Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámec pro poskytování služeb v souvislosti s užíváním drog v ČR 21.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová (Korčišová) – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámec pro poskytování služeb v souvislosti s užíváním drog v ČR 21.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová (Korčišová) – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities."— Transkript prezentace:

1

2 Rámec pro poskytování služeb v souvislosti s užíváním drog v ČR 21.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová (Korčišová) – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system of Drug demand reduction – supporting system in the field of harm reduction – Twinning Project – component 4

3 21.3.20063 Poptávka z lednové konference legislativní rámec pro služby harm reduction (i v rámci systému služeb pro uživatele drog) systém financování těchto služeb reálná integrace služeb harm reduction do systému služeb pro uživatele drog mapování poptávky po službách harm reduction

4 21.3.20064 Tři úrovně Zákony - legislativa související s užíváním drog je (v souladu s mezinárodními smlouvami) primárně zaměřena prohibičně – cílem je omezení jejich užívání, a to zejména trestněprávními prostředky, jiné způsoby snižování zdravotních a sociálních rizik v důsledku užívání drog jsou (z hlediska legislativy) akcentovány méně. Zákonné úpravy se týkají především koordinace protidrogové politiky, léčby a méně již preventivních opatření. Materiály a dokumenty vlády, ministerstev (usnesení, vyhlášky, doporučení, stanoviska, Národní strategie protidrogové strategie) – politické motivy (často i rozměr) – obecnější charakter Materiály a dokumenty odborné společnosti (doporučení, standardy, certifikace, operační manuály, provozní řády, směrnice apod.) – vznik „zespodu“, z potřeby odborníků, pro ně i nejužitečnější

5 21.3.20065 Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice Prevence, léčba a sociální péče: zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – účinný od 1. ledna 2006 vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů zákon o sociálních službách – vymezuje typy služeb pokyn MŠMT č. 16 227/96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních pokyn MŠMT č. SK20/98 - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek „Škola bez drog“

6 21.3.20066 Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – účinný od 1. ledna 2006 opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu; opatření k předcházení a mírnění škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; organizaci a provádění protidrogové politiky vymezuje typy odborné péče osobám závislým/škodlivě užívajícím včetně terénní práce, kontaktních a poradenských služeb realizaci protidrogové politiky na národní úrovni zajišťuje a koordinuje vláda kraje v samostatné působnosti zejména koordinují a podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, zpracovávají krajskou strategii protidrogové politiky zřizují funkci krajského protidrogového koordinátora, zákon vymezuje jeho roli zpracovávají od r. 2006 krajskou strategii protidrogové politiky

7 21.3.20067 Prevence a léčba zákon č. 160/1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních poskytování poradenské, ošetřovatelské, diagnostické a preventivní zdravotní péče ve formě ambulantní a ústavní zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví upravuje mj. soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví (MZ, MO, MV, KHS), jejich působnost a pravomoc, např. hygienicko-provozní podmínky pro zdravotnická zařízení, povinnosti p provádění testů na infekční nemoci apod. Zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních vymezuje účel a působnost diagnostických ústavů, dětských domovů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče Metodický pokyn ministra školství č.j. 14 514/2000-51 odpovědnost ředitele školy za zákaz držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole, včetně stanovení sankcí; spolupráce s krajským školským koordinátorem činnost školního metodika prevence Vyhláška MZ 440/2000 Sb. spolupráce školy s policií – preventivní a poradenská činnost postup při zjištění přestupků/trestných činů – při šetření ohled na děti do 15 let (účast 3. osob apod.)

8 21.3.20068 0 co se opřít jako poskytovatel služeb pro uživatele drog? zákony vymezují povinnosti, stanovují meze (léčba, služby pro děti) služby pro uživatele drog (s výjimkou léčby) stále relativně „novinka“, v legislativě popsány spíš výjimečně harm reduction služby nejsou nárokové, zákonně jsou ošetřeny jen některé segmenty (např. odběr biologického materiálu) nicméně většina civilizovaných států si je vědoma, že je v jejich zájmu je poskytovat, zaručit přístup k nim (míra přijetí je různá); hlavním argumentem je prevence infekčních nemocí i možnost pomoci uživatelům drog, řešeno v komplexních dokumentech nebo naopak odborných zaměřených na konkrétní aktivity podporu je třeba hledat v dokumentech „nižšího řádu“

9 21.3.20069 Národní strategie protidrogové politiky a Akční plán realizace... jako klíčové dokumenty Národní strategie – klíčový dokument vlády ČR, která v něm definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog a doporučený základní rámec pro tvorbu a uskutečňování protidrogových strategií všech článků veřejné správy. principy a cíle institucionální a organizační rámec – kompetence apod. propojení státní, nestátní a veřejnou správu na všech úrovních realizace protidrogové politiky informovat o cílech o průběhu jejich naplňování a vývoji na období 5 let, do přípravy textu zapojeny resorty, poskytovatelé péče, předcházelo vyhodnocení předchozí strategie; důraz na měřitelnost cílů návaznost na Strategii a Akční plán EU

10 21.3.200610 Národní strategie protidrogové politiky a Akční plán realizace... jako klíčové dokumenty

11 21.3.200611 Cíle Národní strategie protidrogové politiky Stabilizovat případně snížit počet problémových uživatelů drog Zastavit nárůst experimentálního a příležitostného užívání legálních a nelegálních drog Stabilizovat případně snížit spotřebu drog ve společnosti, zejména mezi nezletilými mladými lidmi Snížit potenciální rizika užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince i společnost Zvyšovat kvalitu života uživatelů, jejich blízkých zajištěním dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace Snížit dostupnost legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci

12 21.3.200612 Akční plán realizace NS Co nejvyšší podíl aktivních UD v kontaktu s pomáhajícími institucemi (podporovat programy prvního kontaktu) Prevence zdravotních poškození způsobených v souvislosti s užíváním drog - prevence předávkování a infekčních nemocí - testování, očkování, výměnný program, léčba – (podporovat programy, které to provádějí) Snížit počet injekčních uživatelů drog U každého úkolu – termín, gestor, indikátory

13 21.3.200613 Dokumenty vypracované odbornou společností Operační manuály služeb pro uživatele drog: primární prevence terénní programy, nízkoprahová kontaktní centra, různé typy léčby, doléčování – návody, pravidla jak provozovat taková zařízení, pro koho jsou indikována apod. Později podkladem pro potřeby zákonných opatření. Standardy kvality služeb – dokumenty posuzující, případně zaručující kvalitu služeb, definují minimální podmínky, které zaručují uživatelům služeb garantovanou kvalitu (standardy služeb pro uživatele drog – certifikace, standardy kvality sociálních služeb) Vznikly zespoda, pro potřeby odborníků – zároveň však slouží ke zvyšování prestiže služeb, také mohou být povýšeny na „oficiální dokumenty“

14 21.3.200614 STANDARDY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách Cílem standardů je stanovit ve veřejném zájmu kritéria péče o problémové uživatele drog a drogově závislé, která se stanou závazná pro všechny poskytovatele odborných služeb. Standardy jsou základním nástrojem pro zabezpečení kvality a účinnosti poskytované péče, nenahrazují však diagnostické a léčebné standardy a postupy dobré praxe u jednotlivých metod. Standardy umožní poskytovatelům trvalé a systematické zaměření na kvalitu vlastní práce, její udržení a rozvoj. Standardy jsou v rámci procesu certifikace odborné způsobilosti nástrojem pro odborné posouzení poskytovatele, který se k certifikaci přihlásil. Získání certifikace je známkou kvality pro uživatele péče, veřejnost a správní orgány. Standardy poskytují orgánům státní a veřejné správy, veřejným zdravotním pojišťovnám a jiným institucím poskytujícím finanční prostředky nástroj pro dohled na úroveň služeb poskytovaných veřejnosti a kontrolu efektivity vynakládání poskytnutých finančních prostředků. Standardy jsou jedním z prostředků k zabezpečení širší dostupnosti komplexní a kontinuální léčebné péče o problémové uživatele drog a osoby závislé na drogách

15 21.3.200615 Standardy služeb pro uživatele drog OBECNÉ: Přístupnost odborných služeb Práva pacientů/klientů Příjem a úvodní zhodnocení Spektrum služeb a zásady jejich poskytování Personální práce Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů Dostupnost, vnější vztahy Organizační aspekty Finance Prostředí a materiálně- technické zázemí Minimální bezpečí Hodnocení kvality a efektivity služeb SPECIFICKÉ: Detoxifikace Terénní programy Kontaktní a poradenské služby Ambulantní léčba Stacionární programy Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba Rezidenční péče v terapeutických komunitách Ambulantní doléčovací programy Substituční léčba

16 21.3.200616 Proces certifikací 1.6. 2005 byl v České republice zahájen proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Cílem certifikačního procesu je zajistit kvalitu služeb a efektivní vynakládání finančních prostředků, jež jsou na činnost těchto služeb z veřejných zdrojů poskytovány. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. „Služby“ zde znamenají komplex zdravotních, zdravotně sociálních, sociálních a/nebo edukativních intervencí pro cílovou skupinu uživatelů omamných a psychotropních látek (včetně jejich blízkých osob, např. dětí, rodičů, partnerů atd.). Certifikace není povinná, organizace o ni sama žádá a podílí se na hrazení s ní souvisejících nákladů ve stanoveném poměru. Certifikace je kontrolní aktivita, protože v sobě nezbytně zahrnuje normativní, kontrolní aspekt. Zároveň ale její těžiště spočívá i v podpoře rozvoje kvality služby. Neusiluje jen o zjištění stavu poskytované služby, ale může být i důležitým odborným impulsem pro případnou změnu žádoucím směrem.

17 21.3.200617 Závěr Nepropadat beznaději, že služby pro uživatele drog existují v právním vákuu… Pečlivě mapovat poptávku po službách, zakázku relevantních mezinárodních organizací (WHO, EU, EMCDDA) i státu (Národní program boja proti drogám). Existence odborných dokumentů typu manuály, standardy, pravidla zejména pro služby, které nejsou doposud vnímány jako standardní se vyplatí. Jejich tvorba, nebo alespoň definitivní podoba by měla být konsensem většiny služeb v zemi. Ideálně výsledkem práce nějaké zastřešující organizace, kde jsou služby zastoupeny a která je reprezentuje a hájí jejich zájmy. Zastřešující organizace pak bývá oslovena, přizvána k přípravě dokumentů, které mohou práci služeb ovlivňovat – Národní strategie, oficiálně přijaté standardy služeb apod.

18 21.3.200618 Vybrané internetové odkazy www.drogy-info.cz (>info >drogy a zákon) www.drogy-info.cz www.vladce.vlada.cz (>www >Úřad vlády) www.vladce.vlada.cz www.mvcr.cz/sbirka/ www.odrogach.cz www.cekas.cz – certifikace RVKPP www.cekas.cz europa.eu.int/eur-lex europa.eu.int/scadplus/leg/en/s22001.htm eldd.emcdda.eu.int

19 Děkuji za pozornost petrosova.blanka@vlada.cz www.drogy-info.cz www.vlada.cz


Stáhnout ppt "Rámec pro poskytování služeb v souvislosti s užíváním drog v ČR 21.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová (Korčišová) – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities."

Podobné prezentace


Reklamy Google