Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Organizace veřejné správy v území Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec _______________________________________________ Konference Vysoké školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Organizace veřejné správy v území Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec _______________________________________________ Konference Vysoké školy."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Organizace veřejné správy v území Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec _______________________________________________ Konference Vysoké školy polytechnické Jihlava „Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu“

2 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Základní předpoklady (podnět senátora RNDr. Miloše Vystrčila):  institucionální (orgány veřejné správy s krajskou působností, krajské instituce, odpovídající organizační členění a územní obvody státních orgánů, přítomnost rozhodovacích kompetencí a právní subjektivita resp. míra samostatnosti organizačních jednotek,...),  intelektuální (vzdělanost obyvatelstva, vysoké školy – charakter, velikost, tradice, oborová skladba, stabilita,..., střední školy, know-how ve výrobních i nevýrobních organizacích, kulturní vyspělost území, informační vyspělost území, úroveň a dostupnost veřejných služeb,...),  etické (mravní úroveň ustálených, obvyklých vzorců chování a jednání). 220.9.2016 Organizace veřejné správy v území Předpoklady pro úspěšný rozvoj regionu

3 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Zdroje:  věcné - majetkové (budovy, pozemky, běžné /univerzální/ i úzce specializované vybavení pracovišť včetně hw a sw prostředků ICT, strojů a přístrojů, technická konektivita),  personální (kvalifikovaný a motivovaný personál, jeho věková a kvalifikační struktura),  finanční (peníze, příjmy rozpočtů veřejnoprávních subjektů – orgánů veřejné moci, veřejnoprávních organizací, institucí),  informační (know-how, znalosti, zkušenosti, tradice). 320.9.2016 Organizace veřejné správy v území Zdroje potřebné pro rozvoj regionu

4 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Základní požadavky na výkon správních činností:  účelný, efektivní a hospodárný (podle tzv. pravidla 3E, tento požadavek vyplývá mimo jiné ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě),  srozumitelný, jednoduchý, přehledný (to se týká oborového členění, vymezení územní působnosti a její skladebnosti, unifikace procesních pravidel a postupů, užití stejných právních zásad a analogií),  kvalitní a profesionální, dobrá služba (pro občany i právnické osoby),  dlouhodobě stabilní (bez zbytečných a zbytečně prudkých změn). 420.9.2016 Organizace veřejné správy v území Výkon správy v území

5 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Územní (regionální a místní) samospráva:  přímý vliv (téma prezentací dalších přednášejících);  volba priorit,  alokace zdrojů do určitých oborů, územních jednotek (obec, mikroregion, osa/). Územní státní správa:  nepřímý, přesto významný vliv;  snadné, rychlé a vstřícné vyřizování úředních záležitostí,  dobrá dostupnost služby (dopravní, časová),  profesionální správa (podle práva, přiměřená aplikace, s rozumem). 520.9.2016 Organizace veřejné správy v území Veřejná správa jako důležitý faktor ovlivňující rozvoj (nebo naopak zaostávání) regionu

6 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Reforma veřejné správy:  I. - obnovení základní územní samosprávy (r. 1990, vznik obcí, právní subjektivita, orgány obcí, volby do orgánů, působnost samostatná i přenesená, výkon státní správy – spojený model),  II. - vznik vyšších územních samosprávných celků (r. 2000, Ústava ČR, ústavní zákon, vznik krajů, subjektivita, orgány, volby, v r. 2001-2 přenos kompetencí z okresních úřadů na obce a kraje, zánik okresních úřadů k 31. 12. 2002),  III. – decentralizace, přenos kompetencí z ústředních orgánů státní správy na kraje příp. obce (tato etapa nikdy neproběhla, plán na zeštíhlení ústředních orgánů, uplatnění principu subsidiarity). 620.9.2016 Organizace veřejné správy v území Vývoj v oblasti reorganizace veřejné správy po „sametové“ revoluci (1/2)

7 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Koncepce II. a III. etapy reformy veřejné správy:  návrh podle „odděleného“ modelu - II. polovina 90. let, prof. Yvonne Strecková, územní státní správa – státní orgány se všeobecnou působností, navrhovaná koncepce nebyla politicky přijata, uloženo přepracování podle „spojeného“ modelu,  návrh podle „spojeného“ modelu - schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 19. 5. 1999, doporučení vládě ČR připravit reformu vytvořením spojení státní správy a samosprávy v jednotnou veřejnou správu na všech územních úrovních. Spojený model byl aplikován i na úrovni VÚSC (kraje), v ČR funguje dobře, bez zásadních problémů dosud. 720.9.2016 Organizace veřejné správy v území Vývoj v oblasti reorganizace veřejné správy po „sametové“ revoluci (2/2)

8 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec  státní správa v území vykonávána z velké části ÚSC (přenesená půs.),  rozhodující je zákonná úprava = vůle parlamentu (zákonodárné moci),  určitá míra nezávislosti ÚSC na státu => účinná automatická kontrola,  menší náchylnost k systémovým chybám (motivace k připomínkování),  vysoká stabilita, menší prostor pro zneužívání pro resortní, skupinové či osobní cíle, ale systém je náročnější na komunikaci,  nejlépe odpovídající model principu subsidiarity,  zvyšuje význam ÚSC, zřejmě nejlevnější, bezprostřední, přímá veřejná kontrola nad organizačními a procesními faktory,  dílčí riziko neoprávněných zásahů územní samosprávy do výkonu státní správy (ÚSC někdy může být v konfliktu zájmů). 820.9.2016 Organizace veřejné správy v území Základní charakteristiky organizačních modelů (1/3) Spojený model výkonu státní správy a samosprávy v území

9 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec  státní správa v území vykonávána všeob. územními orgány státu,  rozhodující je vůle vlády jako celku (výkonné moci),  koordinace ministerstvem vnitra nebo jiným, k tomu pověřeným ÚSÚ,  lépe vyjadřuje mocenské ambice státu, výkon státní správy jednotný (procesně i věcně), snížené riziko neoprávněných zásahů samosprávy do výkonu státní správy, stabilita a resistence proti chybám a zneužití je však menší, než u spojeného modelu,  dohled veřejnosti méně přímý, zprostředkovaný přes ústřední úroveň,  asi i trochu vyšší náklady ve srovnání se spojeným modelem,  je dobré, když územní obvody přesně odpovídají obvodům ÚSC,  přiměřený prostor pro upl. principu subsidiarity. 920.9.2016 Organizace veřejné správy v území Základní charakteristiky organizačních modelů (2/3) Oddělený model výkonu státní správy v území od územní samosprávy – státní územní orgány se všeobecnou působností

10 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec  státní správa v území vykonávána atomizovanými resortními orgány státu s územní působností, funguje silná vertikální podřízenost,  rozhodující je vůle výkonné moci, avšak jen jednoho ÚSÚ (vč. projekce do osoby ministra, náměstka, ředitele), určité popření p. subsidiarity,  absence horizontální komunikace a zejména koordinace mezi resorty a mezi jednotlivými úřady, riziko „resortismu“, procesních odchylek a znepřehlednění právní úpravy (vhodné jen pro spec. agendy),  oslabená veřejná kontrola, často nepřátelské projevy vůči veřejnosti,  silné riziko i fatálních systémových omylů, koncentrace moci, zneužívání pro osobní a skupinové cíle, riziko neskladebnosti územní působnosti, celková nepřehlednost pro klienty, nejvyšší náklady. 1020.9.2016 Organizace veřejné správy v území Základní charakteristiky organizačních modelů (3/3) Oddělený model výkonu státní správy v území od územní samosprávy – státní resortní, vertikálně řízené orgány

11 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Přednosti:  veřejná správa blíže občanovi, díky přímé kontrole veřejnosti zpravidla vstřícnější, přátelštější, výkonnější,  rovnoměrné pokrytí celého území státu veřejnou službou, respektování územního členění, vazba na dopravní obslužnost, přehlednější systém,  úspornost, vyšší efektivnost výkonu veřejné správy,  vyšší stabilita, menší rizika fatálních chyb a plošného zneužívání systému. Rizika:  riziko zásahů samospráv do výkonu státní správy,  možné potíže v realizaci státní politiky (to však může být i výhodou ). 1120.9.2016 Organizace veřejné správy v území Zpět ke spojenému modelu

12 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec  odebírání správních agend ÚSC (MPSV-ÚP, MPO,...),  návrhy s prvky centralizace a koncentrace moci (státní i osobní),  snahy o uplatňování nejméně vhodného modelu – vertikálně organizovaných, resortních orgánů státní správy v území,  bez opory v analýzách, ve výsledcích kontrolní činnosti, jen na základě politické vůle resp. vůle jednotlivce (člena vlády atd.),  přímá podřízenost, absolutní poslušnost (výpověď), bez zpětné vazby,  zmařené rozsáhlé investice krajů a obcí, značné personální škody,  narušování dobře fungujícího systému, územní neskladebnost (ČOI), byrokratizace, vzdalování správy občanům, pokles kvality správy,  zvýšené náklady, další veřejné výdaje (investice i provoz),  bez meziresortní koordinace a spolupráce (OP s čipem vs. soc. karta). Čím jsou jednotlivé resorty k takovým krokům motivovány? 1220.9.2016 Organizace veřejné správy v území Navrhované (a také již uskutečněné) nekoncepční změny

13 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec  standardní analýzy aktuálního stavu, identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a rizik,  inventura správních činností (Základní registry – Registr práv a povinností), jejich podrobný popis,  snižování celkového rozsahu regulace, kde je to možné,  korekce stávajícího systému, oprava systémových nedostatků, modernizace, účelné využívání ICT,  celkové zefektivnění systému veřejné správy,  důsledné dodržování cílů reformy – přiblížit výkon veřejné správy adresátům, předat vyšší rozsah činností na ÚSC, omezit kompetence (i kapacity) ÚSÚ,  respektovat územní uspořádání státu. 1320.9.2016 Organizace veřejné správy v území Správné řešení ?

14 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec ředitel úřadu Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava tel.: 564 602 250; 724 650 114 e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz 1420.9.2016 Organizace veřejné správy v území


Stáhnout ppt "Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec Organizace veřejné správy v území Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec _______________________________________________ Konference Vysoké školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google