Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Public Relations Teoretický úvod. PR-zjednodušeně vztahy s veřejností.Veřejnost hraje klíčovou roli v tom, jak dalece je ochotna přijímat myšlenky, produkty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Public Relations Teoretický úvod. PR-zjednodušeně vztahy s veřejností.Veřejnost hraje klíčovou roli v tom, jak dalece je ochotna přijímat myšlenky, produkty."— Transkript prezentace:

1 Public Relations Teoretický úvod

2 PR-zjednodušeně vztahy s veřejností.Veřejnost hraje klíčovou roli v tom, jak dalece je ochotna přijímat myšlenky, produkty a společenské trendy. Nutno získat souhlas veřejnosti s přijetím produktů, služeb. Dosažení optimální oboustranné komunikace mezi organizacemi a veřejností, pracovat s ní, vytvářet dobré vztahy- to tvoří podstatu PR – komunikační činnosti utvářející vztahy s veřejností.

3 Veřejné mínění, image a corporate identity Veřejné mínění – doslovné autorství je přiznáváno filosofu Rousseauovi (1772-1778), který jako první užil spojení, pro něž používáme anglický termín opinion public..(určitě i ve starověku i středověku znali praktický obsah pojmu „veřejné mínění“. Existuje mnoho definic.Výzkumy veřejného mínění zjišťují,že lidé ve skupině reagují jinak než jedinci, lidé se připojují k většinovému úsudku(i když je špatný(, nechtějí zůstat se svým názorem sami.

4 Některé hlavní rysy a vztahy veřejného mínění Veřejné mínění odráží současné názory, postoje i nálady veřejnosti Veřejné mínění nelze považovat za přesné rozumové poznání Veřejné mínění obsahuje vždy prvky subjektivnosti, přibližnosti a dojmovosti Veřejné mínění je dáno společenstvím zájmů, znalostí a tradic Veřejné mínění se vytváří jen k významným podnětům (jevům, osobnostem, názorům či událostem)

5 image Poprvé použili v roce 1955 američtí badatelé B. Gardener a S. Levy k popisu fenoménu spotřebního chování. Dnes image jedním z ústředních pojmů psychologie PR a propagace. Jsou to představy jedince nebo skupiny o určitém předmětu mínění – image politika, podnikatel, instituce, organizace, firmy, produktový image. Image značky, obalový image…Významnou roli hraje reputace subjektu.image pojem široký, podléhající častým změnám, zatímco reputace představuje dlouhodobě utvářenou pověst.

6 Corporate identity Jde o koncipování vlastní dlouhodobější filozofie organizace či subjektu, tj. o formování dlouhodobější vize s trvalejší jistotou v daných proměnlivých podmínkách. Jede o to vizi jen koncipovat, ale především realizovat a zároveň podchytit a ovlivnit všechny faktory, které image organizace formují. Je to možné realizovat promyšleným, účinným a jednotným vystupováním a chováním organizace na veřejnosti. Corporate identity ´= forma identifikace společnosti

7 Co jsou PR Jde o vztahy s veřejností. Jsou sociálně komunikační aktivitou (podobně jako propagace, žurnalistika, propaganda, agitace). Definice PR z amerického časopisu Public Relations Review: Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů organizace.

8 Význam PR ve společnosti Lesly (Public realations.Victoria Publishing, Praha 1995,s.18) uvádí, že stabilita naší společnosti závisí stále více na tom, jak se podaří uvést do rovnováhy množství společenských, politických a kulturních sil, které jsou všechny podmíněny skupinovými postoji. Skupinové postoje představují zvláštní společenské prostředí mezilidských vztahů.

9 PR se snaží u veřejnosti o: Postupnou komunikaci Pochopení situace Porozumění důvěru

10 Organizace Veřejnost Přizpůsobení se 4. důvěra Pro potřeby podniku Pro potřeby veřejnosti 3.porozumění Poznání - názor Skutečnosti – souvislosti 2. pochopení situace Úcta – Zájem – Kritika Publicita – Informace – Komunikace 1. hledání možností pro komunikaci

11 Subjekt PR Subjektem v komunikačním procesu PR je organizace (firma, společnost, instituce). Subjekt je iniciátorem komunikačních vztahů. Od něj směřuje PR komunikace prostřednictvím prostředků a forem, případně přes média ¨na cílové skupiny (objekty) PR.

12 Předmět PR Předmětem komunikace v public relations je organizace nebo její produkty. Rozhodování o tom vychází ze strategie subjektu.

13 Cíle PR Stanovení cílů v komunikačním procesu je zásadní věc. V organizacích řízených způsobem corporate identity je vychází stanovení cílů z firemní filozofie, ostatní organizace mají stanovenou strategii., ze které se při určování cílů PR vychází. Pro správné stanovení cílů PR je nezbytné znát analýzu výchozího stavu, analýzu stávajícího image, stanovení image, kterého je nutno dosáhnout a plán, který rozpracovává cíle do konkrétních realizačních poloh. Cíle PR by měly být: Reálné Dobře definované aktuální

14 Strategické cíle Mohou mít následující podobu: Upevnit loajalitu zákazníků vůči firmě (vnější PR) Připravovat zaměstnance na budoucí rozšíření produkce (vnitřní PR) Rozšířit spolupráci s krajským zastupitelstvem v místě sídla organizace(vnější PR) Zlepšit image organizace v investorských kruzích(vnější PR) Dosáhnout zlepšení kvality produkce firmy (vnitřní PR)

15 Taktické cíle Taktické cíle pro komunikaci v PR mají krátkodobou povahu. Vyvolává je běžná situace nebo jednoroční plánovací praxe. Strategický cíl PR může být rozdělen na několik dílčích taktických cílů: zvýšit počet čtenářů firemního časopisu pro zákazníky Informovat veřejnost obce o zprovoznění např. čističky odpadních vod Zajistit informování pracovníků společnosti o změnách pracovní doby Oslavou výročí firmy zdůraznit jeho význam v kraji, městě, obci Upevnit pocit sounáležitosti zaměstnanců s organizací prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit.

16 Koncepce (plán) PR Rozumíme tím přesně vymezenou formu, která stanoví na určitý časový horizont (obvykle 1 rok) cíle PR, rozpočet a jednotlivé prostředky, média, cílové skupiny a způsoby vyhodnocování komunikace i celého procesu PR

17 Realizátor PR PR organizace realizuje určený pracovník, útvar. PR jsou vnitřní a do určité míry i důvěrnou záležitostí organizace. Vlastní realizace se děje buď formou in house (vnitřní pracovní síly) nebo outsourcing (zadání externě).

18 PR jako nástroj řízení PR pomáhají v řízení firmy Dvousměrná symetrie působení vztahů mezi organizacemi a veřejností je modelem současnosti Dobrá pověst, reputace, není dílem náhody Funkce managementu – komunikace společnosti, marketing (publicita, prodej, reklama a podpora prodeje a jiné formy marketingových komunikací), výroba, personál, organizace podniku, výzkum a vývoj, podnikové finance.

19 Partneři, se kterými musí firma vést dialog Obyvatelstvo, spotřebitelé. Klíčové situace při jednání o umístění nových investorů v regionu, životní prostředí Politické prostředí – vláda, politické strany, krajské úřady a další zastupitelstva.Pravidelné poskytování informací může ovlivnit jednání s těmito subjekty. Pracovní prostředí – odbory, podnikové rady, potenciální spolupracovníci, spolupracovníci a zaměstnavatelé. – důvěra a spokojenost zaměstnanců ´= hodnocení, odměny, kulturní aktivity. Komunikace s odbory nejen tehdy, když hrozí stávka.

20 Kapitálový a finanční trh – investoři, banky, burzy, poskytovatelé kapitálu.(globální finanční krize z r. 2008 ukázala, že zejména bankovní sektor v USA,ale i v dalších zemích se nechoval eticky a transparentně, řadu informací zamlžoval, účelově manipuloval s informacemi. Obchodní sféra, hospodářský tisk, konkurenti, potenciální zákazníci, dodavatelé. Média: tisk, rozhlas, televize.- udržení zájmu médií o organizaci, vzájemný funkční vztah – média vnímají organizaci srozumitelněji. Tvůrci mínění – občanské iniciativy, organizace na ochranu spotřebitelů, spotřebitelé, zájmové organizace.

21 Současné tendence PR managementu ve světě Zásadní obrat ve vztahu k cílovým skupinám – větší otevřenost organizací, větší ochota vyvolávat a akceptovat názory veřejnosti.Z tohoto vyplývá klasifikace čtyř forem vztahů s veřejností: Forma tiskové agendy a publicity. Při její realizaci komunikuje organizace s veřejností prakticky jednosměrně. Pracovníci PR pohlížejí na tuto formu jako na mluvení, nikoliv poslouchání. Realizuje ji menší část organizací.

22 Forma veřejných informací – využívá v přístupu k cílovým skupinám stejného principu jako metody tiskové agendy a publicity. Rozdíl v tom, že specialisté z oblasti veřejných informací cítí povinnost prezentovat celkový obraz organizace nebo produktu. Ve vyspělých zemích využívá polovina organizací. Forma dvousměrně asymetrie – ctí zásadu, že komunikace plyne jak k veřejnosti, tak od ní k organizaci. Aktivity této formy se využívají ve prospěch organizace. Organizace se nemění na základě veřejného mínění, pokouší se naopak změnit postoje a chování veřejnosti. Využívají organizace ve vyspělých zemích častěji než metodu první, ale zřejmě méně než předchozí formu veřejných informací. Forma dvousměrné symetrie – organizace vede s veřejností dialog. Pracovníci PR se podle toho také chovají a pečlivě plánují sdělení pro veřejnost poté, co vyhodnotili její zpětnou vazbu. Tato forma přináší v postojích a chování veřejnosti největší změny. Trvale se rozšiřuje ve vyspělých zemích a i u nás se stále více využívá.

23 Krizová komunikace v PR Nutná pro racionální zvládnutí problému Organizace musí zjistit¨, o jaký druh krize se jedná a podle toho vytyčit strategii Alternativy strategie krizové komunikace: 1.přizpůsobení se – organizace nehodlá krizi řešit, ustupuje, plní požadavky protistrany.Jde-li o konflikt s úřady nebo odbory, může být takovýto postup výhodný. 2. uzavření se – nevede to k vyřešení situace nebo krize, nevede k vytvoření dobrých vztahů s partnery. Je dobré přejít k alternativě spolupráce. 3.spolupráce – strategie zaměřena na řešení konfliktu nebo krize, nemusí to ale být vždy nejlepší alternativa. 4. Odpor – je nejlepší alternativou tehdy, když se jeví možnost uzavřít alianci zejména se zainteresovanými skupinami konfliktu nebo krize.

24 Příprava krizového plánu Analýza možných potíží Příprava plánu (detaily) Okolnosti a personál krizového plánu (obsluha telefonů, spolupráce se sdělovacími prostředky) Komunikační prostředky – telefony, faxy, internet Trénink Simulační cvičení – spolupráce s policií, místní samosprávou) Příklady – Povodně v ČR 1997 Morava a Čechy 2002, (100 miliard korun), Spolana. V r. 2002 ji fungoval IZS,ale telekomunikační krize při povodních v Jižních Čechách – mobilní sítě přetíženy, v srpnu již vytyčeny priority krizového volání.Zatopení pražského metra selhání krizového managementu. Spolana – únik několika kg chloru do Labe, v roli oficiálních mluvčí se střídaly různé osoby, chaotický stav v podniku, poškození image firmy prospělo konkurenci. Jaderné elektrárny musí dbát na sledování a určování témat komunikace s veřejností. Praktická aplikace krizového PR – zejména IZS

25 Shrnující poznámky k PR Kampaně nemocnic Neziskové organizace a jejich akce,postav školu v Africe Veletrhy, výstavy Výroční zprávy, časopisy Prostorové prezentace (podniková muzea) PR online – blogy, webové stránky, sociální sítě, mobilní služby Tiskové zprávy, funkce tiskového mluvčího Tiskové akce, tiskové konference, Tisková střediska tiskové brífinky(pravidelné sdělování informací o chodu organizace) Agentury PR


Stáhnout ppt "Public Relations Teoretický úvod. PR-zjednodušeně vztahy s veřejností.Veřejnost hraje klíčovou roli v tom, jak dalece je ochotna přijímat myšlenky, produkty."

Podobné prezentace


Reklamy Google