  Při přímé úhradě dodavateli (modifikovaná ex ante) : faktura za dodávku či službu smlouva o dílo uzavřená s příslušným dodavatelem pokladní doklady doklad prokazující uhrazení části faktury příjemcem

16 Jaké mě čekají kontroly ze strany kraje?  Administrativní kontrola kontrola projektové žádosti – kontrola splnění formálních náležitostí a splnění podmínek přijatelnosti, kontrola předložených účetních dokladů  Kontrola na místě (bude provedena u minimálně 5% projektů) - veřejnosprávní kontroly, metodické návštěvy.  Předběžné, průběžné, následné (+ udržitelnost) Porušení závazných pravidel uvedených ve Smlouvě o dotaci = Porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů = možná sankce až do výše celé dotace!!!

17  Královéhradecký kraj odkaz „Kotlíkové dotace“  Operační program Životní prostředí (Prioritní osy 2 – Kvalita ovzduší, 16. výzva)  Státní fond životního prostředí  Seznam energetických specialistů  Seznam registrovaných výrobků vyrobku?verze=1 Kde najdu další informace?

18 Kontakty:  Bc. Pavla Bernacká, DiS., tel.: , mobil: ,  Dagmar Jáklová, tel.: , mobil: ,  Ing. Luboš Pechánek, tel.: , mobil: ,  Ing. Lenka Rychterová, tel.: , mobil: ,  Jana Trojanová, tel.: , mobil: ,  Alena Zachariášová, tel.: , mobil: ,

19

20

21


Stáhnout ppt "V ÝMĚNA ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ dotace z OP Životní prostředí 2014 – 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje („Kotlíkové dotace“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google