Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybraná odborná terminologie Přehled základní legislativy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybraná odborná terminologie Přehled základní legislativy."— Transkript prezentace:

1 Vybraná odborná terminologie Přehled základní legislativy

2 Objasnění pojmů Úkoly orgánů obce na úseku OOB Příprava obce na MU a KS – krizové štáby Zákon 239/2000 Sb., o IZS

3 Základní pojmy Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Rozdělujeme na: Živelní pohromy Antropogenní havárie Společenská a sociální ohrožení Krizová situace– MU při níž je vyhlášen krizový stav

4 Základní pojmy Civilní ochrana z hlediska mezinárodního humanitárního práva v užším pojetí (z francouzštiny défense civile) opatření k záchraně životů a k omezení materiálních škod - pojem civilní ochrana se používá ve smyslu zákona ČNR č. 21/1993

5 Základní pojmy Civilní obrana v širším pojetí (z francouzštiny protection civile) Veškerá opatření k národní obraně nemající vojenský charakter, např. -zajištění postavení veřejných institucí, -udržení veřejného pořádku, -fungování veřejných služeb včetně zdravotnických, -dodržování veřejné morálky a -ochrany vojenského průmyslu

6 MUVSSOSNSSN CIVILNÍ OCHRANA CIVILNÍ OBRANA OCHRANA OBYVATELSTVA CNP PZH KI IZS OOB KŘ... 254 PO

7 Základní pojmy  Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.  Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou: – Hasičský záchranný sbor České republiky, – jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, – zdravotnická záchranná služba – Policie České republiky.  Ostatní složky IZS – dohoda o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání

8 Základní pojmy Záchranné práce jsou činnosti, které při zásahu složek IZS je nutné provést v místě nasazení nebo v místě předpokládaných účinků MU nejpozději v okamžiku, kdy je to možné s ohledem na zdraví a životy zasahujících osob. Za záchranné práce se považují i činnosti, které umožňují vytvoření přiměřených bezpečnostních podmínek pro ochranu zasahujících osob.

9 Základní pojmy Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí. jsou to činnosti, které je nutno vykonat bez zbytečného odkladu tak, aby složky IZS mohly: a) opustit místo zásahu a ukončit zásah, nebo b) předat místo zásahu k dalšímu užívání, případně k provedení obnovovacích prací a ukončit zásah.

10 Úkoly orgánů obce na úseku OOB starosta zajišťuje připravenost obce na řešení KS, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí dále: za účelem přípravy na KS a jejich řešení: - může zřídit Krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán zajišťuje za KS provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených MV

11 Úkoly orgánů obce na úseku OOB Obecní úřad podílí se na připravenosti obce na řešení MU a KS, dále: plní za KS provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP podílí se na budování varovných systémů v obci, evakuaci, ukrytí a nouzovém přežití poskytuje OÚ ORP podklady a informace nutné pro zpracování havarijního a krizového plánu seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými ZaLP a OOB

12 Krizové štáby jsou pracovními orgány zřizovatele pro řešení KS – Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády – Krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana – Krizový štáb ORP je pracovním orgánem starosty ORP – Krizový štáb obce je pracovním orgánem starosty o není stanoveno složení o doporučení nejmíň 3 členové – starosta, administrativní pracovník, velitel jednotky o Příprava podkladů pro rozhodování, evidence činností

13 Zastupitelstvo kraje Rada kraje Krajský úřad Hejtman KVV Zdravotní ústav KHS školská zařízení zdravotnická zařízení sociální zařízení kulturní a sport. zařízení Správa silnic kraje Bezpečnostní rada kraje Krizový štáb kraje Zastupitelstvo Rada obce Obecní Úřad ORP Starosta ORP Bezpečnostní rada ORP Krizový štáb ORP Obec (orgány obce) ( zřizované organizace ) Voda Energie Určená vzdělávací zařízení Orgány krizového řízení kraje Celní ředitelství Orgány KŘ ORP Právnické osoby PČR KŘ… kraje HZS kraje ZZS kraje Schéma organizace krizového řízení v kraji správní obvod ORP základní složky IZS poradní orgán pracovní orgán pracovní orgán Povodí KVS další … Dodavatelé nezbytných dodávek Subjekty hospodářské mobilizace Orgány kraje Orgány obce s RP Organizace zřizované krajem Ostatní orgány s územní působností Organizace s krajskou působností JPO PP kraje další … Subjekty kritické infrastruktury další Telekomunikace Služby Potraviny Upraveno: Zdroj- časopis 112 - č. 11 / 2004, autoři Krömer A., Hendrych T., Folwarczny L., Organizace kriz. řízení v Moravskoslezském kraji poradní orgán

14 Druhy plánů pro řešení MU Bojový řád pro činnost JPO STČ složek IZS při společném zásahu (15) Požární poplachový plán – nařízení kraje Poplachový plán IZS ( i na ústřední úrovni) Havarijní plán kraje Vnější/Vnitřní havarijní plán JEZ Vnější/Vnitřní havarijní plán pro objekty B dle zákona o PZH Plošné pokrytí JPO – nařízení kraje Zdroje vody pro hašení požárů – nařízení kraje Povodňové plány ústřední, kraje, obcí, ORP a PO

15 Druhy plánů pro řešení KS Krizový plán ministerstev a ústředních SÚ Krizový plán kraje Krizový plán ORP Plán krizové připravenosti územních SÚ Plán krizové připravenosti subjektů plnících úkoly z KP Plán krizové připravenosti subjektů KI Plán nezbytných dodávek jako součást KP Všechny plány se prověřují cvičením

16 Legislativa Hasičský záchranný sbor Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Vyhl. č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů

17 Integrovaný záchranný systém Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

18 Zákon o IZS stanoví:  působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků  práva a povinnosti právnických a fyzických osob  způsob koordinace při: – přípravě na mimořádné události – záchranných a likvidačních pracích – ochraně obyvatelstva ( OOB )

19 Integrovaný záchranný systém Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad, výdajů vynakládaných právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatel

20 Ochrana obyvatelstva Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Sdělení č. 168/91 Sb., FMZV o Dodatkových protokolech I a II k Ženevským úmluvám z 12.8.1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

21 Krizové řízení a plánování Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 24, odst. 8 a § 28, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9, odst. 3, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

22 Hospodářská opatření pro krizové stavy Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

23 Prevence závažných havárií Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

24 Zákon o krizovém řízení č.240/2000 Sb. Zákon o hospodář. opatřeních pro krizové stavy č.241/2000 Sb. Zákon o IZS č.239/2000 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR č.110/1998 Sb. Ústava České republiky č.1/1993 Sb. Zákon o Policii č.283/1991 Sb. Zákon o HZS č.238/2000 Sb. Zákon o zdrav. záchranné službě č.374/2011 Sb. Zákon o prevenci závaž. havárií č.353/1999 Sb. Atomový zákon č.18/1997 Sb. Zákon o vodách č.254/2001 Sb. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a další tzv. průřezové zákony Zákon o zajišťování obrany ČR č.222/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR č.219/1999 Sb. Zákon o rozsahu branné povinnosti č.218/1999 Sb. Základní listina práv a svobod Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních org. st.spr. č.2/1969 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o krajích č.129/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb. Zákon o prevenci závaž. havárií č.59/2006 Sb.

25 Shrnutí Objasnění pojmů MU, OOB, CO, IZS, KS Příprava a úkoly obce Legislativa

26 Literatura - SPBI 28: Základy krizového managementu - SPBI 39: Právní rámec krizového managementu - SPBI 40: Integrovaný záchranný systém - SPBI 42: Ochrana obyvatelstva

27 Dotazy? plk. RNDr. Helena Majzlíková helena.majzlikova@jck.izscr.cz t.č.:950230260


Stáhnout ppt "Vybraná odborná terminologie Přehled základní legislativy."

Podobné prezentace


Reklamy Google