Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Reklamní kampaň Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_18_1_15

2 Reklamní kampaň VY_32_INOVACE_18_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Reklamní (marketingová) kampaň souhrn vybraných reklamních a marketingových plánovaných aktivit směřujících k jasnému cíli: efektivně oslovit budoucí i stávající zákazníky a vydělat peníze. využívá několik komunikačních kanálů zároveň. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot, může být podporována tiskovou reklamou, propagačními materiály apod. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

4 Reklamní plán Reklamní plán – je základem úspěšné reklamní kampaně, musí být jasně definovaný a měl by být rozdělený do časových úseků. Odpovídá na otázky: 1. Jaké jsou cíle propagace? - poslání 2. Kolik můžeme investovat? - peníze 3. Jaká zpráva by měla být adresátovi odeslána? - poselství 4. Jaká média by měla být použita? - média 5. Jak by se měly hodnotit výsledky? - zpětná vazba Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

5 Realizace reklamní kampaně 1 -měla by probíhat na základě reklamního plánu. 1. Poslání -analýza současného stavu, definice cílové skupiny, zjištění konkurence, formulace potřeb a požadavků. Příklady cílů reklamní kampaně: tvorba silné značky, zvýšení poptávky, posílení finanční pozice, vytváření pozitivní image, motivace vlastních pracovníků. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

6 Realizace reklamní kampaně 2 2. Peníze - stanovení finančního rozpočtu. 3. Poselství - musí informovat, působit na emoce nebo vyjadřovat image… 4. Média - volba mediální strategie, která osloví cílovou skupinu: masová média: televize, rozhlas, noviny a časopisy specifická média: billboardy, citylight vitríny, dopravní prostředky, lavičky, plakátovací plochy, reklamní předměty, letákové akce apod. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

7 Mediální strategie 1 Masová médiaVýhodyNevýhody televize široká sledovanost, vyjádření pohybu a děje, prestiž, celoplošné pokrytí nízká cílenost, adresnost, vysoké náklady, dočasnost a pomíjivost sdělení (pasivita diváka) rozhlas vnímání sdělení i při jiné činnosti, mobilnost, nižší náklady podvědomé vnímání, nemožnost zobrazit produkt, pomíjivost sdělení, nekomplexnost noviny delší pozornost čtenáře, uchovatelnost informací, důvěryhodnost, pokrytí místního trhu omezená schopnost emotivního působení, nízká adresnost časopisy adresnost reklamy z hlediska cílových skupin, kvalitní reprodukce, dlouhá životnost, prestiž některých časopisů nedostatečná pružnost (vychází v delších časových intervalech, uzávěrky) Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

8 Mediální strategie 2 Specifická médiaVýhodyNevýhody billboardy, citylight vitríny, dopravní prostředky, lavičky, plakátovací plochy, reklamní předměty, letákové akce aj. intenzivní zásah populace, regionální zaměřitelnost, relativně nízké náklady nízká vypovídací schopnost, nízká cílenost a adresnost, omezení tvaru reklamy, nízká flexibilita Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

9 Spotřebitelská podpora prodeje Součástí reklamní kampaně může být i spotřebitel- ská podpora prodeje: Kupony, vzorky, odměny, dárky, propagační dárky Zvýhodněné ceny, akce Motivační a věrnostní programy Výhry Prodloužená záruka Předvádění zboží, ochutnávky Zákaznické, spotřebitelské soutěže, loterie Uveďte příklady, s kterými možnostmi podpory prodeje jste se již setkali. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

10 Diskuse Viděli jste film Víta Klusáka a Filipa Remundy z roku 2004 Český sen? Připomeňte si ho a zrealizujte diskusi na toto téma. Náměty pro diskusi naleznete mimo jiné zde: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/ceskysen/ Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

11 Samostatná práce Vytvořte reklamní kampaň pro fiktivní produkt. Sestavte reklamní plán a pokuste se ho realizovat. Který/které mediální produkty pro svou kampaň zvolíte? Jaká kritéria budou rozhodující při zadávání reklamní kampaně? Náměty pro reklamní kampaň: - celovečerní animovaný rodinný film, -nově vznikající volnočasové centrum, -vaše škola. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

12 Prameny Zákon č. 40 ze dne 9.února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy. In Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 467 – 469. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1995&typeLaw=zakon&What=Rok&stranka=8 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1995&typeLaw=zakon&What=Rok&stranka=8 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038 – 5064. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2001&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2001&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 Verner, P. Mediální výchova – průřezové téma. 1. vyd. Praha: SPL – Práce, 2007. ISBN 978-80- 7361-042-5. Mičienka, M., Jirák, J. a kol. Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Portál, Partners Czech, 2006. ISBN 978-80-7367-315-4. Hindls, R. a kol. Ekonomický slovník. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 20004. ISBN 80-7179-819-3 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/ceskysen/ Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků. Seznámí žáky s reklamní kampaní a marketingovou strategií, jejími prostředky a legislativním rámcem. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Nabízí několik námětů pro samostatnou nebo skupinovou práci, které lze do výuky zařadit fakultativně. Hlavním zdrojem informací jsou zákony a publikace uvedené v kapitole „Prameny“ této práce. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

14 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_1_15 - Reklamní kampaň Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Seznámí se se základními strategiemi tvorby reklamní kampaně Shrne základní etická pravidla pro používání reklamy Vytvoří vlastní reklamní strategii. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce. Identifikuje základní manipulativní postupy. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: reklama, reklamní kampaň, marketingová strategie Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová

15 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace souvisí s prezentací Reklama a s pracovním listem Reklama - anketa, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování i pro zkušební testování. Je třeba dbát na dostatečnou časovou dotaci, např. tvorba reklamní kampaně nebo diskuse zabere žákům velké množství času, proto doporučujeme zařadit tento typ aktivit např. do dvouhodinového semináře a nebo jako dlouhodobější projekt. Při tvorbě reklamní kampaně je vhodné se vyvarovat prezentace existujícího produktu, respektive produktu pro který už nějaká reklamní kampaň existuje, hrozí zde nebezpečí kopírování, napodobování či parodování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. K této prezentaci je nutné mít k dispozici výpočetní techniku s připojením na internet. Mediální produkty - Reklamní kampaň - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google