Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Havlíčkův Brod Místo: Havlíčkův Brod, Perknov Dne: 29. 5. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Havlíčkův Brod Místo: Havlíčkův Brod, Perknov Dne: 29. 5. 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Havlíčkův Brod Místo: Havlíčkův Brod, Perknov Dne: 29. 5. 2014

2 „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ Zkrácený název projketu – „Podpora meziobecní spolupráce“

3 Podpora meziobecní spolupráce  Projekt Podpora meziobecní spolupráce  pilotní projekt, hrazený plně ze zdrojů OP LZZ  doba trvání 1. května 2013 – 30. června 2015  přímá finanční podpora do jednotlivých území až 2,5 mil. Kč  další informace na stránkách www.obcesobe.cz

4 Tým ORP Havlíčkův Brod  Regionální koordinátor – Zdeňka Marková  Koordinátor – Marta Vencovská  Analytik – Karolína Ortová  Asistent – Olga Kodysová  Smluvní partner projektu – Město Přibyslav  Motivující starosta – Martin Kamarád (město Přibyslav)  Motivující starosta – Pavel Královec (městys Štoky)  Motivující starosta – Josef Zadina (obec Veselý Žďár)

5 Schválení jednacího řádu

6 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Havlíčkův Brod

7 „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ Zkrácený název projketu – „Podpora meziobecní spolupráce“

8 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Havlíčkův Brod - sumář dat – podklad pro možnou spolupráci - popis stavu – podklad pro projekty – čerpání z fondů - vazba na strategické plány MAS - jak dál s odpady

9 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Havlíčkův Brod  Vyplněny dva dotazníky pro obce - První dotazník (únor 2014, řízený rozhovor) vyplněn 56 obcí - Druhý dotazník (duben 2014) vyplněn od 43 obcí  Postupné zapojování obcí do projektu, pomoc motivujících starostů (připomínkování dokumentů, komunikace s dalšími starosty)  Schůzky týmu a Smluvního partnera – města Přibyslav

10 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Havlíčkův Brod  Analytická část ke třem dílčím oblastem Vytvořeny analytické části k oblasti školství a předškolního vzdělávání, sociálních služeb a odpadového hospodářství  Strategická část Rozpracování souhrnného dokumentu Zpracování nástinů variantních řešení

11 Výsledky analýz jednotlivých oblastí Varianty řešení problémů

12 Výsledky analýz jednotlivých oblastí  Základní charakteristika území  Území SO ORP Havlíčkův Brod – 56 obcí (4 města a 4 městyse)  51 961 obyvatel ORP  ORP zabírá 9 % z rozlohy Kraje Vysočina  Nejvíce obyvatel v městech Havlíčkův Brod, Přibyslav, Golčův Jeníkov, Habry  Nejméně zalesněný obvod v Kraji Vysočina, největší podíl zemědělské půdy  Území bohaté na kulturní památky a zachovalou přírodu

13 Oblast školství, Karolína Ortová  Analýza výsledků Dostatečná síť ZŠ a MŠ v území Existence malotřídních škol Ustálení legislativy ve školství?! Přítomnost Střediska volného času v Havlíčkově Brodě (pobočky v Přibyslavi, Golčově Jeníkově a Šlapanově) Kvalifikovaní učitelé (problém s aprobovaností) Zavedení intenzivnějších výměn zkušeností (přeshraniční spolupráce) Více zájmových kroužků pro děti na menších obcích a městech Vyřešení problematiky dopravy dětí na kroužky (i škol) Podpořit větší zapojení veřejnosti do oblasti školství a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, obcí, spádovou oblastí Prezentace škol a jejích úspěchů Vznik pracovních skupin při školách a rozvoj dobrovolnictví

14 Oblast školství  Největší problémy v oblasti školství v obcích  Špatný technický stav některých budov  Nedostatek peněžních prostředků na chod školy (provoz, platy, investice!!!)  Nedostatečná kapacita mateřských škol (v místech)

15 Oblast školství  Návrhy témat vhodných ke spolupráci:  Nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit  Čerpání dotací a finančních prostředků z grantů a operačních  Optimální naplněnost tříd  Poradenský servis pro školy a zřizovatele

16 Oblast školství  Variantní nástiny řešení  Nákup mikrobusu (doprava)  Přeshraniční spolupráce (výměna zkušeností)  Venkovské komunitní školy (kroužky, zájmy)

17 Oblast sociálních služeb, Marta Vencovská  Analýza výsledků Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb je ve městě Havlíčkův Brod. Stěžejními poskytovateli v regionu je Oblastní charita Havlíčkův Brod, dále pak Sociální služby města Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina a Pečovatelská služba města Přibyslav Nejvíce rozšířenou nabídku na obce má právě Oblastní charita HB, zejména svojí širokou nabídkou služeb a dosahem. Mimo to je v regionu několik domů s pečovatelskou službou, a to v obcích Štoky, Lipnice nad Sázavou, ve městech Havlíčkův Brod, Přibyslav a Golčův Jeníkov. V těchto domech je zajištěna terénní sociální služba. Klientů z malých menších obcí je jen málo. Pouze v případě domovů s pečovatelskou službou, nebo domovů pro seniory jsou obyvatelé malých obcí také zastoupeni. Terénní zdravotní službu v rámci celého regionu ORP Havlíčkův Brod zajišťuje pouze Oblastní charita HB.

18 Oblast sociálních služeb  Největší problémy v oblasti Nejvíce obcí v dotazníkové šetření odpovědělo, že problémy v sociální oblasti nemá nebo je neřeší, další problémy Nedostatečná kapacita pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), Nedostatek financí, které je možné směřovat do sociální oblasti Nezájem obcí i klientů o sociální služba, malá informovanost Chybějící možnosti dostupného bydlení

19 Oblast sociálních služeb Návrhy témat vhodných ke spolupráci: Vytvoření funkční místní sítě sociálních služeb Zavedení komunitního plánování na území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod Zvýšení informovanosti samospráv i budoucích klientů a jejich rodin o možnostech v oblasti sociálních služeb

20 Oblast sociálních služeb Variantní nástiny řešení  Komunitní plánování sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska (celé ORP)  Vytvoření modelu “Rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod“

21 Oblast odpadového hospodářství, Olga Kodysová  Analýza výsledků  Měrná produkce 1797 kg/obyv./rok (v ČR 2 856 kg/obyv./rok).  Celková produce odpadů 93,7 tis. tun, z toho 35,8 tis. tun komunálního včetně obalů, 3 tis. tun nebezpečných odpadů.  18,5 tis. tun směsného komunálního odpadu (vyšší než v roce 2008).  Mírně roste množství separovaného papíru a plastů (cca 12 %) a BRKO.  Mírně klesá množství skla a kompozitních obalů (cca 12 %).  BRKO, je-li odpadem, se skládkuje.  Z komunálního odpadu se 20 % materiálově využije, zbytek se skládkuje.  Směsný komunální odpad se skládkuje a cca ještě 65 % z produkce ORP navíc se na skládku doveze z jiných ORP.  1 třídící linka.  Nyní dostatečná kapacita kompostáren a sběrných dvorů, ale nejsou rovnoměrně rozmístěné po území ORP.

22 Oblast odpadového hospodářství  Největší problémy Nestabilní právní prostředí - nevyjasněné/nestanovené kompetence jednotlivých územních celků - nevyjasněné/nestanovené/nevymahatelné povinnosti občanů Nákladnost odpadového hospodářství - chybí územní koncepce sběrných dvorů, kompostáren Skládka odpadů Ronov n. S. - směr odpadového hospodářství po uzavření skládky - další osud skládky Uzavření opadového hospodářství v menších oblastech

23 Oblast odpadového hospodářství  Návrhy témat vhodných ke spolupráci: Úspora nákladů v odpadovém hospodářství

24 Oblast odpadového hospodářství  Variantní nástiny řešení Vytvoření koncepce vzniku dalších sběrných dvorů a kompostáren - zohlednění možné produkce odpadů a kapacity sběrného místa - společné sběrné dvory/kompostárny pro více obcí - společná technika - organizace svozu

25 Výběr volitelného tématu, Martin Kamarád  Shrnutí dosavadních diskusí o volitelném tématu Spolupráce v oblasti ostatních samosprávných činností obcí (metodická pomoc, poradenství) Doprava a dopravní obslužnost Cestovní ruch (cyklostezky - koordinace, provázanost v regionu a cestovní ruch a pod) ………

26 Podpora meziobecní spolupráce 26 Dobrovolné svazky obcí na území ORP Havlíčkův Brod

27

28 Stávající mikroregiony v území OPR Havlíčkův Brod počet DSO – 9 počet obcí v DSO - 27

29 Prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území našeho ORP Podpora meziobecní spolupráce

30 Dobrovolný svazek obcí – výhody právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí podpora obcí při výkonu samostatné působnosti vysoká variabilita fungování svazků vyzkoušený a často využívaný model meziobecní spolupráce přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území

31 Podpora meziobecní spolupráce bezplatné právní služby: –průběžné právní poradenství –tvorba zakladatelských dokumentů pro svazky obcí: »nabídka revize dokumentů již existujících svazků obcí »nabídka provedení změn ve stávajících dokumentech existujících svazků obcí »nabídka přípravy dokumentů k založení nových svazků obcí vše ponecháno na vůli v území Podpora meziobecní spolupráce v rámci projektu

32 Podpora meziobecní spolupráce Právní poradna bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce dotazy pokládají všichni představitelé obcí v ČR dotazy pokládány elektronickou formou (e-mail) nebo telefonicky dostupná každý od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 provozována do 30. června 2015 kontakty: e-mail: pravnik.mos@smocr.cz

33 A závěrem …  Stanovení dalšího postupu: Dokončení návrhových částí k jednotlivým oblastem Zahájení prací na volitelném tématu (část analytická a část návrhová) Další komunikace s odborníky a společná setkávání Připomínkování materiálů odborníky Revize stávajících dokumentů DSO, příprava případné transformace stávajícího Návrhy na konkrétní řešení meziobecní spolupráce a konzultování se starosty duben 2015 – uskutečnění II. oficiální shromáždění představitelů

34 DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI!  Tým ORP Havlíčkův Brod


Stáhnout ppt "Setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Havlíčkův Brod Místo: Havlíčkův Brod, Perknov Dne: 29. 5. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google