Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anna Klosová Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anna Klosová Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Anna Klosová Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

2  P ř ipravit lektory (cílová skupina 1) pro vzd ě lávání krizových poradc ů, likvidátor ů a insolven č ních správc ů (cílová skupina 2)  P ř ipravit celoživotní vzd ě lávání pro cílovou skupinu 2, kombinovaná forma, e-learningové praktiky v č. p ř ípravy akreditace  Pilotní ov ěř ení vzd ě lávání obou cílových skupin

3  Základy krizového ř ízení, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním resp. zadlužením, prevence insolvence – vazba na ekonomický rozvoj a jeho cyklický charakter  Psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce krizového poradce, likvidátora a insolven č ního správce  Využití ICT pro zvýšení informovanosti cílových skupin  Odborná jazyková p ř íprava – angli č tina  Zp ů soby ř ešení úpadku

4  Vysoká škola finan č ní a správní, o.p.s., st ř edisko Most  Komora specialist ů pro krizové ř ízení a insolvenci v Č R

5  Reakce podnik ů na nabídku vzd ě lávání v oblasti krizového ř ízení v roce 1997 a pozd ě ji  Podnikatelská sféra, p ř edevším malé a n ě které st ř ední podniky, nev ě novaly dostate č nou pozornost a na projevy krize reagovaly s velkým zpožd ě ním anebo nereagovaly v ů bec.  Krizové ř ízení je pro podniky p ř edevším ř ešení havárií nebo katastrof, pot ř eba zabývat se ekonomickými projevy krize je v uvedených souvislostech utlumena.

6

7  V roce 2008 KS v ÚL evidoval 684 insolven č ních návrh ů (v Č R podáno 5354), zahájeno bylo 622 insolven č ních ř ízení, 170 konkurz ů  V roce 2009 to bylo 496 podaných návrh ů v ÚK, zahájeno 426 p ř ípad ů, 171 konkurz ů  V roce 2009 bylo v ÚK 1773 spole č ností v likvidaci (10,5% z celkového po č tu spole č ností, v Č R jenom 8,49%), více Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Pardubický kraj  V roce 2010 celostátn ě podáno 16118 insolven č ních návrh ů (nár ů st v d ů sledku osobních bankrot ů ), ÚK pokra č uje, jenom v 1. č tvrtletí roku bylo podáno 823 insolven č ních  2011 – 1.pololetí cca 2000 ins.návrh ů, 81 konkurz ů (Betonstav s.r.o., SUNNY DAYS s.r.o., MAKRO-stavební spole č nost s.r.o., Č EPRO a.s., Sazka a.s., VASKUL v.o.s., AUTOSTYL Ústí nad Labem, v.o.s. nebo Družstvo DIALOG aj.)

8  Podnikání a riziko ; nejv ě tším rizikem podnikatele je nepodnikat; č len ě ní rizik  Krize ; je to trvalý jev v tržní ekonomice, d ů sledek zm ě ny vztahu nabídky a poptávky  „Krize“ je nezávisle prom ě nná veli č ina, na kterou musí do zna č né míry krizové ř ízení závisle reagovat. Je to proces do zna č né míry ne ř iditelný proces. Bylo by skv ě lé, kdybychom mohli s dostate č ným p ř edstihem p ř ed vypuknutím krize provést rozbory, vybrat optimální dlouhodobou strategii i operativní taktiku, když se objeví problémy vše pozastavit, opravit až k p ř ekonání krize a po „lé č b ě “ pokra č ovat. To se vyskytuje pouze v po č íta č ových modelech anebo v p ř edstavách n ě kterých našich politik ů, noviná řů anebo teoretik ů v oblasti trestního práva.

9  Krizoví specialisté jsou voláni na pomoc až v manifestní fázi krize dle zahrani č ních zkušeností  Jejich práce – intuice kombinovaná se zkušeností z p ř edešlých p ř ípad ů, opakovaných rozbor ů

10  Rating – hodnocení bonity spole č nosti, p ř ed propuknutím krize (m ů že být záchovným nebo transforma č ním nástrojem) – analýza teritoriálního rizika, odv ě tvového rizika, podnikového rizika (konkuren č ní postavení, finan č ní situace, podniková struktura, právní rizika, kvalita managementu)  Rozbory ekonomických ukazatel ů (jak č íst rozvahu a výsledovku)  Cílem je p ř ipravit podnik na zp ů sob existence v tržní ekonomice, zpracovávat informace trvale, vytvo ř it zp ů sob jak se trvale p ř izp ů sobovat zm ě nám v okolí spole č nosti a vytvo ř it flexibilní systém, schopný pružn ě reagovat zm ě nami na zm ě ny

11  Informace o p ř ipravovaném vzd ě lávání cílových skupin byla publikovaná v tisku OHK Most  Do cílové skupiny lektor ů je p ř ihlášeno 23 osob (10)  Do cílové skupiny krizových specialist ů je p ř ihlášeno 23 osob (20)  Skupina lektor ů bude mít č ást programu zam ěř enou na oblast pedagogické p ř ípravy na vzd ě lávání dosp ě lých  Skupina krizových poradc ů bude pracovat více s p ř ípadovými studiemi, analýzami a rozbory

12  Projekt se nachází v polovin ě ř ešení  V ř íjnu zahajujeme vzd ě lávání obou cílových skupin  Je p ř ipravený harmonogram vzd ě lávání a jeho lektorské zabezpe č ení  Č asová dotace p ř ednášek je 80 hodin plus samostudium 60 hodin  Jsou zpracované u č ební texty, které budou po zkušenosti s prací s jednotlivými cílovými skupinami ve vzd ě lávání dopracovány a upraveny

13  Ř ízení podniku  Psychologie a sociologie v krizovém ř ízení  Teorie krizového ř ízení  Ř ízení zm ě n a projektové ř ízení  Úvod do hospodá ř ské krize  Charakteristika rizik spojených s podnikáním  Krizové ř ízení a zp ů soby ř ešení úpadku  Role podnikatele v pozici v ěř itele a dlužníka  Analýza úpadku v Č R a Ústeckém kraji

14  Podniky v regionu, p ř edevším MSP, budou pot ř ebovat krizového poradce  Malé podniky pochopí, že by se m ě ly spojit a spole č nými silami si tuto službu zajistit  Krizový poradce se stane novou nabízenou službou na trhu práce

15 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Anna Klosová Telefon: 222 314 124 tis-praha@tis-praha.cz http://www.tis-praha.cz/cz/resene-projekty/vzdelavani-krizovych-poradcu


Stáhnout ppt "Anna Klosová Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google