Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,"— Transkript prezentace:

1

2 Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 1. kolo PRV - pravidla jednotlivých operací

3 Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 1.kolo příjmu žádostí 29. 9. 2015 od 8:00 – 12. 10. 2015 do 13:00 rozpočet 1. kola PRV: - operace 4.1.1 činí 3,28 mld. Kč - operace 4.2.1 činí 973 mil. Kč - operace 16.2.2 činí 630 mil. Kč

4 Investice do zemědělských podniků Seznam záměrů Záměr a) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba Záměr b) projekty do 1 000 000,- Kč,vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba Záměr c) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Skot Záměr d) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Prasata Záměr e) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Drůbež Záměr f) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) Záměr g) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Rostlinná výroba Záměr h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot Záměr i) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata Záměr j) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež Záměr k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) Záměr l) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná výroba Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b).

5 Investice do zemědělských podniků Žádost o dotaci Žadatel může podat jednu žádost o dotaci na jeden sektor Sektor = skot, prasata, drůbež, ostatní a rostlinná výroba Nelze kombinovat sektory v jedné žádosti o dotaci! Jeden záměr = jedna žádost

6 Investice do zemědělských podniků Definice žadatele/příjemce dotace Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

7 Investice do zemědělských podniků Druh a výše dotace Druh dotace: přímá nenávratná dotace Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. - o situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA oblastech nikoliv místo realizace projektu. - mladý začínající zemědělec může být FO a PO při splnění podmínek Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 000,- Kč a maximálně 150 000 000,- Kč

8 Investice do zemědělských podniků Způsobilé výdaje stavby (výstavby a rekonstrukce) a technologie v živočišné výrobě stáje dojírny jímky hnojiště pastevní areály stavby skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku silážní žlaby seníky stavby pro skladování vlhkého kukuřičného zrna stavby (výstavby a rekonstrukce) a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu technologie posklizňových linek sklady ovoce sklady pro zeleninu a brambory sklady pro chmel, cukr. řepu

9 Investice do zemědělských podniků Způsobilé výdaje výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (ŽV a RV) - pouze nepoužité stroje – rok výroby max. 2014 nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů projektová dokumentace (zadávací řízení) – pouze pro záměry a) b)

10 Investice do zemědělských podniků Kritéria přijatelnosti Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti Účelnost – náplň projektu a jeho soulad s operací Potřebnost – popis projektové vize a plánů žadatele Efektivnost – podíl investic a budoucích tržeb v 10-ti letém horizontu Hospodárnost – limity a sazebníkem stavebních prací (ÚRS Praha a.s.) Proveditelnost – finanční zdraví žadatele Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je podmínkou přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

11 Investice do zemědělských podniků Další podmínky Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v záměru a) a b) minimálně 20 bodů a v záměru c) - l) minimálně 30 bodů Předmět dotace může být realizován i na pronajaté nemovitosti Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace v případě, že předmětem projektu je nákup nemovitosti, musí být žadatel vlastníkem této nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o platbu Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

12 Investice do zemědělských podniků Další podmínky Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA oblastech Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva musí sloužit ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku žadatele Produkce peletárny musí být spotřebovaná v zemědělském podniku

13 Investice do zemědělských podniků Další podmínky Předmět dotace, který je financován z operace 4.1.1. odpovídá výrobnímu zaměření žadatele – prokázání při žádosti o platbu (za rok žádosti o platbu či rok předcházející) Žadatelé u Žádostí, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč, musí mít minimálně 3 uzavřená účetní období, resp. 2 uzavřená účetní období u mladých začínajících zemědělců Dotaci není možné poskytnout na: stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin – pokud budou sklady sloužit ke krmení zvířat v rámci podniku, pak ano jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici (stejně tak silážní žlaby v návaznosti na BPS) inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb tech. a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů a ty které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů

14 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha - záměry a), b) Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 1. Obecná preferenční kritéria 2. Specifická preferenční kritéria - Živočišná výroba Skot Prasata Drůbež Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) - Rostlinná výroba

15 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha - záměry a), b) 1.Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele 2.Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu. 3.Žadatel je mladý zemědělec do 40 let. (mikro nebo malý podnik) 4.Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb - po dobu vázanosti projektu na účel 5.Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance 6.Žadatel hospodaří v LFA oblastech

16 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha - záměry a), b) 7.Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy 8.Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech 9.Žadatelem je skupina zemědělců, tj. Podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 10.Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. 11.Minimálně 20% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie

17 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha - záměry a), b) 12.Snížení výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) – do výpočtu vstupuje suma všech výdajů, ze kterých je stanovena dotace a dále suma všech těchto limitů přepočtených dle počtu daných jednotek 13.Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli 14.Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik 15.Žadatel na 100 ha zaměstnává uvedený počet zaměstnanců

18 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha - záměry a), b) 16.Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou, nebo živočišnou výrobou 17.Žadatelem je Školní podnik vysoké školy nebo školní podnik střední zemědělské školy nebo školní podnik lesnické školy

19 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 1. Obecná preferenční kritéria …. 2.Pro projekty 5 – 150 mil.: Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie A – B - kategorie C není bodována - kategorie D a E nesplňuje kritérium přijatelnosti a žadatel může žádat na projekty do 1 mil. způsobilých výdajů Pro projekty do 5 mil.: Žadatel je mladý zemědělec do 40 let..... 11.Pro projekty do 5 mil.: Výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2 mil., 2 mil. Kč – 3 mil. Kč, 3 mil. Kč – 4 mil. Kč

20 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 2. Specifická preferenční kritéria - Živočišná výroba Skot 1.Minimálně 20% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na technologie … 3.Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v průměru minimálně….. … 5.Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli (návaznost na 4.2.1.)

21 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 2. Specifická preferenční kritéria - Živočišná výroba Skot 6.Minimálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně 6-ti měsíční produkci kejdy, nebo jejího tekutého podílu, močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod …

22 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 2. Specifická preferenční kritéria - Rostlinná výroba … 3.Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení produkce na trh konečnému spotřebiteli (návaznost na 4.2.1.) 4.Alespoň 1% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, minimálně však 40 tis. Kč, je spojeno s technologií, která přidává hodnotu vyráběným produktům (tzn. třídění, vážení, chlazení, etiketovačky….)

23 Investice do zemědělských podniků Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 2. Specifická preferenční kritéria - Rostlinná výroba 5.Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce, zeleniny, okrasných rostlin, révy, chmele, LAKR, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou ….

24 Investice do zemědělských podniků Důležité informace K žádosti o dotaci musí mít žadatel hotovou projektovou dokumentaci V případě, že projekt podléhá zjišťovacímu řízení, musí žadatel doložit souhlasné stanovisko EIA Pravomocné a platné stavební povolení a VŘ musí žadatel odevzdat nejpozději v 16. – 19. týdnu od ukončení příjmu žádostí Předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb Komunikace se SZIF přes portál farmáře Realizace 24 měsíců od podpisu dohody (pozor na VŘ)

25 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Obecné informace Podpora investic do zařízení, která souvisí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. - zařízení na výrobu potravin a krmiv - finální úprava - balení a značení produktů - skladování produktů - uvádění na trh

26 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Definice žadatele/příjemce dotace a) Zemědělské podniky Zemědělský podnikatel, jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 %. b) Zpracovatelské podniky Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv. Všichni žadatelé musí splnit definici mikro, malého nebo středního podniku

27 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Druh a výše dotace Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000,- Kč do 30 000 000,- Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci operace 4.2.1 činí 150 000 000,- Kč za období 2014-2020.

28 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Způsobilé výdaje pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý)

29 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Způsobilé výdaje investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu) (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

30 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Kritéria přijatelnosti projektu Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušný záměr; V případě, že žadatel/příjemce dotace je zeměd. podnikatelem (dle záměru a), je povinen vyplnit přílohu Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.

31 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Kritéria přijatelnosti projektu u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí je podmínkou přijatelnosti předložení kladného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní prostředí projekt se týká výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv, výrobní proces se týká zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt je v příloze uveden podpora se netýká produktů rybolovu a medu, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb)

32 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Kritéria přijatelnosti projektu V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány technologie, které obsahují: – dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů. – speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor). – cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.

33 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Další podmínky Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 50 bodů Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku (MSP) po celou lhůtu vázanosti projektu na účel. V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na technologie pro třídění, chlazení, značení a skladování vajec. V rámci této operace dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti. V rámci této operace dotaci nelze poskytnout na výdaje na bourací práce, demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek

34 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preferenční kriteria Shodné PK pro oba záměry 1.Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v potravinářství 2.Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů (zvýšení přímého prodeje) 3.Zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců 4.Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří posledních účetně uzavřených období) 5.Finančního zdraví 6.Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie

35 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preferenční kriteria Shodné PK pro oba záměry 7.Předmětem projektu je zpracování mléka / masa / ovoce a zeleniny, chmele a moštových hroznů 8.Předmětem projektu je výroba mouky, škrobu z bezlepkových obilovin, sóji, amarantu 9.Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva 10.Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA, Regionální potravina…. 11.Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí 12.Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech

36 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preferenční kriteria Shodné PK pro oba záměry 13.Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele 14.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují částku 5 mil. Kč. (u záměru a) 20 mil. Kč (u záměru b) 15.Předmětem projektu je pořízení informačních technologií souvisejících s dohledatelností výrobku

37 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro záměr a) 16.Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 17.Projekt je zaměřen na zpracování produktů uváděných na trh zemědělským podnikatelem do velikosti 18.Žadatel dosahuje podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby z celkových příjmů/výnosů 19.Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského podniku (vazba na 4.1.1.)

38 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preferenční kriteria Preferenční kritéria pro záměr b) 16.Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů 17.Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech 18.Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou MZe 19.Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského podniku (vazba na 4.1.1.)

39 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Důležité informace K žádosti o dotaci musí mít žadatel hotovou projektovou dokumentaci V případě, že projekt podléhá zjišťovacímu řízení, musí žadatel doložit souhlasné stanovisko EIA Pravomocné a platné stavební povolení a VŘ musí žadatel odevzdat nejpozději v 16. – 19. týdnu od ukončení příjmu žádostí K podání žádosti o platbu, technický průkaz u vozidel, která podléhají schválení provozu na pozemních komunikacích Komunikace se SZIF přes portál farmáře Realizace 24 měsíců od podpisu dohody (pozor na VŘ)

40 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Obecné informace Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů.

41 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Definice žadatele Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo Výrobce krmiv Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace dle písm. a) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv

42 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Druh a výše dotace Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 1 mil. Kč do 150 mil. Kč. Výdaje na spolupráci musí tvořit: U projektů do 5 mil. Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 15% výdajů a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. U projektů nad 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace minimálně 1 mil. Kč (včetně) a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

43 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Způsobilé výdaje Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, zkoušek a hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

44 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Kritéria přijatelnosti Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je výrobce potravin nebo krmiv

45 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Kritéria přijatelnosti Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou projektů realizovaných žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí je podmínkou přijatelnosti předložení kladného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní prostředí

46 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Další podmínky Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 40 bodů Žádost o platbu musí být předložena max. do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí je podmínkou přijatelnosti předložení kladného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní prostředí Projekt není jen prostou obměnou Projekt je inovativního charakteru

47 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Kritéria posuzování projektu Část 1 – Hodnotitelská komise 0-65 bodů Část 2 - Preferenční kritéria 1.Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA… 2.Podíl příjmů z potravinářské/krmivářské výroby 3.Žadatel má platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva 4.Předmětem projektu je zpracování mléka / masa / ovoce a zeleniny, chmele a moštových hroznů 5.Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu 6.Finanční zdraví 7.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují částku 5 mil. Kč 8.Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele 9.Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech

48 Agroteam CZ s.r.o. Rudolfovská tř. 88 370 01 České Budějovice 387 002 888 info@agroteam.cz www.agroteam.cz Děkuji vám za pozornost… Michal Weber weber@agroteam.cz tel.: 702 062 070 Program rozvoje venkova: Václav Včelák vcelak@agroteam.cz tel.: 602 370 730


Stáhnout ppt "Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,"

Podobné prezentace


Reklamy Google