Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ V ČR PODPORUJEME ZÁJEM O ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KONFERENCE PROJEKTU VIP KARIÉRA II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PODMÍNKÁCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ V ČR PODPORUJEME ZÁJEM O ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KONFERENCE PROJEKTU VIP KARIÉRA II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PODMÍNKÁCH."— Transkript prezentace:

1 JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ V ČR PODPORUJEME ZÁJEM O ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KONFERENCE PROJEKTU VIP KARIÉRA II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PODMÍNKÁCH KURIKULÁRNÍ REFORMY PRAHA, 12. 12. 2012 PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání

2 PRIORITA: UČINIT POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘITAŽLIVOU VOLBOU Kodaňská deklarace o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání (2002):  KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ pro žáky základních a středních škol  KLÍČOVÉ KOMPETENCE + DOVEDNOSTI ke kariérovému rozhodování jako součást kurikula ET 2020 – strategický rámec pro evropskou spolupráci v OV  Cíl 2 Zlepšení kvalty a efektivity OV, zvýšení atraktivity a relevance TP Komuniké Bruggy  strategický cíl 1 Učinit OV přitažlivou volbou (kampaně, spolupráce škola – firma, DVPP – praxe ve firmách, kariérové poradenství, klíčové kompetence a career management skills v OV PhDr. Helena Úlovcová

3 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL  ROZHODOVÁNÍ O VOLBĚ VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁHY - význam komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, ale i o MOŽNOSTECH BUDOUCÍHO UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE  OECD VET REVIEW: UČENÍ PRO PRAXI (2007 - 2010)  OECD - přezkum odborného vzdělávání ve 14 zemích světa - především z hlediska jeho schopnosti reagovat na potřeby trhu práce (kariérové poradenství)  Tým expertů OECD - 2 návštěvy ČR (2009) - návštěvy různých institucí - rozhovory a diskuse + informace z podrobného dotazníku + studium dalších vyžádaných materiálů  ZPRÁVA OECD PRO ČESKOU REPUBLIKU PhDr. Helena Úlovcová

4 SILNÉ STRÁNKY ČESKÉHO OVP (ZPRÁVA OECD PRO ČESKOU REPUBLIKU) ČESKÝ SYSTÉM OVP MÁ CELOU ŘADU SILNÝCH STRÁNEK:  Česká republika má velmi dobře PROPRACOVANOU DATABÁZI ÚDAJŮ O VZDĚLÁVÁNÍ a o jeho výsledcích v oblasti uplatnění absolventů na trhu práce, jednu z nejlepších, jakou tým OECD viděl (www.infoabsolvent.cz);  PROSTUPNOST VZDĚLÁVACÍCH ÚROVNÍ a zaměření jak v horizontální tak ve vertikální rovině je velmi dobrá PhDr. Helena Úlovcová

5 INFORMAČNÍ PODPORA (VIP KARIÉRA II) Informační systém shromažďuje informace, analýzy a interpretace dat ze sféry:  VZDĚLÁVÁNÍ (vzdělávací nabídka škol - ŠVP, charakteristiky RVP);  TRHU PRÁCE vztah nabídky a poptávky na trhu práce, vývoj struktury pracovních sil a struktury absolventů škol v profesním pohledu, vč. srovnávání se situací v EU);  UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE (uplatnění vzdělání získaného v rámci počátečního vzdělávání na trhu práce, nezaměstnatelnost absolventů škol podle úrovně vzdělání a skupin oborů);  ÚSPĚŠNOSTI absolventů středních škol při PŘECHODU DO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Helena Úlovcová

6 www.infoabsolvent.cz

7 MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE VOLBOU POVOLÁNÍ NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - podpora první profesní volby, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  K 41 povoláním jsou dostupné multimediální ukázky, které přibližují charakter vykonávané profese PhDr. Helena Úlovcová

8

9 http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObory/Video/2844M01

10 VÝZVY (ZPRÁVA OECD PRO ČESKOU REPUBLIKU) Současně však systém čelí celé řadě výzev: … (1)Počáteční vzdělávání poradců i jejich další vzdělávání se ZAMĚŘUJE VÍCE NA PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ NEŽ NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. ŠKOLNÍ PORADCI KOMBINUJÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ S DALŠÍMI ROLEMI; vedle výuky poskytují žákům pomoc při řešení jejich osobních a studijních problémů. (2)ZA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ODPOVÍDAJÍ DVĚ MINISTERSTVA: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, což rovněž může přispívat k roztříštěnosti systému. PhDr. Helena Úlovcová

11 DOPORUČENÍ (ZPRÁVA OECD PRO ČESKOU REPUBLIKU) Zlepšit kvantitu i kvalitu kariérového poradenství ve školách  ODDĚLIT VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - Z a kariérové poradenství by odpovídal „kariérový poradce“ NSP - Expertní tým pro kariérové poradenství Typová pozice Kariérový poradce pro  vzdělávací a profesní dráhu  RLZ  zaměstnanost  ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel PhDr. Helena Úlovcová

12 http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102342&kod_sm1=48

13 PODPORA ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB (Rozvoj ŠPP-VIP II, RAMPS - VIPIII) Zlepšit kvalitu poradenství ve školách: Rozvoj ŠPP-VIP II - služby pro žáky, pedagogy i rodiče; přínos - změna atmosféry a způsobů práce uvnitř pedagogického sboru, proměna přístupu k individuálním potřebám žáků RAMPS-VIP III - zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky; školy bez školního psychologa a speciálního pedagoga - metodická podpora a pomoc prostřednictvím SVP PhDr. Helena Úlovcová

14 KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Vzdělávací oblast / průřezové téma RVP základního a odborného vzdělávání Člověk a svět práce Žáci jsou schopni:  kriticky posoudit své předpoklady pro další studium nebo pro uplatnění na TP;  samostatně se seznámit s možnými alternativami profesního uplatnění či možnostmi dalšího vzdělávání;  prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli OECD - REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES (2001-3)  velmi pozitivní hodnocení (ve většině zemí OECD je v lepším případě tato výuka zabudována pouze do osnov ZŠ a jen vzácně do osnov SŠ PhDr. Helena Úlovcová

15 DOPORUČENÍ (ZPRÁVA OECD PRO ČESKOU REPUBLIKU) Zlepšit meziresortní spolupráci v oblasti kariérového poradenství – eliminovat rizika roztříštěnosti systému  VIP Kariéra II - Aktivita I. Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství Cílem - identifikace dosud nevyužitého potenciálu existujících subjektů, systémů a aktivit a jejich vzájemných vazeb - možnosti propojování aktivit subjektů v obou resortech na centrální i regionální úrovni (návrh integrovaného systému – prezentace J. Strádala)  NPF - zřízeno13.5.2010 jako poradní orgán ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR http://www.narodniporadenskeforum.cz/cz/http://www.narodniporadenskeforum.cz/cz/  podporuje rozvoj integrovaného systému poradenských služeb pro volbu vzdělávací cesty a povolání, uplatnění na trhu práce a profesní rozvoj v celoživotní perspektivě,  zajištění meziresortní koordinace koncepčních činností v oblasti celoživotního poradenství na národní i na mezinárodní úrovni. PhDr. Helena Úlovcová

16 ELGPN http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/workpackages Podpora Career Management Skills (CMS) - CZ  Význam klíčových kompetencí, např. flexibilita, schopnost týmové spolupráce, ochota učit se, důležitá je vlastní iniciativa a kreativita  Vazba na NSK a Evropský rámec pro klíčové kompetence pro CŽU – vzdělávání pro práci i pro život, kompetence nejen pro hledání zaměstnání, ale i podnikání  Využití portfolia jako nástroje pro rozvoj CMS v celoživotní perspektivě – uplatnění mezisektorového přístupu, zajímavé pro osoby bez formální kvalifikace (uznávání výsledků předchozího učení)  Vzdělávání kariérových poradců - důraz na multidisciplinární znalosti – problematika TP, zaměstnatelnosti PhDr. Helena Úlovcová

17 ELGPN Rozšíření přístupu- CZ  k informacím a kariérovému poradenství pro všechny občany, především mladé lidi ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, další rizikové skupiny znevýhodněné na TP (50+, …);  ke vzdělávání (přechod mezi OV a VŠ);  poradenství pro uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení  Využití ICT – dostupnost poradenských služeb a informací  Spolupráce mezi sektory – provázanost, zamezení duplicit  KP – nástroj na snížení nezaměstnanosti  Zaměření i na vyšší věkové skupiny znevýhodněné na trhu práce PhDr. Helena Úlovcová

18 ELGPN Spolupráce a koordinace  Na národní, regionální a lokální úrovni, napříč resorty a sektory (spolupráce různých partnerů)  Rozhodující faktory ovlivňující úroveň spolupráce a koordinace - centralizace/decentralizace, přístupy k řízení, úroveň profesionality, zájem decizní sféry o problematiku KP  Význam existence NPF – možnost využití výsledků různých projektů, mimo jiné i výsledků projektu VIP Kariéra II Zajištění kvality a evidence  Rámec pro zajištění kvality (prvky, kritéria, indikátory) – efektivita služeb KP, nové metody sběru dat – rozhodování podložené evidovanými daty – transparentní politika KP - priority PhDr. Helena Úlovcová

19 helena.ulovcova@nuv.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ V ČR PODPORUJEME ZÁJEM O ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KONFERENCE PROJEKTU VIP KARIÉRA II – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PODMÍNKÁCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google