Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNÁ DOKUMENTACE ŠKOL VÝROČNÍ ZPRÁVA Seminář 13. srpen 2012 OŠMTS KÚ LK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNÁ DOKUMENTACE ŠKOL VÝROČNÍ ZPRÁVA Seminář 13. srpen 2012 OŠMTS KÚ LK."— Transkript prezentace:

1 POVINNÁ DOKUMENTACE ŠKOL VÝROČNÍ ZPRÁVA Seminář 13. srpen 2012 OŠMTS KÚ LK

2 Obsah přednášky 1. Právní souvislosti 2. Povinná dokumentace škol a školských zařízení 3. Forma povinné dokumentace 4. Způsob vedení dokumentace 5. Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu 6. Archivace a skartace dokumentů 7. Předávání dokumentů jiné škole

3 Právní souvislosti Školský zákon Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace … Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání … Seznam dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok … Soubor pedagogicko-organizačních informací Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobého záměru, výroční zprávy a vlastního hodnocení škol Zákon č. 500/2000 Sb., o správním řízení Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

4 Školský zákon - § 28 dokumentace školy  školský rejstřík  školní matrika  doklady o přijetí, průběhu a ukončení vzdělávání  vzdělávací programy  výroční zprávy  třídní knihy  školní řád  rozvrh vyučovacích hodin  záznamy z pedagogických rad  kniha úrazů  protokoly, inspekční zprávy  personální, mzdová, hospodářská a účetní evidence  další dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy

5 Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku  ŠZ § 141  školský rejstřík – veřejný seznam škol a školských zařízení + školských právnických osob  Zápis do ŠR:  a) právo poskytovat vzdělávací a školské služby  b) nárok na předělení finančních prostředků ze státního rozpočtu  ŠR vede  a) kraj (MŠ a ŠZ ….)  b) MŠMT (ostatní školy, + ŠPO)

6 Školní matrika  Údaje o žákovi (osobní údaje + zdravotní a sociální stav)  Údaje o rodičích (kontakt), Údaje o vzdělávání (zahájení – průběh – ukončení – výstup) Obsah vzdělávání (podle čeho, jaké předměty) Hodnocení (pravidla klasifikace, hodnocení žáka … )  Školy poskytující stupeň vzdělání individuální údaje o každém žákovi  Školy neposkytující stupeň vzdělání agregované údaje  Termín pro předání - do 15. 10. 2009.

7 Školní matrika  osobní údaje žáka  průběh vzdělávání  zdravotním stav + sociálním znevýhodnění  kontakt na rodiče  označení RVP a ŠVP, vzdělávacího programu  pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků  označení třídy + třídní učitel  názvy předmětů + zájmových útvarů + vyučující  hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech …  výchovná opatření a hodnocení chování žáka  počet splněných let povinné školní docházky  údaje o docházce do školy  údaje o vydání vysvědčení …

8 Zahájení, průběh a ukončování vzdělávání Rozhodnutí ředitele školy  = ředitel školy, který rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, rozhoduje v případech podle § 165 odst. 2 podle správního řádu. Ředitel střední školy:  přijetí ke vzdělávání ve střední škole  zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku  zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu  zamítnutí žádosti o přerušení vzdělávání  zamítnutí žádosti o opakování ročníku …

9 Vzdělávací programy  Bílá kniha – školský zákon – dvoustupňové kurikulum  RVP - pro jednotlivé stupně vzdělávání + pro každý obor vzdělání –  Shodná struktura jednotlivých dokumentů Co je důležité pro ředitele:  ŠVP nikdo neschvaluje  za obsah vzdělávání odpovídá ředitel  školská rada  soulad ŠVP s RVP  aktualizace a revize VP  zásada – žáci = jeden program  nahlížení do ŠVP  archivace

10 Výroční zprávy o činnosti školy  pouze ZŠ, SŠ a VOŠ  zřizovatel …  struktura vyhláška č. 15/2005, …(novela č. 225/2009 Sb.)  zrušení Zprávy o vlastním hodnocení (východisko pro VZ  termíny: předcházející školní roku - do 15. října školská rada - do 14 dnů zřizovateli  zveřejní ji na přístupném místě

11 Výroční zpráva - struktura a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o DVPP, h) údaje o aktivitách, i) údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti j) základní údaje o hospodaření školy. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

12 Třídní knihy  jediný dokladem o probraném učivu a vykonávaných činnostech  kontrola – viz odpovědnost ŘŠ za ŠVP  Směrnice … vedení dokumentace  □ probírané učivo  □ soulad s plány  □ suplované hodiny - nepravidelnosti ve výuce  □ poučení o bezpečnosti  □ uzavření třídní knihy  Záznam o povinně volitelných předmětech  Záznam o nepovinných předmětech  doporučená doba archivace TK a TV je 10 let

13 Školní řád nebo vnitřní řád Norma - zákonná opora - podmínky, za kterých bude probíhat výchova a vzdělávání Struktura Školního řádu (§ 30 ŠZ): a) práva a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců b) podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky c) provoz a vnitřní režim školy, d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků e) nakládání s majetkem školy f) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Je veřejným dokumentem! Školní řád schvaluje školská rada

14 Pravidla hodnocení žáků a) zásady hodnocení vzdělávání a chování ve škole b) zásady a pravidla sebehodnocení žáků c) stupně hodnocení klasifikací, slovním hodnocením (vč. charakteristiky stupňů a předem stanovených kritérií) d) zásady pro celkového hodnocení na vysvědčení f) způsob získávání podkladů pro hodnocení g) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách h) hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

15 Rozvrh vyučovacích hodin  maximální týdenní počty hodin jsou dány § 26 ŠZ  ZV 22- 32 podle ročníku  SV35 hodin  Pravidla o počtech žáků, dělení na skupiny, začátku a konci vyučování, délce přestávek – jednotlivé vyhlášky  organizačně technickými možnostmi  respektováním biologických možností žáků a psychologických hledisek

16 Záznamy z pedagogických rad Jediný doklad o průběhu porad organizační, pedagogické, metodické, personální pokyny a informace přidělení správcovství, vedení činností rozbory – kontrolní činnosti podklad pro výchovné opatření formulace úkolů – odpovědnost – termíny zapsal – ověření – seznámení Výběr archivujeme po 10 let

17 Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů „Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole“ Kniha úrazů Záznam o úrazu: žák – zákonný zástupce zřizovatel zdravotní pojišťovna žáka ústředí ČŠI Hlášení pojišťovně, kde je škola pojištěna

18 Forma povinné dokumentace Text = soulad s odst. 1 § 28 ŠZ + vyhláškou č. 223/2005  staré závazné tiskopisy = souladu s vyhláškou  vlastní vzory tiskopisů = soulad s § 28 školského zákona Vedení dokumentace - na předtištěném formuláři / tiskopisu (SEVT) - elektronicky – archivace v listinné podobě

19 Způsob vedení dokumentace Opravy chyb  Veškeré údaje se na tiskopisech vysvědčení vyplňují zásadně trvalým způsobem  Není přípustné provádět opravy zápisu  dokumentační inkoust  V dokumentaci se provádějí opravy:  přeškrtnutí - původní chybný čitelný  poznámka ”opravil”, datum a podpis.  NE přelepování, přemazávání korekční páskou, vyškrabávání, používání zmizíku apod.  Zpracování na počítači  paralelně tištěná forma dokumentů - shoda počítačového a ručního zpracování tiskopisů

20 Opis a stejnopis Opis = kopie předloženého prvopisu  otisk razítka, jméno, příjmení a podpis osoby, která opis vystavila  datum vydání opisu – na každém listu  záznam v dokumentaci školy Stejnopis = náhrada za originál  na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu  záznam v dokumentaci školy Podpisy osob, razítka…  nelze-li opatřit = uvést jména a příjmení + dovětek "v. r."  nelze-li razítko - zkratka "L. S.„  doložka: "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem„ + kdo vyhotovil  pokud škola neexistuje = nástupnická škola  pokud byla dokumentace byla zničena - žadateli potvrzení  dokumentace v archivu – řeší archiv

21 Archivace a skartace dokumentů Spisový a skartační řád Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ETAPY SPISOVÉ SLUŽBY  Příjem + třídění – zapisování + označování – oběh a vyřizování – odesílání – ukládání - archivace – vyřazování (skartace)

22 Předávání dokumentů jiné škole kopie dokumentů - originály ve škole  kopie katalogového listu žáka  razítko + podpis deník pošty – co odesláno, kdy

23 Děkuji za pozornost Luděk Tesarčík ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz 485 226 228


Stáhnout ppt "POVINNÁ DOKUMENTACE ŠKOL VÝROČNÍ ZPRÁVA Seminář 13. srpen 2012 OŠMTS KÚ LK."

Podobné prezentace


Reklamy Google