Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu INTERREG V-A Česká republika –Polsko 2014 - 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu INTERREG V-A Česká republika –Polsko 2014 - 2020."— Transkript prezentace:

1 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu INTERREG V-A Česká republika –Polsko 2014 - 2020 www.cz-pl.eu

2 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Územní vymezení

3 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podmínky Programu Finanční alokace Programu Prioritní osaAlokace EURPodíl v % 1. Společné řízení rizik12 215 9725,4 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135 733 02660,0 3. Vzdělávání a kvalifikace10 179 9774,5 4. Spolupráce institucí a komunit54 519 43224,1 5. Technická pomoc13 573 3036,0 Celkem226 221 710100,0

4 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vhodní příjemci Liší se pro každou prioritní osu Pro české příjemce – ve formě tabulek - skupina příjemců, právní forma, zákonná forma a paragrafové znění Seznam vhodných příjemců: přílohy Příručky pro žadatele -č. 28 pro české subjekty -č. 31 pro polské subjekty PO 3 a 4 Vysoké školy

5 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podmínky Programu Princip Vedoucího partnera -minimálně jeden partner z každé strany hranice, -partneři si volí, kdo bude VP, -vztahy upravují v Dohodě o spolupráci (výjimka je u ESÚS), -VP předkládá společnou projektovou žádost, nese zodpovědnost za projekt, předkládá žádosti o platbu, monitorovací zprávy, proplácí podíly prostředků partnerům, zodpovídá za navrácení neoprávněně vynaložených prostředků Přeshraniční spolupráce -nařízení definuje 4 kritéria přeshraniční spolupráce společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování -definice kritérii v PPŽ kap. 2. D -splněna musí být minimálně 3 kritéria, společná příprava a realizace vždy

6 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podmínky Programu Přeshraniční dopad -projekt musí mít pozitivní dopady po obou stranách hranice -důležité je, aby užitek z aktivit realizovaných na jedné straně hranice měli i obyvatelé žijící na druhé straně hranice -nemá se jednat o 2 projekty účelově spojené do jednoho – je nutné logická provázanost aktivit, vhodné vzájemné doplňování apod. -aktivity mohou být realizovány pouze v jedné zemi, pokud mají přeshraniční dopad v podporovaném území. Způsob financování -financování formou ex-post plateb -veškeré výdaje vykazovány v EUR – přepočet opět kurzem ECB platným v měsíci, kdy jsou výdaje předloženy kontrolorovi ke kontrole -systém financování bude stejný jako v programovém období 2007 – 2013 kurzové riziko na straně příjemce

7 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace TC 10: investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení Investiční priorita 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení SC - Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

8 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace Opatření : Příprava a realizace společného vzdělávání Aktivity: -příprava (či úprava), koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání. (Jedná se o realizace krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích cyklů, jichž se budou účastnit jak učni a studenti, tak pedagogičtí pracovníci.) -realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními. Výměny umožňující pobyt učňů, studentů a pedagogických pracovníků v sousední zemi realizované školskými institucemi, vč. zapojení ostatních partnerů. -systémová opatření v oblastí vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace (především té, která vyžaduje speciální oprávnění nebo certifikaci k jejímu výkonu) apod., směřující ke zvýšení pracovní mobility zejména osob vstupujících na trh práce ve společném pohraničí a zvýšení jejich šanci na uplatnění na trzích práce v obou zemích.

9 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace Opatření : Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce Aktivity : -iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce -realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u nichž si mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxi Opatření : Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému Aktivity: - výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny)

10 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace Indikátory Výstupů -Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy -Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání Výsledků -Podíl zaregistrovaných nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu nezaměstnaných Nebude podporováno celoživotní vzdělávání

11 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit TC 11: posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě Investiční priorita 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi SC - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

12 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Opatření : Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni Opatření : Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy Opatření : Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou způsobilé podaktivity, které jsou podrobně popsány – PPŽ str. 63 - 65

13 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Indikátory Výstupů -Počet partnerů zapojených do společných aktivit Výsledků -Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí -Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu

14 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Fond mikroprojektů (FMP) Nutno obrátit se na příslušný Euroregion V MSK 4 – Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy Tematické zaměření – PO 2, PO 3 a PO 4 Euroregion si sám volí, zda využije všechny PO a v jaké míře Alokace 20% rozpočtu Programu = 45,244 mil EUR Realizace mikroprojektů -minimální hranice příspěvku ERDF - 2 tis. EUR -maximální hranice příspěvku ERDF PO 2 – 30 tis. EUR, PO 3 a 4 – 20 tis EUR -v případě mikroprojektů aplikujících princip VP maximální výše dvojnásobná

15 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Projektový záměr Novinka - povinná Příloha č. 6 PPŽ Příloha č. 6 PPŽ – Word dokument -návod na vyplnění příloha č. 1 PPŽpříloha č. 1 PPŽ -dvojjazyčný -přílohy nejsou povinné -nejpozději 8 týdnů před podání projektové žádosti zaslat naskenovaný e-mailem na JS - js.olomouc@crr.czjs.olomouc@crr.cz -formulář projektového záměru musí podepsat osoba/y oprávněná/é jednat jménem Vedoucího partnera projektu. -JS do 10 pracovních dnů vyjádření

16 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Projektová žádost Vzor projektové žádosti - příloha č. 8 PPŽpříloha č. 8 PPŽ Zpracování žádosti v IS2014+ - Průvodce příslušnou PO + Povinné přílohyIS2014+ -obecné pro všechny PO – PPŽ str. 73 -specifické přílohy – projekty vytvářející příjmy, veřejnou podporu, obsahující stavební práce – PPŽ str. 81 -přílohy specifické pro příslušnou PO Podání projektové žádosti včetně příloh a dalších případných v IS2014+ - podepsání kvalifikovaným el. podpisem Veškerá komunikace elektronicky formou depeší v systému IS2014+

17 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Životní cyklus projektu Příručka pro žadatele (PPŽ), část A, str. 13 – 16 -termíny vyhlášení výzvy v jednotlivých PO na předložení projektového záměru a následně žádosti, stanoví MV -semináře, konzultace – v regionech na RS, společně s partnery i na JS -projektový záměr předložení 8 týdnů před ukončení příjmu žádostí -stanovisko JS – do 10 pracovních dnů od předložení záměru -projektová žádost v IS, předkládá VP, potvrzuje ji kvalif. el. podpisem -po 2 měsících od záměru -kontrola přijatelnosti - JS -výzva k doplnění (1x, na doplnění je 10 prac. dní) -rozhodnutí o ne/splnění kritérií

18 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Životní cyklus projektu -hodnocení projektu max. 130 bodů (hranice 70 %) * kvalita projektu (SPE) * přeshraniční spolupráce (JS) * přeshraniční dopad (SPE, JS) -rozhodnutí MV, cca 4 měsíce od podání žádosti -Rozhodnutí (CZ) / Smlouva (PL) -monitorovací zprávy (+ prohlášení o výdajích) na úrovni partnera -monitorovací zprávy (žádosti o platbu) na úrovni projektu – VP -kontrola na místě -proplacení prostředků -zprávy o udržitelnosti -procedura odvolání - proti každému jednotlivému rozhodnutí - 1x do 5, resp. 10 prac. dnů, primárně prostřednictvím IS KP, rozhoduje ŘO či MV - konečné

19 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozpočet projektu Povinná příloha projektové žádosti PPŽ příloha č. 9a PPŽ příloha č. 9a Podrobný rozpočet projektu a 9b Pokyn k sestavení podrobného rozpočtu

20 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram výzvy - Prioritní osy 3 a 4 alokace PO 3 - 2 554 512,93 € alokace PO 4 - 7 380 616,68 € Termín podání projektových záměrů v PO 3+4 6. 12. 2015 Poslední stanoviska JS k záměrům (3+4) 18. 12. 2015 Termín podání žádostí PO 3+4 15. 2. 2016 Kontrola přijatelnosti, výzvy, doplnění, odvolání březen 2016 Společný panel expertů duben 2016 Jednání MV pol. květen 2016

21 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram výzvy - Prioritní osa 2 alokace PO 2 - 17 194 780,04 € Termín podání projektových záměrů v PO 222. 1. 2016 Poslední stanoviska JS k záměrům v PO25. 2. 2016 Termín podání žádostí v PO 225. 3. 2016 Jednání MV29. 6. 2016 Prioritní osa 2 – projekty silniční infrastruktury Alokace bude zveřejněna po MV v 12/2015 Avízo k předkládání stručných projektových žádostí16. 11. 2015 Termín podání plných žádostí v PO 225. 3. 2016 Jednání MV29. 6. 2016

22 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Způsobilost výdajů Legislativa -nařízení 1303/2013 – definuje pravidla společná pro všechny fondy (čl. 65 – 70) -nařízení 1299/2013 – specifická pravidla pro programy EÚS, hierarchie pravidel, územní způsobilost -nařízení Komise 481/2014 – definuje podrobněji pravidla způsobilosti pro programy EÚS Hierarchie předpisů -nařízení na evropské úrovni -programová pravidla způsobilosti výdajů schválená Monitorovacím výborem -národní pravidla

23 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Programová pravidla způsobilosti - změna v celkovém pojetí oproti období 2007 – 2013 - struktura: obecná část pravidla způsobilosti pro jednotlivé kategorie výdajů uvedené v nař. 481/2014 pravidla pro specifické druhy výdajů nezpůsobilé výdaje - definice následujících kategorií výdajů 1. náklady na zaměstnance 2. kancelářské a administrativní výdaje 3. náklady na cestování a ubytování 4. náklady na externí oborné poradenství a služby 5. výdaje na vybavení 6. výdaje na pořízení nemovitostí a stavební práce + 7. příprava projektu

24 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hlavní odlišnosti od předchozího období -změna v časové způsobilosti výdajů -podrobněji řešeny jednotlivé kategorie výdajů -využívány zjednodušené formy vykazování výdajů : přípravné výdaje – paušální částka 3 500 EUR způsobilých výdajů na projekt + u stavebních projektů ještě externí výdaje na dokumentaci nutnou pro předložení s projektovou žádostí administrativní a kancelářské výdaje – 15 % z přímých personálních výdajů personální výdaje – do 20 % z ostatních přímých výdajů změny ve vykazování personálních výdajů detailnější sledování výdajů vynaložených mimo podporované území změny některých pravidel

25 Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost Regionální subjekt – Moravskoslezský kraj Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu tel.: +420 595 622 327 e-mail: jana.bartoskova@msk.cz


Stáhnout ppt "Datum:13.11.2015Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu INTERREG V-A Česká republika –Polsko 2014 - 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google