Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ SEMINÁŘ A 26. VALNÁ HROMADA ŠPINDLERŮV MLÝN 7. – 8. ŘIJNA 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ SEMINÁŘ A 26. VALNÁ HROMADA ŠPINDLERŮV MLÝN 7. – 8. ŘIJNA 2015."— Transkript prezentace:

1 METODICKÝ SEMINÁŘ A 26. VALNÁ HROMADA ŠPINDLERŮV MLÝN 7. – 8. ŘIJNA 2015

2 PROGRAM JEDNÁNÍ STŘEDA 7. ŘIJNA 9:00 – 9:45 HINFORMACE O ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ JIŘÍ ZAJÍČEK, PŘEDSEDA A SPŠ ČR 9:45 – 10:30 HKONCEPT: „KVALITNÍ ŠKOLA“ TOMÁŠ ZATLOUKAL, ÚSTŘEDNÍ ŠKOLNÍ INSPEKTOR 10:30 – 10:00 HPOTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ A ŠKOL A VZÁJ. SPOLUPRÁCE VLADIMÍR DLOUHÝ, PREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI HK ČR A A SPŠ ČR (MARTIN FRÉLICH) 11:00 – 12:00 HAKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠMT JAROSLAV FIDRMUC, NÁM. MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚL. - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, - MATURITNÍ ZKOUŠKY, - FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ - PŘIPRAVOVANÁ VYHLÁŠKA O „INKLUZI“ - KARIERNÍ SYSTÉM UČITELŮ (AKTUÁLNÍ STAV) 12:00 – 12:30 H DISKUSE K DOPOLEDNÍMU BLOKU JEDNÁNÍ 12:30 – 13:30 HOBĚD

3 ODPOLEDNÍ BLOK JEDNÁNÍ 13:30 – 16:00 HJEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH 16:00 – 16:15 HPŘESTÁVKA 16:15 – 17:30 HVÝSLEDKY MZ 2015 A PŘÍPRAVA MZ 2016 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V MATURITNÍCH OBORECH VZDĚLÁNÍ (PILOTNÍ OVĚŘENÍ) JIŘÍ ZÍKA, ŘEDITEL CZVV 17:30 – 18:00 H NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PETRA PÁTKOVÁ, MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – HVEČEŘE OD 20:30 H SPOLEČENSKÝ VEČER, NEFORMÁLNÍ DISKUSE

4 ČTVRTEK 8. ŘÍJNA 08:00 – 09:00 HSNÍDANĚ 09:00 – 10:00 HVALNÁ HROMADA ASOCIACE SPŠ ČR -ÚPRAVA STANOV V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU LEGISLATIVY (NOZ) -ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE O HOSPODAŘENÍ - ROZPOČET PRO ROK :00 – 11:30 HVÝSTUPY Z JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ VEDOUCÍ ODBORNÝCH SEKCÍ, RESP. JIMI POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 11:30 – 12:30 HOBĚD 12:30 H UKONČENÍ SEMINÁŘE

5 KLÍČOVÁ TÉMATA 2014/15 1.NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 2.REFORMA FINANCOVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ 3.IPN KARIÉRA 4.MÍRA PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŘŠ 5.NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 6.OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 7.ROK 2015 – ROK TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 8.PILOTNÍ OVĚŘENÍ CENTRÁLNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 9.V 180/2015 SB. A NOVELIZACE Z 288/2000 SB. 10.NSK - DOKONČENÍ PROJEKTU NSK2

6 1. NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA HLAVNÍ TÉMATA: 1.POVINNÝ POSLEDNÍ ROČNÍK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2.PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3.TŘI POVINNÉ ZKOUŠKY VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 4.NÁRODNÍ RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (SNĚMOVNÍ TISK 611) NÁVRH VYHLÁŠKY O INKLUZI (PRACOVNÍ VERZE)

7 2. REFORMA FINANCOVÁNÍ V RGŠ ZAVEDENÍ ZCELA ODLIŠNÉHO SYSTÉMU NORMATIVNÍHO FINANCOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ PRÁCE STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU VZDĚLÁVÁNÍ A MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POSKYTOVANÝCH ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (PARAMETR H) STANOVENÍ REPUBLIKOVÝCH NORMATIVŮ PODLE OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ U NEPEDAGOGŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ SYSTÉM

8 3. IPN KARIÉRA BYL VYTVOŘEN ZCELA NOVÝ MODEL KARIÉRNÍHO SYSTÉMU UČITELŮ POSTUPEM LEGISLATIVNÍCH PRACÍ DOŠLO K CELKOVÉMU PŘEHODNOCENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ NAVRŽENÉHO MODELU DOŠLO K POSUNU PLÁNOVANÉHO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA VLÁDĚ ZE ZÁŘÍ 2015 NA PROSINEC 2015 (NEJDŘÍVE) JE PŘIPRAVOVÁN INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT SYSTÉMOVÝ (IMKA - IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO SYSTÉMU UČITELŮ), JEHOŽ TRVÁNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ OD DO ZÁKONNÁ ÚPRAVA NABUDE ÚČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU OD 1. ČERVENCE 2018 BY MĚL BÝT KARIÉRNÍ SYSTÉM SPUŠTĚN V PLNÉM ROZSAHU.

9 4. MÍRA PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŘŠ NOVELA V 75/2005 SB. TÉMA OTEVŘELA AŘZŠ SJEDNOCENÍ PODMÍNEK MEZI ZŠ A SŠ DOSUD UPRAVENO PRO MŠ A MALOTŘÍDKY

10 5. NOVELA ZÁKONA 563/2004 SB. „§ 23A PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA (1) NA PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA SE VZTAHUJE ZÁKONÍK PRÁCE, NESTANOVÍ-LI TENTO ZÁKON JINAK 22). (2) DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA MEZI TÝMIŽ SMLUVNÍMI STRANAMI ČINÍ NEJMÉNĚ 12 MĚSÍCŮ A MŮŽE BÝT ODE DNE VZNIKU PRVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU OPAKOVÁNA NEJVÝŠE DVAKRÁT 23). (3) CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA MEZI TÝMIŽ SMLUVNÍMI STRANAMI NESMÍ PŘESÁHNOUT ODE DNE VZNIKU PRVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU 3 ROKY 23). (4) USTANOVENÍ ODSTAVCE 2 SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADY, KDY BYLA DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU SJEDNÁNA S PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM A) JAKO NÁHRADA ZA DOČASNĚ NEPŘÍTOMNÉHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA NA DOBU PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA STRANĚ TOHOTO PRACOVNÍKA NEBO B) KTERÝ NESPLŇUJE PŘEDPOKLAD ODBORNÉ KVALIFIKACE PODLE § 22 ODST. 7. SCHVÁLENO PSP

11 6. OP VVV PRIORITNÍ OSA 3 1. ROZVOJ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2. ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3. ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH 4. ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 5. ZKVALITNĚNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH A ZAČÍNAJÍCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 6. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POSÍLENÍ JEHO RELEVANCE PRO TRH PRÁCE

12 7. ROK 2015 – ROK TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DISKUSNÍ PANELY: BUDOUCNOST TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: ŘEŠENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVACE V (TECHNICKÉM) VZDĚLÁVÁNÍ INOVACE V TRADIČNÍCH I NOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH A ROZVOJ REGIONU

13 8. PILOTNÍ OVĚŘENÍ CENTRÁLNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLY, KTERÉ SE PŘIHLÁSÍ DO 15. ŘÍJNA TEST Z CJL A MAT NA ŠKOLE UVEDENÉ NA 1. MÍSTĚ CENTRÁLNÍ VYHODNOCENÍ PŘENOSITELNOST VÝSLEDKŮ

14 VYHLÁŠKA Č. 245/2015 SB. „§ 3 (1) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU, POKUD O JEJÍM KONÁNÍ ROZHODL ŘEDITEL ŠKOLY, LZE KONAT PROSTŘEDNICTVÍM: A) ZKOUŠEK ZADÁVANÝCH ŘEDITELEM ŠKOLY, B) CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝCH A VYHODNOCOVANÝCH TESTŮ, NEBO C) KOMBINACÍ ZPŮSOBŮ PODLE PÍSMEN A) A B). (2) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PODLE ODSTAVCE 1 PÍSM. A) SE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KONÁ V PRACOVNÍCH DNECH V TERMÍNECH OD 22. DO 30. DUBNA. (3) KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PODLE ODSTAVCE 1 PÍSM. B) MŮŽE ŘEDITEL ŠKOLY PŘEDŘADIT AŽ O 5 PRACOVNÍCH DNŮ DŘÍVE, NEŽ JE TERMÍN STANOVENÝ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU PODLE ODSTAVCE 1 PÍSM. A) VYHLÁŠKA JE ÚČINNÁ OD

15 9. V 180/2015 SB. A NOVELIZACE Z 288/2000 SB. DRASTICKÁ OMEZENÍ PRO POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE ZÁKAZ PRACÍ S LÁTKAMI: ZPŮSOBUJÍCÍMI AKUTNÍ NEBO CHRONICKÉ OTRAVY S TĚŽKÝMI NEBO NEVRATNÝMI ÚČINKY PRO ZDRAVÍ S VĚTAMI R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 ….. ŽÍRAVÝMI S VĚTAMI R 34 NEBO R 35 HOŘLAVÝMI KAPALINAMI S VĚTAMI R 11 NEBO R 12

16 10. PROJEKT NSK2 Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací Podle zákona č. 179/2006 Sb.

17 ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 564/2006 SB., O PLATOVÝCH POMĚRECH Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let do 32 let nad 32 let Od

18 KONFERENCE ŠKOLSTVÍ 2016 ORGANIZUJE UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ 24. LISTOPADU 2015 PRAHA, PŘIHLÁŠKA I PROGRAM NA ADRES:

19 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S HK ČR PRIORITNÍ OBLASTI STRANY SE DOHODLY, ŽE BUDOU VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT, PODPOROVAT SE A POSKYTOVAT SI INFORMACE ZEJMÉNA VE VZTAHU K NÁSLEDUJÍCÍM PRIORITNÍM OBLASTEM: PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ TECHNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH OBORŮ NA ÚROVNI STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL. PODPORA KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ DO PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ, NABÍDNUTÍ PRAXÍ A KAPACIT FIREM PRO ŽÁKY. SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT, PODPORA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ A REALIZACI PROJEKTŮ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ. DOHODNUTÉ AKTIVITY STRANY SE DOHODLY, ŽE ZA ÚČELEM NAPLŇOVÁNÍ PŘEDMĚTU A DOSAŽENÍ ÚČELU TOHOTO MEMORANDA PODNIKNOU ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: OBĚ STRANY SE BUDOU PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍCH OSOB VZÁJEMNĚ INFORMOVAT V OTÁZKÁCH PŘÍPRAVY A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ KONCEPČNÍCH A LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ, TÝKAJÍCÍCH SE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ. ASOCIACE SPŠ ČR A JEJÍ ČLENOVÉ JAKO ŽADATELÉ A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI DOTACÍ BUDOU VYUŽÍVAT SPOLUPRÁCE S HK ČR A JEJÍMI PARTNERY PRO PŘÍPRAVU, REALIZACI A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PŘI MŠMT A OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PŘI MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. HK ČR BUDE POSKYTOVAT ASOCIACI SPŠ PODNĚTY OD SVÝCH ČLENŮ OHLEDNĚ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI, ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO PRAXÍ A OBOHACENÍ VÝUKY O ODBORNÍKY ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELŮ.

20 STANOVISKO VALNÉ HROMADY PROJEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH VYJÁDŘENÍ VE VÝSTUPU Z JEDNÁNÍ ZAPRACOVÁNÍ DO STANOVISKA VH REFORMA FINANCOVÁNÍ V RGŠ PILOTNÍ OVĚŘENÍ CENTRÁLNĚ ZADANÝCH PZ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S HK ČR VYHLÁŠKA 180/2015 SB. AKTUÁLNÍ SITUACE NA ŠKOLÁCH V OBLASTI APLIKACE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. (AUTORIZOVANÉ OSOBY)

21 26. VALNÁ HROMADA ASOCIACE SPŠ ČR PROJEDNÁNÍ ÚPRAVY STANOV DLE NOZ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU 2016

22 NÁVRH ROZPOČTU A SPŠ ČR 2016 rok 2016 rok 2015 čerpání rok 2015 do9/2015 počáteční stav , ČLENŮ příjmypříspěvek celkem , , kancelář dohody valná hromada krajské rady poplatky ostatní režie poplatek CZESHA400 Kč/člena celkem zůstatek

23 ZÁSADNÍ STANOVISKA PŘIJATÁ 26. VALNOU HROMADOU A SPŠ

24 1. REFORMA FINANCOVÁNÍ ASOCIACE SPŠ ČR POŽADUJE, ABY BYLA AKTIVNĚ ZAPOJENA DO PŘÍPRAVY REFORMY FINANCOVÁNÍ, A PODPORUJE TAKOVOU ZMĚNU, KTERÁ PROKAZATELNĚ ZLEPŠÍ SOUČASNÝ STAV ODBORNÝCH ŠKOL. DO CELÉHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT VLOŽENO VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. ASOCIACE SPŠ ČR POŽADUJE, ABY ČLENY PRACOVNÍCH SKUPIN BYLI TAKÉ ZÁSTUPCI ODBORNÝCH ŠKOL. ASOCIACE SPŠ ČR UPOZORŇUJE NA KRITICKOU SITUACI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VE VZTAHU K ROZDÍLNÝM MZDOVÝM MOŽNOSTEM ŠKOL A OSTATNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. 2. OMEZENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY PLYNOUCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 180/2015 SB. ASOCIACE SPŠ ČR JE VELMI ZNEPOKOJENA SOUČASNOU LEGISLATIVNÍ ÚPRAVOU V OBLASTI MOŽNOSTI POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ V RÁMCI PŘÍPRAVY NA POVOLÁNÍ ŽÁKŮ ZEJMÉNA V OBORECH S CHEMICKOU ORIENTACÍ. PROTO ŽÁDÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O URYCHLENÉ ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE. PŘI STRIKTNÍM DODRŽENÍ PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (ZEJMÉNA VYHLÁŠKY Č. 180/2015 SB.) NEMOHOU STŘEDNÍ ŠKOLY DODRŽET POŽADAVKY STANOVENÉ V RVP PRO JEDNOTLIVÉ OBORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘIPRAVIT DOSTATEČNÝM ZPŮSOBEM ŽÁKY PODLE NEZBYTNÝCH POTŘEB A POŽADAVKŮ PRAXE. Z HLEDISKA PRAKTICKÉ VÝUKY JE TOTO OMEZENÍ VE STANOVENÉM ROZSAHU NEAKCEPTOVATELNÉ. 3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V MATURITNÍCH OBORECH VZDĚLÁNÍ ASOCIACE SPŠ ČR PODPORUJE ZAVEDENÍ POVINNÝCH CENTRÁLNĚ ZADANÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU BEZ ROZDÍLU ZŘIZOVATELŮ. ZÁSADNĚ VŠAK NESOUHLASÍ S OPAKOVÁNÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A SE ZAPOČTENÍM POUZE LEPŠÍHO VÝSLEDKU UCHAZEČE.V TÉTO SOUVISLOSTI TAKÉ CHÁPEME NUTNOST POKUSNÉHO OVĚŘENÍ A DOPORUČUJEME ČLENSKÝM ŠKOLÁM ÚČAST V TOMTO OVĚŘENÍ. 4. OVĚŘOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ ASOCIACE SPŠ ČR SE DOMNÍVÁ, ŽE PRO ZVÝŠENÍ KVALITY ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE NEZBYTNĚ NUTNÉ ZAŘADIT V ZÁVĚRU 5. A 9. TŘÍDY PLOŠNÉ CENTRÁLNÍ TESTOVÁNÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ V SOULADU S OBSAHEM RVP ZV.


Stáhnout ppt "METODICKÝ SEMINÁŘ A 26. VALNÁ HROMADA ŠPINDLERŮV MLÝN 7. – 8. ŘIJNA 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google