Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK Operační programy ČR 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK Operační programy ČR 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK Operační programy ČR 2014-2020

2 Integrovaný regionální operační program

3 –Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním –Řídicí orgán: MMR ČR –Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj –Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet) – Projekty ÚSC: min 10 % kraj + max 5 % státní rozpočet Kofinancování vychází z materiálu MFČR „Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období 2014-2020“

4 Novinky oproti období 2007-2013 –30 % alokace pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD –Větší důraz na koordinaci programů Větší tlak na oporu podpory ve strategiích pro danou oblast –Územní a tematická koncentrace Integrovaný regionální operační program

5 Struktura IROP Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Doprava, integrované dopravní systémy, IZS Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR - Posílení CLLD, provozní a animační náklady

6 KPSVL sjednocuje základní strategické dokumenty jednotlivých programů (OPZ, OP VVV, IROP) pro podporovaná území: 1)Strategické plány sociálního začleňování – SPSZ (MPSV) 2)Místní akční plán rozvoje vzdělávání – MAP (MŠMT) 3)Koncepce rozvoje sociálního bydlení v území – KRSBU (MMR) V IROP se týká SC 2.1, 2.2, 2.4. V rámci KPSVL bude spolupráce nabídnuta minimálně 70 městům, obcím a svazkům obcí s největšími problémy. Už nyní je do KPSVL je zařazeno 20 obcí, se kterými Agentura v současné době spolupracuje. Aktualizace tzv. „Gabalovy studie“ v květnu 2015 KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOC. VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

7

8 SC 2.4 Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR –výstavba (v odůvodněných případech) a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání –výstavba (v soc. vyloučených lokalitách) a rozšiřování kapacit základních škol –výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů –rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí –úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

9 Vzdělávání – pokračování –rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu –doplňková zeleň v okolí budov –nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

10 Vzdělávání – pokračování –Návaznost na měkké aktivity z OP VVV – PO 3 Regionální školství –rámcové vzdělávací programy; profesní podpora a vzdělávání pedagogů; vybavení pomůckami; podpora inkluzivního vzdělávání apod. –Východiskem Místní akční plány pro vzdělávání a Krajské akční plány pro vzdělávání –Projekt je v souladu s Implementačním plánem strategie celoživotního učení; –Projekt zajistí fyzickou dostupnost (bezbariérovost) vzdělávacích zařízení; –Nebudou podporovány praktické školy Výzva: v roce 2015 pouze předškolní vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

11 PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace prioritní ose pro CLLD 304 mil. EUR podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje Podporovány aktivity z IROP mohou být ze SC: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách a není možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy.

12 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Cíl: dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti ŽP, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů a dále k dosažení cílů její stěžejní iniciativy Evropa účinněji využívající zdroje. Celková alokace: 2 636 592 864 EUR 12

13 PRIORITNÍ OSA 5: ENERGETICKÉ ÚSPORY CELKOVÁ ALOKACE EU: 529 626 952 EUR (20,09% z celkové alokace) SPECIFICKÝ CÍL 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ALOKACE: 509 626 952 EUR Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Podporované aktivity: celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. SPECIFICKÝ CÍL 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov ALOKACE: 20 000 000 EUR Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. Podporované aktivity: vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

14 Operační program Zaměstnanost

15 Operační program zaměstnanost

16 Finanční rámec OPZ 2,6 mld. €

17 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly SC 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných SC 1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež SC 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce SC 1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků SC 1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti SC 1.4.2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání SC 1.5.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad

18 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

19 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce SC 3.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

20 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

21 OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. Využít již dosažené je základním paradigmatem pro další intervence v OP VVV – zhodnocení, vytíženost, využitelnost – nastartování nových procesů, zvýšení kvality Oblasti intervencí OP VVV: podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání rozvoj lepších kompetencí pro trh práce posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost PRIORITNÍ OSY: 1.Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (alokace: EFRR - 1 006 013 636 Kč) 2.Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (alokace: EFRR: 415 295 229 Kč; ESF: 350 609 567 Kč) 3.Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (alokace: Tematický cíl 9 - ESF: 221 739 711 Kč, Tematický cíl 10 – ESF - 677 538 007 Kč) Výzvy: v současné době se finalizuje 8 výzev do monitorovacího výboru, které zasedá 19. června 2015. Výzvy budou zaměřené na Krajské akční plány (KAP), individuální systémové projekty, 4 výzvy zaměřené na oblast vědeckého bádání. Předpokládané vyhlášení těchto výzev

22 Oprávnění žadatelé OP VVV PRIORITNÍ OSA 1 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni PRIORITNÍ OSA 2 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výzkumné organizace, Vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, NNO a další instituce– pro aktivity ve specifickém cíli 2 - podmínkou projektové žádosti bude jejich spolupráce alespoň s 1 VŠ NNO a subjekty působící v oblasti popularizace vědy – pro aktivity ve specifickém cíli 5 PRIORITNÍ OSA 3 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

23 Prioritní osa 1- Posilování kapacit pro kvalitní výzkum INVESTIČNÍ PRIORITA 1 Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj INVESTIČNÍ PRIORITA 1 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje INVESTIČNÍ PRIORITA 2 Specifický cíl 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání INVESTIČNÍ PRIORITA 1 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce INVESTIČNÍ PRIORITA 2 Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání INVESTIČNÍ PRIORITA 3 Specifický cíl 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

24 PŘÍKLADY AKTIVIT K PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ V JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OSÁCH S OHLEDEM NA PŘÍJEMCE (JMK A JEHO ORGANIZACE) PRIORITNÍ OSA 1: Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách, včetně souvisejících popularizačních programů, aktivit a materiálů (specifický cíl 1) PRIORITNÍ OSA 2: Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí, žáků a studentů, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci výzkumu, včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace výzkumu a vývoje, pořádání tematických letních škol apod. Podpořena bude na celém území České republiky možnost upgrade expozic a tvorba nových vzdělávacích programů spojených s neformálním vzděláváním, které slouží k popularizaci výzkumu. PRIORITNÍ OSA 3: Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních partnerů na daném území při přípravě a realizaci společných aktivit zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání Jedním z nosných prvků bude tvorba a realizace krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání v jednotlivých školách Na úrovni ZŠ a SŠ se PO3 zaměří především na zkvalitňování vzdělávání všech žáků v klíčových kompetencích s důrazem na rozvoj základních gramotností (čtenářské a matematické) a na podporu nadání a talentu každého žáka, speciálně pak v oblastech spadajících pod koncept STEM V rámci SC 5 bude podporována i podnikavost, iniciativa a kreativita dětí a žáků. Kompetence a nadání v těchto oblastech budou cíleně rozvíjeny ve spolupráci škol, školských zařízení, organizací neformálního vzdělávání výzkumných institucí a zaměstnavatelů Podpora zvyšování kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství Zvýšení kvality a relevance vzdělávání k požadavkům trhu práce - aktivity se zaměří zejména na zlepšení spolupráce škol, školských zařízení, zaměstnavatelů, NNO, ostatních aktérů ve vzdělávání a institucí VaV. V oblasti kariérového poradenství bude cílem zvýšit motivaci žáků studovat a v praxi uplatnit odborné dovednosti a zároveň zvýšit informovanost žáků, rodičů a učitelů o požadavcích na výkon povolání Aktivity směřující k tématům podnikavosti a kreativity, motivace k vědě a badatelsky orientovanému učení, v synergických akcích prostupujících celým OP VVV.

25 INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 Prioritní osa 2: Rozvoj místních iniciativ /FM/ (9 915 341 €/cca 27 mil. Kč) Podporované aktivity - společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu, zvyšování institucionálních kapacit - vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví; rozvoj institucí veřejné správy, vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur

26 INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a spolupráce mezi institucemi /FMP/ ( 20 369 075 €/cca 57 mil. Kč) Podporované aktivity - podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí veřejného sektoru, posilování sítí (zejména NNO) na lokální/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšiřování spolupráce s jasným přeshraničním rozměrem a cílem

27 Děkuji za pozornost www.dotaceeu.cz www.rskjmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz - téma „Evropská unie“ www.dotaceeu.cz www.rskjmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK Operační programy ČR 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google