Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok."— Transkript prezentace:

1 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017 (ADZ 2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá Strana tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Východiska ADZ 2017  Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (novela)  Prováděcí předpisy novely  Revidovaný systém financování veřejných vysokých škol  ADZ 2017 navazuje na strukturu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020  Doplňuje k jeho jednotlivým prioritním cílům plánovaná opatření

3 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality  Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností Opatření  Dokončit proces sebe-certifikace (prokázání kompatibility) Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky (RKVV) vůči zastřešujícímu kvalifikačnímu rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (QF- EHEA).  Asistovat při ustavení Národního akreditačního úřadu a poskytovat metodickou podporu v oblasti zavádění nových prvků vnějšího hodnocení vysokých škol a při nastavování systému zajišťování kvality.  Poskytovat metodickou podporu vysokým školám při tvorbě nebo úpravě vnitřních předpisů vysokých škol vyplývajících z novely.  Provést analýzu doktorského studia zaměřenou na jeho kvalitativní aspekty a na navazující programy pro post-doktorandy.

4 4 Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost  Vysoké školy budou nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke kvalitnímu vzdělávání Opatření  Navrhnout opatření na zmírnění identifikovaných problematických forem neúspěšného ukončování studia na českých vysokých školách.

5 5 Prioritní cíl 3: Internacionalizace  Výuka i tvůrčí činnosti vysokých škol budou mít zřetelný mezinárodní charakter. Opatření  Aktivně se zapojovat do činnosti mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, zvláště v rámci Boloňského procesu.  Podpořit prezentaci českých vysokých škol v zahraničí, například prostřednictvím různých forem marketingových aktivit.  Revidovat dopad propagačních činností zajišťovaných Domem zahraniční spolupráce na internacionalizaci vysokého školství.

6 6 Prioritní cíl 4: Relevance  Vysoké školy budou ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. Opatření  Zahájit jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o sběru informací v oblasti nezaměstnanosti a o možnosti propojení resortních databází.  Zahájit jednání se zástupci zaměstnavatelské sféry a v oblasti regulovaných povolání s příslušnými uznávacími orgány o požadavcích na absolventy vysokých škol.

7 7 Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace  Výsledky výzkumu a vývoje na vysokých školách budou mezinárodně relevantní a efektivně přenášené do aplikační sféry. Opatření  Zapojit zástupce vysokých škol do realizace průběžného mezinárodního hodnocení tzv. velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace schválených k poskytnutí účelové podpory v období víceletého rozpočtového rámce 2016-2019.  Spolupracovat s vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření Akčního plánu mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumného a vývojového prostředí ČR.  Spolupracovat s vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji.

8 8 Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech  Řízení vysokoškolské politiky i samotných vysokých škol bude koncepční, transparentní a založené na datech. Opatření  Vyhodnotit šetření EUROSTUDENT VI na národní úrovni.  Realizovat šetření zaměřené na uplatnění absolventů VŠ v praxi/nezaměstnanost absolventů VŠ.  Průběžně sledovat situaci českého vysokého školství v mezinárodním srovnání. Ministerstvo bude prostřednictvím nadnárodních sběrů dat a analýz (Education at a Glance apod.)  Zprovoznit registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.  Upravit dosavadní registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách. Bude rozšířen o sběr mimořádných profesorů a rozšířen okruh uživatelů.  Zprovoznit registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, jehož součástí bude seznam poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělání na území České republiky a jimi uskutečňovaných zahraničních vysokoškolských studijních programů.

9 9 Prioritní cíl 7: Efektivní financování  Financování vysokých škol bude stabilní, transparentní a efektivní. Opatření  Vyjednávat s Ministerstvem financí o střednědobém výhledu státního rozpočtu a o navýšení rozpočtu vysokých škol tak, aby výše rozpočtu v roce 2014 představovala nepodkročitelnou mez a současně zahájit stabilizaci podílu vysokého školství na celkovém rozpočtu rezortu.  Revidovat stávající způsob financování veřejných vysokých škol s cílem zvýšení jeho transparentnosti, předvídatelnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Tyto změny systému financování budou projednány s akademickou obcí prostřednictvím orgánů její reprezentace.  Revidovat stávající ukazatele kvality a výkonu pro výpočet příspěvku jednotlivým vysokým školám a zavádět prvky víceletého financování veřejných vysokých škol.  Zahájit přípravu nového programového období pro rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

10 10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google